Django uygulamasını yayına almak için Türkçe dökümantasyon
Branch: master
Clone or download
Latest commit 12f25d0 Feb 5, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md Update README.md Feb 5, 2018

README.md

Django Projesini Yayına Alma

YouTube kanalımdaki Django Uygulamasını Yayına Alma adlı video ders serisi için dökümantasyon.

Kullanılan teknolojiler : Ubuntu 16.04, Nginx, Gunicorn, PostgreSQL

Dersler YouTube'da ücretsiz olarak yayımlanmaktadır.

İçindekiler

Ubuntu Başlangıç Yapılandırması

Linux Kullanıcı Oluşturma

 1. Kullanıcı Oluşturma
  adduser kullanici_adi # adduser baris
 1. Oluşturulan yeni kullanıcıya sudo (yönetici) yetkisi verme
  usermod -aG sudo kullanici_adi # usermod -aG sudo baris

SSH Yapılandırması

Anahtar Uretimi ve Kullanımı

 1. (Yerel bilgisayarda yapılacak) SSH Anahtarı üretme:
  ssh-keygen
 1. (Yerel bilgisayarda yapılacak) Public Anahtarı görüntüleme:
  cat ~/.ssh/id_rsa.pub
 1. (Sunucuda yapılacak) Root kullanıcısından normal kullanıcıya geçiş yapma:
  su - kullanici_adi # su - baris
 1. (Sunucuda yapılacak) Yeni kullanıcı için .ssh klasörünün oluşturulması ve klasöre kısıtlı izin verilmesi:
  mkdir ~/.ssh
  chmod 700 ~/.ssh 
 1. (Sunucuda yapılacak) .ssh klasöründe authorized_keys dosyasını oluşturma ve açma:
  nano ~/.ssh/authorized_keys
  
  # Yerel bilgisayardan kopyalanan public key yapıştırılarak CTRL + X kombinasyonunun ardından 'y' tuşuna basılıp, 'Enter' tuşlanarak dosya kaydedilir.
 1. (Sunucuda yapılacak) .ssh klasörünün yazma iznini kısıtlamak:
  chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Parolaya Dayalı Kimlik Doğrulamayı Kapatmak

 1. (Sunucuda yapılacak) SSH konfigürasyon dosyasını açma:
  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
 1. (Sunucuda yapılacak) Dosya içerisinde ki bazı ifadelerin alması gereken değerler:
  PasswordAuthentication no 
  PubkeyAuthentication yes
  ChallengeResponseAuthentication no
  
  # CTRL + X kombinasyonunun ardından 'y' tuşuna basılıp, 'Enter' tuşlanarak dosya kaydedilir.
 1. (Sunucuda yapılacak) SSH Servisini yeniden başlatma:
  sudo systemctl reload sshd

Temel Güvenlik Duvarı Ayarları

 1. Güvenlik duvarında SSH'a izin verme
  sudo ufw allow OpenSSH
 1. Güvenlik duvarı kurallarını aktif etme.
  sudo ufw enable
 1. Güvenlik duvarı kurallarını listeleme
  sudo ufw status

Django Yayın Ortamı Yapılandırması

Python3, PostgreSQL ve Nginx bileşenlerinin yuklenmesi

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install python3-pip python3-dev libpq-dev postgresql postgresql-contrib nginx

PostgreSQL Yapılandırması

 1. İnteraktif PostgreSQL komut istemcisine bağlanma
 sudo -u postgres psql
 1. Projenin kullanacağı veritabanını oluşturma
 CREATE DATABASE proje_adi; 
 1. Projenin kullanacağı veritabanı kullanıcısını oluşturma
 CREATE USER kullanici_adi WITH PASSWORD 'parola123';
 1. Varsayılan karakter kodlaması (default character encoding), işlem (transaction) ve bölgesel zaman ile ilgili ayarların yapılması
 ALTER ROLE kullanici_adi SET client_encoding TO 'utf8';
 ALTER ROLE kullanici_adi SET default_transaction_isolation TO 'read committed';
 ALTER ROLE kullanici_adi SET timezone TO 'Europe/Istanbul';
 1. Oluşturulan kullanıcıyı veritabanına yönetici erişimi izni verme
 GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE proje_adi TO kullanici_adi;
 1. PostgreSQL komut istemcisinden çıkmak
 \q

Proje için Python Sanal Ortamın (Virtual Environment) ve Bağımlılıkların Yüklenmesi

 1. Python3 için pip güncellemesi ve virtualenv paketinin kurulması
 sudo -H pip3 install --upgrade pip
 sudo -H pip3 install virtualenv

Not: "locale.Error: unsupported locale setting" hatası için çözüm:

 export LC_ALL="en_US.UTF-8"
 1. Örnek bir Django projesi GitHub'dan kopyalanıyor.
 git clone https://github.com/barissaslan/eventhub.git
 1. Proje dizinine geçme ve venv adlı Sanal Python Ortamının oluşturulması
 cd eventhub
 virtualenv venv
 1. Sanal Ortamın aktif edilmesi
 source venv/bin/activate
 1. Proje bağımlılıklarının yüklenmesi
 pip install -r requirements.txt
 1. Gunicorn ve PostgreSQL adaptörünün yüklenmesi
 pip install gunicorn psycopg2

Not: Projenin settings.py dosyasının dizin hiyerarşisi aşağıdaki gibidir:

/home/baris/eventhub/
		  /accounts/		
		  /event/
		  /eventhub/
		  	   /__init__.py	
			   /settings.py
			   /urls.py
			   /wsgi.py
		  /notification/
		  /static/
		  /templates/
		  . . .

Django Uygulamasıyla ilgili Yayın Ortamı (Production Environment) Ayarları

setting.py Dosyasındaki Ayarlar

 1. Django projesinin setting.py dosyasındaki DEBUG ifadesinin False olarak ayarlanması.
 DEBUG = False # Production ortamında DEBUG kesinlikle kapatılmalıdır ki saldırganlar site hakkında detaylı hata raporlarına ulaşamasınlar. 
 1. Django projesinin setting.py dosyasındaki ALLOWED_HOSTS (İzin verilmiş sunucular) ataması
 ALLOWED_HOSTS = ['alan_adiniz_veya_IP_adresiniz', 'ikinci_alan_adiniz_veya_IP_adresiniz', . . .]
 # Örnek:
 ALLOWED_HOSTS = ['alanadi.com', '192.168.1.10'] # IP adresi örnek amaçlı yazılmış olup private adrestir.
 1. Django projesinin veritabanı ayarlarını SQLite'dan PostgreSQL'e çevirme.

  Not: Aşağıdaki 'NAME', 'USER', 'PASSWORD' alanları değişken olup, atanan değerler yukarıda ki PostgreSQL Yapılandırması'nda verilen takma adlardan alınmıştır.

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql_psycopg2',
    'NAME': 'proje_adi',
    'USER': 'kullanici_adi',
    'PASSWORD': 'parola123',
    'HOST': 'localhost',
    'PORT': '',
  }
}
 1. STATICFILES_DIR Değişkeninin Kaldırılması ve STATIS_ROOT değişkeninin düzenlenmesi

  Not: Yayın Ortamında static dosyalar STATIC_ROOT değişkeninin gösterdiği klasör referans alınarak servis edileceği için STATICFILES_DIR'ın bir anlamı olmadığından yorum satırı haline getiriyoruz veya siliyoruz. Projemizde STATIC_ROOT değişkeni "static" klasörünü göstermelidir.

  # STATICFILES_DIRS = [
  #  os.path.join(BASE_DIR, "static"),
  # ]
  
  STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'static')
 1. Veritabanı şemasını oluşturma ve statik dosyaları toplama
  python manage.py makemigrations
  python manage.py migrate
  python manage.py collectstatic

Projeyi Django'nun Geliştirme Sunucusuyla Test Etme

 1. Test edilecek 8000 portunu aktif etme
  sudo ufw allow 8000
 1. Geliştirme sunucusunu çalıştırma
  python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
  # 0.0.0.0 -> sunucunun IP adresi. (sunucu kendi IP adresini bildiğinden 0.0.0.0 yazılabilir)
 1. Tarayıcıdan test etme
  http://alan_adi_veya_IP:8000

Gunicorn

 1. Projeyi Gunicorn ile Çalıştırarak Gunicorn'u Test Etmek
  # Sanal ortam aktif olmalı ve manage.py dizininde çalıştırılmalı. (eventhub.wsgi -> proje_adı.wsgi)
  gunicorn --bind 0.0.0.0:8000 eventhub.wsgi

Tarayıcıdan test etme: http://alan_adi_veya_IP:8000

Gunicorn sunucusunu durduma: CTRL + C

 1. Gunicorn systemd Servis Dosyası Oluşturma
  # Sanal ortamdan çıkılmalı
  deactivate
  
  # Servis dosyası oluşturma
  sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service

gunicorn.service dosya içeriği şu şekilde olmalıdır:

[Unit]
Description=gunicorn daemon
After=network.target

[Service]
User=baris
Group=www-data
WorkingDirectory=/home/baris/eventhub
ExecStart=/home/baris/eventhub/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind unix:/home/baris/eventhub/eventhub.sock eventhub.wsgi:application

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Not: Sanal ortamın adı venv, projenin adı eventhub, kullanıcı adı baris olarak varsayılmıştır.

Not 2: Dosyayı kaydetmek için CTRL + X yaptıktan sonra y harfine basıp, enter tuşuna basılmalı.

 1. Gunicorn servisini aktif etme:
  sudo systemctl start gunicorn
  sudo systemctl enable gunicorn
 1. Gunicorn servisinin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını test etme:
  sudo systemctl status gunicorn
  # Yeşil renkte "active (running)" yazıyorsa başarılı bir şekilde çalışıyor demektir.
  ls /home/baris/eventhub
  # ls çıktısında "proje_adı.sock" adlı (.sock) uzantılı bir soket dosyası görülüyorsa gunicorn başarılı bir şekilde yapılandırılmıştır.

Nginx Yapılandırması

 1. Nginx sunucu bloğu açma:
  sudo nano /etc/nginx/sites-available/eventhub

Dosyanın içinde bulunması gerekenler:

server {
  listen 80;
  server_name alan_adi_veya_IP;
  root /home/baris/eventhub; # Projenin kök dizini

  location /static/ {
  }

  location /media/ {
  }

  location / {
    include proxy_params;
    proxy_pass http://unix:/home/baris/eventhub/eventhub.sock; # Projenin kök dizinindeki 'proje_adı.sock' dosyası
  }
}

Not: Dosyayı kaydetmek için CTRL + X yaptıktan sonra y harfine basıp, enter tuşuna basılmalı.

 1. Nginx dosyasını aktif etmek için dosyayı sites-enabled dizinine link olarak verme
  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/eventhub /etc/nginx/sites-enabled
 1. Nginx yapılandırma dosyalarında syntax hatası olup olmadığını kontrol etme
  sudo nginx -t
 1. Hata yoksa Nginx sunucusunu yeniden başlatma
  sudo systemctl restart nginx
 1. Kullanılmayacak olan 8000 portunu kapatma ve Nginx kurallarını aktif etme
  sudo ufw delete allow 8000
  sudo ufw allow 'Nginx Full'

Yayın ve Geliştirme Ortamları için Ayrı Ayar Dosyaları

 1. settings.py dosyasının bulunduğu dizinde (/home/baris/eventhub/eventhub klasörü içinde ) settings adında bir Python Paketi (içinde __init__.py dosyası bulunan bir klasör) oluşturulur.

 2. settings.py dosyası yeni oluşturulan pakete taşınır ve adı base.py olarak değiştirilir.

 3. settings paketinin içinde development.py ve production.py dosyaları oluşturulur. Her iki dosyanın en başında base.py dosyası import edilir (from eventhub.settings.base import *).

 4. base.py dosyasının proje dizinini yanlış hesaplamaması için BASE_DIR ifadesi şu şekilde değiştirilir:

  # Önce
  BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
  # Sonra
  BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))))
 1. base.py'de ki ortama bağlı ifadeler çıkarılarak ilgili ortamların settings dosyalarında ayrı ayrı değerler olarak yazılır.

 2. İlgili settings dosyalarının sanal ortam tarafından bulunması için her iki ortamın activate dosyasının (venv/bin/activate) sonuna şu ifadeler eklenir.

  # Geliştirme ortamındaki venv/bin/activate dosyası açılarak sonuna şu ifadeler eklenir:
  DJANGO_SETTINGS_MODULE="eventhub.settings.development"
  export DJANGO_SETTINGS_MODULE
  
  # Yayın ortamındaki venv/bin/activate dosyası açılarak sonuna şu ifadeler eklenir:
  DJANGO_SETTINGS_MODULE="eventhub.settings.production"
  export DJANGO_SETTINGS_MODULE
 1. wsgi.py dosyasında settings konumu olarak production dosyası verilir (eventhub.settings.production).

 2. Projenin dizin hiyerarşisi:

/home/baris/eventhub/
		  /accounts/		
		  /event/
		  /eventhub/
		  	   /__init__.py	
			   /settings/
			   	   /__init__.py	
				   /base.py
				   /development.py
				   /production.py
			   /urls.py
			   /wsgi.py
		  /notification/
		  /static/
		  /templates/
		  . . .

SSL Sertifikası Temin Etme

 1. Gerekli işlemleri otomatize edecek Certbot yazılımının kurulması
  sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot # Onaylamak için ENTER'a basılmalı.
  sudo apt-get update             # Ubuntu paket listesini güncelleme.
  sudo apt-get install python-certbot-nginx  # Certbox'un Nginx paketinin yüklenmesi.
 1. SSL Sertifikası Temini
  sudo certbot --nginx -d alan_adı -d www.alan_adı

Not: 2. Adımdaki komut hata verirse 3. adımdaki komut denenmelidir. Hatanın sebebi bir güvenlik açığının tespiti sebebiyle Let's Encrypt, Certbot servisini geçici süreyle kapalı tutmaktadır. Aşağıdaki alternatif denenmelidir.

 1. Alternatif komut
  sudo certbot --authenticator standalone --installer nginx --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start"
 1. Nginx yapılandırma dosyası açılır:
  sudo nano /etc/nginx/sites-available/eventhub
 1. Nginx yapılandırma dosyasının genel yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır.
server {
  listen 80;
  server_name alan_adınız www.alan_adınız; # server_name aslanbaris.com www.aslanbaris.com

  location / {
	return 302 https://$host$request_uri;
  }
}

server {

  listen 443 ssl;
  server_name www.alan_adınız; # www tercihe bağlıdır.
  
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.alan_adınız/fullchain.pem;  # Certbot yazılımından seçilen domain adı yazılmalıdır.
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.alan_adınız/privkey.pem; # Certbot yazılımından seçilen domain adı yazılmalıdır.
  ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers     HIGH:!aNULL:!MD5;

  client_max_body_size 5M;
  
  access_log /var/log/nginx/access.log;
  error_log /var/log/nginx/error.log;

  location /.well-known {
    alias /var/www/cert/.well-known;
  }

  root /home/kullanıcı_adı/proje_adı; # root /home/baris/eventhub
  
  location /static/ {
  }

  location /media/ {
  }

  location / {
    include proxy_params;
    proxy_pass http://unix:/home/kullanıcı_adı/proje_adı/proje_adı.sock; # proxy_pass http://unix:/home/baris/eventhub/eventhub.sock;
	
  }
}
 1. Django Production Settings dosyasına eklenmesi gerekenler:
  SECURE_PROXY_SSL_HEADER = ('HTTP_X_FORWARDED_PROTO', 'https')
  SECURE_SSL_REDIRECT = True
  SESSION_COOKIE_SECURE = True
  CSRF_COOKIE_SECURE = True
 1. Nginx sunucusunu yeniden başlatma:
  sudo systemctl restart nginx

Kaynaklar:

[1] https://www.digitalocean.com/community/tutorials/initial-server-setup-with-ubuntu-16-04

[2] https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-django-with-postgres-nginx-and-gunicorn-on-ubuntu-16-04