Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

302 lines (298 sloc) 11.9 KB
" Menu Translations: Russian
" Maintainer: vassily ragosin <vrr[at]users.sourceforge.net>
" Last Change: 26 Apr 2004
" URL: cvs://cvs.sf.net:/cvsroot/ruvim/extras/menu/menu_ru_ru.vim
"
" $Id: menu_ru_ru.koi8-r.vim,v 1.2 2004/06/16 11:19:21 vimboss Exp $
"
" Adopted for RuVim project by Vassily Ragosin.
" First translation: Tim Alexeevsky <realtim [at] mail.ru>,
" based on ukrainian translation by Bohdan Vlasyuk <bohdan@vstu.edu.ua>
"
"
" Quit when menu translations have already been done.
"
if exists("did_menu_trans")
finish
endif
let did_menu_trans = 1
let s:keepcpo= &cpo
set cpo&vim
scriptencoding koi8-r
" Top
menutrans &File &æÁÊÌ
menutrans &Edit ð&ÒÁ×ËÁ
menutrans &Tools &éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÙ
menutrans &Syntax &óÉÎÔÁËÓÉÓ
menutrans &Buffers &âÕÆÅÒÙ
menutrans &Window &ïËÎÏ
menutrans &Help ó&ÐÒÁ×ËÁ
"
"
"
" Help menu
menutrans &Overview<Tab><F1> &ïÂÚÏÒ<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual òÕËÏ×Ï&ÄÓÔ×Ï\ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ
menutrans &How-to\ links &ëÁË\ ÜÔÏ\ ÓÄÅÌÁÔØ\.\.\.
menutrans &Find\.\.\. &ðÏÉÓË
"--------------------
menutrans &Credits &âÌÁÇÏÄÁÒÎÏÓÔÉ
menutrans Co&pying &òÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÅÎÉÅ
menutrans &Sponsor/Register ðÏÍÏ&ÝØ/òÅÇÉÓÔÒÁÃÉÑ
menutrans O&rphans &óÉÒÏÔÙ
"--------------------
menutrans &Version &éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ\ Ï\ ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ
menutrans &About &úÁÓÔÁ×ËÁ
"
"
" File menu
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e &ïÔËÒÙÔØ\.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp ðÏ&ÄÅÌÉÔØ\ ÏËÎÏ\.\.\.<Tab>:sp
menutrans &New<Tab>:enew &îÏ×ÙÊ<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close &úÁËÒÙÔØ<Tab>:close
"--------------------
menutrans &Save<Tab>:w &óÏÈÒÁÎÉÔØ<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav óÏÈÒÁÎÉÔØ\ &ËÁË\.\.\.<Tab>:sav
"--------------------
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\. óÒ&Á×ÎÉÔØ\ Ó\.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\. óÒÁ×ÎÉÔØ\ Ó\ ÐÒÉÍÅÎÅÎÉÅÍ\ ÚÁÐ&ÌÁÔËÉ\.\.\.
"--------------------
menutrans &Print îÁ&ÐÅÞÁÔÁÔØ
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa ÷Ù&ÈÏÄ\ Ó\ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÅÍ<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa &÷ÙÈÏÄ<Tab>:qa
"
"
" Edit menu
menutrans &Undo<Tab>u ï&ÔÍÅÎÉÔØ<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R ÷&ÅÒÎÕÔØ<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\. ðÏ×ÔÏÒÉÔ&Ø<Tab>\.
"--------------------
menutrans Cu&t<Tab>"+x &÷ÙÒÅÚÁÔØ<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y &ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP ÷Ë&ÌÅÉÔØ<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p ÷ËÌÅÉÔØ\ ÐÅÒÅ&Ä<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p ÷ËÌÅÉÔØ\ ÐÏ&ÓÌÅ<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x &õÄÁÌÉÔØ<Tab>x
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG ÷&ÙÄÅÌÉÔØ\ ×Ó£<Tab>ggVG
"--------------------
menutrans &Find\.\.\.<Tab>/ &ðÏÉÓË\.\.\.<Tab>/
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\. ðÏÉÓË\ É\ &ÚÁÍÅÎÁ\.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.<Tab>:%s ðÏÉÓË\ É\ &ÚÁÍÅÎÁ\.\.\.<Tab>:%s
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.<Tab>:s ðÏÉÓË\ É\ &ÚÁÍÅÎÁ\.\.\.<Tab>:s
"--------------------
menutrans Settings\ &Window ïËÎÏ\ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ\ &ÏÐÃÉÊ
menutrans &Global\ Settings &çÌÏÂÁÌØÎÙÅ\ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ
menutrans F&ile\ Settings îÁÓÔÒÏÊËÉ\ &ÆÁÊÌÏ×
menutrans C&olor\ Scheme &ã×ÅÔÏ×ÁÑ\ ÓÈÅÍÁ
menutrans &Keymap òÁÓËÌÁÄËÁ\ ËÌ&Á×ÉÁÔÕÒÙ
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\. ÷ÙÂÏÒ\ &ÛÒÉÆÔÁ\.\.\.
">>>----------------- Edit/Global settings
menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls! ðÏÄÓ×ÅÔËÁ\ &ÎÁÊÄÅÎÎÙÈ\ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÊ<Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic! &òÅÇÉÓÔÒÏÎÅÚÁ×ÉÓÉÍÙÊ\ ÐÏÉÓË<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm! ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ\ ÐÁÒÎÙÅ\ &ÜÌÅÍÅÎÔÙ<Tab>:set\ sm!
menutrans &Context\ lines óÔÒ&ÏË\ ×ÏËÒÕÇ\ ËÕÒÓÏÒÁ
menutrans &Virtual\ Edit ÷ÉÒ&ÔÕÁÌØÎÏÅ\ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im! òÅÖÉÍ\ &÷ÓÔÁ×ËÉ<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp! &óÏ×ÍÅÓÔÉÍÏÓÔØ\ Ó\ Vi<Tab>:set\ cp!
menutrans Search\ &Path\.\.\. &ðÕÔØ\ ÄÌÑ\ ÐÏÉÓËÁ\ ÆÁÊÌÏ×\.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\. æÁÊÌÙ\ &ÍÅÔÏË\.\.\.
"
menutrans Toggle\ &Toolbar &éÎÓÔÒÕÍÅÎÔÁÌØÎÁÑ\ ÐÁÎÅÌØ
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar ðÏÌÏÓÁ\ ÐÒÏËÒÕÔËÉ\ ×ÎÉ&ÚÕ
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar ðÏÌÏÓÁ\ ÐÒÏËÒÕÔËÉ\ Ó&ÌÅ×Á
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar ðÏÌÏÓÁ\ ÐÒÏËÒÕÔËÉ\ ÓÐÒ&Á×Á
">>>->>>------------- Edit/Global settings/Virtual edit
menutrans Never ÷ÙËÌÀÞÅÎÏ
menutrans Block\ Selection ðÒÉ\ ×ÙÄÅÌÅÎÉÉ\ ÂÌÏËÁ
menutrans Insert\ mode ÷\ ÒÅÖÉÍÅ\ ÷ÓÔÁ×ËÉ
menutrans Block\ and\ Insert ðÒÉ\ ×ÙÄÅÌÅÎÉÉ\ ÂÌÏËÁ\ É\ ×\ ÒÅÖÉÍÅ\ ÷ÓÔÁ×ËÉ
menutrans Always ÷ËÌÀÞÅÎÏ\ ×ÓÅÇÄÁ
">>>----------------- Edit/File settings
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu! &îÕÍÅÒÁÃÉÑ\ ÓÔÒÏË<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list! ïÔÏÂÒÁ&ÖÅÎÉÅ\ ÎÅ×ÉÄÉÍÙÈ\ ÓÉÍ×ÏÌÏ×<Tab>:set\ list!
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap! &ðÅÒÅÎÏÓ\ ÄÌÉÎÎÙÈ\ ÓÔÒÏË<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr! ðÅÒÅÎÏÓ\ &ÃÅÌÙÈ\ ÓÌÏ×<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et! ðÒÏ&ÂÅÌÙ\ ×ÍÅÓÔÏ\ ÔÁÂÕÌÑÃÉÉ<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai! á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÅ\ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ\ &ÏÔÓÔÕÐÏ×<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin! æÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ\ ÏÔÓÔÕÐÏ×\ ×\ &ÓÔÉÌÅ\ C<Tab>:set\ cin!
">>>---
menutrans &Shiftwidth ÷ÅÌÉ&ÞÉÎÁ\ ÏÔÓÔÕÐÁ
menutrans Soft\ &Tabstop ûÉÒÉÎÁ\ &ÔÁÂÕÌÑÃÉÉ
menutrans Te&xt\ Width\.\.\. &ûÉÒÉÎÁ\ ÔÅËÓÔÁ\.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\. &æÏÒÍÁÔ\ ÆÁÊÌÁ\.\.\.
"
"
"
" Tools menu
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^] &ðÅÒÅÈÏÄ\ Ë\ ÍÅÔËÅ<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T &÷ÅÒÎÕÔØÓÑ\ ÎÁÚÁÄ<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File óÏÚÄÁÔØ\ &ÆÁÊÌ\ ÍÅÔÏË
"-------------------
menutrans &Folding òÁÂÏÔÁ\ ÓÏ\ &ÓËÌÁÄËÁÍÉ
menutrans &Diff &ïÔÌÉÞÉÑ\ (diff)
"-------------------
menutrans &Make<Tab>:make ëÏ&ÍÐÉÌÑÃÉÑ<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl óÐÉÓÏË\ Ï&ÛÉÂÏË<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl! óÐÉÓÏË\ ×ÓÅ&È\ ÏÛÉÂÏË\ É\ ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÊ<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn óÌÅÄÕ&ÀÝÁÑ\ ÏÛÉÂËÁ<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp ð&ÒÅÄÙÄÕÝÁÑ\ ÏÛÉÂËÁ<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold âÏÌÅÅ\ ÓÔÁÒ&ÙÊ\ ÓÐÉÓÏË\ ÏÛÉÂÏË<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew âÏÌÅÅ\ Ó×Å&ÖÉÊ\ ÓÐÉÓÏË\ ÏÛÉÂÏË<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window ïË&ÎÏ\ ÏÛÉÂÏË
menutrans &Set\ Compiler ÷ÙÂÏÒ\ &ËÏÍÐÉÌÑÔÏÒÁ
"-------------------
menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd ð&ÅÒÅ×ÅÓÔÉ\ ×\ HEX<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r ðÅÒÅ×ÅÓÔÉ\ É&Ú\ HEX<Tab>:%!xxd\ -r
">>>---------------- Folds
menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi ÷ËÌ/×ÙËÌ\ &ÓËÌÁÄËÉ<Tab>zi
menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv ïÔËÒÙÔØ\ ÓÔÒÏËÕ\ Ó\ &ËÕÒÓÏÒÏÍ<Tab>zv
menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx ïÔËÒÙÔØ\ &ÔÏÌØËÏ\ ÓÔÒÏËÕ\ Ó\ ËÕÒÓÏÒÏÍ<Tab>zMzx
menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm úÁËÒÙÔØ\ &ÂÏÌØÛÅ\ ÓËÌÁÄÏË<Tab>zm
menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM úÁËÒÙÔØ\ &×ÓÅ\ ÓËÌÁÄËÉ<Tab>zM
menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR ïÔËÒ&ÙÔØ\ ×ÓÅ\ ÓËÌÁÄËÉ<Tab>zR
menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr ïÔË&ÒÙÔØ\ ÂÏÌØÛÅ\ ÓËÌÁÄÏË<Tab>zr
menutrans Fold\ Met&hod &íÅÔÏÄ\ ÓËÌÁÄÏË
menutrans Create\ &Fold<Tab>zf óÏ&ÚÄÁÔØ\ ÓËÌÁÄËÕ<Tab>zf
menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd õ&ÄÁÌÉÔØ\ ÓËÌÁÄËÕ<Tab>zd
menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD õÄÁÌÉÔØ\ ×Ó&Å\ ÓËÌÁÄËÉ<Tab>zD
menutrans Fold\ col&umn\ width &ûÉÒÉÎÁ\ ËÏÌÏÎËÉ\ ÓËÌÁÄÏË
">>>->>>----------- Tools/Folds/Fold Method
menutrans M&anual ÷ÒÕ&ÞÎÕÀ
menutrans I&ndent ï&ÔÓÔÕÐ
menutrans E&xpression &÷ÙÒÁÖÅÎÉÅ
menutrans S&yntax &óÉÎÔÁËÓÉÓ
menutrans Ma&rker &íÁÒËÅÒÙ
">>>--------------- Tools/Diff
menutrans &Update ï&ÂÎÏ×ÉÔØ
menutrans &Get\ Block éÚÍÅÎÉÔØ\ &ÜÔÏÔ\ ÂÕÆÅÒ
menutrans &Put\ Block éÚÍÅÎÉÔØ\ &ÄÒÕÇÏÊ\ ÂÕÆÅÒ
">>>--------------- Tools/Diff/Error window
menutrans &Update<Tab>:cwin ï&ÂÎÏ×ÉÔØ<Tab>:cwin
menutrans &Close<Tab>:cclose &úÁËÒÙÔØ<Tab>:cclose
menutrans &Open<Tab>:copen &ïÔËÒÙÔØ<Tab>:copen
"
"
" Syntax menu
"
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu ðÏËÁÚÁÔØ\ ÍÅÎÀ\ ÄÌÑ\ ×ÙÂÏÒÁ\ ÔÉÐÁ\ &ÆÁÊÌÁ
menutrans Set\ '&syntax'\ only &éÚÍÅÎÑÔØ\ ÔÏÌØËÏ\ ÚÎÁÞÅÎÉÅ\ 'syntax'
menutrans Set\ '&filetype'\ too éÚÍÅÎÑÔØ\ &ÔÁËÖÅ\ ÚÎÁÞÅÎÉÅ\ 'filetype'
menutrans &Off &ïÔËÌÀÞÉÔØ
menutrans &Manual ÷ÒÕ&ÞÎÕÀ
menutrans A&utomatic &á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ
menutrans on/off\ for\ &This\ file ÷ËÌ/×ÙËÌ\ ÄÌÑ\ &ÜÔÏÇÏ\ ÆÁÊÌÁ
menutrans Co&lor\ test ðÒÏ×ÅÒËÁ\ &Ã×ÅÔÏ×
menutrans &Highlight\ test ðÒÏ×ÅÒËÁ\ ÐÏÄ&Ó×ÅÔËÉ
menutrans &Convert\ to\ HTML ó&ÄÅÌÁÔØ\ HTML\ Ó\ ÐÏÄÓ×ÅÔËÏÊ
"
"
" Buffers menu
"
menutrans &Refresh\ menu ï&ÂÎÏ×ÉÔØ\ ÍÅÎÀ
menutrans Delete õ&ÄÁÌÉÔØ
menutrans &Alternate &óÏÓÅÄÎÉÊ
menutrans &Next ó&ÌÅÄÕÀÝÉÊ
menutrans &Previous &ðÒÅÄÙÄÕÝÉÊ
menutrans [No\ File] [îÅÔ\ ÆÁÊÌÁ]
"
"
" Window menu
"
menutrans &New<Tab>^Wn &îÏ×ÏÅ\ ÏËÎÏ<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws &òÁÚÄÅÌÉÔØ\ ÏËÎÏ<Tab>^Ws
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^ ïÔËÒÙÔØ\ &ÓÏÓÅÄÎÉÊ\ ÆÁÊÌ\ ×\ ÎÏ×ÏÍ\ ÏËÎÅ<Tab>^W^^
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv òÁÚÄÅÌÉÔØ\ ÐÏ\ &×ÅÒÔÉËÁÌÉ<Tab>^Wv
menutrans Split\ File\ E&xplorer ïÔËÒÙÔØ\ ÐÒÏ×ÏÄÎÉË\ ÐÏ\ &ÆÁÊÌÏ×ÏÊ\ ÓÉÓÔÅÍÅ
"
menutrans &Close<Tab>^Wc &úÁËÒÙÔØ\ ÜÔÏ\ ÏËÎÏ<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo úÁËÒÙÔØ\ &ÏÓÔÁÌØÎÙÅ\ ÏËÎÁ<Tab>^Wo
"
menutrans Move\ &To &ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR óÄ×ÉÎÕÔØ\ ××ÅÒ&È<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr óÄ×ÉÎÕÔØ\ ×&ÎÉÚ<Tab>^Wr
"
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W= ï&ÄÉÎÁËÏ×ÙÊ\ ÒÁÚÍÅÒ<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_ íÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ\ ×&ÙÓÏÔÁ<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_ íÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ\ ×ÙÓÏ&ÔÁ<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\| íÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ\ &ÛÉÒÉÎÁ<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\| íÉÎÉÍÁÌ&ØÎÁÑ\ ÛÉÒÉÎÁ<Tab>^W1\|
">>>----------------- Window/Move To
menutrans &Top<Tab>^WK îÁ&×ÅÒÈ<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ ÷&ÎÉÚ<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH ÷&ÌÅ×Ï<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL ÷&ÐÒÁ×Ï<Tab>^WL
"
"
" The popup menu
"
"
menutrans &Undo ï&ÔÍÅÎÉÔØ
menutrans Cu&t &÷ÙÒÅÚÁÔØ
menutrans &Copy &ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ
menutrans &Paste ÷Ë&ÌÅÉÔØ
menutrans &Delete &õÄÁÌÉÔØ
menutrans Select\ Blockwise âÌÏËÏ×ÏÅ\ ×ÙÄÅÌÅÎÉÅ
menutrans Select\ &Word ÷ÙÄÅÌÉÔØ\ &ÓÌÏ×Ï
menutrans Select\ &Line ÷ÙÄÅÌÉÔØ\ ÓÔ&ÒÏËÕ
menutrans Select\ &Block ÷ÙÄÅÌÉÔØ\ &ÂÌÏË
menutrans Select\ &All ÷&ÙÄÅÌÉÔØ\ &×Ó£
"
" The GUI toolbar
"
if has("toolbar")
if exists("*Do_toolbar_tmenu")
delfun Do_toolbar_tmenu
endif
fun Do_toolbar_tmenu()
tmenu ToolBar.Open ïÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ
tmenu ToolBar.Save óÏÈÒÁÎÉÔØ ÆÁÊÌ
tmenu ToolBar.SaveAll óÏÈÒÁÎÉÔØ ×ÓÅ ÆÁÊÌÙ
tmenu ToolBar.Print îÁÐÅÞÁÔÁÔØ
tmenu ToolBar.Undo ïÔÍÅÎÉÔØ
tmenu ToolBar.Redo ÷ÅÒÎÕÔØ
tmenu ToolBar.Cut ÷ÙÒÅÚÁÔØ
tmenu ToolBar.Copy ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ
tmenu ToolBar.Paste ÷ËÌÅÉÔØ
tmenu ToolBar.Find ðÏÉÓË...
tmenu ToolBar.FindNext ðÏÉÓË ÓÌÅÄÕÀÝÅÇÏ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ
tmenu ToolBar.FindPrev ðÏÉÓË ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÑ
tmenu ToolBar.Replace úÁÍÅÎÉÔØ...
tmenu ToolBar.LoadSesn úÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÁÎÓ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ
tmenu ToolBar.SaveSesn óÏÈÒÁÎÉÔØ ÓÅÁÎÓ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ
tmenu ToolBar.RunScript ÷ÙÐÏÌÎÉÔØ ÓÃÅÎÁÒÉÊ Vim
tmenu ToolBar.Make ëÏÍÐÉÌÑÃÉÑ
tmenu ToolBar.Shell ïÂÏÌÏÞËÁ
tmenu ToolBar.RunCtags óÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ ÍÅÔÏË
tmenu ToolBar.TagJump ðÅÒÅÊÔÉ Ë ÍÅÔËÅ
tmenu ToolBar.Help óÐÒÁ×ËÁ
tmenu ToolBar.FindHelp îÁÊÔÉ ÓÐÒÁ×ËÕ
endfun
endif
"
"
" Dialog texts
"
" Find in help dialog
"
let g:menutrans_help_dialog = "÷×ÅÄÉÔÅ ËÏÍÁÎÄÕ ÉÌÉ ÓÌÏ×Ï ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ:\n\näÏÂÁ×ØÔÅ i_ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ ËÏÍÁÎÄ ÒÅÖÉÍÁ ÷ÓÔÁ×ËÉ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, i_CTRL-X)\näÏÂÁ×ØÔÅ c_ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ ËÏÍÁÎÄ ïÂÙÞÎÏÇÏ ÒÅÖÉÍÁ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, Ó_<Del>)\näÏÂÁ×ØÔÅ ' ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ ÓÐÒÁ×ËÉ ÐÏ ÏÐÃÉÉ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, 'shiftwidth')"
"
" Searh path dialog
"
let g:menutrans_path_dialog = "õËÁÖÉÔÅ ÐÕÔØ ÄÌÑ ÐÏÉÓËÁ ÆÁÊÌÏ×.\néÍÅÎÁ ËÁÔÁÌÏÇÏ× ÒÁÚÄÅÌÑÀÔÓÑ ÚÁÐÑÔÙÍÉ."
"
" Tag files dialog
"
let g:menutrans_tags_dialog = "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÍÅÎÁ ÆÁÊÌÏ× ÍÅÔÏË (ÞÅÒÅÚ ÚÁÐÑÔÕÀ).\n"
"
" Text width dialog
"
let g:menutrans_textwidth_dialog = "÷×ÅÄÉÔÅ ÛÉÒÉÎÕ ÔÅËÓÔÁ ÄÌÑ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ.\näÌÑ ÏÔÍÅÎÙ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ××ÅÄÉÔÅ 0."
"
" File format dialog
"
let g:menutrans_fileformat_dialog = "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÆÏÒÍÁÔ ÆÁÊÌÁ."
let g:menutrans_fileformat_choices = "&Unix\n&Dos\n&Mac\nï&ÔÍÅÎÁ"
"
let menutrans_no_file = "[îÅÔ ÆÁÊÌÁ]"
let &cpo = s:keepcpo
unlet s:keepcpo
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.