Skip to content
[PL] Podstawy tworzenia aplikacji internetowych
HTML Python CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images lab02 Nov 20, 2019
lab01
lab02 lab04 Dec 4, 2019
lab03 lab04 Dec 4, 2019
lab04 lab05 Dec 11, 2019
lab05 lab05 Dec 11, 2019
.gitignore
README.md lab05 Dec 11, 2019

README.md

webapp-course-2019

[PL] Podstawy tworzenia aplikacji internetowych

Plan ćwiczeń

Lab Data Opis Zadania
01 13.11.2019 Podstawy HTML5 i CSS3 lab01
02 20.11.2019 Django: pierwsza aplikacja (views, urls, templates) lab02
03 27.11.2019 Django: dziedziczenie szablonów, pliki statyczne lab03
04 04.12.2019 Django: app: News (nowa aplikacja, organizacja kodu i urls) lab04
05 11.12.2019 Django: app: Blog (baza danych, models, queryset) lab05
06 18.12.2019 Django: app: Blog (widok szczegółowy postu, rozszerzanie modeli) lab06
07 08.01.2020 Django: app: Blog (rozszerzenie funkcji, język Markdown) lab07
08 15.01.2020 Django: app: Tools 1 (formularze) lab08
09 22.01.2020 Django: app: Tools 2 lab09
10 29.01.2020 Prezentacja projektów lab10

Kontakt

dr Andrzej Zieleziński (andrzejz@amu.edu.pl)

Zakład Biologii Obliczeniowej (pok. 1.97)

You can’t perform that action at this time.