Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
266 lines (238 sloc) 10.7 KB
" Menu Translations: Serbian
" Maintainer: Aleksandar Jelenak <ajelenak AT yahoo.com>
" Last Change: Fri, 30 May 2003 12:02:07 -0400
" Quit when menu translations have already been done.
if exists("did_menu_trans")
finish
endif
let did_menu_trans = 1
let s:keepcpo= &cpo
set cpo&vim
scriptencoding iso8859-5
" Help menu
menutrans &Help ¿ÞÜÞ&û
menutrans &Overview<Tab><F1> &¿àÕÓÛÕÔ<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual &ÃßãâáâÒÞ\ ×Ð\ ÚÞàØáÝØÚÕ
menutrans &How-to\ links &ºÐÚÞ\ ÔÐ\.\.\.
menutrans &Find &½ÐòØ
menutrans &Credits &·ÐáÛãÓÕ
menutrans Co&pying ¿&àÕã×ØÜÐúÕ
menutrans O&rphans &ÁØàÞçØûØ
menutrans &Version &²Õà×ØøÐ
menutrans &About &¾\ ßàÞÓàÐÜã
" File menu
menutrans &File &´ÐâÞâÕÚÐ
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e &¾âÒÞàØ\.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp &¿ÞÔÕÛØ-ÞâÒÞàØ\.\.\.<Tab>:sp
menutrans &New<Tab>:enew &½ÞÒÐ<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close &·ÐâÒÞàØ<Tab>:close
menutrans &Save<Tab>:w &ÁÐçãÒÐø<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav ÁÐçãÒÐø\ &ÚÐÞ\.\.\.<Tab>:sav
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\. ¿ÞÔÕÛØ\ Ø\ &ãßÞàÕÔØ\ áÐ\.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\. ¿Þ&ÔÕÛØ\ Ø\ ßàÕßàÐÒØ\ áÐ\.\.\.
menutrans &Print ÈâÐ&ÜßÐø
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa ÁÐçãÒÐø\ Ø\ ×Ð&ÒàèØ<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa º&àÐø<Tab>:qa
" Edit menu
menutrans &Edit &ÃàÕòØÒÐúÕ
menutrans &Undo<Tab>u &²àÐâØ<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R &¿ÞÒàÐâØ<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\. ¿&ÞÝÞÒØ<Tab>\.
menutrans Cu&t<Tab>"+x ¸áÕ&æØ<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y &ºÞßØàÐø<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP &ÃÑÐæØ<Tab>"+gP
menutrans &Paste<Tab>"+P &ÃÑÐæØ<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p ÁâÐÒØ\ ßàÕ&Ô<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p ÁâÐÒØ\ &Ø×Ð<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x ¸×&ÑàØèØ<Tab>x
menutrans &Select\ all<Tab>ggVG ¸×ÐÑÕàØ\ áÒ&Õ<Tab>ggVG
menutrans &Find\.\.\. &½ÐòØ\.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\. ½ÐòØ\ Ø\ &×ÐÜÕÝØ\.\.\.
menutrans Settings\ &Window ¿&àÞ×Þà\ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ
menutrans &Global\ Settings ¾ß&èâÐ\ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ
menutrans F&ile\ Settings ¿ÞÔÕèÐÒÐúÐ\ ×Ð\ ÔÐ&âÞâÕÚÕ
menutrans &Shiftwidth &¿ÞÜÕàÐø
menutrans Soft\ &Tabstop &¼ÕÚÐ\ âÐÑãÛÐæØøÐ
menutrans Te&xt\ Width\.\.\. &ÈØàØÝÐ\ âÕÚáâÐ\.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\. &²àáâÐ\ ÔÐâÞâÕÚÕ\.\.\.
menutrans C&olor\ Scheme ±Þ&øÕ
menutrans &Keymap ¿àÕá&ÛØÚÐÒÐúÕ\ âÐáâÐâãàÕ
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\. ¸×ÑÞà\ &äÞÝâÐ\.\.\.
" Edit/Global Settings
menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls! ½ÐÓÛÐáØ\ &ÞÑàÐ×æÕ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic! ·ÐÝÕÜÐàØ\ \ÒÕÛØçØÝã\ &áÛÞÒÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm! ¿àÞÒÕàØ\ ßàÐâÕûã\ &×ÐÓàÐÔã\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ sm!
menutrans &Context\ lines ²ØÔùØÒØ\ &àÕÔÞÒØ
menutrans &Virtual\ Edit ²ØàâãÕÛÝÞ\ &ãàÕòØÒÐúÕ
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im! ÀÕÖØÜ\ ã&ÝÞáÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp! '&Vi'\ áÐÓÛÐáÝÞ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ cp!
menutrans Search\ &Path\.\.\. ¿ãâÐúÐ\ &ßàÕâàÐÓÕ\.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\. &´ÐâÞâÕÚÕ\ Þ×ÝÐÚÐ\.\.\.
menutrans Toggle\ &Toolbar »ØÝØøÐ\ áÐ\ &ÐÛÐâÚÐÜÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar ´ÞúÐ\ Û&ØÝØøÐ\ ÚÛØ×ÐúÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar &»ÕÒÐ\ ÛØÝØøÐ\ ÚÛØ×ÐúÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar &´ÕáÝÐ\ ÛØÝØøÐ\ ÚÛØ×ÐúÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)
" Edit/Global Settings/Virtual Edit
menutrans Never ½ØÚÐÔ
menutrans Block\ Selection ¸×ÑÞà\ ÑÛÞÚÐ
menutrans Insert\ mode ÀÕÖØÜ\ ãÝÞáÐ
menutrans Block\ and\ Insert ±ÛÞÚ\ Ø\ ãÝÞá
menutrans Always ÃÒÕÚ
" Edit/File Settings
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu! ÀÕÔÝØ\ &ÑàÞøÕÒØ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list! ÀÕÖØÜ\ &ÛØáâÕ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ list!
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap! ¾ÑÐÒØøÐúÕ\ &àÕÔÞÒÐ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr! ¿àÕÛÞÜØ\ &ÝÐ\ àÕç\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et! ÀÐ×ÜÐæØ\ ãÜÕáâÞ\ &âÐÑãÛÐæØøÕ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai! °ãâÞ-&ãÒÛÐçÕúÕ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin! &ÆÕ-ãÒÛÐçÕúÕ\ (ÔÐ/ÝÕ)<Tab>:set\ cin!
" Edit/Keymap
menutrans None ½ØøÕÔÐÝ
" Tools menu
menutrans &Tools &°ÛÐâÚÕ
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^] ÁÚÞçØ\ ÝÐ\ &ÞÒã\ Þ×ÝÐÚã<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T ÁÚÞçØ\ &ÝÐâàÐÓ<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File ¸×ÓàÐÔØ\ &ÔÐâÞâÕÚã\ Þ×ÝÐÚÐ
menutrans &Folding &¿ÞÔÒØøÐúÕ
menutrans Create\ &Fold<Tab>zf Á&âÒÞàØ\ ßÞÔÒØøãâÐÚ<Tab>zf
menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd ¾&ÑàØèØ\ ßÞÔÒØøãâÐÚ<Tab>zd
menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD ¾ÑàØèØ\ áÒÕ\ ßÞ&ÔÒØøãâÚÕ<Tab>zD
menutrans Fold\ column\ &width ÈØàØÝÐ\ &àÕÔÐ\ ßÞÔÒØøãâÚÐ
menutrans &Diff &ÃßÞàÕòØÒÐúÕ
menutrans &Make<Tab>:make 'mak&Õ'<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl ÁßØáÐÚ\ &ÓàÕèÐÚÐ<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl! Áß&ØáÐÚ\ ßÞàãÚÐ<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn Á&ÛÕÔÕûÐ\ ÓàÕèÚÐ<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp ¿àÕ&âåÞÔÝÐ\ ÓàÕèÚÐ<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold ÁâÐàØ\ áßØáÐ&Ú<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew ½Þ&ÒØ\ áßØáÐÚ<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window ¿àÞ×Þà\ áÐ\ Ó&àÕèÚÐÜÐ
menutrans &Set\ Compiler ¸&×ÐÑÕàØ\ ßàÕÒÞÔØÞæÐ
menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd ¿àÕâÒÞàØ\ ã\ &ŵºÁ<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r ²à&ÐâØ\ ã\ ßàÒÞÑØâÐÝ\ ÞÑÛØÚ<Tab>:%!xxd\ -r
" Tools/Folding
menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi &¾ÜÞÓãûØ/ßàÕÚØÝØ\ ßÞÔÒØøÐúÕ<Tab>zi
menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv &¿ÞÚÐÖØ\ àÕÔ\ áÐ\ ÚãàáÞàÞÜ<Tab>zv
menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx ¿ÞÚÐÖØ\ &áÐÜÞ\ àÕÔ\ áÐ\ ÚãàáÞàÞÜ<Tab>zMzx
menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm &·ÐâÒÞàØ\ ÒØèÕ\ ßÞÔÒØøãâÐÚÐ<Tab>zm
menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM ·ÐâÒÞàØ\ á&ÒÕ\ ßÞÔÒØøãâÚÕ<Tab>zM
menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr ¾âÒÞàØ\ ÒØè&Õ\ ßÞÔÒØøãâÐÚÐ<Tab>zr
menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR ¾&âÒÞàØ\ áÒÕ\ ßÞÔÒØøãâÚÕ<Tab>zR
menutrans Fold\ Met&hod &½ÐçØÝ\ ßÞÔÒØøÐúÐ
" Tools/Folding/Fold Method
menutrans M&anual &ÀãçÝÞ
menutrans I&ndent &ÃÒãçÕÝÞáâ
menutrans E&xpression &¸×àÐ×
menutrans S&yntax &ÁØÝâÐÚáÐ
"menutrans &Diff
menutrans Ma&rker &¾×ÝÐÚÐ
" Tools/Diff
menutrans &Update &°ÖãàØàÐø
menutrans &Get\ Block &¿àØåÒÐâØ\ Ø×ÜÕÝã
menutrans &Put\ Block ¿àÕ&ÑÐæØ\ Ø×ÜÕÝã
" Tools/Error Window
menutrans &Update<Tab>:cwin &°ÖãàØàÐø<Tab>:cwin
menutrans &Open<Tab>:copen &¾âÒÞàØ<Tab>:copen
menutrans &Close<Tab>:cclose &·ÐâÒÞàØ<Tab>:cclose
" Bufers menu
menutrans &Buffers &±ÐäÕàØ
menutrans &Refresh\ menu &°ÖãàØàÐø
menutrans Delete &¾ÑàØèØ
menutrans &Alternate °&ÛâÕàÝÐâØÒÝØ
menutrans &Next &ÁÛÕÔÕûØ
menutrans &Previous &¿àÕâåÞÔÝØ
menutrans [No\ File] [½ÕÜÐ\ ÔÐâÞâÕÚÕ]
" Window menu
menutrans &Window &¿àÞ×Þà
menutrans &New<Tab>^Wn &½ÞÒØ<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws &¿ÞÔÕÛØ<Tab>^Ws
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^ ¿ÞÔÕÛØ\ áÐ\ &ÐÛâÕàÝÐâØÒÝØÜ<Tab>^W^^
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv ¿ÞÔÕÛØ\ &ãáßàÐÒÝÞ<Tab>^Wv
menutrans Split\ File\ E&xplorer ¿ÞÔÕÛØ\ ×Ð\ ßàÕÓÛÕÔ\ &ÔÐâÞâÕÚÐ
menutrans &Close<Tab>^Wc &·ÐâÒÞàØ<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo ·ÐâÒÞàØ\ &ÞáâÐÛÕ<Tab>^Wo
"menutrans Ne&xt<Tab>^Ww &ÁÛÕÔÕûØ<Tab>^Ww
"menutrans P&revious<Tab>^WW ¿&àÕâåÞÔÝØ<Tab>^WW
menutrans Move\ &To ¿àÕ&ÜÕáâØ
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR &ºàãÖÝÞ\ ÝÐÓÞàÕ<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr ºàãÖÝÞ\ ÝÐÔÞÛ&Õ<Tab>^Wr
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W= &¸áâÕ\ ÒÕÛØçØÝÕ<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_ ¼ÐÚáØÜÐÛÝÐ\ &ÒØáØÝÐ<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_ ¼ØÝØÜÐ&ÛÝÐ\ ÒØáØÝÐ<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\| ¼ÐÚáØÜÐÛÝÐ\ &èØàØÝÐ<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\| ¼ØÝØÜÐÛÝÐ\ èØ&àØÝÐ<Tab>^W1\|
" Window/Move To
menutrans &Top<Tab>^WK &²àå<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ &¿ÞÔÝÞÖøÕ<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH Ã&ÛÕÒÞ<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL Ã&ÔÕáÝÞ<Tab>^WL
" The popup menu
menutrans &Undo &²àÐâØ
menutrans Cu&t &¸áÕæØ
menutrans &Copy &ºÞßØàÐø
menutrans &Paste &ÃÑÐæØ
menutrans &Delete ¸&×ÑàØèØ
menutrans Select\ Blockwise ±ØàÐø\ &ßàÐÒÞãÓÐÞÝÞ
menutrans Select\ &Word ¸×ÐÑÕàØ\ &àÕç
menutrans Select\ &Line ¸×ÐÑÕàØ\ à&ÕÔ
menutrans Select\ &Block ¸×ÐÑÕàØ\ &ÑÛÞÚ
menutrans Select\ &All ¸×ÐÑÕàØ\ &áÒÕ
" The GUI toolbar
if has("toolbar")
if exists("*Do_toolbar_tmenu")
delfun Do_toolbar_tmenu
endif
fun Do_toolbar_tmenu()
tmenu ToolBar.Open ÃçØâÐø
tmenu ToolBar.Save ÁÐçãÒÐø
tmenu ToolBar.SaveAll ÁÐçãÒÐø áÒÕ
tmenu ToolBar.Print ÈâÐÜßÐø
tmenu ToolBar.Undo ²àÐâØ
tmenu ToolBar.Redo ¿ÞÒàÐâØ
tmenu ToolBar.Cut ¸áÕæØ
tmenu ToolBar.Copy ºÞßØàÐø
tmenu ToolBar.Paste ÃÑÐæØ
tmenu ToolBar.Find ½ÐòØ
tmenu ToolBar.FindNext ½ÐòØ áÛÕÔÕûØ
tmenu ToolBar.FindPrev ½ÐòØ ßàÕâåÞÔÝØ
tmenu ToolBar.Replace ·ÐÜÕÝØ
tmenu ToolBar.New ½ÞÒØ
tmenu ToolBar.WinSplit ¿ÞÔÕÛØ ßàÞ×Þà
tmenu ToolBar.WinMax ¼ÐÚáØÜÐÛÝÐ ÒØáØÝÐ
tmenu ToolBar.WinMin ¼ØÝØÜÐÛÝÐ ÒØáØÝÐ
tmenu ToolBar.WinVSplit ¿ÞÔÕÛØ ãáßàÐÒÝÞ
tmenu ToolBar.WinMaxWidth ¼ÐÚáØÜÐÛÝÐ èØàØÝÐ
tmenu ToolBar.WinMinWidth ¼ØÝØÜÐÛÝÐ èØàØÝÐ
tmenu ToolBar.WinClose ·ÐâÒÞàØ ßàÞ×Þà
tmenu ToolBar.LoadSesn ÃçØâÐø áÕÐÝáã
tmenu ToolBar.SaveSesn ÁÐçãÒÐø áÕÐÝáã
tmenu ToolBar.RunScript ¸×ÒàèØ áßØá
tmenu ToolBar.Make 'make'
tmenu ToolBar.Shell ¾ßÕàÐâØÒÝÞ ÞÚàãÖÕúÕ
tmenu ToolBar.RunCtags ½ÐßàÐÒØ Þ×ÝÐÚÕ
tmenu ToolBar.TagJump ¸ÔØ ÝÐ Þ×ÝÐÚã
tmenu ToolBar.Help ¿ÞÜÞû
tmenu ToolBar.FindHelp ½ÐòØ ÞÑøÐèúÕúÕ
endfun
endif
" Syntax menu
menutrans &Syntax &ÁØÝâÐÚáÐ
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu ¸×ÑÞà\ 'filetype'\ Ø×\ &ÜÕÝØøÐ
menutrans Set\ '&syntax'\ only ¿ÞÔÕ&áØ\ 'syntax'\ áÐÜÞ
menutrans Set\ '&filetype'\ too ¿ÞÔÕáØ\ 'filetype'\ &âÐÚÞòÕ
menutrans &Off &¸áÚùãçÕÝÞ
menutrans &Manual &ÀãçÝÞ
menutrans A&utomatic &°ãâÞÜÐâáÚØ
menutrans on/off\ for\ &This\ file ´Ð/ÝÕ\ ×Ð\ ÞÒã\ &ÔÐâÞâÕÚã
menutrans Co&lor\ test ¿àÞÒÕàÐ\ &ÑÞøÐ
menutrans &Highlight\ test ¿àÞÒÕàÐ\ ØáâØ&æÐúÐ
menutrans &Convert\ to\ HTML ¿àÕâÒÞàØ\ &ã\ HTML
" dialog texts
let menutrans_help_dialog = "ÃÝÕáØâÕ ÝÐàÕÔÑã ØÛØ àÕç çØøÕ ßÞøÐèúÕúÕ âàÐÖØâÕ:\n\n´ÞÔÐøâÕ i_ ×Ð ÝÐàÕÔÑÕ ãÝÞáÐ (Ýßà. i_CTRL-X)\n´ÞÔÐøâÕ c_ ×Ð ÝÐàÕÔÑÕ ÚÞÜÐÝÔÝÞÓ àÕÖØÜÐ (Ýßà. á_<Del>)\n´ÞÔÐøâÕ ' ×Ð ØÜÕÝÐ ÞßæØøÐ (Ýßà. 'shiftwidth')"
let g:menutrans_path_dialog = "ÃÝÕáØâÕ ßãâ ßàÕâàÐÓÕ ×Ð ÔÐâÞâÕÚÕ\nÀÐ×ÔÒÞøØâÕ ×ÐàÕ×ØÜÐ ØÜÕÝÐ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ."
let g:menutrans_tags_dialog = "ÃÝÕáØâÕ ØÜÕÝÐ ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ Þ×ÝÐÚÐÜÐ\nÀÐ×ÔÒÞøØâÕ ×ÐàÕ×ØÜÐ ØÜÕÝÐ."
let g:menutrans_textwidth_dialog = "ÃÝÕáØâÕ ÝÞÒã èØàØÝã âÕÚáâÐ (0 áßàÕçÐÒÐ ßàÕÛÞÜ)"
let g:menutrans_fileformat_dialog = "¸×ÐÑÕàØâÕ Òàáâã ÔÐâÞâÕÚÕ"
let menutrans_no_file = "[½ÕÜÐ ÔÐâÞâÕÚÕ]"
let &cpo = s:keepcpo
unlet s:keepcpo
Something went wrong with that request. Please try again.