Commits on Jan 13, 2011
Commits on Dec 29, 2010
 1. @makamaka
 2. @makamaka

  added EXE_FILES to Makefile.PL

  makamaka committed Dec 29, 2010
Commits on Dec 20, 2010
 1. @makamaka

  updated version

  makamaka committed Dec 20, 2010
 2. @makamaka

  modified pod

  makamaka committed Dec 20, 2010
 3. @makamaka

  updated Changes and document

  makamaka committed Dec 20, 2010
 4. @makamaka
 5. @makamaka

  updated Changes

  makamaka committed Dec 20, 2010
 6. @makamaka

  removed as_unblessed document

  makamaka committed Dec 20, 2010
 7. @makamaka

  updated POD

  makamaka committed Dec 20, 2010
 8. @makamaka

  modified package name

  makamaka committed Dec 20, 2010
 9. @makamaka

  updated MANIFEST

  makamaka committed Dec 20, 2010
 10. @makamaka
 11. @makamaka

  renamed PPdev to PP in modules

  makamaka committed Dec 20, 2010
 12. @makamaka
 13. @makamaka

  renamed PPDev to PP

  makamaka committed Dec 20, 2010
Commits on Nov 27, 2010
 1. @makamaka

  deleted eg/*

  makamaka committed Nov 28, 2010
 2. @makamaka
 3. @makamaka
 4. @makamaka
Commits on Nov 3, 2010
 1. @makamaka

  fixed for compat module

  makamaka committed Nov 4, 2010
 2. @makamaka
 3. @makamaka

  fixed boolean

  makamaka committed Nov 4, 2010
 4. @makamaka

  changed MANIFEST

  makamaka committed Nov 4, 2010
 5. @makamaka
 6. @makamaka

  modified test files

  makamaka committed Nov 3, 2010
 7. @makamaka
 8. @makamaka

  deleted JSON.pm

  makamaka committed Nov 3, 2010
 9. @makamaka

  rename test files

  makamaka committed Nov 3, 2010
 10. @makamaka

  fixed typo

  makamaka committed Nov 3, 2010
 11. @makamaka

  wrote my plan in README

  makamaka committed Nov 3, 2010
 12. @makamaka

  updated MANIFEST

  makamaka committed Nov 3, 2010
 13. @makamaka

  updated Makefile.PL

  makamaka committed Nov 3, 2010
 14. @makamaka
 15. @makamaka