Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
295 lines (266 sloc) 12.8 KB
" Menu Translations: Slovenian / Slovensko
" Maintainer: Mojca Miklavec <mojca.miklavec.lists@gmail.com>
" Originally By: Mojca Miklavec <mojca.miklavec.lists@gmail.com>
" Last Change: Sat, 17 Jun 2006
" vim:set foldmethod=marker tabstop=8:
" TODO: add/check all '&'s
" Quit when menu translations have already been done.
if exists("did_menu_trans")
finish
endif
let did_menu_trans = 1
scriptencoding cp1250
" {{{ FILE / DATOTEKA
menutrans &File &Datoteka
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e &Odpri\ \.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp Odpri\ de&ljeno\ \.\.\.<Tab>:sp
menutrans Open\ Tab\.\.\.<Tab>:tabnew Odpri\ v\ zavi&hku\ \.\.\.<Tab>:tabnew
menutrans &New<Tab>:enew &Nova<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close &Zapri<Tab>:close
menutrans &Save<Tab>:w &Shrani<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav Shrani\ &kot\ \.\.\.<Tab>:sav
menutrans &Print Na&tisni
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa Shrani\ in\ &konèaj<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa &Izhod<Tab>:qa
if has("diff")
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\. Primerjaj\ z\ (di&ff)\ \.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\. &Popravi\ z\ (patch)\ \.\.\.
endif
" }}} FILE / DATOTEKA
" {{{ EDIT / UREDI
menutrans &Edit &Uredi
menutrans &Undo<Tab>u &Razveljavi<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R &Obnovi<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\. Po&novi<Tab>\.
menutrans Cu&t<Tab>"+x &Izreži<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y &Kopiraj<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP &Prilepi<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p Vrini\ pred<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p Vrini\ za<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x Iz&briši<Tab>x
menutrans &Select\ all<Tab>ggVG Izberi\ vse<Tab>ggVG
menutrans &Find\.\.\. Po&išèi\ \.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\. Poišèi\ in\ &zamenjaj\ \.\.\.
" [-- SETTINGS --]
menutrans Settings\ &Window Nastavitve\ \.\.\.
menutrans Startup\ &Settings Zaèetne\ nastavitve
menutrans &Global\ Settings &Globalne\ nastavitve
menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls! Vkljuèi/izkljuèi\ poudarjanje\ iskanega\ niza<Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic! Vkljuèi/izkljuèi\ loèevanje\ velikih\ in\ malih\ èrk<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm! Vkljuèi/izkljuèi\ kratek\ skok\ na\ pripadajoèi\ oklepaj<Tab>:set\ sm!
menutrans &Context\ lines Št\.\ vidnih\ vrstic\ pred/za\ kurzorjem
menutrans &Virtual\ Edit Dovoli\ položaj\ kazalèka,\ kjer\ ni\ besedila
menutrans Never Nikoli
menutrans Block\ Selection Le\ med\ izbiranjem\ bloka
menutrans Insert\ mode Le\ v\ naèinu\ za\ pisanje
menutrans Block\ and\ Insert Pri\ obojem
menutrans Always Vedno
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im! Vkljuèi/izkljuèi\ naèin\ za\ pisanje<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp! Vkljuèi/izkljuèi\ združljivost\ z\ Vi-jem<Tab>:set\ cp!
menutrans Search\ &Path\.\.\. Pot\ za\ iskanje\ \.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\. Ta&g-datoteke\.\.\.
menutrans Toggle\ &Toolbar Pokaži/skrij\ Orodja
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar Pokaži/skrij\ spodnji\ drsnik
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar Pokaži/skrij\ levi\ drsnik
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar Pokaži/skrij\ desni\ drsnik
" Edit/File Settings
menutrans F&ile\ Settings &Nastavitve\ datoteke
" Boolean options
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu! Pokaži/skrij\ številke\ vrstic<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list! Pokaži/skrij\ nevidne\ znake<Tab>:set\ list! " space/tab
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap! Vkljuèi/izkljuèi\ prelome\ vrstic<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr! Vkljuèi/izkljuèi\ prelome\ vrstic\ med\ besedami<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et! Vkljuèi/izkljuèi\ zamenjavo\ tabulatorjev\ s\ presledki<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai! Vkljuèi/izkljuèi\ avtomatsko\ zamikanje\ vrstic<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin! Vkljuèi/izkljuèi\ C-jevski\ naèin\ zamikanja\ vrstic<Tab>:set\ cin!
" other options
menutrans &Shiftwidth Širina\ zamika\ vrstic
menutrans Soft\ &Tabstop Širina\ &tabulatorja
menutrans Te&xt\ Width\.\.\. Širina\ besedila\ \.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\. Format\ &datoteke\ \.\.\.
menutrans C&olor\ Scheme &Barvna\ shema\ \.\.\.
menutrans &Keymap &Keymap
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\. Pisava\ \.\.\.
" }}} EDIT / UREDI
" {{{ TOOLS / ORODJA
menutrans &Tools &Orodja
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^] &Skoèi\ k\ tej\ znaèki<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T Skoèi\ Na&zaj<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File Napravi\ datoteke\ z\ znaèkami\ (tag)
if has("spell")
menutrans &Spelling Èrkovalnik
menutrans &Spell\ Check\ On &Vkljuèi
menutrans Spell\ Check\ &Off &Izkljuèi
menutrans To\ &Next\ error<Tab>]s K\ &naslednji\ napaki<Tab>]s
menutrans To\ &Previous\ error<Tab>[s K\ &prejšnji\ napaki<Tab>[s
menutrans Suggest\ &Corrections<Tab>z= Predlagaj\ popravek<Tab>z=
menutrans &Repeat\ correction<Tab>:spellrepall Po&novi\ popravke\ na\ vseh\ besedah<Tab>:spellrepall
menutrans Set\ language\ to\ "en" Angleški\ "en"
menutrans Set\ language\ to\ "en_au" Angleški\ "en_au"
menutrans Set\ language\ to\ "en_ca" Angleški\ "en_ca"
menutrans Set\ language\ to\ "en_gb" Angleški\ "en_gb"
menutrans Set\ language\ to\ "en_nz" Angleški\ "en_nz"
menutrans Set\ language\ to\ "en_us" Angleški\ "en_us"
menutrans Set\ language\ to\ "sl" Slovenski\ "sl"
menutrans Set\ language\ to\ "de" Nemški\ "de"
menutrans Set\ language\ to\ Èrkovalnik:\
menutrans &Find\ More\ Languages &Ostali\ jeziki
endif
if has("folding")
menutrans &Folding Zvijanje\ kode
" open close folds
menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi Omogoèi/onemogoèi\ zvijanje<Tab>zi " Omogoèi/onemogoèi\ zavihke
menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv Pokaži\ vrstico\ s\ kazalèkom<Tab>zv " kjer je kazalec
menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx Pokaži\ samo\ vrstico\ s\ kazalèkom<Tab>zMzx
menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm Zvij\ naslednji\ nivo<Tab>zm " Zapri\ veè\ zavihkov
menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM Zvij\ vso\ kodo<Tab>zM " Zapri\ vse\ zavihke
menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr Razvij\ en\ nivo<Tab>zr " Odpri\ veè\ zavihkov
menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR Razvij\ vso\ kodo<Tab>zR " Odpri\ vse\ zavihke
" fold method
menutrans Fold\ Met&hod Kriterij\ za\ zvijanje " Ustvarjanje\ zavihkov
menutrans M&anual &Roèno
menutrans I&ndent Glede\ na\ &poravnavo
menutrans E&xpression Z\ &izrazi\ (foldexpr)
menutrans S&yntax Glede\ na\ &sintakso
menutrans &Diff Razlike\ (&diff)
menutrans Ma&rker Z\ &markerji/oznaèbami
" create and delete folds
" TODO accelerators
menutrans Create\ &Fold<Tab>zf Ustvari\ zvitek<Tab>zf
menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd Izbriši\ zvitek<Tab>zd
menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD Izbriši\ vse\ zvitke<Tab>zD
" moving around in folds
menutrans Fold\ column\ &width Širina\ drevesa\ z\ zvitki
endif " has folding
if has("diff")
menutrans &Diff Razlike\ (&Diff)
menutrans &Update &Posodobi<Tab>
menutrans &Get\ Block &Sprejmi\ (spremeni\ to\ okno) " XXX: check if translation is OK
menutrans &Put\ Block &Pošlji\ (spremeni\ drugo\ okno)
endif
menutrans &Make<Tab>:make Napravi\ (&make)<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl Pokaži\ napake<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl! Pokaži\ sporoèila<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn K\ &naslednji\ napaki<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp K\ &prejšnji\ napaki<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold K\ &starejšemu\ seznamu\ napak<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew K\ &novejšemu\ seznamu\ napak<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window Okno\ z\ napakami
menutrans &Update<Tab>:cwin &Posodobi<Tab>:cwin
menutrans &Open<Tab>:copen &Odpri<Tab>:copen
menutrans &Close<Tab>:cclose &Zapri<Tab>:cclose
menutrans &Set\ Compiler Nastavi\ &prevajalnik
menutrans Se&T\ Compiler Nastavi\ &prevajalnik " bug in original translation?
menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd Pretvori\ v\ HE&X<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r Pretvori\ nazaj<Tab>:%!xxd\ -r
" }}} TOOLS / ORODJA
" {{{ SYNTAX / BARVANJE KODE
menutrans &Syntax &Barvanje\ kode
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu Podprte\ vrste\ datotek
menutrans Set\ '&syntax'\ only Samo\ barvanje\ ('&syntax')
menutrans Set\ '&filetype'\ too Tudi\ obnašanje\ ('&filetype')
menutrans &Off &Izkljuèeno
menutrans &Manual &Roèno
menutrans A&utomatic &Avtomatsko
menutrans on/off\ for\ &This\ file Vkljuèi/izkljuèi\ za\ to\ datoteko
menutrans Co&lor\ test Preizkus\ barv
menutrans &Highlight\ test Preizkus\ barvanja\ kode
menutrans &Convert\ to\ HTML Pretvori\ v\ &HTML
" }}} SYNTAX / BARVANJE KODE
" {{{ BUFFERS / MEDPOMNILNIK
menutrans &Buffers &Medpomnilnik " XXX: ni najbolje: okno bi bolj pristajalo, ampak okno je že
menutrans &Refresh\ menu &Osveži
menutrans Delete &Briši
menutrans &Alternate &Menjaj
menutrans &Next &Naslednji
menutrans &Previous &Prejšnji
menutrans [No\ File] [Brez\ datoteke]
" }}} BUFFERS / MEDPOMNILNIK
" {{{ WINDOW / OKNO
menutrans &Window &Okno
menutrans &New<Tab>^Wn &Novo<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws Razdeli<Tab>^Ws
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv Razdeli\ navpièno<Tab>^Ws
menutrans Split\ File\ E&xplorer Razdeli:\ Vsebina\ mape
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^ Razdeli\ v\ #<Tab>^W^^
menutrans &Close<Tab>^Wc &Zapri<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo Zapri\ &ostala<Tab>^Wo
menutrans Move\ &To Premakni
menutrans &Top<Tab>^WK &Gor<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ &Dol<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH &Levo<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL &Desno<Tab>^WL
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR Zavrti\ navzgor<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr Zavrti\ navzdol<Tab>^Wr
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W= &Enaka\ velikost<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_ Najvišje<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_ Najnižje<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\| Najširše<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\| Najožje<Tab>^W1\|
" }}} WINDOW / OKNO
" {{{ HELP / POMOÈ
menutrans &Help &Pomoè
menutrans &Overview<Tab><F1> Hitri\ pregled<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual P&riroènik
menutrans &How-to\ links &How-to\ kazalo
menutrans &Find\.\.\. Po&išèi\ \.\.\. " conflicts with Edit.Find
menutrans &Credits &Avtorji
menutrans Co&pying &Licenca
menutrans &Sponsor/Register Registracija\ in\ &donacije
menutrans O&rphans &Sirotam
menutrans &Version &Verzija
menutrans &About &O\ programu
" }}} HELP / POMOÈ
" {{{ POPUP
menutrans &Undo &Razveljavi
menutrans Cu&t &Izreži
menutrans &Copy &Kopieraj
menutrans &Paste &Prilepi
menutrans &Delete &Zbriši
menutrans Select\ Blockwise Izbiraj\ po\ blokih
menutrans Select\ &Word Izberi\ &besedo
menutrans Select\ &Sentence Izberi\ &stavek
menutrans Select\ Pa&ragraph Izberi\ &odstavek
menutrans Select\ &Line Izberi\ vrs&tico
menutrans Select\ &Block Izberi\ b&lok
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG Izberi\ &vse<Tab>ggVG
" }}} POPUP
" {{{ TOOLBAR
if has("toolbar")
if exists("*Do_toolbar_tmenu")
delfun Do_toolbar_tmenu
endif
fun Do_toolbar_tmenu()
tmenu ToolBar.Open Odpri datoteko
tmenu ToolBar.Save Shrani datoteko
tmenu ToolBar.SaveAll Shrani vse datoteke
tmenu ToolBar.Print Natisni
tmenu ToolBar.Undo Razveljavi
tmenu ToolBar.Redo Obnovi
tmenu ToolBar.Cut Izreži
tmenu ToolBar.Copy Kopiraj
tmenu ToolBar.Paste Prilepi
tmenu ToolBar.Find Najdi ...
tmenu ToolBar.FindNext Najdi naslednje
tmenu ToolBar.FindPrev Najdi prejšnje
tmenu ToolBar.Replace Najdi in zamenjaj ...
tmenu ToolBar.LoadSesn Naloži sejo
tmenu ToolBar.SaveSesn Shrani trenutno sejo
tmenu ToolBar.RunScript Izberi Vim skripto za izvajanje
tmenu ToolBar.Make Napravi trenutni projekt (:make)
tmenu ToolBar.RunCtags Napravi znaèke v trenutnem direktoriju (!ctags -R.)
tmenu ToolBar.TagJump Skoèi k znaèki pod kurzorjem
tmenu ToolBar.Help Pomoè za Vim
tmenu ToolBar.FindHelp Išèi v pomoèi za Vim
endfun
endif
" }}} TOOLBAR
" {{{ DIALOG TEXTS
let g:menutrans_no_file = "[Brez datoteke]"
let g:menutrans_help_dialog = "Vnesite ukaz ali besedo, za katero želite pomoè:\n\nUporabite predpono i_ za ukaze v naèinu za pisanje (npr.: i_CTRL-X)\nUporabite predpono c_ za ukaze v ukazni vrstici (command-line) (npr.: c_<Del>)\nUporabite predpono ' za imena opcij (npr.: 'shiftwidth')"
let g:menutrans_path_dialog = "Vnesite poti za iskanje datotek.\nImena direktorijev loèite z vejico."
let g:menutrans_tags_dialog = "Vnesite imena datotek z znaèkami ('tag').\nImana loèite z vejicami."
let g:menutrans_textwidth_dialog = "Vnesite novo širino besedila (ali 0 za izklop formatiranja): "
let g:menutrans_fileformat_dialog = "Izberite format datoteke"
let g:menutrans_fileformat_choices = "&Unix\n&Dos\n&Mac\n&Preklièi"
" }}}
Something went wrong with that request. Please try again.