Skip to content
CiviCRM per a entitats del sector social dels Jesuïtes de Catalunya - Documentació
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
.gitignore
LICENSE
README.md
mkdocs.yml

README.md

CiviCRM per a entitats del sector social dels Jesuïtes de Catalunya - Documentació

Aquest repositori conté la documentació dels diferents CRMs de les entitats del sector social dels Jesuïtes i que és accessible a través de l'adreça http://docs.crm.socialsj.cat.

La documentació està construïda mitjançant MkDocs, un generador de llocs web especialment dirigit a l'elaboració de documentació i el codi font de la qual està escrit amb Markdown i configurat amb un únic fitxer de configuració YAML. S'utilitza Mkdocs Material com a tema visual de la documentació.

Requirements

Instal·lar MkDocs i Mkdocs Material per poder compilar el projecte.

Build

Per tal de generar la documentació en HTML tan sols cal llançar la següent ordre:

mkdocs build --clean

Deploy

Per tal de desplegar la documentació a GitHub Pages tan sols cal llançar la següent ordre:

mkdocs gh-deploy
You can’t perform that action at this time.