Skip to content
No description, website, or topics provided.
JavaScript HTML CSS Ruby
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
_data
_includes
_layouts
_sass
_units
assets
ca
en
es
fontawesome
.gitignore
.htaccess
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
_config.yml
favicon.ico

README.md

Mou la noviolència | Mueve la noviolencia | Move nonviolence

Web del projecte Mou la noviolència impulsat pel Grup de Treball en Noviolència Cristiana del centre d'estudis Cristianisme i Justícia.

moulanoviolencia.net

muevelanoviolencia.net

movenonviolence.net

Desenvolupat amb Jekyll i Bootstrap 4.

Crèdits

Coordinació del projecte

Pau Cuadern Masiques i Joan Morera Perich

Creació de continguts

Xavier Garí de Barbarà, Marta Burguet Arfelis, Joan Morera Perich, Álvaro Medallo Domínguez i Laura Sols Balcells

Disseny i maquetació

Arantza Cadenas Aran i Pilar Rubio Tugas

Producció audiovisual

NereuStudio

Disseny, desenvolupament i manteniment web

Francesc Bassas i Bullich

Llicència

Codi license

Contingut License: CC BY-NC-SA 4.0

Desenvolupament

bundle install

jekyll -s verbose

Publicació

JEKYLL_ENV=production jekyll build

You can’t perform that action at this time.