Skip to content
[PL] Praktyczne zastosowanie języka Python w biologii obliczeniowej
Branch: master
Clone or download
Latest commit c443b4b Jan 22, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
data lab11 Jan 22, 2019
help
images
.gitignore lab03 Oct 23, 2018
README.md
extra1.md extra1 Nov 6, 2018
extra2.md
lab01-intro.pdf
lab01.md
lab02.md
lab03.md
lab04.md
lab05.md
lab06.md
lab07.md
lab08.md
lab09.md
lab10.md
lab11.md

README.md

python-course-2018

[PL] Praktyczne zastosowanie języka Python w biologii obliczeniowej

Plan ćwiczeń

Lab Data Opis Zadania Komentarz
01 09.10.2018 Liczby i ciągi znaków lab01
02 16.10.2018 Pętla for i listy lab02
03 23.10.2018 Wczytywanie i zapisywanie plików teksowych lab03
04 30.10.2018 Powtórzenie wiadomości lab04
05 06.11.2018 Słowniki lab05 extra zadanie 1
06 04.12.2018 Funkcje lab06
07 11.12.2018 Krotki i zbiory lab07
08 18.12.2018 Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości lab08 extra zadanie 2
09 08.01.2019 Projektowanie i tworzenie skryptu lab09
10 15.01.2019 Moduły i pakiety modułów lab10
11 22.01.2019 Wbudowane moduły (itertools, os, re, urllib, argparse) lab11
12 29.01.2019 Egzamin lab12 sala A

Kontakt

dr Andrzej Zieleziński (andrzejz@amu.edu.pl)

Zakład Biologii Obliczeniowej (pok. 1.97)

You can’t perform that action at this time.