Skip to content
Metody statystyczne w bioinformatyce
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data
.gitignore
README.md

README.md

biostat-2019

Metody statystyczne w bioinformatyce (30 godz.)

Plan zajęć

Lab Data Opis Zadania
01 22.02.2019 Statystyka opisowa cz. 1 - współczynniki położenia lab01
02 29.02.2019 Statystyka opisowa cz. 2 - współczynniki rozproszenia lab02
03 08.03.2019 Zmienne losowe i rozkłady ich prawdopodobieństwa lab03
04 15.03.2019 Testowanie hipotez cz. 1 - Testy parametryczne lab04
05 22.03.2019 Testowanie hipotez cz. 2 - Testy nieparametryczne lab05
06 29.03.2019 Testowanie hipotez cz. 3 - Analiza wariancji (ANOVA) lab06
07 05.04.2019 Związki cech (testy niezależności, miary korelacji, regresja liniowa) lab07
08 12.04.2019 Anailza danych wielowymiarowych - PCA, PCoA, MDS lab08
09 26.04.2019 Klasyfikacja - analiza skupień i analiza dyskryminacyjna lab09
10 10.05.2019 Egzamin -

Kontakt

dr Andrzej Zieleziński (andrzejz@amu.edu.pl) Zakład Biologii Obliczeniowej (pok. 1.97)

You can’t perform that action at this time.