Komunikacja z API Filmweb.pl (dla urządzeń mobilnych)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src/nSolutions Funkcja loadera przekazana do funkcji spl_autoload_register nie powin… Apr 4, 2017
tests Composer update Apr 24, 2014
.gitignore usunięcie plików Apr 19, 2013
LICENSE.md Added LICENSE.md Apr 20, 2013
README.md Add a Bitdeli badge to README Dec 5, 2014
composer.json

README.md

filmweb-api

Projekt jest kontynuacją filmweb-php.

Jako, iż Filmweb uruchomił API (nie)oficjalnie, z którego korzysta na urządzeniach mobilnych (np. Android/iOS).

Postanowiłem przepisać większość funkcji do PHP.

Projekt na licencji CC 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Bitdeli Badge