Permalink
Browse files

Add L Rajesh

  • Loading branch information...
1 parent df6ef32 commit 961291bc1b4dde020aeabb3dfaeb2c117224dbb9 @baijum committed Feb 21, 2011
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 py3k/templates/credits.html
@@ -6,6 +6,7 @@
<li>Kunal</li>
<li>Noufal Ibrahim</li>
<li>Rajesh Kanna</li>
+<li>Rajesh L</li>
<li>Srinivasu P</li>
<li>Vijay</li>
<li>Vijetha</li>

0 comments on commit 961291b

Please sign in to comment.