Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

42 lines (39 sloc) 1.006 kB
" Vim Keymap file for hebrew
" Maintainer : Ron Aaron <ron@ronware.org>
" Last Updated: Wed 28 Feb 2001 21:28:51
" This is the standard Israeli keyboard layout
" Use this short name in the status line.
let b:keymap_name = "heb"
loadkeymap
a <char-249> " ù - shin
b <char-240> " ð - nun
c <char-225> " á - bet
d <char-226> " â - gimel
e <char-247> " ÷ - qof
f <char-235> " ë - kaf
g <char-242> " ò - ayin
h <char-233> " é - yod
i <char-239> " ï - final nun
j <char-231> " ç - het
k <char-236> " ì - lamed
l <char-234> " ê - final kaf
m <char-246> " ö - tsadi
n <char-238> " î - mem
o <char-237> " í - final mem
p <char-244> " ô - pe
q / " / - slash
r <char-248> " ø - resh
s <char-227> " ã - dalet
t <char-224> " à - alef
u <char-229> " å - vav
v <char-228> " ä - he
w ' " ' - single-quote
x <char-241> " ñ - samekh
y <char-232> " è - tet
z <char-230> " æ - zayin
, <char-250> " ú - tav
. <char-245> " õ - final tsadi
; <char-243> " ó - final pe
' , " , - comma
/ . " . - period
` ; " ; - semicolon
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.