Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jan 18, 2023. It is now read-only.

barcampkolin/barcampkolin-web

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
app
 
 
 
 
 
 
log
 
 
 
 
 
 
www
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web Kolínského barcampu

Web Kolínského barcampu (https://www.barcampkolin.cz/)

Instalace na localhost

Po stažení repozitáře naisntalujte závislosti:

composer install

Vytvořte soubor app/config/config.local.neon (není verzován v Gitu). Může být i prázdný.

Úpravy JS a CSS

Pro úpravy JavaScriptových souborů a nebo stylů je potřeba nainstalovat závislosti pro generátor:

npm install -g bower
npm install
bower install

Po úpravě souborů v assets/ zavolejte:

grunt

a vygenerují se soubory:

  • www/js/main.js
  • www/js/admin.js
  • www/css/main.css
  • www/css/admin.css

které obsahují veškeré scripty a styly stránek. Tyto soubory jsou součástí repozitáře, takže je lze rovnou použít.

Spuštění webového serveru

Spusťte Docker

docker-composer up -d

Na stránce http://localhost:8001 by se měl objevit aktuální web.

Nastavení cronu

Vy systému není univerzální cron, který by obsluhoval všechny služby, ale pro každý cronem obsluhovaný job je samostatné volání cronu.

Volání cronu je přes HTTPS REST API a je chráněno API tokenem, který si lze vygenerovat v administraci. Samotné volání lze pak zajistit externí službou nebo přes curl či wget.

Volání cronu musí být metodou POST a musí obsahovat HTTP hlavičku authtoken jejíž hodnotou bude jeden platný token.

Tělem odpovědi je vždy JSON s povinnou hodnotou status, který označuje úspěšnost akce.

Seznam cronů:

Cron pro automatický posun harmonogramu

  • Endpoint: /api/schedule/step-next
  • Parametry: (bez parametrů)

Požadavky pro běh

PHP 7.3 nebo vyšší, Mysql 5 nebo vyšší, Git, Unzip.

V PHP jsou potřeba rozšření: mysqli, pdo_mysql.

Požadavky pro vývoj

Composer, NPM

License

  • Web: The MIT License (MIT)
  • Nette: New BSD License or GPL 2.0 or 3.0
  • Další závislosti podle zveřejněných licení