E-İmza kütüphanesi (Deneysel)
Go
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
vendor/github.com/miekg/pkcs11
README.md
main.go

README.md

eimza

E-İmza kütüphanesi (Deneysel)

Amaç

PKCS11 kütüphanesi ile Akis Kart üzerindeki bilgileri okumak, PIN değiştirmek(şu anda yapmıyor), E-İmza atmak(şu anda atılan imza formal değil), vs.

DİKKAT

Bu proje DENEYSEL bir projedir. Kullanımından tamamen kullanıcı sorumludur. Programcı hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. "Ne yaptığınızı bilmiyorsanız yapmayın."

Uyumluluk

  • Akis kart ile test edilmiştir.
  • Centos7 ile test edilmiştir.
  • Windows ile test edilMEmiştir.

Sorunlar ve Çözümler

  • Akıllı kart sürücülerini yükleyin.
  • Akis'in *.so dosyalarını /usr/lib'e kopyaladıktan sonra ldconfig -v çalıştırın.

Gerekli Paketler

libtool-ltdl
libtool-ltdl-devel
pcsc-lite
pcsc-lite-ccid
pcsc-lite-devel
pcsc-lite-libs
libusb (akıllı kart için)
libusbx
libusb-devel
libusbx-devel