Skip to content
[PL] Podstawy tworzenia aplikacji internetowych
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
lab01
lab02
lab03
lab04
lab05
lab06
lab07
lab08
lab09
.gitignore
README.md

README.md

webapp-course-2018

[PL] Podstawy tworzenia aplikacji internetowych

Plan ćwiczeń

Lab Data Opis Zadania
01 12.10.2018 Podstawy HTML5 i CSS3 lab01
02 19.10.2018 Django: pierwsza aplikacja (views, urls, templates) lab02
03 26.10.2018 Django: dziedziczenie szablonów, pliki statyczne lab03
04 09.11.2018 Django: app: News (nowa aplikacja, organizacja kodu i urls) lab04
05 16.11.2018 Django: app: Blog (baza danych, models, queryset) lab05
06 05.12.2018 Django: app: Blog (widok szczegółowy postu, rozszerzanie modeli) lab06
07 12.12.2018 Django: app: Blog (rozszerzenie funkcji, język Markdown) lab07
08 19.12.2018 Django: app: Tools 1 (formularze) lab08
09 09.01.2019 Django: app: Tools 2 lab09
10 DD.MM.2019 Prezentacja projektów -

Kontakt

dr Andrzej Zieleziński (andrzejz@amu.edu.pl)

Zakład Biologii Obliczeniowej (pok. 1.97)

You can’t perform that action at this time.