Recognition of Sign Language using Capsule Networks
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit b996248 Jul 17, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Dataset Add files via upload Apr 2, 2018
model Delete caps.py Apr 2, 2018
DL_TR.jpg Add files via upload Apr 2, 2018
Dataset.png Add files via upload Mar 27, 2018
ModelImage.png Add files via upload Mar 27, 2018
README.md Update README.md Jul 17, 2018

README.md

Yazarlar / Authors

Fuat Beşer, Merve Ayyüce KIZRAK, Bülent BOLAT, Tülay YILDIRIM

Kapsul Aglari ile Isaret Dili Tanima

İşitme ve konuşma engelliler, dudak okuma ya da el ve yüz hareketlerinden oluşan ifadeler yardımıyla iletişimlerini sürdürmektedirler. Engelli bireylerin topluma katılımlarının sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılması diğer insanlarla sağlıklı ve etkili bir şekilde iletişim kurmaları ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmada; işaret diline ait rakamların, derin yapay sinir ağı (deep artificial neural network) modeli olan Kapsül Ağları ile %94,2 başarı ile tanınması sağlanmıştır.

Veri Seti / Dataset
İşaret Dili Tanıma için Kapsül Modeli / Sign Language using Capsule Networks

Recognition of Sign Language using Capsule Networks

Hearing and speech impaired persons continue to communicate with the help of lip reading or hand and face movements also known as a sign language. Ensuring the disabled persons participation in life and increasing their quality of life are achievable through healthy and effective communication with other people. In this work; digits of the sign language were recognized with 94.2% validation accuracy by Capsule Networks.

📝 Makale/Paper-SIU2018

👉Veri Seti/Dataset-Kaggle-ArdaMavi 👈

💊 Kapsül Ağları ile İlgili Blog Yazısı

✔️ Kapsül Ağları ile İlgili Temel MNIST Çalışması / Deep Learning Türkiye

Deep Learning Türkiye