Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
265 lines (248 sloc) 10.8 KB
" Menu Translations: Czech for MS-Windows
" Maintainer: Jiri Brezina <brzj@seznam.cz>
" vim:set foldmethod=marker:
" $Revision$
" $Date$
" Quit when menu translations have already been done.
if exists("did_menu_trans")
finish
endif
let did_menu_trans = 1
scriptencoding cp1250
" {{{ File menu
menutrans &File &Soubor
menutrans &Open\.\.\.<Tab>:e &Otevøít\.\.\.<Tab>:e
menutrans Sp&lit-Open\.\.\.<Tab>:sp Otevøít\ v\ no&vém\ oknì\.\.\.<Tab>:sp
menutrans &New<Tab>:enew &Nový<Tab>:enew
menutrans &Close<Tab>:close &Zavøít<Tab>:close
menutrans &Save<Tab>:w &Uložit<Tab>:w
menutrans Save\ &As\.\.\.<Tab>:sav Uložit\ &jako\.\.\.<Tab>:sav
menutrans Split\ &Diff\ with\.\.\. Rozdìlit\ okno\ -\ &Diff\.\.\.
menutrans Split\ Patched\ &By\.\.\. Rozdìlit\ okno\ -\ &Patch\.\.\.
menutrans &Print &Tisk
menutrans Sa&ve-Exit<Tab>:wqa U&ložit\ -\ Konec<Tab>:wqa
menutrans E&xit<Tab>:qa &Konec<Tab>:qa
" }}}
" {{{ Edit menu
menutrans &Edit Úpr&avy
menutrans &Undo<Tab>u &Zpìt<Tab>u
menutrans &Redo<Tab>^R Z&rušit\ vrácení<Tab>^R
menutrans Rep&eat<Tab>\. &Opakovat<Tab>\.
menutrans Cu&t<Tab>"+x &Vyøíznout<Tab>"+x
menutrans &Copy<Tab>"+y &Kopírovat<Tab>"+y
menutrans &Paste<Tab>"+gP V&ložit<Tab>"+gP
menutrans Put\ &Before<Tab>[p Vložit\ &pøed<Tab>[p
menutrans Put\ &After<Tab>]p Vloži&t\ za<Tab>]p
menutrans &Delete<Tab>x &Smazat<Tab>x
menutrans &Select\ All<Tab>ggVG Vy&brat\ vše<Tab>ggVG
menutrans &Find\.\.\. &Hledat\.\.\.
menutrans Find\ and\ Rep&lace\.\.\. &Nahradit\.\.\.
menutrans Options\.\.\. Volb&y\.\.\.
menutrans Settings\ &Window Nastav&ení\ okna
" {{{2 Edit -1
menutrans &Global\ Settings &Globální\ nastavení
menutrans Toggle\ Pattern\ &Highlight<Tab>:set\ hls! &Pøepnout\ zvýraznìní\ vzoru<Tab>:set\ hls!
menutrans Toggle\ &Ignore-case<Tab>:set\ ic! Pøepnout\ ignorování\ &VERZÁLEK<Tab>:set\ ic!
menutrans Toggle\ &Showmatch<Tab>:set\ sm! Pøepnout\ &Showmatch\ \{\(\[\])\}<Tab>:set\ sm!
menutrans &Context\ lines Zobrazit\ konte&xt\ kurzoru
menutrans &Virtual\ Edit Virtuální\ p&ozice\ kurzoru
menutrans Never Nikdy
menutrans Block\ Selection Výbìr\ Bloku
menutrans Insert\ mode Insert\ mód
menutrans Block\ and\ Insert Blok\ a\ Insert
menutrans Always Vždycky
menutrans Toggle\ Insert\ &Mode<Tab>:set\ im! Pøepnout\ Insert\&d<Tab>:set\ im!
menutrans Toggle\ Vi\ C&ompatible<Tab>:set\ cp! Pøepnout\ kompatibilní\ režim\ s\ 'vi'<Tab>:set\ cp!
menutrans Search\ &Path\.\.\. Nastavit\ &cestu\ k\ prohledávání\.\.\.
menutrans Ta&g\ Files\.\.\. Ta&g\ soubory\.\.\.
menutrans Toggle\ &Toolbar Pøepnout\ &Toolbar
menutrans Toggle\ &Bottom\ Scrollbar Pø&epnout\ dolní\ rolovací\ lištu
menutrans Toggle\ &Left\ Scrollbar Pøepnout\ &levou\ rolovací\ lištu
menutrans Toggle\ &Right\ Scrollbar Pøepnout\ p&ravou\ rolovací\ lištu
" {{{2 Edit -2
menutrans F&ile\ Settings Nastavení\ so&uboru
menutrans Toggle\ Line\ &Numbering<Tab>:set\ nu! Pøepnout\ èíslování\ øá&dkù<Tab>:set\ nu!
menutrans Toggle\ &List\ Mode<Tab>:set\ list! Pøepnout\ &List\ mód<Tab>:set\ list!
menutrans Toggle\ Line\ &Wrap<Tab>:set\ wrap! Pøepnout\ zala&mování\ øádkù<Tab>:set\ wrap!
menutrans Toggle\ W&rap\ at\ word<Tab>:set\ lbr! Pøepnout\ zl&om\ ve\ slovì<Tab>:set\ lbr!
menutrans Toggle\ &expand-tab<Tab>:set\ et! Pøepnout\ &expand-tab<Tab>:set\ et!
menutrans Toggle\ &auto-indent<Tab>:set\ ai! Pøepnout\ &auto-indent<Tab>:set\ ai!
menutrans Toggle\ &C-indenting<Tab>:set\ cin! Pøepnout\ &C-indenting<Tab>:set\ cin!
menutrans &Shiftwidth Nastav&it\ šíøku\ od&sazení
menutrans Soft\ &Tabstop Nastavit\ Soft\ &Tabstop
menutrans Te&xt\ Width\.\.\. Šíøka\ te&xtu\.\.\.
menutrans &File\ Format\.\.\. &Formát\ souboru\.\.\.
" {{{2 Edit -3
menutrans C&olor\ Scheme Barevné\ s&chéma
menutrans &Keymap Klávesová\ m&apa
menutrans Select\ Fo&nt\.\.\. Vybrat\ pís&mo\.\.\.
" }}}1
" {{{ Programming menu
menutrans &Tools Nást&roje
menutrans &Jump\ to\ this\ tag<Tab>g^] &Skoèit\ na\ tag<Tab>g^]
menutrans Jump\ &back<Tab>^T Skoèit\ &zpìt<Tab>^T
menutrans Build\ &Tags\ File &Vytvoøit\ soubor\ tagù
menutrans &Spelling &Kontrola\ pravopisu
menutrans &Spell\ Check\ On Kontrola\ pravopisu\ &zapnuta
menutrans Spell\ Check\ &Off Kontrola\ pravopisu\ &vypnuta
menutrans To\ Next\ error<Tab>]s &Další\ chyba<Tab>]s
menutrans To\ Previous\ error<Tab>[s &Pøedchozí\ chyba<Tab>[s
menutrans Suggest\ Corrections<Tab>z? &Návrh\ oprav<Tab>z?
menutrans Repeat\ correction<Tab>:spellrepall Zopakovat\ &opravu<Tab>:spellrepall
menutrans Set\ language\ to\ "en" Nastav\ jazyk\ na\ "en"
menutrans Set\ language\ to\ "en_au" Nastav\ jazyk\ na\ "en_au"
menutrans Set\ language\ to\ "en_ca" Nastav\ jazyk\ na\ "en_ca"
menutrans Set\ language\ to\ "en_gb" Nastav\ jazyk\ na\ "en_gb"
menutrans Set\ language\ to\ "en_nz" Nastav\ jazyk\ na\ "en_nz"
menutrans Set\ language\ to\ "en_us" Nastav\ jazyk\ na\ "en_us"
menutrans Set\ language\ to\ "cz" Nastav\ jazyk\ na\ "cz"
menutrans Set\ language\ to\ "cs_cz" Nastav\ jazyk\ na\ "cs_cz"
menutrans &Find\ More\ Languages Nalézt\ další\ &jazyky
menutrans &Folding &Foldy
menutrans &Enable/Disable\ folds<Tab>zi &Ano/Ne<Tab>zi
menutrans &View\ Cursor\ Line<Tab>zv &Zobrazit\ øádek\ kurzoru<Tab>zv
menutrans Vie&w\ Cursor\ Line\ only<Tab>zMzx Zo&brazit\ pouze\ øádek\ kurzoru\ <Tab>zMzx
menutrans C&lose\ more\ folds<Tab>zm &Vyjmout\ jednu\ úroveò\ foldù<Tab>zm
menutrans &Close\ all\ folds<Tab>zM Zavøí&t\ všechny\ foldy<Tab>zM
menutrans O&pen\ more\ folds<Tab>zr Pøidat\ jedn&u\ úroveò\ foldù<Tab>zr
menutrans &Open\ all\ folds<Tab>zR &Otevøít\ všechny\ foldy<Tab>zR
menutrans Fold\ Met&hod Metoda\ &skládání
"menutrans M&anual &Ruènì
"menutrans I&ndent &Odsazení
"menutrans E&xpression &Výraz
"menutrans S&yntax &Syntax
"menutrans &Diff &Diff
"menutrans Ma&rker Ma&rker
menutrans Create\ &Fold<Tab>zf Vytvoøit\ &fold<Tab>zf
menutrans &Delete\ Fold<Tab>zd Vymazat\ fol&d<Tab>zd
menutrans Delete\ &All\ Folds<Tab>zD V&ymazat\ všechny\ foldy<Tab>zD
menutrans Fold\ col&umn\ width Sloupec\ zob&razení\ foldù
menutrans &Update &Obnovit
menutrans &Get\ Block &Sejmout\ Blok
menutrans &Put\ Block &Vložit\ Blok
menutrans &Make<Tab>:make &Make<Tab>:make
menutrans &List\ Errors<Tab>:cl Výpis\ &chyb<Tab>:cl
menutrans L&ist\ Messages<Tab>:cl! Výp&is\ zpráv<Tab>:cl!
menutrans &Next\ Error<Tab>:cn Další\ ch&yba<Tab>:cn
menutrans &Previous\ Error<Tab>:cp &Pøedchozí\ chyba<Tab>:cp
menutrans &Older\ List<Tab>:cold Sta&rší\ seznam<Tab>:cold
menutrans N&ewer\ List<Tab>:cnew N&ovìjší\ seznam<Tab>:cnew
menutrans Error\ &Window Chybové\ o&kno
menutrans SeT\ Compiler Nas&tavení\ kompilátoru
menutrans &Update<Tab>:cwin O&bnovit<Tab>:cwin
menutrans &Open<Tab>:copen &Otevøít<Tab>:copen
menutrans &Close<Tab>:cclose &Zavøít<Tab>:cclose
menutrans &Set\ Compiler N&astavit\ kompilátor
menutrans &Convert\ to\ HEX<Tab>:%!xxd Pøevést\ do\ šestnáctkového\ formát&u<Tab>:%!xxd
menutrans Conve&rt\ back<Tab>:%!xxd\ -r Pø&evést\ zpìt<Tab>:%!xxd\ -r
" }}}
" {{{ Syntax menu
menutrans &Syntax Synta&xe
menutrans Set\ '&syntax'\ only Nastavit\ pouze\ 'synta&x'
menutrans Set\ '&filetype'\ too Nastavit\ také\ '&filetype'
menutrans &Off &Vypnout
menutrans &Manual &Ruènì
menutrans A&utomatic A&utomaticky
menutrans on/off\ for\ &This\ file &Pøepnout\ (pro\ tento\ soubor)
menutrans o&ff\ (this\ file) vyp&nout\ (pro\ tento\ soubor)
menutrans Co&lor\ test Test\ &barev
menutrans &Highlight\ test &Test\ zvýrazòování
menutrans &Convert\ to\ HTML Pøevést\ &do\ HTML
menutrans &Show\ filetypes\ in\ menu &Zobrazit\ výbìr\ možností
" }}}
" {{{ Menu Buffers
menutrans &Buffers &Buffery
menutrans &Refresh\ menu &Obnovit\ menu
menutrans &Delete Z&rušit
menutrans &Alternate &Zmìnit
menutrans &Next &Další
menutrans &Previous &Pøedchozí
menutrans [No\ File] [Žádný\ soubor]
" }}}
" {{{ Menu Window
menutrans &Window &Okna
menutrans &New<Tab>^Wn &Nové<Tab>^Wn
menutrans S&plit<Tab>^Ws &Rozdìlit<Tab>^Ws
menutrans Sp&lit\ To\ #<Tab>^W^^ Ro&zdìlit\ na\ #<Tab>^W^^
menutrans Split\ &Vertically<Tab>^Wv Rozdìlit\ &vertikálnì<Tab>^Wv
menutrans Split\ File\ E&xplorer Rozdìlit\ -\ File\ E&xplorer
menutrans Move\ &To &Pøesun
menutrans &Top<Tab>^WK &Nahoru<Tab>^WK
menutrans &Bottom<Tab>^WJ &Dolu<Tab>^WJ
menutrans &Left\ side<Tab>^WH &Vlevo<Tab>^WH
menutrans &Right\ side<Tab>^WL Vp&ravo<Tab>^WL
menutrans &Close<Tab>^Wc Zavøí&t<Tab>^Wc
menutrans Close\ &Other(s)<Tab>^Wo Zavøít\ &ostatní<Tab>^Wo
menutrans Ne&xt<Tab>^Ww &Další<Tab>^Ww
menutrans P&revious<Tab>^WW &Pøedchozí<Tab>^WW
menutrans &Equal\ Size<Tab>^W= &Stejná\ výška<Tab>^W=
menutrans &Max\ Height<Tab>^W_ Maximální\ výš&ka<Tab>^W_
menutrans M&in\ Height<Tab>^W1_ M&inimální\ výška<Tab>^W1_
menutrans Max\ &Width<Tab>^W\| &Maximální\ šíøka<Tab>^W\|
menutrans Min\ Widt&h<Tab>^W1\| Minimální\ šíøk&a<Tab>^W1\|
menutrans Rotate\ &Up<Tab>^WR Rotovat\ na&horu<Tab>^WR
menutrans Rotate\ &Down<Tab>^Wr Rotovat\ &dolù<Tab>^Wr
" {{{ Help menu
menutrans &Help &Nápovìda
menutrans &Overview<Tab><F1> &Pøehled<Tab><F1>
menutrans &User\ Manual &Uživatelský\ Manuál
menutrans &How-to\ links Ho&wto
menutrans &GUI &Grafické\ rozhraní
menutrans &Credits &Autoøi
menutrans Co&pying &Licenèní\ politika
menutrans &Sponsor/Register Sponzorování/&Registrace
menutrans &Find\.\.\. &Hledat\.\.\.
menutrans O&rphans O&siøelé\ dìti
menutrans &Version &Verze
menutrans &About &O\ aplikaci
" }}}
" {{{ The popup menu
menutrans &Undo &Zpìt
menutrans Cu&t &Vyøíznout
menutrans &Copy &Kopírovat
menutrans &Paste &Vložit
menutrans &Delete &Smazat
menutrans Select\ Blockwise Vybrat\ blokovì
menutrans Select\ &Word Vybrat\ &slovo
menutrans Select\ &Line Vybrat\ &øádek
menutrans Select\ &Block Vybrat\ &blok
menutrans Select\ &All Vybrat\ &vše
" }}}
" {{{ The GUI toolbar
if has("toolbar")
if exists("*Do_toolbar_tmenu")
delfun Do_toolbar_tmenu
endif
fun Do_toolbar_tmenu()
tmenu ToolBar.Open Otevøít soubor
tmenu ToolBar.Save Uložit soubor
tmenu ToolBar.SaveAll Uložit všechny soubory
tmenu ToolBar.Print Tisk
tmenu ToolBar.Undo Zpìt
tmenu ToolBar.Redo Zrušit vrácení
tmenu ToolBar.Cut Vyøíznout
tmenu ToolBar.Copy Kopírovat
tmenu ToolBar.Paste Vložit
tmenu ToolBar.Find Hledat...
tmenu ToolBar.FindNext Hledat další
tmenu ToolBar.FindPrev Hledat pøedchozí
tmenu ToolBar.Replace Nahradit...
if 0 " disabled; These are in the Windows menu
tmenu ToolBar.New Nové okno
tmenu ToolBar.WinSplit Rozdìlit okno
tmenu ToolBar.WinMax Maximalizovat okno
tmenu ToolBar.WinMin Minimalizovat okno
tmenu ToolBar.WinClose Zavøít okno
endif
tmenu ToolBar.LoadSesn Naèíst sezení
tmenu ToolBar.SaveSesn Uložit sezení
tmenu ToolBar.RunScript Spustit skript
tmenu ToolBar.Make Spustit make
tmenu ToolBar.Shell Spustit shell
tmenu ToolBar.RunCtags Spustit ctags
tmenu ToolBar.TagJump Skoèit na tag pod kurzorem
tmenu ToolBar.Help Nápovìda
tmenu ToolBar.FindHelp Hledat nápovìdu k...
endfun
endif
" }}}
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.