Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
0247c4e Aug 17, 2018
1 contributor

Users who have contributed to this file

78 lines (39 sloc) 11 KB

Cài đặt Python và các thư viện cần thiết

II. Mac


0. Mục lục

1. Python và Pip

 • a. Đi tới trang download python cho Mac

  Link download: Tại đây

  Trong trường hợp này tôi tải bản Python 2.7 mới nhất.

  Chú ý: Python 3 không phải bản nâng cấp của Python 2. Có một số API trong 2 version này là khác nhau như hàm in hay hàm chia.

 • b. Cài đặt Python

  Kiểm tra python hoạt động

  Command + Space -> Tìm kiếm IDLE Python 2.7

  Thực hiện một số tính toán để kiểm tra hoạt động của Python

2. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook giúp bạn quản lý source code Python của bạn được trực quan hơn, bạn có thể viết code, viết hướng dẫn và chạy trực tiếp những dòng code đó trên trình duyệt của mình. Jupyter Notebook được sử dụng rộng rãi trong Data Science cũng như Machine Learning.

 • a. Cài đặt Jupyter bằng Pip

  Truy cập Terminal của bạn

  Command + Space -> Tìm tiếm Terminal

  pip install jupyter

 • b. Khởi động notebook

  Bạn đi đến một thư mục bất kỳ làm nơi lưu trữ notebook và chạy dòng lệnh jupyter notebook:

  Sau đó truy cập vào đường dẫn hiện ở trên Terminal, trường hợp này của tôi là localhost:8888. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình quản lý các notebook của mình.

 • c. Tạo một notebook mới

  Sau đó bạn có thể viết code và chạy trực tiếp code trên Notebook.

 • d. Chạy code trong Notebook

  img