Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: fef53abc53
Fetching contributors…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve contributors at this time

file 50 lines (49 sloc) 1.738 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
(setq jira-users
      (list
       (cons "Zhou Anle" "anlezhou")
       (cons "Zhang Chao" "chaozh")
       (cons "Qian Chen" "jeffqian")
       (cons "Liao Cheng" "chengl")
       (cons "Ren Hailin" "hailinr")
       (cons "Xiao Han" "xiaohan")
       (cons "Bao Haojun" "hjbao")
       (cons "Wang Hewei" "heweiw")
       (cons "Liang Hong" "hongl")
       (cons "Li Hui" "lih")
       (cons "Fu Jason" "binfu")
       (cons "Zhou Jianmin" "jianminz")
       (cons "Zhang Jie" "zhangjie")
       (cons "Yang Jing" "jingyang")
       (cons "Li Jinsong" "jsli")
       (cons "Yan Kevin" "kevinyan")
       (cons "Fang Ligen" "lgfang")
       (cons "Du Peng" "pengdu")
       (cons "Li Peng" "pengli")
       (cons "Li Qiang" "qiangl")
       (cons "Zhang Qin" "qinzhang")
       (cons "Feng Qingbo" "qbfeng")
       (cons "Yang Qingsu" "qsyang")
       (cons "Zhou Richard" "jizhou")
       (cons "Yao Shihong" "shihongy")
       (cons "Liu Shishi" "shishil")
       (cons "Han Shuanghuan" "shhan")
       (cons "Zhang Silu" "slzhang")
       (cons "Yin Tao" "taoyin")
       (cons "Ying Vincent" "vincenty")
       (cons "Liang Wei" "liangwei")
       (cons "Zhou Wei" "weizhou")
       (cons "Zhou Weifeng" "weifzhou")
       (cons "Jiang Wentuo" "wentuoj")
       (cons "Wang Xianfeng" "xianfeng")
       (cons "Guo Xiaoqian" "xqguo")
       (cons "Mi Xiaoya" "xiaoyami")
       (cons "Chen Xiaoyi" "xiaoyich")
       (cons "Wu Xiaoyong" "wuxy")
       (cons "Chen Xingrun" "xrchen")
       (cons "Peng Xu" "pengxu")
       (cons "Gao Yang" "yanggao")
       (cons "Bai Yu" "yubai")
       (cons "Chen Yunchao" "chenyc")
       (cons "Zhang Zhaodong" "zdzhang")
       (cons "Bao Zhen" "zhenbao")
       (cons "Qi Zhiheng" "zhqi")))
Something went wrong with that request. Please try again.