Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (49 sloc) 1.7 KB
(setq jira-users
(list
(cons "Zhou Anle" "anlezhou")
(cons "Zhang Chao" "chaozh")
(cons "Qian Chen" "jeffqian")
(cons "Liao Cheng" "chengl")
(cons "Ren Hailin" "hailinr")
(cons "Xiao Han" "xiaohan")
(cons "Bao Haojun" "hjbao")
(cons "Wang Hewei" "heweiw")
(cons "Liang Hong" "hongl")
(cons "Li Hui" "lih")
(cons "Fu Jason" "binfu")
(cons "Zhou Jianmin" "jianminz")
(cons "Zhang Jie" "zhangjie")
(cons "Yang Jing" "jingyang")
(cons "Li Jinsong" "jsli")
(cons "Yan Kevin" "kevinyan")
(cons "Fang Ligen" "lgfang")
(cons "Du Peng" "pengdu")
(cons "Li Peng" "pengli")
(cons "Li Qiang" "qiangl")
(cons "Zhang Qin" "qinzhang")
(cons "Feng Qingbo" "qbfeng")
(cons "Yang Qingsu" "qsyang")
(cons "Zhou Richard" "jizhou")
(cons "Yao Shihong" "shihongy")
(cons "Liu Shishi" "shishil")
(cons "Han Shuanghuan" "shhan")
(cons "Zhang Silu" "slzhang")
(cons "Yin Tao" "taoyin")
(cons "Ying Vincent" "vincenty")
(cons "Liang Wei" "liangwei")
(cons "Zhou Wei" "weizhou")
(cons "Zhou Weifeng" "weifzhou")
(cons "Jiang Wentuo" "wentuoj")
(cons "Wang Xianfeng" "xianfeng")
(cons "Guo Xiaoqian" "xqguo")
(cons "Mi Xiaoya" "xiaoyami")
(cons "Chen Xiaoyi" "xiaoyich")
(cons "Wu Xiaoyong" "wuxy")
(cons "Chen Xingrun" "xrchen")
(cons "Peng Xu" "pengxu")
(cons "Gao Yang" "yanggao")
(cons "Bai Yu" "yubai")
(cons "Chen Yunchao" "chenyc")
(cons "Zhang Zhaodong" "zdzhang")
(cons "Bao Zhen" "zhenbao")
(cons "Qi Zhiheng" "zhqi")))