Prototyp dla aplikacji napisanej w C++ (http://szukajburzy.lowcaburz.tk).
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
szukajburzy-prototyp.py

README.md

SzukajBurzy-prototyp

Prototyp dla aplikacji napisanej w C++ (http://szukajburzy.tk).

Dane o zagrożeniach pogodowych dostępne są poprzez SOAP API na stronie https://burze.dzis.net/?page=api_interfejs.

Tak wygląda w działaniu:

bart@tux:~/Dokumenty/python/github/SzukajBurzy-prototyp$
./szukajburzy-prototyp.py
*** SzukajBurzy 0.1 Prototyp ***

auth=True
współrzędne miasta Przywidz: 54.12, 18.19

ostrzeżenia pogodowe:
mróz=0
upał=0
wiatr=0
burza=0
mróz=0
tornado=0
<SOAPpy.Types.structType return at 139888495995216>: {'okres': 20, 'odleglosc':
0.0, 'kierunek': '', 'liczba': 0}
bart@tux:~/