feed

igice edited this page Jun 14, 2012 · 1 revision
Clone this wiki locally

订阅

提供两种订阅供稿:

 • Atom 1.0
 • RSS 2.0

分别可以对博客文章列表、标签-文章列表进行供稿:

 • 博客文章列表
  • Atom: /blog-articles-feed.do
  • RSS: /blog-articles-rss.do
 • 标签-文章列表
  • Atom: /tag-articles-feed.do?oId=${tagId}
  • RSS: /tag-articles-rss.do?oId=${tagId}

在“偏好设定”→ “参数设置”中可配置“订阅输出模式”为:

 • 摘要
 • 全文