Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Obsługa logowania keszy z hasłem (OC) #38

Closed
bacza opened this issue Aug 22, 2018 · 1 comment
Closed

Obsługa logowania keszy z hasłem (OC) #38

bacza opened this issue Aug 22, 2018 · 1 comment
Labels
Milestone

Comments

@bacza
Copy link
Owner

@bacza bacza commented Aug 22, 2018

  • Możliwość wprowadzenia hasła do logu,
  • Sygnalizacja, że hasło jest wymagane,
  • Nowa reguła walidacji sprawdzająca, czy podano hasła dla wszystkich logowanych keszy (jeśli tego wymagają).
@bacza bacza added the feature label Aug 22, 2018
@bacza bacza added this to the v1.0 milestone Aug 22, 2018
@bacza
Copy link
Owner Author

@bacza bacza commented Aug 26, 2018

Na razie sygnalizacja wymagalności hasła jedynie przez regułę walidacji - przed samym logowaniem.

@bacza bacza closed this Aug 26, 2018
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
1 participant