Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

335 lines (331 sloc) 14.091 kb
" Menu Translations: Vietnamese
" Maintainer: Phan Vinh Thinh <teppi@vnlinux.org>
" Last Change: 12 Mar 2005
" URL: http://iatp.vspu.ac.ru/phan/vietvim/lang/menu_vi_vn.vim
"
"
" Adopted for VietVim project by Phan Vinh Thinh.
" First translation: Phan Vinh Thinh <teppi@vnlinux.org>
"
"
" Quit when menu translations have already been done.
"
if exists("did_menu_trans")
finish
endif
let did_menu_trans = 1
let s:keepcpo= &cpo
set cpo&vim
scriptencoding utf-8
" Top
menutrans &File &Tập\ tin
menutrans &Edit &Soạn\ thảo
menutrans &Tools&ng\ cụ
menutrans &Syntax &Cú\ pháp
menutrans &Buffers &B\ đệm
menutrans &Window Cử&a\ sổ
menutrans &Help Trợ\ &giúp
"
"
"
" Help menu
menutrans &Overview<Tab><F1> &Tổng\ quan<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual &Hướng\ dẫn\ sử\ dụng
menutrans &How-to\ links &Làm\ như\ thế\ nào
menutrans &Find\.\.\. Tìm\ &kiếm\.\.\.
"--------------------
menutrans &Credits Lời\ &cảm\ ơn
menutrans Co&pying &Bản\ quyền
menutrans &Sponsor/Register &Giúp\ đỡ/Đăng\
menutrans O&rphans Trẻ\ &m\ côi
"--------------------
menutrans &Version &Phiên\ bản
menutrans &About &V\ Vim
"
"
" File menu
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e &M\.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp &Chia-Mở\.\.\.<Tab>:sp
menutrans &New<Tab>:enew Mớ&i<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close Đó&ng<Tab>:close
"--------------------
menutrans &Save<Tab>:w &Ghi\ nhớ<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav Ghi\ n&hư\.\.\.<Tab>:sav
"--------------------
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\. &So\ sánh\ với\.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\. So\ sánh\ đã\\ lỗi\ &bởi\.\.\.
"--------------------
menutrans &Print In\ &ra
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa Ghi\ nhớ\ rồi\ th&oát <Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa &Thoát<Tab>:qa
"
"
" Edit menu
menutrans &Undo<Tab>u &Hủy\ bước<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R &Làm\ lại<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\. Lặ&p\ lại<Tab>\.
"--------------------
menutrans Cu&t<Tab>"+x &Cắt<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y &Sao\ chép<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP &Dán<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p Dán\ trướ&c<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p Dán\ sa&u<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x &Xóa<Tab>x
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG Chọ&n\ tất\ cả<Tab>ggVG
"--------------------
menutrans &Find\.\.\.<Tab>/ &Tìm\ kiếm\.\.\.<Tab>/
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\. Tìm\ kiếm\ &và\ thay\ thế\.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.<Tab>:%s Tìm\ kiếm\ &và\ thay\ thế\.\.\.<Tab>:%s
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\.<Tab>:s Tìm\ kiếm\ &và\ thay\ thế\.\.\<Tab>:s
"--------------------
menutrans Settings\ &Window Cửa\ &s\ thiết\ lập
menutrans &Global\ Settings Thiết\ lập\ t&oàn\ cầu
menutrans F&ile\ Settings &Thiết\ lập\ tập\ t&in
menutrans C&olor\ Scheme Phối\ hợp\ màu\ &sắc
menutrans &Keymap\ đồ\ &bàn\ phím
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\. Chọn\ &phông\ chữ\.\.\.
">>>----------------- Edit/Global settings
menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls! &Chiếu\ sáng\ từ\ tìm\ thấy <Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic! &Không\ tính\ đến\ kiểu\ chữ<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm! Cho\ &biết\ phần\ tử\\ cặp<Tab>:set\ sm!
menutrans &Context\ lines Số\ &dòng\ quanh\ con\ trỏ
menutrans &Virtual\ Edit &Soạn\ thảo\ ảo
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im! Chế\ độ\ chè&n<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp! Tương\ thích\ với\ &Vi<Tab>:set\ cp!
menutrans Search\ &Path\.\.\. Đường\ dẫn\ tìm\ &kiếm\.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\. Tập\ tin\ t&h\ ghi\.\.\.
"
menutrans Toggle\ &Toolbar Ẩn/hiện\ th&anh\ công\ cụ
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar Ẩn/hiện\ thanh\ kéo\ nằ&m\ dưới
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar Ẩn/hiện\ thanh\&o\ bên\ trái
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar Ẩn/hiện\ thanh\ kéo\ bên\ &phải
">>>->>>------------- Edit/Global settings/Virtual edit
menutrans Never Tắt
menutrans Block\ Selection Khi\ chọn\ khối
menutrans Insert\ mode Trong\ chế\ độ\ Chèn
menutrans Block\ and\ Insert Khi\ chọn\ khối\\ Chèn
menutrans Always Luôn\ luôn\ bật
">>>----------------- Edit/File settings
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu! Đánh\ &s\ dòng<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list! &Chế\ độ\ danh\ sách<Tab>:set\ list!
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap! &Ngắt\ những\ dòng\ dài<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr! Ngắt\ từ\ nguyên\ &vẹn<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et! &Dấu\ trắng\ thay\ cho\ tab<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai! &T\ động\ thụt\ dòng<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin! T&hụt\ dòng\ kiểu\ C<Tab>:set\ cin!
">>>---
menutrans &Shiftwidth Chiều\ &rộng\ thụt\ dòng
menutrans Soft\ &Tabstop Chiều\ rộng\ T&ab
menutrans Te&xt\ Width\.\.\. Chiều\ rộng\ văn\ &bản\.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\. Định\ dạng\ tậ&p\ tin\.\.\.
">>>----------------- Edit/File settings/Color Scheme
menutrans default Mặc\ định
">>>----------------- Edit/File settings/Keymap
menutrans None Không\ dùng
menutrans arabic Ả\ rập
menutrans czech Séc
menutrans esperanto Etperantô
menutrans greek Hy\ Lạp
menutrans hebrew Do\ thái
menutrans hebrewp Do\ thái\ p
menutrans lithuania-baltic Lát-vi\ Bal-tíc
menutrans magyar Hungari
menutrans persian-iranian Iran\ Ba\
menutrans persian Ba\
menutrans russian-jcuken Nga\ jcuken
menutrans russian-jcukenwin Nga\ jcukenwin
menutrans russian-yawerty Nga\ yawerty
menutrans serbian-latin Xéc-bi\ La-tinh
menutrans serbian Xéc-bi
menutrans slovak slovak
"
"
"
" Tools menu
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^] &Nhảy\ tới\ thẻ\ ghi<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T &Quay\ lại<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File &Tạo\ tập\ tin\ thẻ\ ghi
"-------------------
menutrans &Folding Nếp\ &gấp
menutrans &Diff &Khác\ biệt (diff)
"-------------------
menutrans &Make<Tab>:make &Biên\ dịch<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl &Danh\ sách\ lỗi<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl! Danh\ &sách\ thông\ báo<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn &Lỗi\ tiếp\ theo<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp Lỗi\ t&rước<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold Danh\ sách\ &cũ\ hơn<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew Danh\ sách\ &mới\ hơn<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window Cử&a\ sổ\ lỗi
menutrans &Set\ Compiler C&họn\ trình\ biên\ dịch
"-------------------
menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd Ch&uyển\ thành\ HEX<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r Chuyển\ từ\ HE&X<Tab>:%!xxd\ -r
">>>---------------- Folds
menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi &Bật/tắt\ nếp\ gấp<Tab>zi
menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv &Xem\ dòng\\ con\ trỏ<Tab>zv
menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx &Ch\ xem\ dòng\\ con\ trỏ<Tab>zMzx
menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm Đóng\ &nhiều\ nếp\ gấp\ hơn<Tab>zm
menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM Đóng\ mọi\ nếp\ &gấp<Tab>zM
menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR &M\ mọi\ nếp\ gấp<Tab>zR
menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr Mở\ n&hiều\ nếp\ gấp\ hơn<Tab>zr
menutrans Fold\ Met&hod &Phương\ pháp\ gấp
menutrans Create\ &Fold<Tab>zf &Tạo\ nếp\ gấp<Tab>zf
menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd Xó&a\ nếp\ gấp<Tab>zd
menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD Xóa\ mọ&i\ nếp\ gấp<Tab>zD
menutrans Fold\ col&umn\ width Chiều\ &rộng\ cột\ nếp\ gấp
">>>->>>----------- Tools/Folds/Fold Method
menutrans M&anual &Th\ công
menutrans I&ndent Thụt\ &dòng
menutrans E&xpression &Biểu\ thức
menutrans S&yntax &Cú\ pháp
menutrans Ma&rker &Dấu\ hiệu
">>>--------------- Tools/Diff
menutrans &Update &Cập\ nhật
menutrans &Get\ Block &Thay\ đổi\ bộ\ đệm\ này
menutrans &Put\ Block T&hay\ đổi\ bộ\ đệm\ khác
">>>--------------- Tools/Diff/Error window
menutrans &Update<Tab>:cwin &Cập\ nhật<Tab>:cwin
menutrans &Close<Tab>:cclose Đó&ng<Tab>:cclose
menutrans &Open<Tab>:copen &M<Tab>:copen
"
"
" Syntax menu
"
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu &Hiển\ thị\ loại\ tập\ tin\ trong\ trình\ đơn
menutrans Set\ '&syntax'\ only &Ch\ thay\ đổi\ giá\ trị\ 'syntax'
menutrans Set\ '&filetype'\ too Th&ay\ đổi\ cả\ giá\ trị\ 'filetype'
menutrans &Off &Tắt
menutrans &Manual &Bằng\ tay
menutrans A&utomatic Tự\ độ&ng
menutrans on/off\ for\ &This\ file Bật\ tắt\ &cho\ tập\ tin\ này
menutrans Co&lor\ test &Kiểm\ tra\ màu\ sắc
menutrans &Highlight\ test Kiểm\ tra\ chiếu\ &sáng
menutrans &Convert\ to\ HTML &Chuyển\ thành\ HTML
">>>---------------- Syntax/AB
menutrans Apache\ config Cấu\ hình\ Apache
menutrans Ant\ build\ file Tập\ tin\ biên\ dịch\ Ant
menutrans Apache-style\ config Cấu\ hình\ phong\ cách\ Apache
menutrans Arc\ Macro\ Language Ngôn\ ngữ\ Macro\ Arc
menutrans Arch\ inventory Kiểm\\ Arch
menutrans ASP\ with\ VBScript ASP\ với\ VBScript
menutrans ASP\ with\ Perl ASP\ với\ Perl
menutrans BC\ calculator Máy\ tính\ BC
menutrans BDF\ font Phông\ chữ\ BDF
menutrans blank không\ dùng
">>>---------------- Syntax/C
menutrans Calendar Lịch
menutrans Cheetah\ template Mẫu\ Cheetah
menutrans Config Cấu\ hình
"
"
" Buffers menu
"
menutrans &Refresh\ menu &Cập\ nhật\ trình\ đơn
menutrans Delete &Xóa
menutrans &Alternate Xen\ &k
menutrans &Next Tiế&p\ theo
menutrans &Previous &Trước
menutrans [No\ File] [Không\\ tập\ tin]
"
"
" Window menu
"
menutrans &New<Tab>^Wn &Mới<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws &Chia\ đôi<Tab>^Ws
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^ Chia\ &tới\ #<Tab>^W^^
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv Chia\ &dọc<Tab>^Wv
menutrans Split\ File\ E&xplorer Mở\ trình\ &duyệt\ tập\ tin
"
menutrans &Close<Tab>^Wc Đó&ng<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo Đóng\ các\ cửa\ sổ\ &khác<Tab>^Wo
"
menutrans Move\ &To C&huyển\ tới
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR &Lên\ trên<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr &Xuống\ dưới<Tab>^Wr
"
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W= Cân\ &bằng\ kích\ thước<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_ Chiều\ c&ao\ lớn\ nhất<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_ Chiều\ ca&o\ nhỏ\ nhất<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\| Chiều\ &rộng\ lớn\ nhất<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\| Chiề&u\ rộng\ nhỏ\ nhất<Tab>^W1\|
">>>----------------- Window/Move To
menutrans &Top<Tab>^WK Đầ&u<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ &Cuối<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH &Trái<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL &Phải<Tab>^WL
"
"
" The popup menu
"
"
menutrans &Undo &Hủy\ bước
menutrans Cu&t &Cắt
menutrans &Copy &Sao\ chép
menutrans &Paste &Dán
menutrans &Delete &Xóa
menutrans Select\ Blockwise Chọn\ &theo\ khối
menutrans Select\ &Word Chọ&n\ từ
menutrans Select\ &Line Chọn\ dòn&g
menutrans Select\ &Block Chọn\ &khối
menutrans Select\ &All Chọn\ tất\ &c
"
" The GUI toolbar
"
if has("toolbar")
if exists("*Do_toolbar_tmenu")
delfun Do_toolbar_tmenu
endif
fun Do_toolbar_tmenu()
tmenu ToolBar.Open Mở tập tin
tmenu ToolBar.Save Ghi nhớ tập tin
tmenu ToolBar.SaveAll Ghi nhớ tất cả
tmenu ToolBar.Print In ra
tmenu ToolBar.Undo Hủy bước
tmenu ToolBar.Redo Làm lại
tmenu ToolBar.Cut Cắt
tmenu ToolBar.Copy Sao chép
tmenu ToolBar.Paste Dán
tmenu ToolBar.Find Tìm kiếm
tmenu ToolBar.FindNext Tìm tiếp theo
tmenu ToolBar.FindPrev Tìm ngược lại
tmenu ToolBar.Replace Thay thế...
tmenu ToolBar.LoadSesn Nạp buổi làm việc
tmenu ToolBar.SaveSesn Ghi nhớ buổi làm việc
tmenu ToolBar.RunScript Chạy script của Vim
tmenu ToolBar.Make Biên dịch
tmenu ToolBar.Shell Shell
tmenu ToolBar.RunCtags Tạo tập tin thẻ ghi
tmenu ToolBar.TagJump Chuyển tới thẻ ghi
tmenu ToolBar.Help Trợ giúp
tmenu ToolBar.FindHelp Tìm trong trợ giúp
endfun
endif
"
"
" Dialog texts
"
" Find in help dialog
"
let g:menutrans_help_dialog = "Hãy nhập câu lệnh hoặc từ khóa tìm kiếm:\n\nThêm i_ để tìm kiếm câu lệnh của chế độ Nhập Input (Ví dụ, i_CTRL-X)\nThêm c_ để tìm kiếm câu lệnh của chế độ soạn thảo dòng lệnh (Ví dụ, с_<Del>)\nThêm ' để tìm kiếm trợ giúp cho một tùy chọn (ví dụ, 'shiftwidth')"
"
" Searh path dialog
"
let g:menutrans_path_dialog = "Hãy chỉ ra đường dẫn để tìm kiếm tập tin.\nTên của thư mục phân cách nhau bởi dấu phẩy."
"
" Tag files dialog
"
let g:menutrans_tags_dialog = "Nhập tên tập tin thẻ ghi (phân cách bởi dấu phẩy).\n"
"
" Text width dialog
"
let g:menutrans_textwidth_dialog = "Hãy nhập chiều rộng văn bản mới.\nNhập 0 để hủy bỏ."
"
" File format dialog
"
let g:menutrans_fileformat_dialog = "Hãy chọn định dạng tập tin."
let g:menutrans_fileformat_choices = "&Unix\n&Dos\n&Mac\n&Hủy bỏ"
"
let menutrans_no_file = "[không có tập tin]"
let &cpo = s:keepcpo
unlet s:keepcpo
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.