Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
1 contributor

Users who have contributed to this file

152 lines (76 sloc) 22.4 KB

Cài đặt Python và các thư viện cần thiết

I. Windows


0. Mục lục

1. Python và Pip

 • a. Đi tới trang download python cho Windows

  Link download: Tại đây

  Trong trường hợp này tôi tải bản Python 2.7 mới nhất.

  Chú ý: Python 3 không phải bản nâng cấp của Python 2. Có một số API trong 2 version này là khác nhau như hàm in hay hàm chia.

 • b. Cài đặt Python

 • c. Cài đặt biến môi trường

  This PC > Properties

  Properties > Advanced system Settings

  Advanced system Settings > Environment Variables

  Path > Edit

  Bạn phải đảm bảo rằng Path được dẫn đến 2 đường dẫn

  • Thư mục chứa Python. Hiện tại của tôi là C:\Python27
  • Thư mục chứa các script liên quan đến Python như pip - Pip là thư viện quản lý dependencies của Python. Hiện tại của tôi là \Python27\Scripts
 • c. Kiểm tra biến môi trường hoạt động

  Command Prompt > python. Mục đích để kiểm tra python hoạt động. Nếu màn hình của bạn hiện dòng lệnh này thì bạn đã cài đặt thành công.

  Command Prompt > pip. Mục đích để kiểm tra Pip hoạt động. Nếu màn hình của bạn hiện dòng lệnh này thì bạn đã cài đặt thành công.

2. Jupyter Notebook

Jupyter Notebook giúp bạn quản lý source code Python của bạn được trực quan hơn, bạn có thể viết code, viết hướng dẫn và chạy trực tiếp những dòng code đó trên trình duyệt của mình. Jupyter Notebook được sử dụng rộng rãi trong Data Science cũng như Machine Learning.

 • a. Cài đặt Jupyter bằng Pip

  pip install jupyter

 • b. Khởi động notebook

  Bạn đi đến một thư mục bất kỳ làm nơi lưu trữ notebook của mình và chạy dòng lệnh jupyter notebook với CMD và ipython notebook với PowerShell:

  Sau đó truy cập vào đường dẫn hiện ở trên console đến notebook của bạn. Trường hợp này của tôi là localhost:8888. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình quản lý các notebook của mình.

 • c. Tạo một notebook mới

Sau đó bạn có thể viết code và chạy trực tiếp code của mình trên Notebook.

Chú ý: Cài thêm ở đây trong trường hợp bạn dùng PowerShell

 • d. Chạy code trong Notebook

img

3. TensorFlow

Chú ý: Hiện tại tôi chỉ cài đặt được TensorFlow với Python 3.5.

 • a. Sử dụng CPU

  pip install tensorflow

 • b. Sử dụng GPU

  pip install tensorflow-gpu

4. Anaconda

Anaconda là một Platform rất nổi tiếng trong ngành Data Science, chúng ta sẽ sử dụng Platform này để quản lý thư viện trong quá trình làm Machine Learning.

Bạn tải Anaconda về tại đây

Ở đây tôi tải bản 2.7

Và đây là giao diện chính của Anaconda:

Thiết lập biến môi trường:

Tạo một môi trường mới với lệnh conda create -n py3.5 python=3.5, trong trường hợp này tôi tạo một môi trường mới sử dụng Python 3.5, hiện tại tôi không thể cài đặt Tensorflow với môi trường khác.

Nếu bạn đã dùng quen virtualenv thì thao tác này rất dễ hiểu. Với Anaconda chúng ta có thể tạo ra nhiều môi trường sử dụng nhiều verison Python cũng như thư viện khác nhau. Bạn có thể kiểm soát các môi trường hiện tại trên máy bằng Anaconda Navigator

Tôi sẽ activate môi trường này bằng lệnh activate py3.5

Tôi sẽ cài đặt TensorFLow vào môi trường này:

You can’t perform that action at this time.