Skip to content
E-İmza kütüphanesi (Deneysel)
Go
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
vendor/github.com/miekg/pkcs11
README.md
main.go

README.md

eimza

E-İmza kütüphanesi (Deneysel)

Amaç

PKCS11 kütüphanesi ile Akis Kart üzerindeki bilgileri okumak, PIN değiştirmek(şu anda yapmıyor), E-İmza atmak(şu anda atılan imza formal değil), vs.

DİKKAT

Bu proje DENEYSEL bir projedir. Kullanımından tamamen kullanıcı sorumludur. Programcı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. "Ne yaptığınızı bilmiyorsanız yapmayın."

Uyumluluk

  • Akis kart ile test edilmiştir.
  • Centos7 ile test edilmiştir.
  • Windows ile test edilMEmiştir.

Sorunlar ve Çözümler

  • Akıllı kart sürücülerini yükleyin.
  • Akis'in *.so dosyalarını /usr/lib'e kopyaladıktan sonra ldconfig -v çalıştırın.

Gerekli Paketler

libtool-ltdl
libtool-ltdl-devel
pcsc-lite
pcsc-lite-ccid
pcsc-lite-devel
pcsc-lite-libs
libusb (akıllı kart için)
libusbx
libusb-devel
libusbx-devel
You can’t perform that action at this time.