Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4665 lines (3380 sloc) 111.022 kb
# Czech translation of vim
# Jiøí Pavlovský <jpavlovsky@mbox.vol.cz>, 2000 - 2002.
# Some completion for vim6.0 added by Jiøí Bøezina <brz@centrum.cz>
# Some bugfixes by Tomáš Zellerin <zellerin@volny.cz>
#
# Generated from cs.po, DO NOT EDIT.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vim-6.0\n"
"POT-Creation-Date: 2001-10-08 08:27-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2002-02-06 22:29+0100\n"
"Last-Translator: Jiøí Pavlovský <jpavlovsky@mbox.vol.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1250\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Nelze alokovat žádný buffer, konèím..."
msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Nelze alokovat buffer, použiji jiný..."
msgid "No buffers were unloaded"
msgstr "Žádný buffer nebyl deaktivován"
msgid "No buffers were deleted"
msgstr "Žádný buffer nebyl smazán"
msgid "No buffers were wiped out"
msgstr "Žádný buffer nebyl zahozen"
msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "Poèet deaktivovaných bufferù: 1"
#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "Poèet deaktivovaných bufferù: %d"
msgid "1 buffer deleted"
msgstr "Poèet smazaných bufferù: 1"
#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "Poèet smazaných bufferù: %d"
msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "Poèet zahozených bufferù: 1"
#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "Poèet zahozených bufferù: %d"
msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Nebyl nalezen žádný zmìnìný buffer"
#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Seznam bufferù je prázdný"
#, c-format
msgid "E86: Cannot go to buffer %ld"
msgstr "E86: Nelze pøeskoèit na buffer %ld"
msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Za poslední buffer nelze pøeskoèit"
msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Pøed první buffer nelze pøeskoèit"
#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (use ! to override)"
msgstr "E89: Zmìny v bufferu %ld nebyly uloženy (! pro vynucení)"
msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Poslední buffer nelze deaktivovat"
msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Varování: pøeteèení seznamu s názvy souborù"
#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Buffer %ld nenalezen"
#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Vzoru %s vyhovuje více bufferù"
#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Vzoru %s nevyhovuje žádný buffer"
#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "øádek %ld"
msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Buffer tohoto jména již existuje"
msgid " [Modified]"
msgstr " [Zmìnìný]"
msgid "[Not edited]"
msgstr "[Needitovaný]"
msgid "[New file]"
msgstr "[Nový soubor]"
msgid "[Read errors]"
msgstr "[Chyby pøi ètení]"
msgid "[readonly]"
msgstr "[Pouze pro ètení]"
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "øádkù: --%d%%--"
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "øádkù: %ld --%d%%--"
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "øádek %ld/%ld --%d%%-- sloupec"
msgid "[No file]"
msgstr "[Žádný soubor]"
#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "nápovìda"
msgid "[help]"
msgstr "[nápovìda]"
msgid "[Preview]"
msgstr "[náhled]"
msgid "All"
msgstr "Vše"
msgid "Bot"
msgstr "Konec"
msgid "Top"
msgstr "Zaèátek"
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Seznam bufferù:\n"
msgid "[Error List]"
msgstr "[seznam chyb]"
msgid "[No File]"
msgstr "[žádný soubor]"
msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Znaky ---"
#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Znaky pro %s:"
#, c-format
msgid " line=%ld id=%d name=%s"
msgstr " øádek=%ld id=%d jméno=%s"
#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Nelze pøekroèit maximální poèet %ld diff bufferù"
msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Nelze vytvoøit diffy"
msgid "Patch file"
msgstr "Soubor se záplatou"
msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Nelze èíst výstup programu diff"
msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Aktuální buffer není v diff režimu"
msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: To byl poslední buffer v diff režimu"
msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr "E101: V diff režimu jsou více než dva buffery. Nevím, který mám použít."
#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Nelze nalézt buffer \"%s\""
#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Buffer \"%s\" není v diff režimu"
msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: digraph nesmí obsahovat Escape"
msgid "Keymap file not found"
msgstr "Soubor s mapou klávesnice nebyl nalezen"
msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: :loadkeymap mimo interpretovaný soubor"
msgid " Keyword completion (^N/^P)"
msgstr " Doplòování klíèových slov (^N/^P)"
#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^E/^Y/^L/^]/^F/^I/^K/^D/^V/^N/^P)"
msgstr " ^X režim (^E/^Y/^L/^]/^F/^I/^K/^D/^V/^N/^P)"
#. Scroll has it's own msgs, in it's place there is the msg for local
#. * ctrl_x_mode = 0 (eg continue_status & CONT_LOCAL) -- Acevedo
msgid " Keyword Local completion (^N/^P)"
msgstr " Lokální doplòování klíèových slov (^N/^P)"
msgid " Whole line completion (^L/^N/^P)"
msgstr " Doplòování celých øádkù (^L/^N/^P)"
msgid " File name completion (^F/^N/^P)"
msgstr " Doplòování názvù souborù (^F/^N/^P)"
msgid " Tag completion (^]/^N/^P)"
msgstr " Doplòování tagù (^I/^N/^P)"
msgid " Path pattern completion (^N/^P)"
msgstr " Doplòování vzoru cest (^N/^P)"
msgid " Definition completion (^D/^N/^P)"
msgstr " Doplòování definic (^D/^N/^P)"
msgid " Dictionary completion (^K/^N/^P)"
msgstr " Doplòování podle slovníku (^K/^N/^P)"
msgid " Thesaurus completion (^T/^N/^P)"
msgstr " Doplòování podle tezauru (^T/^N/^P)"
msgid " Command-line completion (^V/^N/^P)"
msgstr " Doplòování pøíkazové øádky (^I/^N/^P)"
msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Konec odstavce"
msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "volba 'thesaurus' je prázdná"
msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "volba 'dictionary' je prázdná"
#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Prohledávám slovník %s"
msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (insert) Rolování (^E/^Y)"
msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (replace) Rolování (^E/^Y)"
#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Prohledávám %s"
msgid "Scanning tags."
msgstr "Prohledávám tagy"
msgid " Adding"
msgstr "Pøidávám"
#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Hledám..."
msgid "Back at original"
msgstr "Výchozí podoba"
msgid "Word from other line"
msgstr "Slovo z jiného øádku"
msgid "The only match"
msgstr "Jediná shoda"
#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "shoda %d/%d"
#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "shoda %d"
#, c-format
msgid "E106: Unknown variable: \"%s\""
msgstr "E106: Neznámá promìnná: \"%s\""
#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Chybí závorky: %s"
#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Promìnná \"%s\" neexistuje"
msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Po '?' chybí ':'"
msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Chybìjící ')'"
msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Chybìjící ']'"
#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Chybí jméno volby: %s"
#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Neznámá volba: %s"
#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Chybí uvozovky: %s"
#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Chybí uvozovky: %s"
#, c-format
msgid "E116: Invalid arguments for function %s"
msgstr "E116: Chybné argumenty pro funkci %s"
#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Neznámá funkce: %s"
#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: Pøíliš mnoho argumentù pro funkci %s"
#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: Pøíliš málo argumentù pro funkci %s"
#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Použití <SID> mimo kontext skriptu: %s"
#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld øádkù:"
msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Zrušit"
msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Neexistuje pøipojení k Vim serveru"
msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Nelze èíst odpovìï serveru"
msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Nelze pøedat klientovi"
#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Nelze pøedat do %s"
msgid "(Invalid)"
msgstr "(Chybný)"
#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Nedefinovaná promìnná: %s"
#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, use ! to replace"
msgstr "E122: Funkce %s již existuje. Použijte ! pro její nahrazení."
#, c-format
msgid "E123: Undefined function: %s"
msgstr "E123: Nedefinovaná funkce: %s"
#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Chybí '(': %s"
#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Nepøípustný argument: %s"
msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Chybí :endfunction"
#, c-format
msgid "E127: Cannot redefine function %s: It is in use"
msgstr "E127: Nelze pøedefinovat funkci %s: je používána"
#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital: %s"
msgstr "E128: Název funkce musí zaèínat velkým písmenem: %s"
msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Je vyžadováno jméno funkce"
msgid "function "
msgstr "funkce "
#, c-format
msgid "E130: Undefined function: %s"
msgstr "E130: Nedefinovaná funkce: %s"
#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Nelze smazat funkci %s: je již používána"
msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Zanoøení funkce je hlubší než 'maxfuncdepth'"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "volám %s"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "pokraèuji v %s"
msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return mimo funkci"
#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "dokonèeno provádìní %s. Návratová hodnota #%ld"
#, c-format
msgid "%s returning \"%s\""
msgstr "dokonèeno provádìní %s. Návratová hodnota \"%s\""
msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# globální promìnné:\n"
#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, šestnáctkovì %02x, osmièkovì %03o"
msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Nelze pøesunout øádky na pùvodní místo"
msgid "1 line moved"
msgstr "poèet pøesunutých øádkù: 1"
#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "Poèet pøesunutých øádkù: %ld"
#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "Poèet filtrovaných øádkù: %ld"
msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: Automatické pøíkazy *Filter* nesmí mìnit aktuální buffer"
msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Neuložené zmìny]\n"
#, c-format
msgid "viminfo: %s in line: "
msgstr "viminfo: %s na øádku: "
msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: pøíliš mnoho chyb, pøeskakuji zbytek souboru"
#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Ètu viminfo soubor \"%s\"%s%s%s"
msgid " info"
msgstr " informace"
msgid " marks"
msgstr " znaèky"
msgid " FAILED"
msgstr " se nezdaøilo"
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: do viminfo souboru %s nelze zapisovat"
#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Nelze uložit viminfo soubor %s!"
#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Ukládám viminfo souboru \"%s\""
#. Write the info:
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Tento viminfo soubor byl vytvoøen editorem Vim %s.\n"
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Pokud budete opatrný, mùžete jej upravovat.\n"
"\n"
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Hodnota volby 'encoding' v dobì uložení tohoto souboru\n"
msgid "Illegal starting char"
msgstr "Nepøípustný poèáteèní znak"
msgid "Save As"
msgstr "Uložit jako"
#. Overwriting a file that is loaded in another buffer is not a
#. * good idea.
msgid "E139: File is loaded in another buffer"
msgstr "E139: Soubor je nahrán v jiném bufferu"
msgid "Write partial file?"
msgstr "Uložit neúplný soubor?"
msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Použijte ! pro uložení neúplného bufferu"
#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%.*s\"?"
msgstr "Pøepsat soubor \"%.*s\"?"
#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Žádný název souboru pro buffer %ld"
msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Soubor nebyl uložen: Ukládání je zakázáno volbou 'write'"
#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%.*s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"Pro \"%.*s\" je nastavena volba 'readonly'.\n"
"Pøejete si ji potlaèit?"
msgid "Edit File"
msgstr "Editovat soubor"
#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Automatické pøíkazy neoèekávanì smazaly nový buffer %s"
msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: neèíselný argument pro :z"
msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: rvim nepovoluje použití pøíkazù shellu"
msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Regulární výrazy nesmí být oddìleny písmeny"
#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "nahradit za %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Pøerušeno) "
msgid "1 substitution"
msgstr "1 nahrazení"
#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld nahrazení"
msgid " on 1 line"
msgstr " na jednom øádku"
#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " na %ld øádcích"
msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: :global nelze volat rekurzivnì"
msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: U pøíkazu 'global' chybí regulární výraz"
#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Vzor nalezen na každém øádku: %s"
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Poslední nahrazující øetìzec:\n"
"$"
#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Lituji, pro %s není žádná nápovìda"
#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Lituji, soubor \"%s\" s nápovìdou nebyl nalezen"
#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: %s není adresáøem"
#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Nelze otevøít %s pro zápis"
#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Nelze otevøít %s pro zápis"
#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s"
msgstr "E154: Duplicitní tag \"%s\" v souboru %s"
#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Neznámá volba pøíkazu: %s"
msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Chybí jméno volby"
msgid "E255: Too many signs defined"
msgstr "E255: Nastaveno pøíliš mnoho voleb"
#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Neplatný text volby: %s"
#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Neznámá volba: %s"
msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Chybí identifikátor volby"
#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: chybné jméno bufferu: %s"
#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: Chybné ID volby: %ld"
msgid "[Deleted]"
msgstr "[Vymazáno]"
msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to leave."
msgstr "Spouštím ladící režim. Pro ukonèení napište \"cont\"."
#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "øádek %ld: %s"
#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "pøíkaz: %s"
#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Bod pøerušení v \"%s%s\" na øádku %ld"
#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Bod pøerušení nenalezen: %s"
msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Nebyly definovánu žádné body pøerušení"
#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s øádek %ld"
#, c-format
msgid "Save changes to \"%.*s\"?"
msgstr "Uložit zmìny do \"%.*s\"?"
msgid "Untitled"
msgstr "Nepojmenováno"
#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Buffer \"%s\" obsahuje neuložené zmìny"
msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr ""
"Varování: Neèekaný vstup do jiného bufferu (zkontrolujte automatické pøíkazy)"
msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Pro editaci byl zadán pouze jeden soubor"
msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Pøed první soubor nelze pøeskoèit"
msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Za poslední soubor nelze pøeskoèit"
#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Hledám \"%s\" v \"%s\""
#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Hledám \"%s\""
#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "soubor \"%s\" nebyl nalezen v 'runtimepath'"
msgid "Run Macro"
msgstr "Spustit makro"
#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "nelze interpretovat adresáø: \"%s\""
#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "nelze interpretovat \"%s\""
#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "øádek %ld: nelze interpretovat \"%s\""
#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "interpretuji \"%s\""
#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "øádek %ld: interpretuji %s"
#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "dokonèena interpretace %s"
msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Varování: chybný oddìlovaè øádkù. Možná chybí ^M."
msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: :scriptencoding použito mimo interpretovaný soubor"
msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: :finish použito mimo interpretovaný soubor"
msgid "No text to be printed"
msgstr "Žádný text k vytištìní"
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Tisknu stranu %d (%d%%)"
#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Kopie %d z %d"
#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Vytištìno: %s"
msgid "Printing aborted"
msgstr "Tisk zrušen"
msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Nelze zapisovat do výstupního PostScriptového souboru"
msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Nelze otevøít výstupní PostScriptový soubor"
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Nelze otevøít soubor \"%s\""
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Nelze èíst zdrojový PostScriptový soubor \"%s\""
msgid "Sending to printer..."
msgstr "Odesílám na tiskárnu..."
msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Selhal tisk PostScriptového souboru"
msgid "Print job sent."
msgstr "Tisková úloha odeslána."
#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Aktuální %sjazyk: \"%s\""
#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Nelze nastavit jazyk na \"%s\""
msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Spouštím Ex mód. Napište \"visual\" pro návrat do normálního módu."
#. must be at EOF
msgid "At end-of-file"
msgstr "Konec souboru"
msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Pøíkaz je pøíliš rekurzivní"
msgid "E170: Missing :endwhile"
msgstr "E170: Chybí :endwhile"
msgid "E171: Missing :endif"
msgstr "E171: Chybí :endif"
msgid "End of sourced file"
msgstr "Konec interpretovaného souboru"
msgid "End of function"
msgstr "Konec funkce"
msgid "Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "Nejednoznaèné použití uživatelsky definovaného pøíkazu"
msgid "Not an editor command"
msgstr "Není pøíkazem editoru"
msgid "Don't panic!"
msgstr "Nepanikaøte!"
msgid "Backwards range given"
msgstr "Zadán zpìtný rozsah"
msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Zadán zpìtný rozsah. Prohodit hranice"
msgid "Use w or w>>"
msgstr "Použijte w èi w>>"
msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Pøíkaz není této verzi bohužel implementován"
msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Pøípustný je pouze jeden název souboru"
#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "Ještì zbývají soubory k editaci (%d). Chcete pøesto ukonèit editor?"
#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: Ještì zbývají soubory k editaci (%ld)."
msgid "E174: Command already exists: use ! to redefine"
msgstr "E174: Pøíkaz již existuje: použijte ! pro pøedefinování"
msgid ""
"\n"
" Name Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
" Jméno Args Rozsah Úplnost Definice"
msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Nebyly nalezeny žádné uživatelsky definované pøíkazy"
msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Nebyly zadány žádné atributy"
msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Chybný poèet argumentù"
msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Opakování nemùže být zadáno dvakrát"
msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Chybná implicitní hodnota pro poèet"
msgid "E179: argument required for complete"
msgstr "E179: chybná implicitní hodnota pro opakování"
#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Chybná hodnota doplnìní: %s"
#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Chybný atribut: %s"
msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Chybné jméno pøíkazu"
msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Uživatelsky definované pøíkazy musí zaèínat velikým písmenem."
#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Uživatelsky definovaný pøíkaz %s neexistuje"
#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Nelze nalézt barevné schéma %s"
msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Blahopøeji, uživateli Vimu!"
msgid "Edit File in new window"
msgstr "Editovat soubor v novém oknì"
msgid "No swap file"
msgstr "Žádný odkládací soubor"
msgid "Append File"
msgstr "Uložit soubor"
msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Žádný pøedchozí adresáø"
msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Neznámý"
#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Umístìní okna: X %d, Y %d"
msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr "E188: Na této platformì nelze umístìní okna zjistit"
msgid "Save Redirection"
msgstr "Uložit pøesmìrování"
msgid "Save View"
msgstr "Uložit pohled"
msgid "Save Session"
msgstr "Uložit sezení"
msgid "Save Setup"
msgstr "Uložit nastavení"
#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (use ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" existuje (použijte ! pro vynucení)"
#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Nelze otevøít \"%s\" pro zápis"
#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr "E191: Argumentem mùže být pouze písmeno nebo pravý èi levý apostrof"
msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Vnoøení :normal je pøíliš hluboké"
msgid ":if nesting too deep"
msgstr "vnoøení :if je pøíliš hluboké"
msgid ":endif without :if"
msgstr ":endif bez odpovídajícího :if"
msgid ":else without :if"
msgstr ":else bez odpovídajícího :if"
msgid ":elseif without :if"
msgstr ":elseif bez odpovídajícího :if"
msgid ":while nesting too deep"
msgstr "vnoøení :while je pøíliš hluboké"
msgid ":continue without :while"
msgstr ":continue bez odpovídajícího :while"
msgid ":break without :while"
msgstr ":break bez odpovídajícího :while"
msgid ":endwhile without :while"
msgstr ":endwhile bez odpovídajícího :while"
msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction mimo funkci"
msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr ""
"E194: Žádný alternativní název souboru, kterým by bylo možné nahradit '#'"
msgid "no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "Žádný název souboru, kterým by bylo možné nahradit \"<afile>\""
msgid "no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "Žádné èíslo bufferu, kterým by bylo možné nahradit \"<abuf>\""
msgid "no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr ""
"Žádná shoda automatických pøíkazù, kterou by bylo možné nahradit \"<amatch>\""
msgid "no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "Žádný interpretovaný soubor, kterým by bylo možné nahradit \"<sfile>\""
#, no-c-format
msgid "Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "Prázdný název souboru pro '%' èi '#' funguje pouze s \":p:h\""
msgid "Evaluates to an empty string"
msgstr "Výsledkem vyhodnocení je prázdný øetìzec"
msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Nelze otevøít pro ètení viminfo soubor"
msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: V této verzi nejsou spøežky podporovány"
msgid "tagname"
msgstr "jméno tagu"
msgid " kind file\n"
msgstr " typ soubor\n"
msgid "'history' option is zero"
msgstr "'volba 'history' je nastavena na nulu"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historie %s (poèínaje nejnovìjší položkou):\n"
msgid "Command Line"
msgstr "pøíkazové øádky"
msgid "Search String"
msgstr "vyhledávaných øetìzcù"
msgid "Expression"
msgstr "výrazù"
msgid "Input Line"
msgstr "vstupní øádky"
msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar pøekraèuje délku pøíkazu"
msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Smazáno aktivní okno èi buffer"
msgid "Illegal file name"
msgstr "nepøípustný název souboru"
msgid "is a directory"
msgstr "je adresáøem"
msgid "is not a file"
msgstr "není souborem"
msgid "[New File]"
msgstr "[nový soubor]"
msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[pøístup odmítnut]"
msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: *ReadPre automatické pøíkazy uèinily soubor neèitelným"
msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: *ReadPre automatické pøíkazy nesmí mìnit aktuální buffer"
msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Ètu ze standardního vstupu...\n"
msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Ètu ze standardního vstupu..."
#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Po konverzi je soubor neèitelný!"
msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[pojmenovaná roura/soket]"
msgid "[fifo]"
msgstr "[pojmenovaná roura]"
msgid "[socket]"
msgstr "[soket]"
msgid "[RO]"
msgstr "[RO]"
msgid "[CR missing]"
msgstr "[chybí CR]"
msgid "[NL found]"
msgstr "[nalezeno NL]"
msgid "[long lines split]"
msgstr "[dlouhé øádky zalomeny]"
msgid "[NOT converted]"
msgstr "[nezkonvertován]"
msgid "[converted]"
msgstr "[zkonvertován]"
msgid "[crypted]"
msgstr "[zašifrován]"
msgid "[CONVERSION ERROR]"
msgstr "[CHYBA PØEVODU]"
msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[CHYBY ÈTENÍ]"
msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Nelze nalézt doèasný soubor pro konverzi"
msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Konverze s 'charconvert' se nezdaøila"
msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "nelze èíst výstup 'charconvert'"
msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr ""
"E203: Automatické pøíkazy smazaly èi deaktivovaly buffer, který mìl být "
"uložen"
msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Automatický pøíkaz neèekaným zpùsobem zmìnil poèet øádkù"
msgid "is not a file or writable device"
msgstr "není souborem ani zaøízením na nìž lze zapisovat"
msgid "is read-only (use ! to override)"
msgstr "je pouze pro ètení (použijte ! pro vynucení)"
msgid "Can't write to backup file (use ! to override)"
msgstr "Nelze zapisovat do záložního souboru (použijte ! pro vynucení)"
msgid "Close error for backup file (use ! to override)"
msgstr "Chyba pøi uzavírání záložního souboru (použijte ! pro vynucení)"
msgid "Can't read file for backup (use ! to override)"
msgstr "Nelze naèíst soubor pro zálohu (použijte ! pro vynucení)"
msgid "Cannot create backup file (use ! to override)"
msgstr "Nelze vytvoøit záložní soubor (použijte ! pro vynucení)"
msgid "Can't make backup file (use ! to override)"
msgstr "Nelze vytvoøit záložní soubor (použijte ! pro vynucení)"
# resource fork ?!
msgid "The resource fork will be lost (use ! to override)"
msgstr "'Resource fork' bude ztracen (použijte ! pro vynucení)"
msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Nelze najít doèasný temp soubor pro zápis"
msgid "E213: Cannot convert (use ! to write without conversion)"
msgstr "E213: Nelze pøevést (použijte ! pro zápis bez pøevodu)"
msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Nelze otevøít pøipojený soubor pro zápis"
msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Nelze otevøít soubor pro zápis"
msgid "Close failed"
msgstr "Volání close selhalo"
msgid "write error, conversion failed"
msgstr "chyba pøi zápisu, konverze se nezdaøila"
msgid "write error (file system full?)"
msgstr "chyba pøi ukládání (je volné místo na disku?)"
msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " CHYBA PØEVODU"
msgid "[Device]"
msgstr "[zaøízení]"
msgid "[New]"
msgstr "[Nový]"
msgid " [a]"
msgstr " [p]"
msgid " appended"
msgstr " pøipojen"
msgid " [w]"
msgstr " [u]"
msgid " written"
msgstr " uložen"
msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: patchmode: nelze uložit pùvodní soubor"
msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchmode: nelze zapisovat do prázdného pùvodního souboru"
msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Nelze smazat záložní soubor"
msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"VAROVÁNÍ: Obsah pùvodního souboru mùže být ztracen èi poškozen\n"
msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "neukonèujte editor døíve, než bude soubor úspìšnì uložen!"
msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"
msgid "[dos format]"
msgstr "[dos formát]"
msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"
msgid "[mac format]"
msgstr "[mac formát]"
msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"
msgid "[unix format]"
msgstr "[unix formát]"
msgid "1 line, "
msgstr "1 øádek, "
#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld øádkù, "
msgid "1 character"
msgstr "1 znak"
#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld znakù, "
msgid "[noeol]"
msgstr "[žádný eol]"
msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[neúplný poslední øádek]"
#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "VAROVÁNÍ: od jeho naètení byl obsah souboru zmìnìn!!!!"
msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Chcete jej opravdu uložit"
#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Chyba pøi zápisu do \"%s\""
#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Chyb pøi uzavírání \"%s\""
#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Chyba pøi ètení \"%s\""
msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: FileChangedShell autocommand zrušil buffer"
#, c-format
msgid "E211: Warning: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: wa1: soubor \"%s\" již není dostupný"
#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Varování: soubor \"%s\" byl po poèátku editace zmìnìn a buffer ve Vim "
"také"
#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: wc2: soubor \"%s\" byl po poèátku editace zmìnìn"
#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W16: Varování: Mód souboru \"%s\" byl zmìnìn od zapoènutí editace"
#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: wc4: po poèátku editace vytvoøen soubor \"%s\""
msgid "Warning"
msgstr "Varování"
msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Nahrát soubor"
#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Nelze znovuotevøít \"%s\""
msgid "--Deleted--"
msgstr "--Vymazáno--"
#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Skupina \"%s\" neexistuje"
#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Nepøípustný znak po *: %s"
#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Událost %s neexistuje"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Automatické pøíkazy ---"
msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Automatické pøíkazy nelze spustit pro VŠECHNY události"
msgid "No matching autocommands"
msgstr "Žádné vyhovující automatické pøíkazy"
msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: vnoøení automatického pøíkazu pøíliš hluboká"
#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s automatické pøíkazy pro \"%s\""
#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "spouštím %s"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "Automatický pøíkaz %s"
msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Chybí {."
msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Chybí }."
msgid "No fold found"
msgstr "Žádný záhyb nebyl nalezen"
msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: pomocí aktuální 'foldmethod' nelze vytvoøit záhyb"
msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: pomocí aktuální 'foldmethod' nelze vytvoøit záhyb"
msgid "E221: 'commentstring' is empty"
msgstr "E221: volba 'commentstring' je prázdná"
msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Pøidat do bufferu pro ètení"
msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: rekurzivní mapování"
#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: pro %s již globální zkratka již existuje"
#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: pro %s již globální mapování již existuje"
#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: pro %s již zkratka již existuje"
#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: pro %s již mapování již existuje"
msgid "No abbreviation found"
msgstr "Žádná zkratka nebyl nalezena"
msgid "No mapping found"
msgstr "Žádné mapování nebylo nalezeno"
msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: nepøípustný mód"
msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Nelze spustit GUI"
#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Nelze èíst z \"%s\""
msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: volba 'guifontwide' je chybnì nastavena"
msgid "Error"
msgstr "Chyba"
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"
msgid "<cannot open> "
msgstr "<nelze otevøít> "
#, c-format
msgid "vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "vim_SelFile: písmo %s není dostupné"
msgid "vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "vim_SelFile: nelze se vrátit do aktuálního adresáøe"
msgid "Pathname:"
msgstr "Název cesty:"
msgid "vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "vim_SelFile: nelze zjistit aktuální adresáø"
msgid "OK"
msgstr "OK"
#. 'Cancel' button
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Pøípravek posunovací lišty: nelze zjistit geometrii obrázku"
msgid "Vim dialog"
msgstr "Vim dialog"
msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: BalloonEval nelze vytvoøit se zprávou a zároveò zpìtným voláním"
msgid "Vim dialog..."
msgstr "Vim dialog.."
msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Nalézt a nahradit..."
msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Nalézt..."
msgid "Find what:"
msgstr "Vyhledat:"
msgid "Replace with:"
msgstr "Nový text:"
#. exact match only button
msgid "Match exact word only"
msgstr "hledat pouze celá slova"
msgid "Direction"
msgstr "Smìr"
#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Nahoru"
msgid "Down"
msgstr "Dolù"
#. 'Find Next' button
msgid "Find Next"
msgstr "Najít další"
#. 'Replace' button
msgid "Replace"
msgstr "Nahradit"
#. 'Replace All' button
msgid "Replace All"
msgstr "Nahradit vše"
msgid "E233: cannot open display"
msgstr "E233: nelze otevøít display"
#, c-format
msgid "E234: Unknown fontset: %s"
msgstr "E234: Neznámá sada písem: %s"
msgid "Font Selection"
msgstr "Výbìr písma"
#, c-format
msgid "E235: Unknown font: %s"
msgstr "E235: Neznámé písmo: %s"
#, c-format
msgid "E236: Font \"%s\" is not fixed-width"
msgstr "E236: Písmo \"%s\" nemá pevnou šíøku"
#, c-format
msgid "E242: Color name not recognized: %s"
msgstr "E242: Neznámé jméno barvy: %s"
msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Místo prádné schránky použito CUT_BUFFER0"
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"
msgid "Directories"
msgstr "Adresáøe"
msgid "Help"
msgstr "Nápovìda"
msgid "Files"
msgstr "Soubory"
msgid "Selection"
msgstr "Výbìr"
msgid "Undo"
msgstr "Zpìt"
#, c-format
msgid "E235: Can't load Zap font '%s'"
msgstr "E235: Nelze naèíst Zap font '%s'"
#, c-format
msgid "E235: Can't use font %s"
msgstr "E235: Nelze použít font %s"
#, c-format
msgid "E242: Missing color: %s"
msgstr "E242: Chybí barva: %s"
msgid ""
"\n"
"Sending message to terminate child process.\n"
msgstr ""
"\n"
"Posílám signál k ukonèení synovského procesu.\n"
#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argument nepodporován: \"-%s\"; Použijte OLE verzi."
msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Najít øetìzec (použijte '\\\\' k nalezení '\\')"
msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Najít & Nahradit (použijte '\\\\' k nalezení '\\')"
msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: nelze alokovat položku barevné mapy. Nìkteré barvy mohou být "
"nesprávné"
#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr "E250: písma pro následující znakové sady chybí v sadì písem %s:"
#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: název sady písem: %s"
#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Písmo '%s' nemá pevnou šíøku"
#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: název sady písem: %s\n"
#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Písmo0: %s\n"
#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Písmo1: %s\n"
#, c-format
msgid "Font%d width is not twice that of font0\n"
msgstr "Šíøka písma%d není dvojnásoblem šíøky písma0\n"
#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Šíøka písma0: %ld\n"
#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Šíøka písma1: %ld\n"
"\n"
#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: nelze alokovat barvu %s"
msgid "E255: Couldn't read in sign data!"
msgstr "E255: Chyba -- nelze pøeèíst sign data!"
msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: CYBA Hangul automatu"
msgid "Add a new database"
msgstr "Pøidat novou databázi"
msgid "Query for a pattern"
msgstr "Hledání vzorku"
msgid "Show this message"
msgstr "Zobrazit tuto zprávu"
msgid "Kill a connection"
msgstr "Ukonèit spojení"
msgid "Reinit all connections"
msgstr "Znovu inicializovat všechna spojení"
msgid "Show connections"
msgstr "Zobrazit spojení"
msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Tento cscope pøíkaz nepodporuje rozdìlení okna.\n"
msgid "Usage: cstag <ident>"
msgstr "Použití: cstag <odsazení>"
msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: tag nenalezen"
#, c-format
msgid "stat(%s) error: %d"
msgstr "stat(%s) chyba: %d"
#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Pøidána cscope databáze %s"
#, c-format
msgid "%s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "%s není ani adresáøem ani správnou cscope databází"
#, c-format
msgid "error reading cscope connection %d"
msgstr "chyba pøi ètení cscope spojení %d"
msgid "unknown cscope search type"
msgstr "neznámý typ cscope hledání"
msgid "Could not create cscope pipes"
msgstr "nelze vytvoøit cscope roury"
msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "spuštìní cs_create_connection selhalo"
msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: volání fdopen pro to_fp selhalo"
msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: volání fdopen pro fr_fp selhalo"
msgid "no cscope connections"
msgstr "žádná cscope spojení"
#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: cscope hledání %s vzorku %s nenašlo žádnou shodu"
msgid "cscope commands:\n"
msgstr "pøíkazy cscope:\n"
#, c-format
msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)\n"
msgstr "%-5s: %-30s (Použití: %s)\n"
msgid "duplicate cscope database not added"
msgstr "duplicitní cscope databáze nebyla pøidána"
msgid "maximum number of cscope connections reached"
msgstr "dosažen maximální poèet cscope spojení"
msgid "E260: cscope connection not found"
msgstr "E260: connection spojení nenalezeno"
#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: connection spojení %s nenalezeno"
msgid "cscope connection closed"
msgstr "closed spojení uzavøeno"
#, c-format
msgid "cscope connection %s closed\n"
msgstr "cscope spojení %s uzavøeno\n"
#. should not reach here
msgid "fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "osudová chyba v cs_manage_matches"
#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %d"
msgstr "E262: pøi ètení cscope spojení %d"
msgid "couldn't malloc\n"
msgstr "volání malloc selhalo\n"
#, c-format
msgid "Cscope tag: %s\n"
msgstr "Cscope tag: %s\n"
msgid " # line"
msgstr " # øádek"
msgid "filename / context / line\n"
msgstr "název souboru/ kontext/ øádek\n"
msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Všechny cscope databáze resetovány"
msgid "no cscope connections\n"
msgstr "žádné cscope spojení\n"
msgid " # pid database name prepend path\n"
msgstr " # pid název databáze pøedpona cesty\n"
#, c-format
msgid "%2d %-5ld %-34s <none>\n"
msgstr "%2d %-5ld %-34s <žádný>\n"
msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Lituji, tento pøíkaz je deaktivován; knihovnu jazyka Python nelze "
"nahrát."
msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "nelze smazat atributy OutputObject"
msgid "softspace must be an integer"
msgstr "softspace musí být kladné celé èíslo"
msgid "invalid attribute"
msgstr "chybný atribut"
msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() vyžaduje seznam øetìzcù"
msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: chyba pøi inicializaci I/O objektù"
msgid "invalid expression"
msgstr "Chybný výraz"
msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "podpora výrazù byla vypnuta pøi pøekladu programu"
msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "pokus o odkaz na smazaný buffer"
msgid "line number out of range"
msgstr "èíslo øádku mimo rozsah"
#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<buffer objekt (smazán) na %8lX>"
msgid "invalid mark name"
msgstr "chybné jméno znaèky"
msgid "no such buffer"
msgstr "žádný takový buffer"
msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "pokus o odkaz na smazané okno"
msgid "readonly attribute"
msgstr "atribut pouze_pro_ètení"
msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "umístìní kurzoru mimo buffer"
#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<objekt okna (smazán) na %.8lX>"
#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<objekt okna (neznámý) na %.8lX>"
#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<okno %d>"
msgid "no such window"
msgstr "žádné takové okno"
msgid "cannot save undo information"
msgstr "nelze uložit informace pro pøíkaz undo"
msgid "cannot delete line"
msgstr "nelze smazat øádek"
msgid "cannot replace line"
msgstr "nelze nahradit øádek"
msgid "cannot insert line"
msgstr "nelze vložit øádek"
msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "øetìzec nesmí obsahovat znaky nového øádku"
msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Lituji, ale tento pøíkaz je deaktivován; knihovnu jazyka Ruby nelze "
"nahrát."
#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: neznámý longjmp stav %d"
msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Prohození implementace/definice"
msgid "Show base class of"
msgstr "Zobrazení base class z"
msgid "Show overridden member function"
msgstr "Zobrazení overridden member funkce"
msgid "Retrieve from file"
msgstr "Znovuzískáno ze souboru"
msgid "Retrieve from project"
msgstr "Znovuzískáno z projektu"
msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Znovzískáno ze všech projektù"
msgid "Retrieve"
msgstr "Znovuzískáno"
msgid "Show source of"
msgstr "Zobrazení zdroje"
msgid "Find symbol"
msgstr "Najít symbol"
msgid "Browse class"
msgstr "Prohlížet class"
msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Zobrazení class v hierarchii"
msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Zobrazení class v restricted hierarchii"
msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref odkazuje na"
msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref odkazoval na"
msgid "Xref has a"
msgstr "Xref má"
msgid "Xref used by"
msgstr "Xref použit"
msgid "Show docu of"
msgstr "Zobrazení documentace"
msgid "Generate docu for"
msgstr "Generována dokumentace pro"
msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Nelze se pøipojit k SNiFF+. Zkontrolujte promìnné (sniffemacs musí "
"být)uvedena v $PATH.\n"
msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Chyba pøi ètení. Odpojeno"
msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ je právì "
msgid "not "
msgstr "ne "
msgid "connected"
msgstr "pøipojen"
#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Neznámý požadavek SNiFF+: %s"
msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Chybné pøipojení k SNiFF+"
msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ nepøipojen"
msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Není SNiFF+ buffer"
msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Chyba pøi zápisu. Odpojeno."
msgid "invalid buffer number"
msgstr "chybný název bufferu"
msgid "not implemented yet"
msgstr "není ještì podporováno"
msgid "unknown option"
msgstr "neznámá volba"
#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "nelze nastavit øádky"
msgid "mark not set"
msgstr "znaèka není nastavena"
#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "øádek %d sloupec %d"
msgid "cannot insert/append line"
msgstr "nelze vložit/pøipojit øádek"
msgid "unknown flag: "
msgstr "neznámý pøíznak: "
msgid "unknown vimOption"
msgstr "neznámá vimOption"
msgid "keyboard interrupt"
msgstr "pøerušení z klávesnice"
msgid "vim error"
msgstr "chyba vim"
msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "nelze vytvoøit pøíkaz bufferu/okna: objekt smazán"
msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"nelze zaregistrovat pøíkaz zpìtného volání: buffer/okno již bylo smazáno"
#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to "
"vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist poškozen!? Oznamte, prosím, tuto chybu na "
"vim-dev@vim.org"
msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"nelze zaregistrovat pøíkaz zpìtného volání: odkaz na buffer/okno nenalezen"
msgid "Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"Lituji, ale tento pøíkaz je deaktivován; knihovnu jazyka Tcl nelze nahrát."
msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: TCL CHYBA: návratový kód není celé èíslo!? Oznamte, prosím, tuto chybu "
"na vim-dev@vim.org"
msgid "cannot get line"
msgstr "nelze pøeèíst øádek"
msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Není možné zaznamenat jméno command serveru"
#, c-format
msgid "E247: no registered server named \"%s\""
msgstr "E247: Neexistuje registrovaný server jménem \"%s\""
msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Selhalo zaslání pøíkazu urèenému programu"
#, c-format
msgid "Invalid server id used: %s"
msgstr "Použit chybný id serveru: %s"
msgid "E249: couldn't read VIM instance registry property"
msgstr "E249: nelze èíst VIM instanci registry property"
msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr ""
"E251: VIM instance registry property byla špatnì vytvoøenaa byla smazána!"
msgid "Unknown option"
msgstr "Neznámá volba"
msgid "Too many edit arguments"
msgstr "Pøíliš mnoho edit argumentù"
msgid "Argument missing after"
msgstr "Chybí argument po"
msgid "Garbage after option"
msgstr "Chyby za volbou"
msgid "Too many \"+command\" or \"-c command\" arguments"
msgstr "Pøíliš mnoho \"+pøíkaz\" èi \"-c pøíkaz\" argumentù"
msgid "Invalid argument for"
msgstr "Chybný argument pro"
msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "VIM nebyl pøeložen s volbou +diff"
msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Pokus o opìtovné otevøení skriptu: \""
msgid "\"\n"
msgstr "\"\n"
msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Nelze otevøít pro zápis: \""
msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Nelze otevøít pro výstup skriptu: \""
#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "poèet souborù pro editaci: %d\n"
msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Varování: výstup nesmìøuje na terminál\n"
msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Varování: vstup nepochází z terminálu\n"
#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "pre-vimrc pøíkazový øádek"
#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Nelze èíst z \"%s\""
msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Podrobnìjší informace získáte pomocí \"vim -h\"\n"
msgid "[file ..] edit specified file(s)"
msgstr "[SOUBOR] .. editovat SOUBOR(y)"
msgid "- read text from stdin"
msgstr "- èíst text ze standardního vstupu"
msgid "-t tag edit file where tag is defined"
msgstr "-t TAG editovat soubor na místì definice TAGU"
msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [chybový soubor] editovat soubor na místì výskytu první chyby"
msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"použití:"
msgid " vim [arguments] "
msgstr "vim [pøepínaèe] "
msgid ""
"\n"
" or:"
msgstr ""
"\n"
" nebo"
msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argumenty:\n"
msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tMohou následovat pouze názvy souborù"
msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tpøihlásit gvim na OLE"
msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-register\t\todhlásit gvim z OLE"
msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tspustit v GUI režimu (stejné jako \"gvim\")"
msgid "-f\t\t\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f\t\t\tPopøedí: pøi startu GUI se neoddìlí od shellu"
msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tVi mód (stejné jako \"vi\")"
msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-v\t\t\tEx mód (stejné jako \"ex\")"
msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tTichý (dávkový) režim (pouze pro \"ex\")"
msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tDiff režim (stejné jako \"vimdiff\")"
msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-v\t\t\tSnadný režim (stejné jako \"evim\", žádné módy )"
msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tRežim pouze_pro_ètení (jako \"view\")"
msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tOmezený režim (stejné jako \"rvim\")"
msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tZmìny (ukládání souborù) zakázány"
msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tZmìny (ukládání souborù) zakázány"
msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tBinární režim"
msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tLisp režim"
msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tKompatabilní s Vi: 'compatible'"
msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tKompatibilita s Vi vypnuta: 'nocompatible'"
msgid "-V[N]\t\tVerbose level"
msgstr "-V[N]\t\tÚroveò výpisu hlášek"
msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tLadící režim"
msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tNebude vytváøet odkládací soubor, bude používat pouze pamì"
msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tVypíše seznam odkládacích souborù a skonèí"
msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r název souboru\tObnoví pøerušené sezení"
msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tStejné jako -r"
msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tNebude používat newcli pro otevøení okna"
msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <zaøízení>\t\tPoužít <zaøízení> pro I/O"
msgid "-H\t\t\tstart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tnastartuje v hebrejském režimu"
msgid "-F\t\t\tstart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tnastartuje ve Farsi režimu"
msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminál>\tNastaví typ terminálu na <terminál>"
msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tPoužije <vimrc> místo jakéhokoliv .vimrc"
msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tPoužije <gvimrc> místo jakéhokoliv .gvimrc"
msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tNenahraje 'plugin' skripty"
msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tOtevøe N oken (implicitnì jedno pro každý soubor)"
msgid "-O[N]\t\tlike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tJako -o but split vertically"
msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tNastaví kurzor na konec souboru"
msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<øádek>\t\tNastaví kurzor na <øádek>"
msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <pøíkaz>\tPo nahrání prvního souboru vykoná <pøíkaz>"
msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <pøíkaz>\t\tPo nahrání prvního souboru vykoná <pøíkaz>"
msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr ""
"-S <sezení>\t\tPo nahrání prvního souboru vykoná pøíkazy v souboru <sezení>"
msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <skript>\t\tNaète pøíkazy normálního módu ze <skriptu>"
msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <skript>\t\tPøipojí všechny napsané pøíkazy do souboru <skript>"
msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <skript>\t\tUloží všechny napsané pøíkazy do souboru <skript>"
msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tEditace zašifrovaných souborù"
msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <display>\tSpustí vim na daný X-server"
msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tNepøipojí se k X serveru"
msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tOtevøe Vim uvnitø jiného GTK widgetu"
msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server and exit"
msgstr "--remote <soubory>\tEdituje <soubory> na Vim serveru a skonèí"
msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <soubory> Jako --remote, ale èeká na soubory k editaci"
msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr "--remote-send <klávesy>\tPøedá <klávesy> Vim serveru a skonèí"
msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr "--remote-expr <výraz>\tProvede <výraz> na serveru a zobrazí výsledek"
msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tVypíše seznam dostupných Vim serverù a skonèí"
msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr ""
"--servername <jméno>\tZašle serveru <jméno>/stane se Vim serverem <jméno>"
msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tPoužije <viminfo> místo jakéhokoliv .viminfo"
msgid "-h\t\t\tprint Help (this message) and exit"
msgstr "-h\t\t\tVypíše tuto nápovìdu a skonèí"
msgid "--version\t\tprint version information and exit"
msgstr "--version\t\tvypíše informace o verzi a skonèí"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøepínaèe pro gvim (Motif verzi):\n"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøepínaèe pro gvim (Athena verzi):\n"
msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <display>\tSpustí vim na <display>"
msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tSpustí vim minimalizované"
msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <název>\t\tPoužije resource jako by vim mìl <název>"
msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (není implementováno)\n"
msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <barva>\tNastaví <barvu> pozadí (také -bg)"
msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <barva>\tNastaví <barvu> popøedí (také -fg)"
msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <písmo>\t\tNastaví <písmo> normálního textu (také -fn)"
msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "-boldfont <písmo>\tNastaví <písmo> pro zvýraznìný text"
msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <písmo>\tNastaví <písmo> pro kurzívu"
msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr "-geometry <geometrie>\tNastaví <geometrii> (také -geom)"
msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <šíøka>\tNastaví <šíøku> okrajù (také -bw)"
msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr "-scrollbarwidth <šíøku> Nastaví <šíøku> posunovací lišty (také: -sw)"
msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr "-menuheight <výška>\tNastaví <výšku> nabídky (také -mh)"
msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tPoužije reverzní barvy (také -rv)"
msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tNepoužije reverzní barvy (také +rv)"
msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <resource>\tNastaví zadaný <resource>"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøepínaèe pro gvim (RISC OS verzi):\n"
msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <poèet>\t<poèet> sloupcù na okno"
msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <poèet>\t<poèet> øádkù na okno"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøepínaèe pro gvim (GTK+ verzi):\n"
msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <display>\tSpustí vim na <display> (také --display)"
msgid "--help\t\tShow Gnome arguments"
msgstr "--help\t\tVypíše Gnome pøepínaèe"
#. Failed to send, abort.
msgid ""
"\n"
"Send failed.\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøedání výrazu selhalo.\n"
#. Let vim start normally.
msgid ""
"\n"
"Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøedání selhalo. Zkouším provést lokálnì\n"
#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d z %d editováno"
msgid "Send expression failed.\n"
msgstr "Pøedání výrazu selhalo.\n"
msgid "No marks set"
msgstr "Nejsou nastaveny žádné znaèky"
#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: \"%s\" nevyhovují žádné znaèky"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"znaèka øádek sloupec soubor/text"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" skok øádek sloupec soubor/text"
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Souborové znaèky:\n"
#. Write the jumplist with -'
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Seznam skokù (poèínaje nejnovìjší položkou):\n"
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historie znaèek v souborech (poèínaje nejnovìjší položkou):\n"
msgid "Missing '>'"
msgstr "Chybí '>'"
msgid "Not a valid codepage"
msgstr "Chybná kódová stránka"
msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Nelze nastavit IC hodnoty"
msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Nepodaøilo se vytvoøit vstupní kontext"
msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Nepodaøilo se otevøít vstupní metodu"
msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Varování: likvidaèní zpìtné volání nelze nastavit na IM"
msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: vstupní metoda nepodporuje žádný styl"
msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: vstupní metoda nepodporuje mùj 'preedit' typ"
msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: Nadbodový styl vyžaduje fontset"
msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: Máte GTK+ verze starší než 1.2.3. Stavová plocha vypnuta."
msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Server vstupních metod nebìží"
msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: blok nebyl zamknut"
msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Chyba posunu ukazovátka pøi ètení odkládacího souboru"
msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Chyba pøi ètení odkládacího souboru"
msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Chyba posunu ukazovátka pøi ukládání do odkládacího souboru"
msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Chyba pøi ukládání do odkládacího souboru"
msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr ""
"E300: Odkládací soubor již existuje! (Nìkdo hackujepøes nastražený symlink?)"
msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Nelze získat blok 0?"
msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Nelze získat blok 1?"
msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: nelze získat blok 2?"
#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Jéje, odkládací soubor byl ztracen!!!"
msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Nelze pøejmenovat odkládací soubor"
#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr "E303: Nelze otevøít odkládací soubor pro \"%s\""
msgid "E304: ml_timestamp: Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_timestamp: nelze získat blok 0??"
#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Odkládací soubor pro %s nebyl nalezen"
msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr ""
"Zadejte èíslo odkládacího souboru, který se má použít (0 pro ukonèení): "
#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Nelze otevøít %s"
msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Nelze èíst blok 0 z "
msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Možná nedošlo k žádným zmìnám, nebo Vim neaktualizoval odkládací soubor."
msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " nelze použít s touto verzí Vim.\n"
msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Použijte Vim verze 3.0.\n"
#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s se nezdá být odkládacím souborem Vim"
msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " nelze použít na tomto poèítaèi.\n"
msgid "The file was created on "
msgstr "Soubor byl vytvoøen "
msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"nebo byl soubor poškozen."
#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Používám odkládací soubor \"%s\""
#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Pùvodní soubor \"%s\""
msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Varování: Pùvodní soubor mohl být zmìnìn"
#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Nelze èíst blok 1 z %s"
msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???CHYBÍ MNOHO ØÁDKÙ"
msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???CHYBNÝ POÈET ØÁDKÙ"
msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???PRÁZDNÝ BLOK"
msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???CHYBÌJÍCÍ ØÁDKY"
#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: ID bloku 1 je chybné (je %s odkládacím souborem?)"
msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???CHYBÍ BLOK"
msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "od ??? po ???END mohou být øádky pomíchané"
msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "od ??? po ???END mohou být vložené/smazané øádky"
msgid "???END"
msgstr "???KONEC"
msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Obnova pøerušena"
msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: V prùbìhu obnovy došlo k chybám; zkontrolujte øádky zaèínající na ???"
msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Obnova dokonèena. Zkontrolujte, zda je vše v poøádku."
msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Zvažte uložení tohoto souboru pod jiným názvem\n"
msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr "a kontrolu zmìn pomocí programu diff.)\n"
msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr "Poté smažte odkládací soubor.\n"
#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Nalezené odkládací soubory:"
msgid " In current directory:\n"
msgstr " V aktuálním adresáøi:\n"
msgid " Using specified name:\n"
msgstr " Se zadaným názvem:\n"
msgid " In directory "
msgstr " V adresáøi "
msgid " -- none --\n"
msgstr " -- žádné --\n"
msgid " owned by: "
msgstr " vlastník: "
msgid " dated: "
msgstr " datum vytvoøení: "
msgid " dated: "
msgstr " datum vytvoøení: "
msgid " [from Vim version 3.0]"
msgstr " [od Vim verze 3.0]"
msgid " [does not look like a Vim swap file]"
msgstr " [nevypadá jako odkládací soubor Vim]"
msgid " file name: "
msgstr " název souboru: "
msgid ""
"\n"
" modified: "
msgstr ""
"\n"
" datum zmìny: "
msgid "YES"
msgstr "ANO"
msgid "no"
msgstr "ne"
msgid ""
"\n"
" user name: "
msgstr ""
"\n"
" uživatelské jméno: "
msgid " host name: "
msgstr " název poèítaèe: "
msgid ""
"\n"
" host name: "
msgstr ""
"\n"
" název poèítaèe: "
msgid ""
"\n"
" process ID: "
msgstr ""
"\n"
" ID procesu : "
msgid " (still running)"
msgstr " (stále aktivní)"
msgid ""
"\n"
" [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
" [nepoužitelné s touto verzí Vim]"
msgid ""
"\n"
" [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
" [nepoužitelné na tomto poèítaèi]"
msgid " [cannot be read]"
msgstr " [nelze pøeèíst]"
msgid " [cannot be opened]"
msgstr " [nelze otevøít]"
msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Nelze zachovat - odkládací soubor neexistuje."
msgid "File preserved"
msgstr "Soubor zachován"
msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Uchování se nezdaøilo"
#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: chybné èíslo øádku: %ld"
#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: nelze nalézt øádek %ld"
msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok 3"
msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx by mìlo mít hodnotu 3"
msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Aktualizováno pøíliš mnoho blokù?"
msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok 4"
msgid "deleted block 1?"
msgstr "smazán blok 1?"
#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Nelze nalézt øádek %ld"
msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok"
msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count má nulovou hodnotu"
#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: poèet øádkù mimo rozsah: %ld > celkový poèet øádkù"
#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: chybný poèet øádkù v bloku %ld"
msgid "Stack size increases"
msgstr "Nárùst velikosti zásobníku"
msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: chybné id ukazatele na blok 2"
msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: POZOR"
msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Nalezen odkládací soubor se jménem \""
msgid "While opening file \""
msgstr "Pøi otevírání souboru\""
msgid " NEWER than swap file!\n"
msgstr " NOVÌJŠÍ než odkládací soubor!\n"
#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
" If this is the case, be careful not to end up with two\n"
" different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Soubor mùže být editován jiným programem.\n"
" Je-li tomu tak, pak si dejte pozor, aby jste po uložení zmìn\n"
" nemìli dvì rùzné verze téhož souboru.\n"
msgid " Quit, or continue with caution.\n"
msgstr " Ukonèete program, nebo opatrnì pokraèujte v editaci.\n"
msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) Editace tohoto souboru byla pøerušena neèekaným ukonèením programu.\n"
msgid " If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr " Je-li tomu tak, pak použijte \":recover\" èi \"vim -r "
msgid ""
"\"\n"
" to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
" pro odstranìní zmìn (viz \":help recovery)\".\n"
msgid " If you did this already, delete the swap file \""
msgstr " Pokud jste tak již uèinil, tak smažte odkládací soubor \""
msgid ""
"\"\n"
" to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
" a tato zpráva se již nebude objevovat.\n"
msgid "Swap file \""
msgstr "Odkládací soubor \""
msgid "\" already exists!"
msgstr "\" již existuje!"
msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - POZOR"
msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Odkládací soubor již existuje!"
msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit"
msgstr ""
"&Otevøít pouze pro ètení\n"
"&Pokraèovat v editaci\n"
"O&bnovit soubor\n"
"&Konec"
msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Delete it"
msgstr ""
"&Otevøít pouze pro ètení\n"
"&Pokraèovat v editaci\n"
"O&bnovit soubor\n"
"&Konec\n"
"&Smazat"
msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: Pøíliš mnoho odkládacích souborù"
msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Èásti cesty k pøedmìtu nabídky není podnabídkou"
msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Nabídka existuje pouze v jiném módu"
msgid "E329: No menu of that name"
msgstr "E329: Nabídka tohoto jména neexistuje"
msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Cesta nabídkou nesmí vést do podnabídky"
msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: Položky nabídky nelze pøidávat pøímo na lištu"
msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Oddìlovaè nesmí být èástí cesty nabídkou"
#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nabídky ---"
msgid "Tear off this menu"
msgstr "Odtrhnout tuto nabídku"
msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Cesta nabídkou musí vést k položce nabídky"
#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Vzor nenalezen: %s"
#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: V %s módu není nabídka definována"
msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Cesta nabídkou musí vést do podnabídky"
msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Nabídka nenalezena - zkontrolujte názvy nabídek"
#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Chyba pøi zpracování %s:"
#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "øádek %4ld:"
msgid "[string too long]"
msgstr "[pøíliš dlouhý øetìzec]"
msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Správce zpráv: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgid "Interrupt: "
msgstr "Pøerušení: "
msgid "Hit ENTER to continue"
msgstr "pokraèování stiskem ENTER"
msgid "Hit ENTER or type command to continue"
msgstr "Pro pokraèování stisknìte ENTER nebo zadejte pøíkaz"
msgid "-- More --"
msgstr "-- Pokraèování --"
msgid " (RET/BS: line, SPACE/b: page, d/u: half page, q: quit)"
msgstr " (RET/BS: øádek, MEZERNÍK/b: stránka, d/u: 0.5 stránky, q: konec)"
msgid " (RET: line, SPACE: page, d: half page, q: quit)"
msgstr " (RET: øádek, MEZERNÍK: stránka, d: 0.5 stránky, q: konec)"
msgid "Question"
msgstr "Otázka"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Ne"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Ne\n"
"&Zrušit"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ano\n"
"&Ne\n"
"&Uložit vše\n"
"Zahodit &vše\n"
"&Zrušit"
msgid "Save File dialog"
msgstr "Dialog pro ukládání souborù"
msgid "Open File dialog"
msgstr "Dialog pro otevírání souborù"
#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Lituji, ale konzolová verze nepodporuje prohlížeè souborù"
msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: wc1: mìním soubor pouze_pro_ètení"
msgid "1 more line"
msgstr "poèet nových øádkù: 1"
msgid "1 line less"
msgstr "poèet smazaných øádkù: 1"
#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "poèet nových øádkù: %ld"
#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "poèet smazaných øádkù: %ld"
msgid " (Interrupted)"
msgstr "(Pøerušeno)"
msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: zachovávám soubory...\n"
#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: ukonèen\n"
msgid "ERROR: "
msgstr "CHYBA: "
#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[bajtù] celkem uvolnìno-alokováno %lu-%lu, využito %lu, maximální využití "
"%lu\n"
#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[volání] celkem re/malloc(): %lu, celkem free() %lu\n"
"\n"
msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Øádek se stává pøíliš dlouhým"
#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Vnitøní chyba: lalloc(%ld, )"
#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Nedostatek pamìti! (potøebuji alokovat bajtù: %lu)"
#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Spouštím pøíkaz \"%s\" pomocí shellu"
msgid "Missing colon"
msgstr "Chybí dvojteèka"
msgid "Illegal mode"
msgstr "nepøípustný mód"
msgid "Illegal mouseshape"
msgstr "Chybný tvar myši"
msgid "digit expected"
msgstr "oèekávána èíslice"
msgid "Illegal percentage"
msgstr "nepøípustné procento"
msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Zadejte šifrovací klíè: "
msgid "Enter same key again: "
msgstr "Zadejte ještì jednou tentýž klíè:"
msgid "Keys don't match!"
msgstr "Klíèe se neshodují"
#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Chybná cesta: '**[èíslo] musí být buï na konci cesty, nebo musí být\n"
"následováno'%s. Viz :help path."
#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Adresáø \"%s\" nelze v cdpath nalézt"
#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Soubor \"%s\" nelze v path nalézt"
#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Žádný další adresáø \"%s\" nebyl v cdpath nalezen"
#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Žádný další soubor \"%s\" nebyl v cestì nalezen"
msgid "Illegal component"
msgstr "nepøípustná souèást"
msgid "Warning: terminal cannot highlight"
msgstr "Varování: terminál nepodporuje zvýrazòování"
msgid "E348: No string under cursor"
msgstr "E348: pod kurzorem není žádný øetìzec"
msgid "E349: No identifier under cursor"
msgstr "E349: pod kurzorem není žádný identifikátor"
msgid "E352: Cannot erase folds with current 'foldmethod'"
msgstr "E352: pomocí aktuální 'foldmethod' nelze mazat záhyby"
#, c-format
msgid "1 line %sed 1 time"
msgstr "poèet øádkù posunutých jednou pomocí %s : 1"
#, c-format
msgid "1 line %sed %d times"
msgstr "Poèet øádkù posunutých pomocí %s %d-krát : 1"
#, c-format
msgid "%ld lines %sed 1 time"
msgstr "Poèet øádkù: %ld (posunutých jednou pomocí %s)"
#, c-format
msgid "%ld lines %sed %d times"
msgstr "Poèet øádkù: %ld (posunutých pomocí %s %d-krát)"
#, c-format
msgid "%ld lines to indent... "
msgstr "poèet øádkù k odsazení: %ld"
msgid "1 line indented "
msgstr "poèet øádkù k odsazení: 1"
#, c-format
msgid "%ld lines indented "
msgstr "poèet odsazených øádkù: %ld"
#. must display the prompt
msgid "cannot yank; delete anyway"
msgstr "nelze kopírovat; pøesto smazáno"
msgid "1 line changed"
msgstr "poèet øádek se zmìnìnou velikostí písmen: 1"
#, c-format
msgid "%ld lines changed"
msgstr "poèet øádek se zmìnìnou velikostí písmen: %ld"
#, c-format
msgid "freeing %ld lines"
msgstr "poèet uvolòovaných øádkù: %ld"
msgid "1 line yanked"
msgstr "poèet zkopírovaných øádkù: 1"
#, c-format
msgid "%ld lines yanked"
msgstr "poèet zkopírovaných øádkù: %ld"
#, c-format
msgid "E353: Nothing in register %s"
msgstr "E353: Registr %s je prázdný"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Registers ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Registry ---"
msgid "Illegal register name"
msgstr "nepøípustný název registru"
msgid ""
"\n"
"# Registers:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Registry:\n"
#, c-format
msgid "Unknown register type %d"
msgstr "%d není známým typem registru"
#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: '%s' není pøípustné jméno registru"
#, c-format
msgid "%ld Cols; "
msgstr "øádkù: %ld;"
#, c-format
msgid "Selected %s%ld of %ld Lines; %ld of %ld Words; %ld of %ld Bytes"
msgstr "Vybráno %s%ld z %ld øádkù; %ld z %ld slov; %ld z %ld Bytù"
#, c-format
msgid "Col %s of %s; Line %ld of %ld; Word %ld of %ld; Byte %ld of %ld"
msgstr "Sloupec %s z %s; Øádek %ld z %ld; Slovo %ld z %ld; Byte %ld z %ld"
#, c-format
msgid "(+%ld for BOM)"
msgstr "(+%ld pro BOM)"
msgid "Thanks for flying Vim"
msgstr "Dìkuji za použití Vim"
msgid "Option not supported"
msgstr "Volba není podporována"
msgid "Not allowed in a modeline"
msgstr "Není v modeline povoleno"
msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tNaposledy nastavena z "
msgid "Number required after ="
msgstr "Po = je vyžadováno èíslo"
msgid "Not found in termcap"
msgstr "Nenalezen v termcapu"
#, c-format
msgid "Illegal character <%s>"
msgstr "Nepøípustný znak <%s>"
msgid "Not allowed here"
msgstr "Toto zde není povoleno"
msgid "Cannot set 'term' to empty string"
msgstr "volba 'term' nemùže být prázdná"
msgid "Cannot change term in GUI"
msgstr "V GUI nelze mìnit term"
msgid "Use \":gui\" to start the GUI"
msgstr "Použijte \"gui\" pro spuštìní GUI"
msgid "'backupext' and 'patchmode' are equal"
msgstr "volby 'backupext' a 'patchmode' mají stejnou hodnotu"
msgid "Zero length string"
msgstr "øetìzec o nulové délce"
#, c-format
msgid "Missing number after <%s>"
msgstr "Po <%s> chybí èíslo"
msgid "Missing comma"
msgstr "Chybí èárka"
msgid "Must specify a ' value"
msgstr "Je nutné zadat hodnotu '"
msgid "contains unprintable character"
msgstr "obsahuje netisknutelné znaky"
msgid "Invalid font(s)"
msgstr "Chybná písma"
msgid "can't select fontset"
msgstr "nelze vybrat sadu písem"
msgid "Invalid fontset"
msgstr "chybná sada písem"
msgid "can't select wide font"
msgstr "nelze vybrat široký font"
msgid "Invalid wide font"
msgstr "Chybné široké písmo"
#, c-format
msgid "Illegal character after <%c>"
msgstr "Nepøípustný znak po <%c>"
msgid "comma required"
msgstr "je nutná èárka"
#, c-format
msgid "'commentstring' must be empty or contain %s"
msgstr "volba `commentstring` musí být buï prázdná nebo nastavená na %s"
msgid "No mouse support"
msgstr "Bez podpory myši"
msgid "Unclosed expression sequence"
msgstr "neuzavøená sekvence výrazù"
msgid "too many items"
msgstr "pøíliš mnoho položek"
msgid "unbalanced groups"
msgstr "nevyvážené skupiny"
msgid "A preview window already exists"
msgstr "Okno náhledu již existuje"
msgid "'winheight' cannot be smaller than 'winminheight'"
msgstr ""
"hodnota volby 'winheight' nesmí být menší než hodnota volby 'winminheight'"
msgid "'winwidth' cannot be smaller than 'winminwidth'"
msgstr ""
"hodnota volby 'winwidth' nesmí být menší než hodnota volby 'winminwidth'"
#, c-format
msgid "Need at least %d lines"
msgstr "minimální potøebný poèet øádkù: %d"
#, c-format
msgid "Need at least %d columns"
msgstr "minimální potøebný poèet sloupcù: %d"
#, c-format
msgid "E355: Unknown option: %s"
msgstr "E355: Neznámá volba: %s"
msgid ""
"\n"
"--- Terminal codes ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Kódy terminálu ---"
msgid ""
"\n"
"--- Global option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nastavení globálních voleb ---"
msgid ""
"\n"
"--- Local option values ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Nastavení lokálních voleb ---"
msgid ""
"\n"
"--- Options ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Volby ---"
msgid "E356: get_varp ERROR"
msgstr "E356: get_varp CHYBA"
#, c-format
msgid "E357: 'langmap': Matching character missing for %s"
msgstr "E357: 'langmap': pro %s chybí vyhovující znak"
#, c-format
msgid "E358: 'langmap': Extra characters after semicolon: %s"
msgstr "E358: 'langmap': nadbyteèné znaky po støedníku: %s"
msgid "cannot open "
msgstr "nelze otevøít "
msgid "VIM: Can't open window!\n"
msgstr "VIM: Nelze otevøít nové okno!\n"
msgid "Need Amigados version 2.04 or later\n"
msgstr "Vyžaduje Amigados verze 2.04 nebo vyšší\n"
#, c-format
msgid "Need %s version %ld\n"
msgstr "Vyžaduje %s verze %ld\n"
msgid "Cannot open NIL:\n"
msgstr "Nelze otevøít NIL:\n"
msgid "Cannot create "
msgstr " Nelze vytvoøit "
#, c-format
msgid "Vim exiting with %d\n"
msgstr "Vim bude ukonèen %d\n"
msgid "cannot change console mode ?!\n"
msgstr "Nelze zmìnit mód konzole ?!\n"
msgid "E359: Screen mode setting not supported"
msgstr "E359: Nastavování režimu obrazovky není podporováno"
msgid "mch_get_shellsize: not a console??\n"
msgstr "mch_get_shellsize: neni konzole??\n"
#. if Vim opened a window: Executing a shell may cause crashes
msgid "E360: Cannot execute shell with -f option"
msgstr "E360: Nelze spustit shell s parametrem -f"
msgid "Cannot execute "
msgstr "Nelze spustit "
msgid "shell "
msgstr "shell "
msgid " returned\n"
msgstr " návratová hodnota shellu\n"
msgid "ANCHOR_BUF_SIZE too small."
msgstr "ANCHOR_BUF_SIZE je pøíliš malá."
msgid "I/O ERROR"
msgstr "I/O CHYBA"
msgid "...(truncated)"
msgstr "...(kráceno)"
msgid "'columns' is not 80, cannot execute external commands"
msgstr "'columns' není 80, nelze spustit externí pøíkaz"
#, c-format
msgid "E364: Library call failed for \"%s()\""
msgstr "E364: Volání knihovní funkce \"%s()\" selhalo"
msgid "E237: Printer selection failed"
msgstr "E237: Nelze zvolit tiskárnu"
#, c-format
msgid "to %s on %s"
msgstr "do %s v %s"
#, c-format
msgid "E238: Print error: %s"
msgstr "E238: Chyba tisku: %s"
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámý"
#, c-format
msgid "Printing '%s'"
msgstr "Vytištìno '%s'"
#, c-format
msgid "E244: Illegal charset name \"%s\" in font name \"%s\""
msgstr "E244: Nepøípustná jméno znakové sady \"%s\" ve fontu \"%s\""
#, c-format
msgid "E245: Illegal char '%c' in font name \"%s\""
msgstr "E245: Nepøípustný znak '%c' ve fontu \"%s\""
msgid "E366: Invalid 'osfiletype' option - using Text"
msgstr "E366: Neplatný 'osfiletype' - použit Text"
msgid "Vim: Double signal, exiting\n"
msgstr "VIm: dvojitý signál, konèím\n"
#, c-format
msgid "Vim: Caught deadly signal %s\n"
msgstr "Vim: Zachycen smrtelný signál %s\n"
msgid "Vim: Caught deadly signal\n"
msgstr "Vim: Zachycen smrtelný signál\n"
#, c-format
msgid "Opening the X display took %ld msec"
msgstr "Doba otevírání X displeje (v ms): %ld"
msgid ""
"\n"
"Vim: Got X error\n"
msgstr ""
"\n"
"Vim: chyba X11\n"
msgid "Testing the X display failed"
msgstr "Test X displeje se nezdaøil"
msgid "Opening the X display timed out"
msgstr "Vypršel èas pøi èekání na otevøení X displeje"
msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell "
msgstr ""
"\n"
"nelze spustit shell "
msgid ""
"\n"
"Cannot execute shell sh\n"
msgstr ""
"\n"
"Nelze spustit sh shell\n"
msgid ""
"\n"
"shell returned "
msgstr ""
"\n"
" návratová hodnota shellu "
msgid ""
"\n"
"Cannot create pipes\n"
msgstr ""
"\n"
"Nelze vytvoøit roury\n"
msgid ""
"\n"
"Cannot fork\n"
msgstr ""
"\n"
"Volání fork selhalo\n"
msgid ""
"\n"
"Command terminated\n"
msgstr ""
"\n"
"Pøíkaz ukonèen\n"
msgid "Opening the X display failed"
msgstr "Otevøení X displeje se nezdaøilo"
msgid "At line"
msgstr "Na øádku"
msgid "Could not load vim32.dll!"
msgstr "Nelze naèíst vim32.dll!"
msgid "VIM Error"
msgstr "Chyba VIMu"
msgid "Could not fix up function pointers to the DLL!"
msgstr "Nelze nastavit ukazatele funkcí na DLL"
#, c-format
msgid "shell returned %d"
msgstr "návratová hodnota shellu %d"
#, c-format
msgid "Vim: Caught %s event\n"
msgstr "Vim: Zachycen %s signál\n"
msgid "close"
msgstr "zavøít"
msgid "logoff"
msgstr "logoff"
msgid "shutdown"
msgstr "shutdown"
msgid "E371: Command not found"
msgstr "E371: Pøíkaz není k dispozici"
msgid ""
"VIMRUN.EXE not found in your $PATH.\n"
"External commands will not pause after completion.\n"
"See :help win32-vimrun for more information."
msgstr ""
"VIMRUN.EXE se nevyskytuje ve Vaší $PATH.\n"
"Externí pøíkazy nebudou "
msgid "Vim Warning"
msgstr "Varování"
msgid "E372: Too many %%%c in format string"
msgstr "E372: Pøíliš mnoho %%%c ve formátovacím øetìzci"
msgid "E373: Unexpected %%%c in format string"
msgstr "E373: Neoèekávaný výskyt %%%c ve formátovacím øetìzci"
msgid "E374: Missing ] in format string"
msgstr "E374: Ve formátovacím øetìzci chybí ]"
msgid "E375: Unsupported %%%c in format string"
msgstr "E375: %%%c Nepodporovaná formátová specifikace ve formátovacím øetìzci"
msgid "E376: Invalid %%%c in format string prefix"
msgstr "E376: Nepøípustné %%%c v prefixu formátovacího øetìzce"
msgid "E377: Invalid %%%c in format string"
msgstr "E377: Nepøípustné %%%c ve formátovacím øetìzci"
msgid "E378: 'errorformat' contains no pattern"
msgstr "E378: 'errorformat' neobsahuje žádný vzorek"
msgid "E379: Missing or empty directory name"
msgstr "E379: Chybìjící nebo prázdný název adresáøe"
msgid "No more items"
msgstr "Žádné další položky"
#, c-format
msgid "(%d of %d)%s%s: "
msgstr "(%d/%d)%s%s: "
msgid " (line deleted)"
msgstr " (øádek smazán)"
msgid "E380: At bottom of quickfix stack"
msgstr "E380: Konec quickfix seznamu"
msgid "E381: At top of quickfix stack"
msgstr "E381: Zaèátek quickfix seznamu"
#, c-format
msgid "error list %d of %d; %d errors"
msgstr "seznam chyb %d z %d; poèet chyb: %d"
msgid "E382: Cannot write, 'buftype' option is set"
msgstr "E382: Nelze uložit, je nastavena volba 'buftype'"
msgid "E339: Pattern too long"
msgstr "E339: Vzor je pøíliš dlouhý"
#, c-format
msgid "E61: Nested %s*"
msgstr "E61: %s*"
#, c-format
msgid "E62: Nested %s%c"
msgstr "E62: %s%c"
#, c-format
msgid "E64: %s%c follows nothing"
msgstr "E64: %s%c nic není"
#, c-format
msgid "Syntax error in %s{...}"
msgstr "Chyba syntaxe v %s{...}"
msgid "E361: Crash intercepted; regexp too complex?"
msgstr "E361: Zachyceno pøeteèení zásobníku: pøíliš složitý regulární výraz?"
msgid "E363: pattern caused out-of-stack error"
msgstr "E363: vzorek zpùsobil pøeteèení zásobníku"
msgid "External submatches:\n"
msgstr "Vnìjší podøazené shody:\n"
#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "poèet øádkù v záhybu: %3ld"
msgid " VREPLACE"
msgstr " VREPLACE"
msgid " REPLACE"
msgstr " REPLACE"
msgid " REVERSE"
msgstr " REVERSE"
msgid " INSERT"
msgstr " INSERT"
msgid " (insert)"
msgstr " (insert)"
msgid " (replace)"
msgstr " (replace)"
msgid " (vreplace)"
msgstr " (vreplace)"
msgid " Hebrew"
msgstr " hebrejský"
msgid " (lang)"
msgstr " (lang)"
msgid " (paste)"
msgstr " (paste)"
msgid " SELECT"
msgstr " SHODY"
msgid " VISUAL"
msgstr " VIZUÁLNÍ"
msgid " BLOCK"
msgstr " BLOK"
msgid " LINE"
msgstr " ØÁDEK"
msgid "recording"
msgstr "nahrávám"
msgid "search hit TOP, continuing at BOTTOM"
msgstr "hledání dosáhlo zaèátku, pokraèování od konce"
msgid "search hit BOTTOM, continuing at TOP"
msgstr "hledání dosáhlo konce, pokraèování od zaèátku"
#, c-format
msgid "E383: Invalid search string: %s"
msgstr "E383: Nepøípustný hledaný øetìzec: %s"
#, c-format
msgid "E384: search hit TOP without match for: %s"
msgstr "E384: hledaný dosáhlo zaèátku bez nalezení %s"
#, c-format
msgid "E385: search hit BOTTOM without match for: %s"
msgstr "E385: hledaný dosáhlo konce bez nalezení %s"
msgid "E386: Expected '?' or '/' after ';'"
msgstr "E386: Po ';' oèekávám '?' nebo '/'"
msgid " (includes previously listed match)"
msgstr " (vèetnì již vypsaných shod)"
#. cursor at status line
msgid "--- Included files "
msgstr "--- Vložené soubory"
msgid "not found "
msgstr " nenalezeny"
msgid "in path ---\n"
msgstr "v cestì ---\n"
msgid " (Already listed)"
msgstr " (Již vypsáno)"
msgid " NOT FOUND"
msgstr " NENALEZENY"
#, c-format
msgid "Scanning included file: %s"
msgstr "Prohledávám vložené soubory: %s"
msgid "E387: Match is on current line"
msgstr "E387: Shoda je na aktuálním øádku"
msgid "All included files were found"
msgstr "Všechny vložené soubory byly nalezeny"
msgid "No included files"
msgstr "Žádné vložené soubory"
msgid "E388: Couldn't find definition"
msgstr "E388: Nelze nalézt definici"
msgid "E389: Couldn't find pattern"
msgstr "E389: Nelze nalézt vzorek"
#, c-format
msgid "E390: Illegal argument: %s"
msgstr "E390: nepøípustný argument: %s"
#, c-format
msgid "E391: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E391: Syntaktická sestava %s neexistuje"
msgid "No Syntax items defined for this buffer"
msgstr "Pro tento buffer nejsou definovány žádné pøedmìty syntaxe"
msgid "syncing on C-style comments"
msgstr "synchronizuji komentáøe v C stylu"
msgid "no syncing"
msgstr "žádná synchronizace"
msgid "syncing starts "
msgstr "synchronizace zaèíná "
msgid " lines before top line"
msgstr " øádkù pøed zaèátkem"
msgid ""
"\n"
"--- Syntax sync items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Položky synchronizace syntaxe ---"
msgid ""
"\n"
"syncing on items"
msgstr ""
"\n"
"synchronizuji pøedmìty"
msgid ""
"\n"
"--- Syntax items ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Pøedmìty syntaxe ---"
#, c-format
msgid "E392: No such syntax cluster: %s"
msgstr "E392: Syntaktická sestava %s neexistuje"
msgid "minimal "
msgstr "minimální "
msgid "maximal "
msgstr "maximální "
msgid "E393: group[t]here not accepted here"
msgstr "E393: group[t]here nesmí být na tomto místì"
#, c-format
msgid "E394: Didn't find region item for %s"
msgstr "E394: Pro %s chybí položka regionu"
msgid "E395: contains argument not accepted here"
msgstr "E395: obsahuje argumenty, které zde nejsou povoleny"
msgid "E396: containedin argument not accepted here"
msgstr "E396: obsahuje argumenty, které zde nejsou povoleny"
msgid "E397: Filename required"
msgstr "E397: Vyžadován název souboru"
#, c-format
msgid "E398: Missing '=': %s"
msgstr "E398: Chybí '=': %s"
#, c-format
msgid "E399: Not enough arguments: syntax region %s"
msgstr "E399: Pøíliš málo argumentù: oblast syntaxe %s"
msgid "E400: No cluster specified"
msgstr "E400: Nebyla zadána žádná sestava"
#, c-format
msgid "E401: Pattern delimiter not found: %s"
msgstr "E401: Oddìlovaè vzorku %s nenalezen"
#, c-format
msgid "E402: Garbage after pattern: %s"
msgstr "E402: Chyba za vzorkem %s"
msgid "E403: syntax sync: line continuations pattern specified twice"
msgstr "E403: synchronizace syntaxe: vzorek pokraèování øádkù zadán dvakrát"
#, c-format
msgid "E404: Illegal arguments: %s"
msgstr "E404: nepøípustný argument: %s"
#, c-format
msgid "E405: Missing equal sign: %s"
msgstr "E405: Chybí rovnítko: %s"
#, c-format
msgid "E406: Empty argument: %s"
msgstr "E406: Prázdný argument: %s"
#, c-format
msgid "E407: %s not allowed here"
msgstr "E407: %s zde není povoleno"
#, c-format
msgid "E408: %s must be first in contains list"
msgstr "E408: %s musí být první v 'contains' seznamu"
#, c-format
msgid "E409: Unknown group name: %s"
msgstr "E409: Neznámá název skupiny: %s"
#, c-format
msgid "E410: Invalid :syntax subcommand: %s"
msgstr "E410: chybný podøazený pøíkaz :syntax : %s "
#, c-format
msgid "E411: highlight group not found: %s"
msgstr "E411: skupina zvýraznìní %s nebyla nalezena"
#, c-format
msgid "E412: Not enough arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E412: Pøíliš málo argumentù: \":highlight link %s\""
#, c-format
msgid "E413: Too many arguments: \":highlight link %s\""
msgstr "E413: Pøíliš mnoho argumentù: \":highlight link %s\""
msgid "E414: group has settings, highlight link ignored"
msgstr "E414: skupina je nastavena, odkaz na zvýrazòovací skupinu ignorován"
#, c-format
msgid "E415: unexpected equal sign: %s"
msgstr "E415: neèekané rovnítko : %s"
#, c-format
msgid "E416: missing equal sign: %s"
msgstr "E416: chybné rovnítko: %s"
#, c-format
msgid &quo