Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6149 lines (4451 sloc) 146 KB
# Swedish translation for Vim.
# Copyright (C) 2003-2007 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Svedberg <johan@svedberg.com>, 2003-2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Vim 7.1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-09 14:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-09 14:52\n"
"Last-Translator: Johan Svedberg <johan@svedberg.com>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
msgid "E82: Cannot allocate any buffer, exiting..."
msgstr "E82: Kan inte allokera någon buffert, avslutar..."
msgid "E83: Cannot allocate buffer, using other one..."
msgstr "E83: Kan inte allokera buffert, använder en annan..."
msgid "E515: No buffers were unloaded"
msgstr "E515: Inga buffertar blev urladdade"
msgid "E516: No buffers were deleted"
msgstr "E516: Inga buffertar blev borttagna"
msgid "E517: No buffers were wiped out"
msgstr "E517: Inga buffertar blev utraderade"
msgid "1 buffer unloaded"
msgstr "1 buffert laddades ur"
#, c-format
msgid "%d buffers unloaded"
msgstr "%d buffertar laddades ur"
msgid "1 buffer deleted"
msgstr "1 buffert borttagen"
#, c-format
msgid "%d buffers deleted"
msgstr "%d buffertar borttagna"
msgid "1 buffer wiped out"
msgstr "1 buffert utraderad"
#, c-format
msgid "%d buffers wiped out"
msgstr "%d buffertar utraderade"
msgid "E84: No modified buffer found"
msgstr "E84: Ingen modifierad buffert hittad"
#. back where we started, didn't find anything.
msgid "E85: There is no listed buffer"
msgstr "E85: Det finns inga listade buffertar"
#, c-format
msgid "E86: Buffer %ld does not exist"
msgstr "E86: Buffert %ld existerar inte"
msgid "E87: Cannot go beyond last buffer"
msgstr "E87: Kan inte gå bortom sista buffert"
msgid "E88: Cannot go before first buffer"
msgstr "E88: Kan inte gå före första buffert"
#, c-format
msgid "E89: No write since last change for buffer %ld (add ! to override)"
msgstr ""
"E89: Ingen skrivning sedan senaste ändring för buffert %ld (lägg till ! för "
"att tvinga)"
msgid "E90: Cannot unload last buffer"
msgstr "E90: Kan inte ladda ur senaste buffert"
msgid "W14: Warning: List of file names overflow"
msgstr "W14: Varning: Lista över filnamn flödar över"
#, c-format
msgid "E92: Buffer %ld not found"
msgstr "E92: Buffer %ld hittades inte"
#, c-format
msgid "E93: More than one match for %s"
msgstr "E93: Fler än en träff för %s"
#, c-format
msgid "E94: No matching buffer for %s"
msgstr "E94: Ingen matchande buffert för %s"
#, c-format
msgid "line %ld"
msgstr "rad %ld"
msgid "E95: Buffer with this name already exists"
msgstr "E95: Buffer med det här namnet existerar redan"
msgid " [Modified]"
msgstr " [Modifierad]"
msgid "[Not edited]"
msgstr "[Inte redigerad]"
msgid "[New file]"
msgstr "[Ny fil]"
msgid "[Read errors]"
msgstr "[Läsfel]"
msgid "[readonly]"
msgstr "[skrivskyddad]"
#, c-format
msgid "1 line --%d%%--"
msgstr "1 rad --%d%%--"
#, c-format
msgid "%ld lines --%d%%--"
msgstr "%ld rader --%d%%--"
#, c-format
msgid "line %ld of %ld --%d%%-- col "
msgstr "rad %ld av %ld --%d%%-- kol "
msgid "[No Name]"
msgstr "[Inget Namn]"
#. must be a help buffer
msgid "help"
msgstr "hjälp"
msgid "[Help]"
msgstr "[Hjälp]"
msgid "[Preview]"
msgstr "[Förhandsvisning]"
msgid "All"
msgstr "Alla"
msgid "Bot"
msgstr "Bott"
msgid "Top"
msgstr "Topp"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Buffer list:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Buffertlista:\n"
msgid "[Location List]"
msgstr "[Positionslista]"
msgid "[Quickfix List]"
msgstr "[Quickfix-lista]"
msgid ""
"\n"
"--- Signs ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Tecken ---"
#, c-format
msgid "Signs for %s:"
msgstr "Tecken för %s:"
#, c-format
msgid " line=%ld id=%d name=%s"
msgstr " line=%ld id=%d namn=%s"
#, c-format
msgid "E96: Can not diff more than %ld buffers"
msgstr "E96: Kan inte skilja fler än %ld buffertar"
msgid "E97: Cannot create diffs"
msgstr "E97: Kan inte skapa skiljare"
msgid "Patch file"
msgstr "Patchfil"
msgid "E98: Cannot read diff output"
msgstr "E98: Kan inte läsa skiljeutdata"
msgid "E99: Current buffer is not in diff mode"
msgstr "E99: Aktuell buffert är inte i skiljeläge"
msgid "E793: No other buffer in diff mode is modifiable"
msgstr "E793: Ingen annan buffert i skiljeläge är ändringsbar"
msgid "E100: No other buffer in diff mode"
msgstr "E100: Ingen annan buffert i skiljeläge"
msgid "E101: More than two buffers in diff mode, don't know which one to use"
msgstr ""
"E101: Fler än två buffertar i skiljeläge, vet inte vilken som ska användas"
#, c-format
msgid "E102: Can't find buffer \"%s\""
msgstr "E102: Kan inte hitta buffert \"%s\""
#, c-format
msgid "E103: Buffer \"%s\" is not in diff mode"
msgstr "E103: Buffert \"%s\" är inte i skiljeläge"
msgid "E787: Buffer changed unexpectedly"
msgstr "E787: Buffert ändrades oväntat"
msgid "E104: Escape not allowed in digraph"
msgstr "E104: Escape inte tillåtet i digraf"
msgid "E544: Keymap file not found"
msgstr "E544: Keymap-fil hittades inte"
msgid "E105: Using :loadkeymap not in a sourced file"
msgstr "E105: Användning av :loadkeymap utanför en körd fil"
msgid "E791: Empty keymap entry"
msgstr "E791: Tomt tangentbords-post"
msgid " Keyword completion (^N^P)"
msgstr " Nyckelordskomplettering (^N^P)"
#. ctrl_x_mode == 0, ^P/^N compl.
msgid " ^X mode (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgstr " ^X-läge (^]^D^E^F^I^K^L^N^O^Ps^U^V^Y)"
msgid " Whole line completion (^L^N^P)"
msgstr " Helradskomplettering (^L^N^P)"
msgid " File name completion (^F^N^P)"
msgstr " Filnamnskomplettering (^F^N^P)"
msgid " Tag completion (^]^N^P)"
msgstr " Taggkomplettering (^]^N^P)"
msgid " Path pattern completion (^N^P)"
msgstr " Sökvägsmönsterkomplettering (^N^P)"
msgid " Definition completion (^D^N^P)"
msgstr " Definitionskomplettering (^D^N^P)"
msgid " Dictionary completion (^K^N^P)"
msgstr " Ordbokskomplettering (^K^N^P)"
msgid " Thesaurus completion (^T^N^P)"
msgstr " Tesaurkomplettering (^T^N^P)"
msgid " Command-line completion (^V^N^P)"
msgstr " Kommandoradskomplettering (^V^N^P)"
msgid " User defined completion (^U^N^P)"
msgstr " Användardefinierad komplettering (^U^N^P)"
msgid " Omni completion (^O^N^P)"
msgstr " Omnikomplettering (^O^N^P)"
msgid " Spelling suggestion (s^N^P)"
msgstr " Stavningsförslag (s^N^P)"
msgid " Keyword Local completion (^N^P)"
msgstr " Lokal nyckelordskomplettering (^N^P)"
msgid "Hit end of paragraph"
msgstr "Stötte på slutet på stycket"
msgid "'dictionary' option is empty"
msgstr "'dictionary'-flagga är tom"
msgid "'thesaurus' option is empty"
msgstr "'thesaurus'-flagga är tom"
#, c-format
msgid "Scanning dictionary: %s"
msgstr "Söker igenom ordbok: %s"
msgid " (insert) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (infoga) Rulla (^E/^Y)"
msgid " (replace) Scroll (^E/^Y)"
msgstr " (ersätt) Rulla (^E/^Y)"
#, c-format
msgid "Scanning: %s"
msgstr "Söker igenom: %s"
#, c-format
msgid "Scanning tags."
msgstr "Söker igenom taggar."
msgid " Adding"
msgstr " Lägger till"
#. showmode might reset the internal line pointers, so it must
#. * be called before line = ml_get(), or when this address is no
#. * longer needed. -- Acevedo.
#.
msgid "-- Searching..."
msgstr "-- Söker..."
msgid "Back at original"
msgstr "Tillbaka på orginalet"
msgid "Word from other line"
msgstr "Ord från annan rad"
msgid "The only match"
msgstr "Den enda träffen"
#, c-format
msgid "match %d of %d"
msgstr "träff %d av %d"
#, c-format
msgid "match %d"
msgstr "träff %d"
msgid "E18: Unexpected characters in :let"
msgstr "E18: Oväntade tecken i :let"
#, c-format
msgid "E684: list index out of range: %ld"
msgstr "E684: listindex utanför område: %ld"
#, c-format
msgid "E121: Undefined variable: %s"
msgstr "E121: Odefinierad variabel: %s"
msgid "E111: Missing ']'"
msgstr "E111: Saknar ']'"
#, c-format
msgid "E686: Argument of %s must be a List"
msgstr "E686: Argument av %s måste vara en List"
#, c-format
msgid "E712: Argument of %s must be a List or Dictionary"
msgstr "E712: Argument av %s måste vara en Lista eller Tabell"
msgid "E713: Cannot use empty key for Dictionary"
msgstr "E713: Kan inte använda tom nyckel för Tabell"
msgid "E714: List required"
msgstr "E714: Lista krävs"
msgid "E715: Dictionary required"
msgstr "E715: Tabell krävs"
#, c-format
msgid "E118: Too many arguments for function: %s"
msgstr "E118: För många argument till funktion: %s"
#, c-format
msgid "E716: Key not present in Dictionary: %s"
msgstr "E716: Tangent finns inte i Tabell: %s"
#, c-format
msgid "E122: Function %s already exists, add ! to replace it"
msgstr "E122: Funktionen %s existerar redan, lägg till ! för att ersätta den"
msgid "E717: Dictionary entry already exists"
msgstr "E717: Tabell-post existerar redan"
msgid "E718: Funcref required"
msgstr "E718: Funcref krävs"
msgid "E719: Cannot use [:] with a Dictionary"
msgstr "E719: Kan inte använda [:] med en Tabell"
#, c-format
msgid "E734: Wrong variable type for %s="
msgstr "E734: Fel variabeltyp för %s="
#, c-format
msgid "E130: Unknown function: %s"
msgstr "E130: Okänd funktion: %s"
#, c-format
msgid "E461: Illegal variable name: %s"
msgstr "E461: Otillåtet variabelnamn: %s"
msgid "E687: Less targets than List items"
msgstr "E687: Färre mål än List-poster"
msgid "E688: More targets than List items"
msgstr "E688: Fler mål än List-poster"
msgid "Double ; in list of variables"
msgstr "Double ; i listan med variabler"
#, c-format
msgid "E738: Can't list variables for %s"
msgstr "E738: Kan inte lista variabler för %s"
msgid "E689: Can only index a List or Dictionary"
msgstr "E689: Kan bara indexera en Lista eller Tabell"
msgid "E708: [:] must come last"
msgstr "E708: [:] måste komma sist"
msgid "E709: [:] requires a List value"
msgstr "E709: [:] kräver ett List-värde"
msgid "E710: List value has more items than target"
msgstr "E710: List-värde har mer föremål än mål"
msgid "E711: List value has not enough items"
msgstr "E711: List-värde har inte tillräckligt med föremål"
msgid "E690: Missing \"in\" after :for"
msgstr "E690: Saknar \"in\" efter :for"
#, c-format
msgid "E107: Missing parentheses: %s"
msgstr "E107: Saknar hakparantes: %s"
#, c-format
msgid "E108: No such variable: \"%s\""
msgstr "E108: Ingen sådan variabel: \"%s\""
msgid "E743: variable nested too deep for (un)lock"
msgstr "E743: variabel nästlade för djupt för (un)lock"
msgid "E109: Missing ':' after '?'"
msgstr "E109: Saknar ':' efter '?'"
msgid "E691: Can only compare List with List"
msgstr "E691: Kan bara jämföra Lista med Lista"
msgid "E692: Invalid operation for Lists"
msgstr "E692: Ogiltig operation för Listor"
msgid "E735: Can only compare Dictionary with Dictionary"
msgstr "E735: Kan bara jämföra Tabell med Tabell"
msgid "E736: Invalid operation for Dictionary"
msgstr "E736: Ogiltig operation för Tabell"
msgid "E693: Can only compare Funcref with Funcref"
msgstr "E693: Kan bara jämföra Funcref med Funcref"
msgid "E694: Invalid operation for Funcrefs"
msgstr "E694: Ogiltig operation för Funcrefs"
msgid "E110: Missing ')'"
msgstr "E110: Saknar ')'"
msgid "E695: Cannot index a Funcref"
msgstr "E695: Kan inte indexera en Funcref"
#, c-format
msgid "E112: Option name missing: %s"
msgstr "E112: Flaggnamn saknas: %s"
#, c-format
msgid "E113: Unknown option: %s"
msgstr "E113: Okänd flagga: %s"
#, c-format
msgid "E114: Missing quote: %s"
msgstr "E114: Saknar citattecken: %s"
#, c-format
msgid "E115: Missing quote: %s"
msgstr "E115: Saknar citattecken: %s"
#, c-format
msgid "E696: Missing comma in List: %s"
msgstr "E696: Saknar komma i Lista: %s"
#, c-format
msgid "E697: Missing end of List ']': %s"
msgstr "E697: Saknar slut på Lista ']': %s"
#, c-format
msgid "E720: Missing colon in Dictionary: %s"
msgstr "E720: Saknar kolon i Tabell: %s"
#, c-format
msgid "E721: Duplicate key in Dictionary: \"%s\""
msgstr "E721: Duplicerad nyckel i Tabell: \"%s\""
#, c-format
msgid "E722: Missing comma in Dictionary: %s"
msgstr "E722: Saknar komma i Tabell: %s"
#, c-format
msgid "E723: Missing end of Dictionary '}': %s"
msgstr "E723: Saknar slut på Tabell '}': %s"
msgid "E724: variable nested too deep for displaying"
msgstr "E724: variabel nästlad för djupt för att visas"
#, c-format
msgid "E117: Unknown function: %s"
msgstr "E117: Okänd funktion: %s"
#, c-format
msgid "E119: Not enough arguments for function: %s"
msgstr "E119: För få argument till funktion: %s"
#, c-format
msgid "E120: Using <SID> not in a script context: %s"
msgstr "E120: Använder inte <SID> i ett skriptsammanhang: %s"
#, c-format
msgid "E725: Calling dict function without Dictionary: %s"
msgstr "E725: Anropar tabell-funktion utan Tabell: %s"
msgid "E699: Too many arguments"
msgstr "E699: För många argument"
msgid "E785: complete() can only be used in Insert mode"
msgstr "E785: complete() kan bara användas i infogningsläge"
#.
#. * Yes this is ugly, I don't particularly like it either. But doing it
#. * this way has the compelling advantage that translations need not to
#. * be touched at all. See below what 'ok' and 'ync' are used for.
#.
msgid "&Ok"
msgstr "&Ok"
#, c-format
msgid "E737: Key already exists: %s"
msgstr "E737: Tangenten finns redan: %s"
#, c-format
msgid "+-%s%3ld lines: "
msgstr "+-%s%3ld rader: "
#, c-format
msgid "E700: Unknown function: %s"
msgstr "E700: Okänd funktion: %s"
msgid ""
"&OK\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Avbryt"
msgid "called inputrestore() more often than inputsave()"
msgstr "anropade inputrestore() oftare än inputsave()"
msgid "E786: Range not allowed"
msgstr "E786: Område otillåtet"
msgid "E701: Invalid type for len()"
msgstr "E701: Ogiltig typ för len()"
msgid "E726: Stride is zero"
msgstr "E726: Kliv är noll"
msgid "E727: Start past end"
msgstr "E727: Start efter slut"
msgid "<empty>"
msgstr "<tom>"
msgid "E240: No connection to Vim server"
msgstr "E240: Ingen anslutning till Vim-server"
#, c-format
msgid "E241: Unable to send to %s"
msgstr "E241: Kunde inte sända till %s"
msgid "E277: Unable to read a server reply"
msgstr "E277: Kunde inte läsa ett serversvar"
msgid "E655: Too many symbolic links (cycle?)"
msgstr "E655: För många symboliska länkar (slinga?)"
msgid "E258: Unable to send to client"
msgstr "E258: Kunde inte sända till klient"
msgid "E702: Sort compare function failed"
msgstr "E702: Jämförelsefunktionen för sortering misslyckades"
msgid "(Invalid)"
msgstr "(Ogiltig)"
msgid "E677: Error writing temp file"
msgstr "E677: Fel vid skrivning av temporär fil"
msgid "E703: Using a Funcref as a Number"
msgstr "E703: Använder en Funcref som en siffra"
msgid "E745: Using a List as a Number"
msgstr "E745: Använder en Lista som en siffra"
msgid "E728: Using a Dictionary as a Number"
msgstr "E728: Använder en Tabell som en siffra"
msgid "E729: using Funcref as a String"
msgstr "E729: använder Funcref som en Sträng"
msgid "E730: using List as a String"
msgstr "E730: använder Lista som en Sträng"
msgid "E731: using Dictionary as a String"
msgstr "E731: använder Tabell som en Sträng"
#, c-format
msgid "E704: Funcref variable name must start with a capital: %s"
msgstr "E704: Variabelnamn för Funcref måste börja med en versal: %s"
#, c-format
msgid "E705: Variable name conflicts with existing function: %s"
msgstr "E705: Variabelnamn konflikterar med existerande funktion %s"
#, c-format
msgid "E706: Variable type mismatch for: %s"
msgstr "E706: Variabeltyp matchar inte för: %s"
#, c-format
msgid "E795: Cannot delete variable %s"
msgstr "E795: Kan inte ta bort variabel %s"
#, c-format
msgid "E741: Value is locked: %s"
msgstr "E741: Värde är låst: %s"
msgid "Unknown"
msgstr "Okänd"
#, c-format
msgid "E742: Cannot change value of %s"
msgstr "E742: Kan inte ändra värde av %s"
msgid "E698: variable nested too deep for making a copy"
msgstr "E698: variabel nästlad för djupt för att skapa en kopia"
#, c-format
msgid "E124: Missing '(': %s"
msgstr "E124: Saknar '(': %s"
#, c-format
msgid "E125: Illegal argument: %s"
msgstr "E125: Otillåtet argument: %s"
msgid "E126: Missing :endfunction"
msgstr "E126: Saknar :endfunction"
#, c-format
msgid "E746: Function name does not match script file name: %s"
msgstr "E746: Funktionsnamn matchar inte skriptfilnamn: %s"
msgid "E129: Function name required"
msgstr "E129: Funktionsnamn krävs"
#, c-format
msgid "E128: Function name must start with a capital or contain a colon: %s"
msgstr ""
"E128: Funktionsnamn måste börja med en versal eller innehålla ett kolon: %s"
#, c-format
msgid "E131: Cannot delete function %s: It is in use"
msgstr "E131: Kan inte ta bort funktion %s: Den används"
msgid "E132: Function call depth is higher than 'maxfuncdepth'"
msgstr "E132: Djupet på funktionsanropet är högre än 'maxfuncdepth'"
#, c-format
msgid "calling %s"
msgstr "anropar %s"
#, c-format
msgid "%s aborted"
msgstr "%s avbröts"
#, c-format
msgid "%s returning #%ld"
msgstr "%s returnerar #%ld"
#, c-format
msgid "%s returning %s"
msgstr "%s returnerar %s"
#, c-format
msgid "continuing in %s"
msgstr "fortsätter i %s"
msgid "E133: :return not inside a function"
msgstr "E133: :return inte inom en funktion"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# global variables:\n"
msgstr ""
"\n"
"# globala variabler:\n"
msgid ""
"\n"
"\tLast set from "
msgstr ""
"\n"
"\tSenast satt från "
msgid "Entering Debug mode. Type \"cont\" to continue."
msgstr "Går in i felsökningsläge. Skriv \"cont\" för att fortsätta."
#, c-format
msgid "line %ld: %s"
msgstr "rad %ld: %s"
#, c-format
msgid "cmd: %s"
msgstr "kommando: %s"
#, c-format
msgid "Breakpoint in \"%s%s\" line %ld"
msgstr "Brytpunkt i \"%s%s\" rad %ld"
#, c-format
msgid "E161: Breakpoint not found: %s"
msgstr "E161: Brytpunkt hittades inte: %s"
msgid "No breakpoints defined"
msgstr "Inga brytpunkter definierade"
#, c-format
msgid "%3d %s %s line %ld"
msgstr "%3d %s %s rad %ld"
msgid "E750: First use :profile start <fname>"
msgstr "E750: Använd :profile start <fnamn> först"
msgid "Save As"
msgstr "Spara som"
#, c-format
msgid "Save changes to \"%s\"?"
msgstr "Spara ändringar till \"%s\"?"
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
#, c-format
msgid "E162: No write since last change for buffer \"%s\""
msgstr "E162: Ingen skrivning sedan senaste ändring för buffert \"%s\""
msgid "Warning: Entered other buffer unexpectedly (check autocommands)"
msgstr "Varning: Gick in i andra buffertar oväntat (kontrollera autokommandon)"
msgid "E163: There is only one file to edit"
msgstr "E163: Det finns bara en fil att redigera"
msgid "E164: Cannot go before first file"
msgstr "E164: Kan inte gå före första filen"
msgid "E165: Cannot go beyond last file"
msgstr "E165: Kan inte gå bortom sista filen"
#, c-format
msgid "E666: compiler not supported: %s"
msgstr "E666: kompilator stöds inte: %s"
#, c-format
msgid "Searching for \"%s\" in \"%s\""
msgstr "Söker efter \"%s\" i \"%s\""
#, c-format
msgid "Searching for \"%s\""
msgstr "Söker efter \"%s\""
#, c-format
msgid "not found in 'runtimepath': \"%s\""
msgstr "hittades inte i 'runtimepath': \"%s\""
msgid "Source Vim script"
msgstr "Läs Vim-skript"
#, c-format
msgid "Cannot source a directory: \"%s\""
msgstr "Kan inte läsa en katalog: \"%s\""
#, c-format
msgid "could not source \"%s\""
msgstr "kunde inte läsa \"%s\""
#, c-format
msgid "line %ld: could not source \"%s\""
msgstr "rad %ld: kunde inte läsa \"%s\""
#, c-format
msgid "sourcing \"%s\""
msgstr "läser \"%s\""
#, c-format
msgid "line %ld: sourcing \"%s\""
msgstr "rad %ld: läser \"%s\""
#, c-format
msgid "finished sourcing %s"
msgstr "läste klart %s"
msgid "modeline"
msgstr "lägesrad"
msgid "--cmd argument"
msgstr "--cmd argument"
msgid "-c argument"
msgstr "-c argument"
msgid "environment variable"
msgstr "miljövariabel"
msgid "error handler"
msgstr "felhanterare"
msgid "W15: Warning: Wrong line separator, ^M may be missing"
msgstr "W15: Varning: Fel radavskiljare, ^M kan saknas"
msgid "E167: :scriptencoding used outside of a sourced file"
msgstr "E167: :scriptencoding används utanför en körd fil"
msgid "E168: :finish used outside of a sourced file"
msgstr "E168: :finish används utanför en körd fil"
#, c-format
msgid "Current %slanguage: \"%s\""
msgstr "Aktuellt %sspråk: \"%s\""
#, c-format
msgid "E197: Cannot set language to \"%s\""
msgstr "E197: Kan inte sätta språk till \"%s\""
#, c-format
msgid "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Octal %03o"
msgstr "<%s>%s%s %d, Hex %02x, Oktalt %03o"
#, c-format
msgid "> %d, Hex %04x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %04x, Oktalt %o"
#, c-format
msgid "> %d, Hex %08x, Octal %o"
msgstr "> %d, Hex %08x, Oktalt %o"
msgid "E134: Move lines into themselves"
msgstr "E134: Flytta rader in i dem själva"
msgid "1 line moved"
msgstr "1 rad flyttad"
#, c-format
msgid "%ld lines moved"
msgstr "%ld rader flyttade"
#, c-format
msgid "%ld lines filtered"
msgstr "%ld rader filtrerade"
msgid "E135: *Filter* Autocommands must not change current buffer"
msgstr "E135: *Filter*-Autokommandon får inte ändra aktuell buffert"
msgid "[No write since last change]\n"
msgstr "[Ingen skrivning sedan senaste ändring]\n"
#, c-format
msgid "%sviminfo: %s in line: "
msgstr "%sviminfo: %s på rad: "
msgid "E136: viminfo: Too many errors, skipping rest of file"
msgstr "E136: viminfo: För många fel, hoppar över resten av filen"
#, c-format
msgid "Reading viminfo file \"%s\"%s%s%s"
msgstr "Läser viminfo-fil \"%s\"%s%s%s"
msgid " info"
msgstr " info"
msgid " marks"
msgstr " märken"
msgid " FAILED"
msgstr " MISSLYCKADES"
#. avoid a wait_return for this message, it's annoying
#, c-format
msgid "E137: Viminfo file is not writable: %s"
msgstr "E137: Viminfo-fil är inte skrivbar: %s"
#, c-format
msgid "E138: Can't write viminfo file %s!"
msgstr "E138: Kan inte skriva viminfo-fil %s!"
#, c-format
msgid "Writing viminfo file \"%s\""
msgstr "Skriver viminfo-fil \"%s\""
#. Write the info:
#, c-format
msgid "# This viminfo file was generated by Vim %s.\n"
msgstr "# Den här viminfo-filen genererades av Vim %s.\n"
#, c-format
msgid ""
"# You may edit it if you're careful!\n"
"\n"
msgstr ""
"# Du får redigera den om du är försiktig!\n"
"\n"
#, c-format
msgid "# Value of 'encoding' when this file was written\n"
msgstr "# Värde av 'encoding' när den här filen blev skriven\n"
msgid "Illegal starting char"
msgstr "Otillåtet starttecken"
msgid "Write partial file?"
msgstr "Skriv ofullständig fil?"
msgid "E140: Use ! to write partial buffer"
msgstr "E140: Använd ! för att skriva ofullständig buffert"
#, c-format
msgid "Overwrite existing file \"%s\"?"
msgstr "Skriv över befintlig fil \"%s\"?"
#, c-format
msgid "Swap file \"%s\" exists, overwrite anyway?"
msgstr "Växlingsfil \"%s\" existerar, skriv över ändå?"
#, c-format
msgid "E768: Swap file exists: %s (:silent! overrides)"
msgstr "E768: Växlingsfil existerar: %s (:silent! tvingar)"
#, c-format
msgid "E141: No file name for buffer %ld"
msgstr "E141: Inget filnamn för buffert %ld"
msgid "E142: File not written: Writing is disabled by 'write' option"
msgstr "E142: Filen skrevs inte: Skrivning är inaktiverat med 'write'-flaggan"
#, c-format
msgid ""
"'readonly' option is set for \"%s\".\n"
"Do you wish to write anyway?"
msgstr ""
"'readonly' flaggan är satt för \"%s\".\n"
"Önskar du att skriva ändå?"
msgid "Edit File"
msgstr "Redigera fil"
#, c-format
msgid "E143: Autocommands unexpectedly deleted new buffer %s"
msgstr "E143: Autokommandon tog oväntat bort ny buffert %s"
msgid "E144: non-numeric argument to :z"
msgstr "E144: ickenumeriskt argument till :z"
msgid "E145: Shell commands not allowed in rvim"
msgstr "E145: Skalkommandon inte tillåtna i rvim"
msgid "E146: Regular expressions can't be delimited by letters"
msgstr "E146: Reguljära uttryck kan inte vara åtskilda av bokstäver"
#, c-format
msgid "replace with %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgstr "ersätt med %s (y/n/a/q/l/^E/^Y)?"
msgid "(Interrupted) "
msgstr "(Avbruten) "
msgid "1 match"
msgstr "1 träff"
msgid "1 substitution"
msgstr "1 ersättning"
#, c-format
msgid "%ld matches"
msgstr "%ld träffar"
#, c-format
msgid "%ld substitutions"
msgstr "%ld ersättningar"
msgid " on 1 line"
msgstr " på 1 rad"
#, c-format
msgid " on %ld lines"
msgstr " på %ld rader"
msgid "E147: Cannot do :global recursive"
msgstr "E147: Kan inte göra :global rekursivt"
msgid "E148: Regular expression missing from global"
msgstr "E148: Reguljärt uttryck saknas från global"
#, c-format
msgid "Pattern found in every line: %s"
msgstr "Mönster funnet i varje rad: %s"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Last Substitute String:\n"
"$"
msgstr ""
"\n"
"# Senaste ersättningssträng:\n"
"$"
msgid "E478: Don't panic!"
msgstr "E478: Få inte panik!"
#, c-format
msgid "E661: Sorry, no '%s' help for %s"
msgstr "E661: Tyvärr, ingen \"%s\"-hjälp för %s"
#, c-format
msgid "E149: Sorry, no help for %s"
msgstr "E149: Tyvärr, ingen hjälp för %s"
#, c-format
msgid "Sorry, help file \"%s\" not found"
msgstr "Tyvärr, hjälpfil \"%s\" hittades inte"
#, c-format
msgid "E150: Not a directory: %s"
msgstr "E150: Inte en katalog: %s"
#, c-format
msgid "E152: Cannot open %s for writing"
msgstr "E152: Kan inte öppna %s för skrivning"
#, c-format
msgid "E153: Unable to open %s for reading"
msgstr "E153: Kunde inte öppna %s för läsning"
#, c-format
msgid "E670: Mix of help file encodings within a language: %s"
msgstr "E670: Blandning av hjälpfilskodning inom ett språk: %s"
#, c-format
msgid "E154: Duplicate tag \"%s\" in file %s/%s"
msgstr "E154: Duplicerad tagg \"%s\" i fil %s/%s"
#, c-format
msgid "E160: Unknown sign command: %s"
msgstr "E160: Okänt signaturkommando: %s"
msgid "E156: Missing sign name"
msgstr "E156: Saknar signaturnamn"
msgid "E612: Too many signs defined"
msgstr "E612: För många signaturer definierade"
#, c-format
msgid "E239: Invalid sign text: %s"
msgstr "E239: Ogiltig signaturtext: %s"
#, c-format
msgid "E155: Unknown sign: %s"
msgstr "E155: Okänd signatur: %s"
msgid "E159: Missing sign number"
msgstr "E159: Saknar signaturnummer"
#, c-format
msgid "E158: Invalid buffer name: %s"
msgstr "E158: Ogiltigt buffertnamn: %s"
#, c-format
msgid "E157: Invalid sign ID: %ld"
msgstr "E157: Ogiltigt signatur-ID: %ld"
msgid " (NOT FOUND)"
msgstr " (INTE HITTADE)"
msgid " (not supported)"
msgstr " (stöds inte)"
msgid "[Deleted]"
msgstr "[Borttagen]"
msgid "Entering Ex mode. Type \"visual\" to go to Normal mode."
msgstr "Går in i Ex-läge. Skriv \"visual\" för att gå till Normal-läge."
msgid "E501: At end-of-file"
msgstr "E501: Vid filslut"
msgid "E169: Command too recursive"
msgstr "E169: Kommando för rekursivt"
#, c-format
msgid "E605: Exception not caught: %s"
msgstr "E605: Undantag inte fångat: %s"
msgid "End of sourced file"
msgstr "Slut på läst fil"
msgid "End of function"
msgstr "Slut på funktion"
msgid "E464: Ambiguous use of user-defined command"
msgstr "E464: Otydlig användning av användardefinierat kommando"
msgid "E492: Not an editor command"
msgstr "E492: Inte ett redigerarkommando"
msgid "E493: Backwards range given"
msgstr "E493: Bakåtområde givet"
msgid "Backwards range given, OK to swap"
msgstr "Bakåtområde givet, OK att växla"
msgid "E494: Use w or w>>"
msgstr "E494: Använd w eller w>>"
msgid "E319: Sorry, the command is not available in this version"
msgstr "E319: Tyvärr, kommandot är inte tillgängligt i den här versionen"
msgid "E172: Only one file name allowed"
msgstr "E172: Bara ett filnamn tillåtet"
msgid "1 more file to edit. Quit anyway?"
msgstr "1 fil till att redigera. Avsluta ändå?"
#, c-format
msgid "%d more files to edit. Quit anyway?"
msgstr "%d filer till att redigera. Avsluta ändå?"
msgid "E173: 1 more file to edit"
msgstr "E173: 1 fil till att redigera"
#, c-format
msgid "E173: %ld more files to edit"
msgstr "E173: %ld filer till att redigera"
msgid "E174: Command already exists: add ! to replace it"
msgstr "E174: Kommando existerar redan: lägg till ! för att ersätta det"
msgid ""
"\n"
" Name Args Range Complete Definition"
msgstr ""
"\n"
" Namn Arg Område Färdigt Definition"
msgid "No user-defined commands found"
msgstr "Inga användardefinierade kommandon hittade"
msgid "E175: No attribute specified"
msgstr "E175: Inga attribut angivna"
msgid "E176: Invalid number of arguments"
msgstr "E176: Ogiltigt antal argument"
msgid "E177: Count cannot be specified twice"
msgstr "E177: Antal kan inte anges två gånger"
msgid "E178: Invalid default value for count"
msgstr "E178: Ogiltigt standardvärde för antal"
msgid "E179: argument required for -complete"
msgstr "E179: argument krävs för -complete"
#, c-format
msgid "E181: Invalid attribute: %s"
msgstr "E181: Ogiltigt attribut: %s"
msgid "E182: Invalid command name"
msgstr "E182: Ogiltigt kommandonamn"
msgid "E183: User defined commands must start with an uppercase letter"
msgstr "E183: Användardefinierade kommandon måste börja med en stor bokstav"
#, c-format
msgid "E184: No such user-defined command: %s"
msgstr "E184: Inget sådant användardefinierat kommando: %s"
#, c-format
msgid "E180: Invalid complete value: %s"
msgstr "E180: Ogiltigt kompletteringsvärde: %s"
msgid "E468: Completion argument only allowed for custom completion"
msgstr "E468: Kompletteringsargument bara tillåtet för specialkomplettering"
msgid "E467: Custom completion requires a function argument"
msgstr "E467: Specialkomplettering kräver ett funktionsargument"
#, c-format
msgid "E185: Cannot find color scheme %s"
msgstr "E185: Kan inte hitta färgschema %s"
msgid "Greetings, Vim user!"
msgstr "Välkommen, Vim-användare!"
msgid "E784: Cannot close last tab page"
msgstr "E784: Kan inte stänga senaste flik"
msgid "Already only one tab page"
msgstr "Redan bara en flik"
msgid "Edit File in new window"
msgstr "Redigera fil i nytt fönster"
#, c-format
msgid "Tab page %d"
msgstr "Flik %d"
msgid "No swap file"
msgstr "Ingen växlingsfil"
msgid "Append File"
msgstr "Lägg till fil"
msgid "E747: Cannot change directory, buffer is modified (add ! to override)"
msgstr ""
"E747: Kan inte ändra katalog, buffert är ändrad (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E186: No previous directory"
msgstr "E186: Ingen tidigare katalog"
msgid "E187: Unknown"
msgstr "E187: Okänt"
msgid "E465: :winsize requires two number arguments"
msgstr "E465: :winsize kräver två sifferargument"
#, c-format
msgid "Window position: X %d, Y %d"
msgstr "Fönsterposition: X %d, Y %d"
msgid "E188: Obtaining window position not implemented for this platform"
msgstr ""
"E188: Förskaffa fönsterposition inte implementerat för den här plattformen"
msgid "E466: :winpos requires two number arguments"
msgstr "E466: :winpos kräver två sifferargument"
msgid "Save Redirection"
msgstr "Spara omdirigering"
msgid "Save View"
msgstr "Spara vy"
msgid "Save Session"
msgstr "Spara session"
msgid "Save Setup"
msgstr "Spara konfiguration"
#, c-format
msgid "E739: Cannot create directory: %s"
msgstr "E739: Kan inte skapa katalog: %s"
#, c-format
msgid "E189: \"%s\" exists (add ! to override)"
msgstr "E189: \"%s\" existerar (lägg till ! för att tvinga)"
#, c-format
msgid "E190: Cannot open \"%s\" for writing"
msgstr "E190: Kan inte öppna \"%s\" för skrivning"
#. set mark
msgid "E191: Argument must be a letter or forward/backward quote"
msgstr ""
"E191: Argument måste vara en bokstav eller framåt-/bakåtvänt citattecken"
msgid "E192: Recursive use of :normal too deep"
msgstr "E192: Rekursiv användning av :normal för djup"
msgid "E194: No alternate file name to substitute for '#'"
msgstr "E194: Inget alternativt filnamn att byta ut '#' med"
msgid "E495: no autocommand file name to substitute for \"<afile>\""
msgstr "E495: inget autokommando-filnamn att ersätta \"<afile>\" med"
msgid "E496: no autocommand buffer number to substitute for \"<abuf>\""
msgstr "E496: inget autokommando-buffernummer att ersätta \"<abuf>\" med"
msgid "E497: no autocommand match name to substitute for \"<amatch>\""
msgstr "E497: inget autokommando-träffnamn att byta ut \"<amatch>\" med"
msgid "E498: no :source file name to substitute for \"<sfile>\""
msgstr "E498: inget :source-filnamn att byta ut \"<sfile>\" med"
#, no-c-format
msgid "E499: Empty file name for '%' or '#', only works with \":p:h\""
msgstr "E499: Tomt filnamn för '%' or '#', fungerar bara med \":p:h\""
msgid "E500: Evaluates to an empty string"
msgstr "E500: Evaluerar till en tom sträng"
msgid "E195: Cannot open viminfo file for reading"
msgstr "E195: Kan inte öppna viminfo-fil för läsning"
msgid "E196: No digraphs in this version"
msgstr "E196: Inga digrafer i den här versionen"
msgid "E608: Cannot :throw exceptions with 'Vim' prefix"
msgstr "E608: Kan inte :throw undantag med 'Vim'-prefix"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception thrown: %s"
msgstr "Undantag kastade: %s"
#, c-format
msgid "Exception finished: %s"
msgstr "Undantag färdiga: %s"
#, c-format
msgid "Exception discarded: %s"
msgstr "Undantag förkastade: %s"
#, c-format
msgid "%s, line %ld"
msgstr "%s, rad %ld"
#. always scroll up, don't overwrite
#, c-format
msgid "Exception caught: %s"
msgstr "Undantag fångade: %s"
#, c-format
msgid "%s made pending"
msgstr "%s gjordes avvaktande"
#, c-format
msgid "%s resumed"
msgstr "%s återupptagen"
#, c-format
msgid "%s discarded"
msgstr "%s förkastad"
msgid "Exception"
msgstr "Undantag"
msgid "Error and interrupt"
msgstr "Fel och avbrytet"
msgid "Error"
msgstr "Fel"
#. if (pending & CSTP_INTERRUPT)
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbryt"
msgid "E579: :if nesting too deep"
msgstr "E579: :if nästlad för djupt"
msgid "E580: :endif without :if"
msgstr "E580: :endif utan :if"
msgid "E581: :else without :if"
msgstr "E581: :else utan :if"
msgid "E582: :elseif without :if"
msgstr "E582: :elseif utan :if"
msgid "E583: multiple :else"
msgstr "E583: flera :else"
msgid "E584: :elseif after :else"
msgstr "E584: :elseif efter :else"
msgid "E585: :while/:for nesting too deep"
msgstr "E585: :while/:for nästlad för djupt"
msgid "E586: :continue without :while or :for"
msgstr "E586: :continue utan :while eller :for"
msgid "E587: :break without :while or :for"
msgstr "E587: :break utan :while eller :for"
msgid "E732: Using :endfor with :while"
msgstr "E732: Använder :endfor med :while"
msgid "E733: Using :endwhile with :for"
msgstr "E733: Använder :endwhile med :for"
msgid "E601: :try nesting too deep"
msgstr "E601: :try nästlad för djupt"
msgid "E603: :catch without :try"
msgstr "E603: :catch utan :try"
#. Give up for a ":catch" after ":finally" and ignore it.
#. * Just parse.
msgid "E604: :catch after :finally"
msgstr "E604: :catch efter :finally"
msgid "E606: :finally without :try"
msgstr "E606: :finally utan :try"
#. Give up for a multiple ":finally" and ignore it.
msgid "E607: multiple :finally"
msgstr "E607: flera :finally"
msgid "E602: :endtry without :try"
msgstr "E602: :endtry utan :try"
msgid "E193: :endfunction not inside a function"
msgstr "E193: :endfunction inte inom en funktion"
msgid "E788: Not allowed to edit another buffer now"
msgstr "E788: Inte tillåtet att redigera en annan buffert nu"
msgid "tagname"
msgstr "taggnamn"
msgid " kind file\n"
msgstr " snäll fil\n"
msgid "'history' option is zero"
msgstr "'history'-flagga är noll"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %s History (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# %s Historia (nyaste till äldsta):\n"
msgid "Command Line"
msgstr "Kommandorad"
msgid "Search String"
msgstr "Söksträng"
msgid "Expression"
msgstr "Uttryck"
msgid "Input Line"
msgstr "Inmatningsrad"
msgid "E198: cmd_pchar beyond the command length"
msgstr "E198: cmd_pchar bortom kommandolängden"
msgid "E199: Active window or buffer deleted"
msgstr "E199: Aktivt fönster eller buffert borttagen"
msgid "Illegal file name"
msgstr "Otillåtet filnamn"
msgid "is a directory"
msgstr "är en katalog"
msgid "is not a file"
msgstr "är inte en fil"
msgid "is a device (disabled with 'opendevice' option)"
msgstr "är en enhet (inaktiverad med 'opendevice'-flagga)"
msgid "[New File]"
msgstr "[Ny fil]"
msgid "[New DIRECTORY]"
msgstr "[Ny KATALOG]"
msgid "[File too big]"
msgstr "[Fil för stor]"
msgid "[Permission Denied]"
msgstr "[Tillåtelse nekas]"
msgid "E200: *ReadPre autocommands made the file unreadable"
msgstr "E200: *ReadPre autokommandon gjorde filen oläsbar"
msgid "E201: *ReadPre autocommands must not change current buffer"
msgstr "E201: *ReadPre autokommandon får inte ändra nuvarande buffert"
msgid "Vim: Reading from stdin...\n"
msgstr "Vim: Läser från standard in...\n"
msgid "Reading from stdin..."
msgstr "Läser från standard in..."
#. Re-opening the original file failed!
msgid "E202: Conversion made file unreadable!"
msgstr "E202: Konvertering gjorde filen oläsbar!"
msgid "[fifo/socket]"
msgstr "[fifo/uttag]"
msgid "[fifo]"
msgstr "[fifo]"
msgid "[socket]"
msgstr "[uttag]"
msgid "[RO]"
msgstr "[EL]"
msgid "[CR missing]"
msgstr "[CR saknas]"
msgid "[NL found]"
msgstr "[NL hittat]"
msgid "[long lines split]"
msgstr "[långa rader delade]"
msgid "[NOT converted]"
msgstr "[INTE konverterad]"
msgid "[converted]"
msgstr "[konverterad]"
msgid "[crypted]"
msgstr "[krypterad]"
#, c-format
msgid "[CONVERSION ERROR in line %ld]"
msgstr "[KONVERTERINGSFEL på rad %ld]"
#, c-format
msgid "[ILLEGAL BYTE in line %ld]"
msgstr "[OTILLÅTEN BIT på rad %ld]"
msgid "[READ ERRORS]"
msgstr "[LÄSFEL]"
msgid "Can't find temp file for conversion"
msgstr "Kan inte hitta temporär fil för konvertering"
msgid "Conversion with 'charconvert' failed"
msgstr "Konvertering med 'charconvert' misslyckades"
msgid "can't read output of 'charconvert'"
msgstr "kan inte läsa utdata av 'charconvert'"
msgid "E676: No matching autocommands for acwrite buffer"
msgstr "E676: Inga matchande autokommandon för acwrite buffert"
msgid "E203: Autocommands deleted or unloaded buffer to be written"
msgstr ""
"E203: Autokommandon tog bort eller laddade ur buffert som skulle skrivas"
msgid "E204: Autocommand changed number of lines in unexpected way"
msgstr "E204: Autokommado ändrade antal rader på ett oväntat sätt"
msgid "NetBeans disallows writes of unmodified buffers"
msgstr "NetBeans tillåter inte skrivning av omodifierade buffertar"
msgid "Partial writes disallowed for NetBeans buffers"
msgstr "Delvisa skrivningar tillåts inte i NetBeans-buffertar"
msgid "is not a file or writable device"
msgstr "är inte en fil eller skrivbar enhet"
msgid "writing to device disabled with 'opendevice' option"
msgstr "skriver till en enhet inaktiverad med 'opendevice'-flagga"
msgid "is read-only (add ! to override)"
msgstr "är skrivskyddad (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E506: Can't write to backup file (add ! to override)"
msgstr "E506: Kan inte skriva till säkerhetskopia (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E507: Close error for backup file (add ! to override)"
msgstr "E507: Stängningsfel för säkerhetskopia (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E508: Can't read file for backup (add ! to override)"
msgstr ""
"E508: Kan inte läsa fil för säkerhetskopia (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E509: Cannot create backup file (add ! to override)"
msgstr "E509: Kan inte skapa säkerhetskopia (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E510: Can't make backup file (add ! to override)"
msgstr "E510: Kan inte göra säkerhetskopia (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E460: The resource fork would be lost (add ! to override)"
msgstr "E460: Resursgrenen skulle tappas bort (lägg till ! för att tvinga)"
msgid "E214: Can't find temp file for writing"
msgstr "E214: Kan inte hitta temporär fil för skrivning"
msgid "E213: Cannot convert (add ! to write without conversion)"
msgstr ""
"E213: Kan inte konvertera (lägg till ! för att skriva utan konvertering)"
msgid "E166: Can't open linked file for writing"
msgstr "E166: Kan inte öppna länkad fil för skrivning"
msgid "E212: Can't open file for writing"
msgstr "E212: Kan inte öppna fil för skrivning"
msgid "E667: Fsync failed"
msgstr "E667: Fsync misslyckades"
msgid "E512: Close failed"
msgstr "E512: Stängning misslyckades"
msgid "E513: write error, conversion failed (make 'fenc' empty to override)"
msgstr ""
"E513: skrivfel, konvertering misslyckades (gör 'fenc' tom för att tvinga)"
msgid "E514: write error (file system full?)"
msgstr "E514: skrivfel (filsystem fullt?)"
msgid " CONVERSION ERROR"
msgstr " KONVERTERINGSFEL"
msgid "[Device]"
msgstr "[Enhet]"
msgid "[New]"
msgstr "[Ny]"
msgid " [a]"
msgstr " [l]"
msgid " appended"
msgstr " lade till"
msgid " [w]"
msgstr " [s]"
msgid " written"
msgstr " skriven"
msgid "E205: Patchmode: can't save original file"
msgstr "E205: Patchläge: kan inte spara orginalfil"
msgid "E206: patchmode: can't touch empty original file"
msgstr "E206: patchläge: kan inte skapa tom orginalfil"
msgid "E207: Can't delete backup file"
msgstr "E207: Kan inte ta bort säkerhetskopia"
msgid ""
"\n"
"WARNING: Original file may be lost or damaged\n"
msgstr ""
"\n"
"VARNING: Orginalfilen kan vara förlorad eller skadad\n"
msgid "don't quit the editor until the file is successfully written!"
msgstr "avsluta inte redigeraren innan filen är framgångsrikt skriven"
msgid "[dos]"
msgstr "[dos]"
msgid "[dos format]"
msgstr "[dos-format]"
msgid "[mac]"
msgstr "[mac]"
msgid "[mac format]"
msgstr "[mac-format]"
msgid "[unix]"
msgstr "[unix]"
msgid "[unix format]"
msgstr "[unix-format]"
msgid "1 line, "
msgstr "1 rad, "
#, c-format
msgid "%ld lines, "
msgstr "%ld rader, "
msgid "1 character"
msgstr "1 tecken"
#, c-format
msgid "%ld characters"
msgstr "%ld tecken"
msgid "[noeol]"
msgstr "[inget radslut]"
msgid "[Incomplete last line]"
msgstr "[Ofullständig sistarad]"
#. don't overwrite messages here
#. must give this prompt
#. don't use emsg() here, don't want to flush the buffers
msgid "WARNING: The file has been changed since reading it!!!"
msgstr "VARNING: Filen har ändrats sedan den lästes in!!!"
msgid "Do you really want to write to it"
msgstr "Vill du verkligen skriva till den"
#, c-format
msgid "E208: Error writing to \"%s\""
msgstr "E208: Fel vid skrivning till \"%s\""
#, c-format
msgid "E209: Error closing \"%s\""
msgstr "E209: Fel vid stängning av \"%s\""
#, c-format
msgid "E210: Error reading \"%s\""
msgstr "E210: Fel vid läsning av \"%s\""
msgid "E246: FileChangedShell autocommand deleted buffer"
msgstr "E246: FileChangedShell-autokommandot tog bort buffert"
#, c-format
msgid "E211: File \"%s\" no longer available"
msgstr "E211: Filen \"%s\" är inte längre tillgänglig"
#, c-format
msgid ""
"W12: Warning: File \"%s\" has changed and the buffer was changed in Vim as "
"well"
msgstr ""
"W12: Varning: Filen \"%s\" har ändrats och bufferten ändrades i Vim också"
msgid "See \":help W12\" for more info."
msgstr "Se \":help W12\" för mer info."
#, c-format
msgid "W11: Warning: File \"%s\" has changed since editing started"
msgstr "W11: Varning: Filen \"%s\" har ändrats sedan redigeringen började"
msgid "See \":help W11\" for more info."
msgstr "Se \":help W11\" för mer info."
#, c-format
msgid "W16: Warning: Mode of file \"%s\" has changed since editing started"
msgstr ""
"W16: Varning: Rättigheterna på filen \"%s\" har ändrats sedan redigeringen "
"började"
msgid "See \":help W16\" for more info."
msgstr "Se \":help W16\" för mer info."
#, c-format
msgid "W13: Warning: File \"%s\" has been created after editing started"
msgstr "W13: Varning: Filen \"%s\" har skapats efter redigeringen började"
msgid "Warning"
msgstr "Varning"
msgid ""
"&OK\n"
"&Load File"
msgstr ""
"&OK\n"
"&Läs in filen"
#, c-format
msgid "E462: Could not prepare for reloading \"%s\""
msgstr "E462: Kunde inte förbereda för att läsa om \"%s\""
#, c-format
msgid "E321: Could not reload \"%s\""
msgstr "E321: Kunde inte läsa om \"%s\""
msgid "--Deleted--"
msgstr "--Borttagen--"
#, c-format
msgid "auto-removing autocommand: %s <buffer=%d>"
msgstr "tar bort autokommando automatiskt: %s <buffert=%d>"
#. the group doesn't exist
#, c-format
msgid "E367: No such group: \"%s\""
msgstr "E367: Ingen sådan grupp: \"%s\""
#, c-format
msgid "E215: Illegal character after *: %s"
msgstr "E215: Otillåtet tecken efter *: %s"
#, c-format
msgid "E216: No such event: %s"
msgstr "E216: Ingen sådan händelse: %s"
#, c-format
msgid "E216: No such group or event: %s"
msgstr "E216: Ingen sådan grupp eller händelse: %s"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Auto-Commands ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Autokommandon ---"
#, c-format
msgid "E680: <buffer=%d>: invalid buffer number "
msgstr "E680: <buffert=%d>: ogiltigt buffertnummer "
msgid "E217: Can't execute autocommands for ALL events"
msgstr "E217: Kan inte köra autokommandon för ALLA händelser"
msgid "No matching autocommands"
msgstr "Inga matchande autokommandon"
msgid "E218: autocommand nesting too deep"
msgstr "E218: autokommando nästlad för djupt"
#, c-format
msgid "%s Auto commands for \"%s\""
msgstr "%s Autokommandon för \"%s\""
#, c-format
msgid "Executing %s"
msgstr "Kör %s"
#, c-format
msgid "autocommand %s"
msgstr "autokommando %s"
msgid "E219: Missing {."
msgstr "E219: Saknar {."
msgid "E220: Missing }."
msgstr "E220: Saknar }."
msgid "E490: No fold found"
msgstr "E490: Inget veck funnet"
msgid "E350: Cannot create fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E350: Kan inte skapa veck med nuvarande 'foldmethod'"
msgid "E351: Cannot delete fold with current 'foldmethod'"
msgstr "E351: Kan inte ta bort veck med nuvarande 'foldmethod'"
#, c-format
msgid "+--%3ld lines folded "
msgstr "+--%3ld rader vikta "
msgid "E222: Add to read buffer"
msgstr "E222: Lägg till i läsbuffert"
msgid "E223: recursive mapping"
msgstr "E223: rekursiv mappning"
#, c-format
msgid "E224: global abbreviation already exists for %s"
msgstr "E224: global förkortning existerar redan för %s"
#, c-format
msgid "E225: global mapping already exists for %s"
msgstr "E225: global mappning existerar redan för %s"
#, c-format
msgid "E226: abbreviation already exists for %s"
msgstr "E226: förkortning existerar redan för %s"
#, c-format
msgid "E227: mapping already exists for %s"
msgstr "E227: mappning existerar redan för %s"
msgid "No abbreviation found"
msgstr "Ingen förkortning hittades"
msgid "No mapping found"
msgstr "Ingen mappning hittades"
msgid "E228: makemap: Illegal mode"
msgstr "E228: makemap: Otillåtet läge"
msgid "<cannot open> "
msgstr "<kan inte öppna> "
#, c-format
msgid "E616: vim_SelFile: can't get font %s"
msgstr "E616: vim_SelFile: kan inte hämta typsnitt %s"
msgid "E614: vim_SelFile: can't return to current directory"
msgstr "E614: vim_SelFile: Kan inte återvända till aktuell katalog"
msgid "Pathname:"
msgstr "Sökväg:"
msgid "E615: vim_SelFile: can't get current directory"
msgstr "E615: vim_SelFile: kan inte hämta aktuell katalog"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
msgid "Vim dialog"
msgstr "Vim-dialog"
msgid "Scrollbar Widget: Could not get geometry of thumb pixmap."
msgstr "Rullningslist: Kunde inte hämta geometrin på miniatyrbild."
msgid "E232: Cannot create BalloonEval with both message and callback"
msgstr "E232: Kan inte skapa BalloonEval med både meddelande och återkallning"
msgid "E229: Cannot start the GUI"
msgstr "E229: Kan inte starta GUI"
#, c-format
msgid "E230: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E230: Kan inte läsa från \"%s\""
msgid "E665: Cannot start GUI, no valid font found"
msgstr "E665: Kan inte starta GUI, ingen giltig font hittad"
msgid "E231: 'guifontwide' invalid"
msgstr "E231: 'guifontwide' ogiltig"
msgid "E599: Value of 'imactivatekey' is invalid"
msgstr "E599: Värdet av 'imactivatekey' är ogiltigt"
#, c-format
msgid "E254: Cannot allocate color %s"
msgstr "E254: Kan inte allokera färg %s"
msgid "No match at cursor, finding next"
msgstr "Ingen matchning vid markör, söker nästa"
msgid "Vim dialog..."
msgstr "Vim-dialog..."
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ja\n"
"&Nej\n"
"&Avbryt"
msgid "Input _Methods"
msgstr "Inmatnings_metoder"
msgid "VIM - Search and Replace..."
msgstr "VIM - Sök och ersätt..."
msgid "VIM - Search..."
msgstr "VIM - Sök..."
msgid "Find what:"
msgstr "Hitta vad:"
msgid "Replace with:"
msgstr "Ersätt med:"
#. whole word only button
msgid "Match whole word only"
msgstr "Matcha endast hela ord"
#. match case button
msgid "Match case"
msgstr "Skilj på stora/små bokstäver"
msgid "Direction"
msgstr "Riktning"
#. 'Up' and 'Down' buttons
msgid "Up"
msgstr "Upp"
msgid "Down"
msgstr "Ned"
msgid "Find Next"
msgstr "Hitta nästa"
msgid "Replace"
msgstr "Ersätt"
msgid "Replace All"
msgstr "Ersätt alla"
msgid "Vim: Received \"die\" request from session manager\n"
msgstr "Vim: Tog emot \"die\"-begäran från sessionshanteraren\n"
msgid "Close"
msgstr "Stäng"
msgid "New tab"
msgstr "Ny flik"
msgid "Open Tab..."
msgstr "Öppna flik..."
msgid "Vim: Main window unexpectedly destroyed\n"
msgstr "Vim: Huvudfönster oväntat förstört\n"
msgid "Font Selection"
msgstr "Typsnittsval"
msgid "Used CUT_BUFFER0 instead of empty selection"
msgstr "Använd CUT_BUFFER0 istället för tomt val"
msgid "&Filter"
msgstr "&Filter"
msgid "&Cancel"
msgstr "&Avbryt"
msgid "Directories"
msgstr "Kataloger"
msgid "Filter"
msgstr "Filter"
msgid "&Help"
msgstr "&Hjälp"
msgid "Files"
msgstr "Filer"
msgid "&OK"
msgstr "&OK"
msgid "Selection"
msgstr "Val"
msgid "Find &Next"
msgstr "Hitta &nästa"
msgid "&Replace"
msgstr "&Ersätt"
msgid "Replace &All"
msgstr "Ersätt &alla"
msgid "&Undo"
msgstr "&Ångra"
#, c-format
msgid "E671: Cannot find window title \"%s\""
msgstr "E671: Kan inte hitta fönstertitel \"%s\""
#, c-format
msgid "E243: Argument not supported: \"-%s\"; Use the OLE version."
msgstr "E243: Argument stöds inte: \"-%s\"; Används OLE-versionen."
msgid "E672: Unable to open window inside MDI application"
msgstr "E672: Kunde inte öppna fönster inuti MDI-applikation"
msgid "Close tab"
msgstr "Stäng flik"
msgid "Open tab..."
msgstr "Öppna flik..."
msgid "Find string (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Sök sträng (använd '\\\\' för att hitta '\\')"
msgid "Find & Replace (use '\\\\' to find a '\\')"
msgstr "Sök & ersätt (använd '\\\\' för att hitta '\\')"
#. We fake this: Use a filter that doesn't select anything and a default
#. * file name that won't be used.
msgid "Not Used"
msgstr "Inte använd"
msgid "Directory\t*.nothing\n"
msgstr "Katalog\t*.nothing\n"
msgid "Vim E458: Cannot allocate colormap entry, some colors may be incorrect"
msgstr ""
"Vim E458: Kan inte allokera post i färgkarta, några färger kan bli felaktiga"
#, c-format
msgid "E250: Fonts for the following charsets are missing in fontset %s:"
msgstr ""
"E250: Typsnitt för följande teckenkoder saknas i typsnittsuppsättningen %s:"
#, c-format
msgid "E252: Fontset name: %s"
msgstr "E252: Typsnittsuppsättningsnamn: %s"
#, c-format
msgid "Font '%s' is not fixed-width"
msgstr "Font '%s' är inte fast bredd"
#, c-format
msgid "E253: Fontset name: %s\n"
msgstr "E253: Typsnittsuppsättningsnamn: %s\n"
#, c-format
msgid "Font0: %s\n"
msgstr "Typsnitt0: %s\n"
#, c-format
msgid "Font1: %s\n"
msgstr "Typsnitt1: %s\n"
#, c-format
msgid "Font%ld width is not twice that of font0\n"
msgstr "Typsnitt%ld är inte dubbelt så bred som font0\n"
#, c-format
msgid "Font0 width: %ld\n"
msgstr "Typsnitt0 bredd: %ld\n"
#, c-format
msgid ""
"Font1 width: %ld\n"
"\n"
msgstr ""
"Typsnitt1 bredd: %ld\n"
"\n"
msgid "Invalid font specification"
msgstr "Ogiltig typsnittsuppsättning"
msgid "&Dismiss"
msgstr "&Förkasta"
msgid "no specific match"
msgstr "ingen specifik matchning"
msgid "Vim - Font Selector"
msgstr "Vim - Typsnittsväljare"
msgid "Name:"
msgstr "Namn:"
#. create toggle button
msgid "Show size in Points"
msgstr "Visa storlek i punkter"
msgid "Encoding:"
msgstr "Teckenkodning:"
msgid "Font:"
msgstr "Typsnitt:"
msgid "Style:"
msgstr "Stil:"
msgid "Size:"
msgstr "Storlek:"
msgid "E256: Hangul automata ERROR"
msgstr "E256: Hangul automata FEL"
msgid "E550: Missing colon"
msgstr "E550: Saknar kolon"
msgid "E551: Illegal component"
msgstr "E551: Otillåten komponent"
msgid "E552: digit expected"
msgstr "E552: siffra förväntades"
#, c-format
msgid "Page %d"
msgstr "Sida %d"
msgid "No text to be printed"
msgstr "Ingen text att skriva ut"
#, c-format
msgid "Printing page %d (%d%%)"
msgstr "Skriver ut sida %d (%d%%)"
#, c-format
msgid " Copy %d of %d"
msgstr " Kopia %d av %d"
#, c-format
msgid "Printed: %s"
msgstr "Skrev ut: %s"
msgid "Printing aborted"
msgstr "Utskrift avbruten"
msgid "E455: Error writing to PostScript output file"
msgstr "E455: Fel vid skrivning av utdata till PostScript-fil"
#, c-format
msgid "E624: Can't open file \"%s\""
msgstr "E624: Kan inte öppna fil \"%s\""
#, c-format
msgid "E457: Can't read PostScript resource file \"%s\""
msgstr "E457: Kan inte läsa PostScript-resursfil \"%s\""
#, c-format
msgid "E618: file \"%s\" is not a PostScript resource file"
msgstr "E618: fil \"%s\" är inte en PostScript-resursfil"
#, c-format
msgid "E619: file \"%s\" is not a supported PostScript resource file"
msgstr "E619: fil \"%s\" är inte en PostScript-resursfil som stöds"
#, c-format
msgid "E621: \"%s\" resource file has wrong version"
msgstr "E621: \"%s\"-källfilen har fel version"
msgid "E673: Incompatible multi-byte encoding and character set."
msgstr "E673: Inkompatibel flerbitskodning och teckenuppsättning."
msgid "E674: printmbcharset cannot be empty with multi-byte encoding."
msgstr "E674: printmbcharset kan inte vara tom med flerbitskodning."
msgid "E675: No default font specified for multi-byte printing."
msgstr "E675: Ingen standardfont angiven för flerbitsutskrifter."
msgid "E324: Can't open PostScript output file"
msgstr "E324: Kan inte öppna PostScript-utfil"
#, c-format
msgid "E456: Can't open file \"%s\""
msgstr "E456: Kan inte öppna fil \"%s\""
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"prolog.ps\""
msgstr "E456: Kan inte hitta PostScript-källfilen \"prolog.ps\""
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"cidfont.ps\""
msgstr "E456: Kan inte hitta PostScript-källfilen \"cidfont.ps\""
#, c-format
msgid "E456: Can't find PostScript resource file \"%s.ps\""
msgstr "E456: Kan inte hitta PostScript-källfilen \"%s.ps\""
#, c-format
msgid "E620: Unable to convert to print encoding \"%s\""
msgstr "E620: Kunde inte konvertera från utskriftkodning \"%s\""
msgid "Sending to printer..."
msgstr "Skickar till skrivare..."
msgid "E365: Failed to print PostScript file"
msgstr "E365: Misslyckades med att skriva ut PostScript-fil"
msgid "Print job sent."
msgstr "Skrivarjobb skickat."
msgid "Add a new database"
msgstr "Lägg till en ny databas"
msgid "Query for a pattern"
msgstr "Fråga efter ett mönster"
msgid "Show this message"
msgstr "Visa detta meddelande"
msgid "Kill a connection"
msgstr "Döda en anslutning"
msgid "Reinit all connections"
msgstr "Ominitiera alla anslutningar"
msgid "Show connections"
msgstr "Visa anslutningar"
#, c-format
msgid "E560: Usage: cs[cope] %s"
msgstr "E560: Användning: cs[cope] %s"
msgid "This cscope command does not support splitting the window.\n"
msgstr "Det här scope-kommandot stöder inte delning av fönstret.\n"
msgid "E562: Usage: cstag <ident>"
msgstr "E562: Användning: cstag <identifierare>"
msgid "E257: cstag: tag not found"
msgstr "E257: cstag: tagg hittades inte"
#, c-format
msgid "E563: stat(%s) error: %d"
msgstr "E563: stat(%s)-fel: %d"
msgid "E563: stat error"
msgstr "E563: stat-fel"
#, c-format
msgid "E564: %s is not a directory or a valid cscope database"
msgstr "E564: %s är inte en katalog eller en godkänd cscope-databas"
#, c-format
msgid "Added cscope database %s"
msgstr "Lade till cscope-databas %s"
#, c-format
msgid "E262: error reading cscope connection %ld"
msgstr "E262: fel vid läsning av cscope-anslutning %ld"
msgid "E561: unknown cscope search type"
msgstr "E561: okänd cscope-söktyp"
msgid "E566: Could not create cscope pipes"
msgstr "E566: Kunde inte skapa cscope-rör"
msgid "E622: Could not fork for cscope"
msgstr "E622: Kunde inte grena för cscope"
msgid "cs_create_connection exec failed"
msgstr "cs_create_connection-exekvering misslyckades"
msgid "E623: Could not spawn cscope process"
msgstr "E623: Kunde inte starta cscope-process"
msgid "cs_create_connection: fdopen for to_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen för to_fp misslyckades"
msgid "cs_create_connection: fdopen for fr_fp failed"
msgstr "cs_create_connection: fdopen för fr_fp misslyckades"
msgid "E567: no cscope connections"
msgstr "E567: inga cscope-anslutningar"
#, c-format
msgid "E259: no matches found for cscope query %s of %s"
msgstr "E259: inga träffar funna för cscope-förfrågan %s av %s"
#, c-format
msgid "E469: invalid cscopequickfix flag %c for %c"
msgstr "E469: ogiltig cscopequickfix flagga %c för %c"
msgid "cscope commands:\n"
msgstr "cscope-kommandon:\n"
#, c-format
msgid "%-5s: %-30s (Usage: %s)"
msgstr "%-5s: %-30s (Användning: %s)"
#, c-format
msgid "E625: cannot open cscope database: %s"
msgstr "E625: kan inte öppna cscope-databas: %s"
msgid "E626: cannot get cscope database information"
msgstr "E626: kan inte hämta cscope-databasinformation"
msgid "E568: duplicate cscope database not added"
msgstr "E568: dubblerad cscope-databas inte lagd till"
msgid "E569: maximum number of cscope connections reached"
msgstr "E569: maximalt antal av cscope-anslutningar nått"
#, c-format
msgid "E261: cscope connection %s not found"
msgstr "E261: cscope-anslutning %s hittades inte"
#, c-format
msgid "cscope connection %s closed"
msgstr "cscope-anslutning %s stängd"
#. should not reach here
msgid "E570: fatal error in cs_manage_matches"
msgstr "E570: ödesdigert fel i cs_manage_matches"
#, c-format
msgid "Cscope tag: %s"
msgstr "Cscope-tagg: %s"
msgid ""
"\n"
" # line"
msgstr ""
"\n"
" # rad"
msgid "filename / context / line\n"
msgstr "filnamn / sammanhang / rad\n"
#, c-format
msgid "E609: Cscope error: %s"
msgstr "E609: Cscope-fel: %s"
msgid "All cscope databases reset"
msgstr "Alla cscope-databaser återställda"
msgid "no cscope connections\n"
msgstr "inga cscope-anslutningar\n"
msgid " # pid database name prepend path\n"
msgstr " # pid databasnamn först i sökväg\n"
msgid ""
"???: Sorry, this command is disabled, the MzScheme library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"???: Tyvärr, det här kommandot är inaktiverat: MzScheme-biblioteket kunde "
"inte läsas in."
msgid "invalid expression"
msgstr "ogiltigt uttryck"
msgid "expressions disabled at compile time"
msgstr "uttryck inaktiverat vid kompilering"
msgid "hidden option"
msgstr "gömd flagga"
msgid "unknown option"
msgstr "okänd flagga"
msgid "window index is out of range"
msgstr "fönsterindex är utanför område"
msgid "couldn't open buffer"
msgstr "kunde inte öppna buffert"
msgid "cannot save undo information"
msgstr "kan inte spara ångra-information"
msgid "cannot delete line"
msgstr "kan inte ta bort rad"
msgid "cannot replace line"
msgstr "kan inte ersätta rad"
msgid "cannot insert line"
msgstr "kan inte infoga rad"
msgid "string cannot contain newlines"
msgstr "sträng kan inte innehålla nyrader"
msgid "Vim error: ~a"
msgstr "Vim-fel: ~a"
msgid "Vim error"
msgstr "Vim-fel"
msgid "buffer is invalid"
msgstr "buffert är ogiltig"
msgid "window is invalid"
msgstr "fönster är ogiltigt"
msgid "linenr out of range"
msgstr "radnummer utanför område"
msgid "not allowed in the Vim sandbox"
msgstr "inte tillåtet i Vim-sandlådan"
msgid ""
"E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be "
"loaded."
msgstr ""
"E263: Tyvärr, detta kommandot är inaktiverat, Python-biblioteket kunde inte "
"läsas in."
msgid "E659: Cannot invoke Python recursively"
msgstr "E659: Kan inte anropa Python rekursivt"
msgid "can't delete OutputObject attributes"
msgstr "kan inte ta bort OutputObject-attribut"
msgid "softspace must be an integer"
msgstr "softspace måste vara ett heltal"
msgid "invalid attribute"
msgstr "ogiltigt attribut"
msgid "writelines() requires list of strings"
msgstr "writelines() kräver lista av strängar"
msgid "E264: Python: Error initialising I/O objects"
msgstr "E264: Python: Fel vid initiering av I/O-objekt"
msgid "attempt to refer to deleted buffer"
msgstr "försök att referera till borttagen buffert"
msgid "line number out of range"
msgstr "radnummer utanför område"
#, c-format
msgid "<buffer object (deleted) at %8lX>"
msgstr "<buffertobjekt (borttaget) vid %8lX>"
msgid "invalid mark name"
msgstr "ogiltigt märknamn"
msgid "no such buffer"
msgstr "ingen sådan buffert"
msgid "attempt to refer to deleted window"
msgstr "försök att referera till borttaget fönster"
msgid "readonly attribute"
msgstr "skrivskyddad attribut"
msgid "cursor position outside buffer"
msgstr "markörposition utanför buffert"
#, c-format
msgid "<window object (deleted) at %.8lX>"
msgstr "<fönsterobjekt (borttaget) vid %.8lX>"
#, c-format
msgid "<window object (unknown) at %.8lX>"
msgstr "<fönsterobjekt (okänt) vid %.8lX>"
#, c-format
msgid "<window %d>"
msgstr "<fönster %d>"
msgid "no such window"
msgstr "inget sådant fönster"
msgid "E265: $_ must be an instance of String"
msgstr "E265: $_ måste vara en instans av String"
msgid ""
"E266: Sorry, this command is disabled, the Ruby library could not be loaded."
msgstr ""
"E266: Tyvärr, detta kommandot är inaktiverat, Ruby-biblioteket kunde inte "
"läsas in."
msgid "E267: unexpected return"
msgstr "E267: oväntad returnering"
msgid "E268: unexpected next"
msgstr "E268: oväntad next"
msgid "E269: unexpected break"
msgstr "E269: oväntad break"
msgid "E270: unexpected redo"
msgstr "E270: oväntad redo"
msgid "E271: retry outside of rescue clause"
msgstr "E271: retry utanför rescue-block"
msgid "E272: unhandled exception"
msgstr "E272: ohanterat undantag"
#, c-format
msgid "E273: unknown longjmp status %d"
msgstr "E273: okänt longjmp-status %d"
msgid "Toggle implementation/definition"
msgstr "Växla mellan implementation/definition"
msgid "Show base class of"
msgstr "Visa basklass av"
msgid "Show overridden member function"
msgstr "Visa åsidosatt medlemsfunktion"
msgid "Retrieve from file"
msgstr "Hämta från fil"
msgid "Retrieve from project"
msgstr "Hämta från projekt"
msgid "Retrieve from all projects"
msgstr "Hämta från alla projekt"
msgid "Retrieve"
msgstr "Hämta"
msgid "Show source of"
msgstr "Visa källa för"
msgid "Find symbol"
msgstr "Hitta symbol"
msgid "Browse class"
msgstr "Bläddra i klass"
msgid "Show class in hierarchy"
msgstr "Visa klass i hierarki"
msgid "Show class in restricted hierarchy"
msgstr "Visa klass i begränsad hierarki"
msgid "Xref refers to"
msgstr "Xref refererar till"
msgid "Xref referred by"
msgstr "Xref refereras av"
msgid "Xref has a"
msgstr "Xref har en"
msgid "Xref used by"
msgstr "Xref används av"
msgid "Show docu of"
msgstr "Visa docu av"
msgid "Generate docu for"
msgstr "Generera docu för"
msgid ""
"Cannot connect to SNiFF+. Check environment (sniffemacs must be found in "
"$PATH).\n"
msgstr ""
"Kan inte ansluta till SNiFF+. Kontrollera miljö (sniffemacs måste kunna "
"hittas i $PATH).\n"
msgid "E274: Sniff: Error during read. Disconnected"
msgstr "E274: Sniff: Fel vid läsning. Frånkopplad"
msgid "SNiFF+ is currently "
msgstr "SNiFF+ är för närvarande "
msgid "not "
msgstr "inte "
msgid "connected"
msgstr "ansluten"
#, c-format
msgid "E275: Unknown SNiFF+ request: %s"
msgstr "E275: Okänd SNiFF+-begäran: %s"
msgid "E276: Error connecting to SNiFF+"
msgstr "E276: Fel vid anslutning till SNiFF+"
msgid "E278: SNiFF+ not connected"
msgstr "E278: SNiFF+ inte ansluten"
msgid "E279: Not a SNiFF+ buffer"
msgstr "E279: Inte en SNiFF+-buffert"
msgid "Sniff: Error during write. Disconnected"
msgstr "Sniff: Fel vid skrivning. Frånkopplad"
msgid "invalid buffer number"
msgstr "ogiltigt buffertnummer"
msgid "not implemented yet"
msgstr "inte implementerat än"
#. ???
msgid "cannot set line(s)"
msgstr "kan inte ställa in rad(er)"
msgid "mark not set"
msgstr "märke inte satt"
#, c-format
msgid "row %d column %d"
msgstr "rad %d kolumn %d"
msgid "cannot insert/append line"
msgstr "kan inte infoga/lägga till rad"
msgid "unknown flag: "
msgstr "okänd flagga: "
msgid "unknown vimOption"
msgstr "okänd vimOption"
msgid "keyboard interrupt"
msgstr "tangentbordsavbrott"
msgid "vim error"
msgstr "vim-fel"
msgid "cannot create buffer/window command: object is being deleted"
msgstr "kan inte skapa buffert/fönster-kommando: objekt håller på att tas bort"
msgid ""
"cannot register callback command: buffer/window is already being deleted"
msgstr ""
"kan inte registera återkallningskommando: buffert/fönster håller redan på "
"att tas bort"
#. This should never happen. Famous last word?
msgid ""
"E280: TCL FATAL ERROR: reflist corrupt!? Please report this to vim-dev@vim."
"org"
msgstr ""
"E280: TCL ÖDESDIGERT FEL: reflist trasig!? Var snäll och rapportera detta "
"till vim-dev@vim.org"
msgid "cannot register callback command: buffer/window reference not found"
msgstr ""
"kan inte registrera återkallningskommando: buffert-/fönsterreferens hittades "
"inte"
msgid ""
"E571: Sorry, this command is disabled: the Tcl library could not be loaded."
msgstr ""
"E571: Tyvärr, detta kommando är inaktiverat: Tcl-biblioteket kunde inte "
"läsas in."
msgid ""
"E281: TCL ERROR: exit code is not int!? Please report this to vim-dev@vim.org"
msgstr ""
"E281: TCL-FEL: Avslutningskoden är inte int!? Var snäll och rapportera detta "
"till vim-dev@vim.org"
#, c-format
msgid "E572: exit code %d"
msgstr "E572: avslutningskod %d"
msgid "cannot get line"
msgstr "kan inte hämta rad"
msgid "Unable to register a command server name"
msgstr "Kunde inte registrera ett kommandoservernamn"
msgid "E248: Failed to send command to the destination program"
msgstr "E248: Misslyckades att skicka kommando till målprogrammet"
#, c-format
msgid "E573: Invalid server id used: %s"
msgstr "E573: Ogiltigt server-id använt: %s"
msgid "E251: VIM instance registry property is badly formed. Deleted!"
msgstr "E251: VIM instansregisteregenskap är dåligt format. Borttaget!"
msgid "Unknown option argument"
msgstr "Okänt flaggargument"
msgid "Too many edit arguments"
msgstr "För många redigeringsargument"
msgid "Argument missing after"
msgstr "Argument saknas efter"
msgid "Garbage after option argument"
msgstr "Skräp efter flaggargument"
msgid "Too many \"+command\", \"-c command\" or \"--cmd command\" arguments"
msgstr ""
"För många \"+kommando\"-, \"-c kommando\"- eller \"--cmd kommando\"-argument"
msgid "Invalid argument for"
msgstr "Ogiltigt argument för"
#, c-format
msgid "%d files to edit\n"
msgstr "%d filer att redigera\n"
msgid "This Vim was not compiled with the diff feature."
msgstr "Denna Vim blev inte kompilerad med diff-funktionen."
msgid "Attempt to open script file again: \""
msgstr "Försök att öppna skriptfil igen: \""
msgid "Cannot open for reading: \""
msgstr "Kan inte öppna för läsning: \""
msgid "Cannot open for script output: \""
msgstr "Kan inte öppna för skriptutmatning: \""
msgid "Vim: Error: Failure to start gvim from NetBeans\n"
msgstr "Vim: Fel: Misslyckades att starta gvim från NetBeans\n"
msgid "Vim: Warning: Output is not to a terminal\n"
msgstr "Vim: Varning: Utmatning är inte till en terminal\n"
msgid "Vim: Warning: Input is not from a terminal\n"
msgstr "Vim: Varning: Inmatning är inte från en terminal\n"
#. just in case..
msgid "pre-vimrc command line"
msgstr "pre-vimrc kommandorad"
#, c-format
msgid "E282: Cannot read from \"%s\""
msgstr "E282: Kan inte läsa från \"%s\""
msgid ""
"\n"
"More info with: \"vim -h\"\n"
msgstr ""
"\n"
"Mer info med: \"vim -h\"\n"
msgid "[file ..] edit specified file(s)"
msgstr "[fil ..] redigera angivna fil(er)"
msgid "- read text from stdin"
msgstr "- läs text från standard in"
msgid "-t tag edit file where tag is defined"
msgstr "-t tagg redigera fil där tagg är definierad"
msgid "-q [errorfile] edit file with first error"
msgstr "-q [felfil] redigera fil med första fel"
msgid ""
"\n"
"\n"
"usage:"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"användning:"
msgid " vim [arguments] "
msgstr " vim [argument] "
msgid ""
"\n"
" or:"
msgstr ""
"\n"
" eller:"
msgid ""
"\n"
"Where case is ignored prepend / to make flag upper case"
msgstr ""
"\n"
"Där storlek ignoreras börja med / för att göra flagga versal"
msgid ""
"\n"
"\n"
"Arguments:\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Argument:\n"
msgid "--\t\t\tOnly file names after this"
msgstr "--\t\t\tBara filnamn efter det här"
msgid "--literal\t\tDon't expand wildcards"
msgstr "--literal\t\tExpandera inte jokertecken"
msgid "-register\t\tRegister this gvim for OLE"
msgstr "-register\t\tRegistrera gvim för OLE"
msgid "-unregister\t\tUnregister gvim for OLE"
msgstr "-unregister\t\tAvregistrera gvim för OLE"
msgid "-g\t\t\tRun using GUI (like \"gvim\")"
msgstr "-g\t\t\tKör som GUI (som \"gvim\")"
msgid "-f or --nofork\tForeground: Don't fork when starting GUI"
msgstr "-f eller --nofork\tFörgrund: Grena inte vid start av GUI"
msgid "-v\t\t\tVi mode (like \"vi\")"
msgstr "-v\t\t\tVi-läge (som \"vi\")"
msgid "-e\t\t\tEx mode (like \"ex\")"
msgstr "-e\t\t\tEx-läge (som \"ex\")"
msgid "-s\t\t\tSilent (batch) mode (only for \"ex\")"
msgstr "-s\t\t\tTyst (batch) läge (bara för \"ex\")"
msgid "-d\t\t\tDiff mode (like \"vimdiff\")"
msgstr "-d\t\t\tDiff-läge (som \"vimdiff\")"
msgid "-y\t\t\tEasy mode (like \"evim\", modeless)"
msgstr "-y\t\t\tLätt läge (som \"evim\", lägeslös)"
msgid "-R\t\t\tReadonly mode (like \"view\")"
msgstr "-R\t\t\tSkrivskyddat läge (som \"view\")"
msgid "-Z\t\t\tRestricted mode (like \"rvim\")"
msgstr "-Z\t\t\tBegränsat läge (som \"rvim\")"
msgid "-m\t\t\tModifications (writing files) not allowed"
msgstr "-m\t\t\tModifieringar (skriva filer) inte tillåtet"
msgid "-M\t\t\tModifications in text not allowed"
msgstr "-M\t\t\tModifieringar i text inte tillåtet"
msgid "-b\t\t\tBinary mode"
msgstr "-b\t\t\tBinärläge"
msgid "-l\t\t\tLisp mode"
msgstr "-l\t\t\tLisp-läge"
msgid "-C\t\t\tCompatible with Vi: 'compatible'"
msgstr "-C\t\t\tKompatibelt med Vi: 'compatible'"
msgid "-N\t\t\tNot fully Vi compatible: 'nocompatible'"
msgstr "-N\t\t\tInte fullt Vi-kompatibel: 'nocompatible'"
msgid "-V[N][fname]\t\tBe verbose [level N] [log messages to fname]"
msgstr "-V[N][fnamn]\t\tVar mångordig [nivå N] [logga meddelanden till fnamn]"
msgid "-D\t\t\tDebugging mode"
msgstr "-D\t\t\tFelsökningsläge"
msgid "-n\t\t\tNo swap file, use memory only"
msgstr "-n\t\t\tIngen växlingsfil, använd endast minnet"
msgid "-r\t\t\tList swap files and exit"
msgstr "-r\t\t\tLista växlingsfiler och avsluta"
msgid "-r (with file name)\tRecover crashed session"
msgstr "-r (med filnamn)\tÅterskapa kraschad session"
msgid "-L\t\t\tSame as -r"
msgstr "-L\t\t\tSamma som -r"
msgid "-f\t\t\tDon't use newcli to open window"
msgstr "-f\t\t\tAnvända inte newcli för att öppna fönster"
msgid "-dev <device>\t\tUse <device> for I/O"
msgstr "-dev <enhet>\t\tAnvänd <enhet> för I/O"
msgid "-A\t\t\tstart in Arabic mode"
msgstr "-A\t\t\tstarta i arabiskt läge"
msgid "-H\t\t\tStart in Hebrew mode"
msgstr "-H\t\t\tStarta i hebreiskt läge"
msgid "-F\t\t\tStart in Farsi mode"
msgstr "-F\t\t\tStarta i persiskt läge (Farsi)"
msgid "-T <terminal>\tSet terminal type to <terminal>"
msgstr "-T <terminal>\tStäll in terminaltyp till <terminal>"
msgid "-u <vimrc>\t\tUse <vimrc> instead of any .vimrc"
msgstr "-u <vimrc>\t\tAnvänd <vimrc> istället för någon .vimrc"
msgid "-U <gvimrc>\t\tUse <gvimrc> instead of any .gvimrc"
msgstr "-U <gvimrc>\t\tAnvänd <gvimrc> istället för någon .gvimrc"
msgid "--noplugin\t\tDon't load plugin scripts"
msgstr "--noplugin\t\tLäs inte in insticksskript"
msgid "-p[N]\t\tOpen N tab pages (default: one for each file)"
msgstr "-p[N]\t\tÖppna N flikar (standard: en för varje fil)"
msgid "-o[N]\t\tOpen N windows (default: one for each file)"
msgstr "-o[N]\t\tÖppna N fönster (standard: ett för varje fil)"
msgid "-O[N]\t\tLike -o but split vertically"
msgstr "-O[N]\t\tSom -o men dela vertikalt"
msgid "+\t\t\tStart at end of file"
msgstr "+\t\t\tStarta vid slut av fil"
msgid "+<lnum>\t\tStart at line <lnum>"
msgstr "+<lnr>\t\tStarta på rad <rnr>"
msgid "--cmd <command>\tExecute <command> before loading any vimrc file"
msgstr "--cmd <kommando>\tKör <kommando> före inläsning av någon vimrc fil"
msgid "-c <command>\t\tExecute <command> after loading the first file"
msgstr "-c <kommando>\tKör <kommando> efter inläsning av den första filen"
msgid "-S <session>\t\tSource file <session> after loading the first file"
msgstr "-S <session>\t\tKör fil <session> efter inläsning av den första filen"
msgid "-s <scriptin>\tRead Normal mode commands from file <scriptin>"
msgstr "-s <inskript>\tLäs Normallägeskommandon från fil <inskript>"
msgid "-w <scriptout>\tAppend all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-w <utskript>\tLägg till alla skrivna kommandon till fil <utskript>"
msgid "-W <scriptout>\tWrite all typed commands to file <scriptout>"
msgstr "-W <utskript>\tSkriv alla skrivna kommandon till fil <utskript>"
msgid "-x\t\t\tEdit encrypted files"
msgstr "-x\t\t\tRedigera krypterade filer"
msgid "-display <display>\tConnect vim to this particular X-server"
msgstr "-display <display>\tAnslut vim till just denna X-server"
msgid "-X\t\t\tDo not connect to X server"
msgstr "-X\t\t\tAnslut inte till X server"
msgid "--remote <files>\tEdit <files> in a Vim server if possible"
msgstr "--remote <filer>\tRedigera <filer> i en Vim-server om möjligt"
msgid "--remote-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-silent <filer>\tSamma, klaga inte om det inte finns någon server"
msgid ""
"--remote-wait <files> As --remote but wait for files to have been edited"
msgstr ""
"--remote-wait <filer>\tSom --remote men vänta på att filer har blivit "
"redigerade"
msgid ""
"--remote-wait-silent <files> Same, don't complain if there is no server"
msgstr ""
"--remote-wait-silent <filer>\tSamma, klaga inte om det inte finns någon "
"server"
msgid "--remote-tab <files> As --remote but open tab page for each file"
msgstr "--remote-tab <filer> Som --remote men öppna flik för varje fil"
msgid "--remote-send <keys>\tSend <keys> to a Vim server and exit"
msgstr ""
"--remote-send <nycklar>\tSkicka <nycklar> till en Vim-server och avsluta"
msgid "--remote-expr <expr>\tEvaluate <expr> in a Vim server and print result"
msgstr ""
"--remote-expr <uttryck>\tEvaluera <uttryck> i en Vim-server och skriv ut "
"resultatet"
msgid "--serverlist\t\tList available Vim server names and exit"
msgstr "--serverlist\t\tLista tillgängliga Vim-servernamn och avsluta"
msgid "--servername <name>\tSend to/become the Vim server <name>"
msgstr "--servername <namn>\tSkicka till/för att bli Vim-servern <namn>"
msgid "-i <viminfo>\t\tUse <viminfo> instead of .viminfo"
msgstr "-i <viminfo>\t\tAnvänd <viminfo> istället för .viminfo"
msgid "-h or --help\tPrint Help (this message) and exit"
msgstr "-h eller --help\tSkriv ut Hjälp (det här meddelandet) och avsluta"
msgid "--version\t\tPrint version information and exit"
msgstr "--version\t\tSkriv ut versionsinformation och avsluta"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Motif version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argument som stöds av gvim (Motif-version):\n"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (neXtaw version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argument som stöds av gvim (neXtaw-version):\n"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (Athena version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argument som stöds av gvim (Athena-version):\n"
msgid "-display <display>\tRun vim on <display>"
msgstr "-display <display>\tKör vim på <display>"
msgid "-iconic\t\tStart vim iconified"
msgstr "-iconic\t\tStarta vim som ikon"
msgid "-name <name>\t\tUse resource as if vim was <name>"
msgstr "-name <namn>\t\tAnvänd resurs som om vim var <namn>"
msgid "\t\t\t (Unimplemented)\n"
msgstr "\t\t\t (Oimplementerat)\n"
msgid "-background <color>\tUse <color> for the background (also: -bg)"
msgstr "-background <färg>\tAnvänd <färg> för bakgrunden (även: -bg)"
msgid "-foreground <color>\tUse <color> for normal text (also: -fg)"
msgstr "-foreground <färg>\tAnvänd <färg> för vanlig text (även: -fg)"
msgid "-font <font>\t\tUse <font> for normal text (also: -fn)"
msgstr "-font <typsnitt>\t\tAnvänd <typsnitt> för vanlig text (även: -fn)"
msgid "-boldfont <font>\tUse <font> for bold text"
msgstr "­boldfont <typsnitt>\tAnvänd <typsnitt> för fet text"
msgid "-italicfont <font>\tUse <font> for italic text"
msgstr "-italicfont <typsnitt>\tAnvänd <typsnitt> för kursiv text"
msgid "-geometry <geom>\tUse <geom> for initial geometry (also: -geom)"
msgstr ""
"-geometry <geom>\tAnvänd <geom> för inledande fönsterplacering (även: -geom)"
msgid "-borderwidth <width>\tUse a border width of <width> (also: -bw)"
msgstr "-borderwidth <bredd>\tAnvänd en rambredd med <bredd> (även: -bw)"
msgid "-scrollbarwidth <width> Use a scrollbar width of <width> (also: -sw)"
msgstr ""
"-scrollbarwidth <bredd> Använd en rullningslistbredd på <bredd> (även: -sw)"
msgid "-menuheight <height>\tUse a menu bar height of <height> (also: -mh)"
msgstr "-menuheight <höjd>\tAnvänd en menyradshöjd med <höjd> (även: -mh)"
msgid "-reverse\t\tUse reverse video (also: -rv)"
msgstr "-reverse\t\tAnvänd omvänd video (även: -rv)"
msgid "+reverse\t\tDon't use reverse video (also: +rv)"
msgstr "+reverse\t\tAnvänd inte omvänd video (även: +rv)"
msgid "-xrm <resource>\tSet the specified resource"
msgstr "-xrm <tillgång>\tStäll in den angivna tillgången"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (RISC OS version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argument igenkända av gvim (RISC OS-version):\n"
msgid "--columns <number>\tInitial width of window in columns"
msgstr "--columns <antal>\tInledande bredd på fönster i kolumner"
msgid "--rows <number>\tInitial height of window in rows"
msgstr "--rows <antal>\tInledande höjd på fönster i rader"
msgid ""
"\n"
"Arguments recognised by gvim (GTK+ version):\n"
msgstr ""
"\n"
"Argument igenkända av gvim (GTK+-version):\n"
msgid "-display <display>\tRun vim on <display> (also: --display)"
msgstr "-display <display>\tKör vim på <display> (även: --display)"
msgid "--role <role>\tSet a unique role to identify the main window"
msgstr "--role <roll>\tStäll in en unik roll för att identifiera huvudfönstret"
msgid "--socketid <xid>\tOpen Vim inside another GTK widget"
msgstr "--socketid <xid>\tÖppna Vim innanför en annan GTK-widget"
msgid "-P <parent title>\tOpen Vim inside parent application"
msgstr "-P <förälder fönster>\tÖppna Vim inuti förälderapplikation"
msgid "No display"
msgstr "Ingen display"
#. Failed to send, abort.
msgid ": Send failed.\n"
msgstr ": Överföring misslyckades.\n"
#. Let vim start normally.
msgid ": Send failed. Trying to execute locally\n"
msgstr ": Överföring misslyckades. Försöker att köra lokalt\n"
#, c-format
msgid "%d of %d edited"
msgstr "%d av %d redigerade"
msgid "No display: Send expression failed.\n"
msgstr "Ingen display: Överföringsuttryck misslyckades.\n"
msgid ": Send expression failed.\n"
msgstr ": Överföringsuttryck misslyckades.\n"
msgid "No marks set"
msgstr "Inga märken satta"
#, c-format
msgid "E283: No marks matching \"%s\""
msgstr "E283: Inga märken matchade \"%s\""
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"mark line col file/text"
msgstr ""
"\n"
"märke rad kol fil/text"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
" jump line col file/text"
msgstr ""
"\n"
" hopp rad kol fil/text"
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"change line col text"
msgstr ""
"\n"
"ändring rad kol text"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# File marks:\n"
msgstr ""
"\n"
"# Filmärken:\n"
#. Write the jumplist with -'
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# Jumplist (newest first):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Hopplista (nyaste först):\n"
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# History of marks within files (newest to oldest):\n"
msgstr ""
"\n"
"# Historia för märken inne i filer (nyaste till äldsta):\n"
msgid "Missing '>'"
msgstr "Saknar '>'"
msgid "E543: Not a valid codepage"
msgstr "E543: Inte en godkänd teckentabell"
msgid "E284: Cannot set IC values"
msgstr "E284: Kan inte ställa in IC-värden"
msgid "E285: Failed to create input context"
msgstr "E285: Misslyckades att skapa inmatningsmiljö"
msgid "E286: Failed to open input method"
msgstr "E286: Misslyckades att öppna inmatningsmetod"
msgid "E287: Warning: Could not set destroy callback to IM"
msgstr "E287: Varning: Kunde inte ställa in förstörningsåterkallning till IM"
msgid "E288: input method doesn't support any style"
msgstr "E288: inmatningsmetod stöder inte någon stil"
msgid "E289: input method doesn't support my preedit type"
msgstr "E289: inmatningsmetod stöder inte min förredigeringstyp"
msgid "E290: over-the-spot style requires fontset"
msgstr "E290: över-pricken-stil kräver typsnittsuppsättning"
msgid "E291: Your GTK+ is older than 1.2.3. Status area disabled"
msgstr "E291: Din GTK+ är äldre än 1.2.3. Statusområde inaktiverat"
msgid "E292: Input Method Server is not running"
msgstr "E292: Inmatningsmetodserver körs inte"
msgid "E293: block was not locked"
msgstr "E293: block låstes inte"
msgid "E294: Seek error in swap file read"
msgstr "E294: Sökfel i växelfilsläsning"
msgid "E295: Read error in swap file"
msgstr "E295: Läsfel i växelfil"
msgid "E296: Seek error in swap file write"
msgstr "E296: Sökfel i växelfilskrivning"
msgid "E297: Write error in swap file"
msgstr "E297: Skrivfel i växelfil"
msgid "E300: Swap file already exists (symlink attack?)"
msgstr "E300: Växelfil existerar redan (symlänksattack?)"
msgid "E298: Didn't get block nr 0?"
msgstr "E298: Tog inte emot block nr 0?"
msgid "E298: Didn't get block nr 1?"
msgstr "E298: Tog inte emot block nr 1?"
msgid "E298: Didn't get block nr 2?"
msgstr "E298: Tog inte emot block nr 2?"
#. could not (re)open the swap file, what can we do????
msgid "E301: Oops, lost the swap file!!!"
msgstr "E301: Hoppsan, tappat bort växelfilen!!!"
msgid "E302: Could not rename swap file"
msgstr "E302: Kunde inte döpa om växelfil"
#, c-format
msgid "E303: Unable to open swap file for \"%s\", recovery impossible"
msgstr "E303: Kunde inte öppna växelfil för \"%s\", återskapning omöjlig"
msgid "E304: ml_upd_block0(): Didn't get block 0??"
msgstr "E304: ml_upd_block0(): Tog inte emot block 0??"
#, c-format
msgid "E305: No swap file found for %s"
msgstr "E305: Ingen växelfil hittad för %s"
msgid "Enter number of swap file to use (0 to quit): "
msgstr "Ange nummer på växelfil att använda (0 för att avsluta): "
#, c-format
msgid "E306: Cannot open %s"
msgstr "E306: Kan inte öppna %s"
msgid "Unable to read block 0 from "
msgstr "Kunde inte läsa block 0 från "
msgid ""
"\n"
"Maybe no changes were made or Vim did not update the swap file."
msgstr ""
"\n"
"Kanske gjordes inte några förändringar eller så uppdaterade inte Vim "
"växlingsfilen."
msgid " cannot be used with this version of Vim.\n"
msgstr " kan inte användas med den här versionen av Vim.\n"
msgid "Use Vim version 3.0.\n"
msgstr "Använd Vim version 3.0.\n"
#, c-format
msgid "E307: %s does not look like a Vim swap file"
msgstr "E307: %s ser inte ut som en Vim-växlingsfil"
msgid " cannot be used on this computer.\n"
msgstr " kan inte användas på den här datorn.\n"
msgid "The file was created on "
msgstr "Filen skapades på "
msgid ""
",\n"
"or the file has been damaged."
msgstr ""
",\n"
"eller så har filen blivit skadad."
msgid " has been damaged (page size is smaller than minimum value).\n"
msgstr " har skadats (sid-storlek är mindre än minimumvärdet).\n"
#, c-format
msgid "Using swap file \"%s\""
msgstr "Använder växlingsfil \"%s\""
#, c-format
msgid "Original file \"%s\""
msgstr "Orginalfil \"%s\""
msgid "E308: Warning: Original file may have been changed"
msgstr "E308: Varning: Orginalfilen kan ha blivit skadad"
#, c-format
msgid "E309: Unable to read block 1 from %s"
msgstr "E309: Kunde inte läsa block 1 från %s"
msgid "???MANY LINES MISSING"
msgstr "???MÅNGA RADER SAKNAS"
msgid "???LINE COUNT WRONG"
msgstr "???RADANTAL FEL"
msgid "???EMPTY BLOCK"
msgstr "???TOMT BLOCK"
msgid "???LINES MISSING"
msgstr "???RADER SAKNAS"
#, c-format
msgid "E310: Block 1 ID wrong (%s not a .swp file?)"
msgstr "E310: Block 1 ID fel (%s inte en .swp-fil?)"
msgid "???BLOCK MISSING"
msgstr "???BLOCK SAKNAS"
msgid "??? from here until ???END lines may be messed up"
msgstr "??? från här till ???SLUT kan rader vara tillstökade"
msgid "??? from here until ???END lines may have been inserted/deleted"
msgstr "??? från här till ???SLUT kan rader ha blivit infogade/borttagna"
msgid "???END"
msgstr "??SLUT"
msgid "E311: Recovery Interrupted"
msgstr "E311: Återskapning avbruten"
msgid ""
"E312: Errors detected while recovering; look for lines starting with ???"
msgstr ""
"E312: Fel upptäckt vid återskapning; titta efter rader som börjar med ???"
msgid "See \":help E312\" for more information."
msgstr "Se \":help E312\" för mer information."
msgid "Recovery completed. You should check if everything is OK."
msgstr "Återskapning klar. Du borde kontrollera om allting är OK."
msgid ""
"\n"
"(You might want to write out this file under another name\n"
msgstr ""
"\n"
"(Du kanske vill spara den här filen under ett annat namn\n"
msgid "and run diff with the original file to check for changes)\n"
msgstr ""
"och kör diff med orginalfilen för att kontrollera efter förändringar)\n"
msgid ""
"Delete the .swp file afterwards.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ta bort .swp-filen efteråt.\n"
"\n"
#. use msg() to start the scrolling properly
msgid "Swap files found:"
msgstr "Växlingsfiler hittade:"
msgid " In current directory:\n"
msgstr " I aktuell katalog:\n"
msgid " Using specified name:\n"
msgstr " Använder angivet namn:\n"
msgid " In directory "
msgstr " I katalog "
msgid " -- none --\n"
msgstr " -- inget --\n"
msgid " owned by: "
msgstr " ägd av: "
msgid " dated: "
msgstr " daterad: "
msgid " dated: "
msgstr " daterad: "
msgid " [from Vim version 3.0]"
msgstr " [från Vim version 3.0]"
msgid " [does not look like a Vim swap file]"
msgstr " [ser inte ut som en Vim-växlingsfil]"
msgid " file name: "
msgstr " filnamn: "
msgid ""
"\n"
" modified: "
msgstr ""
"\n"
" modifierad: "
msgid "YES"
msgstr "JA"
msgid "no"
msgstr "nej"
msgid ""
"\n"
" user name: "
msgstr ""
"\n"
" användarnamn: "
msgid " host name: "
msgstr " värdnamn: "
msgid ""
"\n"
" host name: "
msgstr ""
"\n"
" värdnamn: "
msgid ""
"\n"
" process ID: "
msgstr ""
"\n"
" process-ID: "
msgid " (still running)"
msgstr " (körs fortfarande)"
msgid ""
"\n"
" [not usable with this version of Vim]"
msgstr ""
"\n"
" [inte användbar med den här versionen av Vim]"
msgid ""
"\n"
" [not usable on this computer]"
msgstr ""
"\n"
" [inte användbar på den här datorn]"
msgid " [cannot be read]"
msgstr " [kan inte läsas]"
msgid " [cannot be opened]"
msgstr " [kan inte öppnas]"
msgid "E313: Cannot preserve, there is no swap file"
msgstr "E313: Kan inte bevara, det finns ingen växlingsfil"
msgid "File preserved"
msgstr "Fil bevarad"
msgid "E314: Preserve failed"
msgstr "E314: Bevaring misslyckades"
#, c-format
msgid "E315: ml_get: invalid lnum: %ld"
msgstr "E315: ml_get: ogiltigt lnum: %ld"
#, c-format
msgid "E316: ml_get: cannot find line %ld"
msgstr "E316: ml_get: kan inte hitta rad %ld"
msgid "E317: pointer block id wrong 3"
msgstr "E317: pekarblock-id fel 3"
msgid "stack_idx should be 0"
msgstr "stack_idx ska vara 0"
msgid "E318: Updated too many blocks?"
msgstr "E318: Uppdaterade för många block?"
msgid "E317: pointer block id wrong 4"
msgstr "E317: pekarblock-id fel 4"
msgid "deleted block 1?"
msgstr "tagit bort block 1?"
#, c-format
msgid "E320: Cannot find line %ld"
msgstr "E320: Kan inte hitta rad %ld"
msgid "E317: pointer block id wrong"
msgstr "E317: pekarblock-id fel"
msgid "pe_line_count is zero"
msgstr "pe_line_count är noll"
#, c-format
msgid "E322: line number out of range: %ld past the end"
msgstr "E322: radnummer utanför område: %ld bakom slutet"
#, c-format
msgid "E323: line count wrong in block %ld"
msgstr "E323: radantal fel i block %ld"
msgid "Stack size increases"
msgstr "Stackstorlek ökar"
msgid "E317: pointer block id wrong 2"
msgstr "E317: pekarblock-id fel 2"
#, c-format
msgid "E773: Symlink loop for \"%s\""
msgstr "E773: Symbolisk länk-loop för \"%s\""
msgid "E325: ATTENTION"
msgstr "E325: LYSTRING"
msgid ""
"\n"
"Found a swap file by the name \""
msgstr ""
"\n"
"Hittade en växlingsfil med namnet \""
msgid "While opening file \""
msgstr "Vid öppning av fil \""
msgid " NEWER than swap file!\n"
msgstr " NYARE än växelfil!\n"
#. Some of these messages are long to allow translation to
#. * other languages.
msgid ""
"\n"
"(1) Another program may be editing the same file.\n"
" If this is the case, be careful not to end up with two\n"
" different instances of the same file when making changes.\n"
msgstr ""
"\n"
"(1) Ett annat program kan redigera samma fil.\n"
" Om så är fallet, var försiktig så att det inte slutar med två\n"
" versioner av samma fil vid förändringar.\n"
msgid " Quit, or continue with caution.\n"
msgstr " Avsluta, eller fortsätt på egen risk.\n"
msgid ""
"\n"
"(2) An edit session for this file crashed.\n"
msgstr ""
"\n"
"(2) En redigeringssession för den här filen kraschade.\n"
msgid " If this is the case, use \":recover\" or \"vim -r "
msgstr " Om så är fallet, använd \":recover\" eller \"vim -r "
msgid ""
"\"\n"
" to recover the changes (see \":help recovery\").\n"
msgstr ""
"\"\n"
" för att återskapa förändringarna (se \":help recovery\").\n"
msgid " If you did this already, delete the swap file \""
msgstr " Om du redan har gjort det, ta bort växlingsfilen \""
msgid ""
"\"\n"
" to avoid this message.\n"
msgstr ""
"\"\n"
" för att undvika det här meddelandet.\n"
msgid "Swap file \""
msgstr "Växlingsfil \""
msgid "\" already exists!"
msgstr "\" existerar redan!"
msgid "VIM - ATTENTION"
msgstr "VIM - LYSTRING"
msgid "Swap file already exists!"
msgstr "Växlingsfil existerar redan!"
msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Öppna skrivskyddad\n"
"&Redigera ändå\n"
"&Återskapa\n"
"&Avsluta\n"
"A&vbryt"
msgid ""
"&Open Read-Only\n"
"&Edit anyway\n"
"&Recover\n"
"&Delete it\n"
"&Quit\n"
"&Abort"
msgstr ""
"&Öppna skrivskyddad\n"
"&Redigera ändå\n"
"&Återskapa\n"
"&Ta bort den\n"
"&Avsluta\n"
"A&vbryt"
msgid "E326: Too many swap files found"
msgstr "E326: För många växlingsfiler hittade"
msgid "E327: Part of menu-item path is not sub-menu"
msgstr "E327: Del av menyföremål sökväg är inte undermeny"
msgid "E328: Menu only exists in another mode"
msgstr "E328: Meny existerar bara i ett annat läge"
#, c-format
msgid "E329: No menu \"%s\""
msgstr "E329: Ingen meny \"%s\""
#. Only a mnemonic or accelerator is not valid.
msgid "E792: Empty menu name"
msgstr "E792: Tomt menynamn"
msgid "E330: Menu path must not lead to a sub-menu"
msgstr "E330: Menysökväg får inte leda till en undermeny"
msgid "E331: Must not add menu items directly to menu bar"
msgstr "E331: Får inte lägga till menyföremål direkt till menyrad"
msgid "E332: Separator cannot be part of a menu path"
msgstr "E332: Avskiljare kam inte vara en del av en menysökväg"
#. Now we have found the matching menu, and we list the mappings
#. Highlight title
msgid ""
"\n"
"--- Menus ---"
msgstr ""
"\n"
"--- Menyer ---"
msgid "Tear off this menu"
msgstr "Ta loss den här menyn"
msgid "E333: Menu path must lead to a menu item"
msgstr "E333: Menysökväg måste leda till ett menyföremål"
#, c-format
msgid "E334: Menu not found: %s"
msgstr "E334: Meny hittades inte: %s"
#, c-format
msgid "E335: Menu not defined for %s mode"
msgstr "E335: Meny inte definierad för %s läge"
msgid "E336: Menu path must lead to a sub-menu"
msgstr "E336: Menysökväg måste leda till en undermeny"
msgid "E337: Menu not found - check menu names"
msgstr "E337: Meny hittades inte - kontrollera menynamn"
#, c-format
msgid "Error detected while processing %s:"
msgstr "Fel upptäcktes vid bearbetning av %s:"
#, c-format
msgid "line %4ld:"
msgstr "rad %4ld:"
#, c-format
msgid "E354: Invalid register name: '%s'"
msgstr "E354: Otillåtet registernamn: '%s'"
msgid "Messages maintainer: Bram Moolenaar <Bram@vim.org>"
msgstr "Meddelandeansvarig: Johan Svedberg <johan@svedberg.com>"
msgid "Interrupt: "
msgstr "Avbrott: "
msgid "Press ENTER or type command to continue"
msgstr "Tryck RETUR eller skriv kommando för att fortsätta"
#, c-format
msgid "%s line %ld"
msgstr "%s rad %ld"
msgid "-- More --"
msgstr "-- Mer --"
msgid " SPACE/d/j: screen/page/line down, b/u/k: up, q: quit "
msgstr " BLANKSTEG/d/j: skärm/sida/rad ned, b/u/k: upp, q: quit "
msgid "Question"
msgstr "Fråga"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No"
msgstr ""
"&Ja\n"
"&Nej"
msgid ""
"&Yes\n"
"&No\n"
"Save &All\n"
"&Discard All\n"
"&Cancel"
msgstr ""
"&Ja\n"
"&Nej\n"
"&Spara &alla\n"
"&Kasta bort alla\n"
"&Avbryt"
msgid "Select Directory dialog"
msgstr "Välj katalog-dialog"
msgid "Save File dialog"
msgstr "Spara fil-dialog"
msgid "Open File dialog"
msgstr "Öppna fil-dialog"
#. TODO: non-GUI file selector here
msgid "E338: Sorry, no file browser in console mode"
msgstr "E338: Tyvärr, ingen filbläddrare i konsoll-läge"
msgid "E766: Insufficient arguments for printf()"
msgstr "E766: Otillräckliga argument för printf()"
msgid "E767: Too many arguments to printf()"
msgstr "E767: För många argument till printf()"
msgid "W10: Warning: Changing a readonly file"
msgstr "W10: Varning: Ändrar en skrivskyddad fil"
msgid "Type number or click with mouse (<Enter> cancels): "
msgstr "Skriv siffra eller klicka med musen (<Retur> avbryter): "
msgid "Choice number (<Enter> cancels): "
msgstr "Välj siffra (<Retur> avbryter): "
msgid "1 more line"
msgstr "1 rad till"
msgid "1 line less"
msgstr "1 rad mindre"
#, c-format
msgid "%ld more lines"
msgstr "%ld rad till"
#, c-format
msgid "%ld fewer lines"
msgstr "%ld färre rader"
msgid " (Interrupted)"
msgstr " (Avbruten)"
msgid "Beep!"
msgstr "Piip!"
msgid "Vim: preserving files...\n"
msgstr "Vim: bevarar filer...\n"
#. close all memfiles, without deleting
msgid "Vim: Finished.\n"
msgstr "Vim: Färdig.\n"
#, c-format
msgid "ERROR: "
msgstr "FEL: "
#, c-format
msgid ""
"\n"
"[bytes] total alloc-freed %lu-%lu, in use %lu, peak use %lu\n"
msgstr ""
"\n"
"[byte] sammanlagd allok-frigjord %lu-%lu, i användning %lu, toppanvändning %"
"lu\n"
#, c-format
msgid ""
"[calls] total re/malloc()'s %lu, total free()'s %lu\n"
"\n"
msgstr ""
"[anrop] sammanlagda om/malloc()'s %lu, sammanlagda free()'s %lu\n"
"\n"
msgid "E340: Line is becoming too long"
msgstr "E340: Rad börjar bli för lång"
#, c-format
msgid "E341: Internal error: lalloc(%ld, )"
msgstr "E341: Internt fel: lalloc(%ld, )"
#, c-format
msgid "E342: Out of memory! (allocating %lu bytes)"
msgstr "E342: Slut på minne! (allokerar %lu byte)"
#, c-format
msgid "Calling shell to execute: \"%s\""
msgstr "Anropar skal att köra: \"%s\""
msgid "E545: Missing colon"
msgstr "E545: Saknar kolon"
msgid "E546: Illegal mode"
msgstr "E546: Otillåtet läge"
msgid "E547: Illegal mouseshape"
msgstr "E547: Otillåten musform"
msgid "E548: digit expected"
msgstr "E548: siffra förväntades"
msgid "E549: Illegal percentage"
msgstr "E549: Otillåten procentsats"
msgid "Enter encryption key: "
msgstr "Ange krypteringsnyckel: "
msgid "Enter same key again: "
msgstr "Ange samma nyckel igen: "
msgid "Keys don't match!"
msgstr "Nycklar matchar inte!"
#, c-format
msgid ""
"E343: Invalid path: '**[number]' must be at the end of the path or be "
"followed by '%s'."
msgstr ""
"E343: Ogiltig sökväg: '**[nummer]' måste vara i slutet på sökvägen eller "
"följas av '%s'."
#, c-format
msgid "E344: Can't find directory \"%s\" in cdpath"
msgstr "E344: Kan inte hitta katalog \"%s\" i cdpath"
#, c-format
msgid "E345: Can't find file \"%s\" in path"
msgstr "E345: Kan inte hitta fil \"%s\" i sökväg"
#, c-format
msgid "E346: No more directory \"%s\" found in cdpath"
msgstr "E346: Ingen katalog \"%s\" hittades i cdpath"
#, c-format
msgid "E347: No more file \"%s\" found in path"
msgstr "E347: Ingen fil \"%s\" hittades i sökvägen"