Symulacja działania krakowskiej sieci tramwajowej oparta o automaty komórkowe
C++ C Python Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
SquadScheduleGenerator
TramScheduleParser
TramSimulation
.gitignore
AUTHORS
README
infrastructure.dtd
infrastructure_example.xml

README

Projekt z Symulacji o krakowsiek sieci tramwajowej

Projekt składa sie z dwóch aplikacji: jednej do parsowania rozkładów ze strony MPK (w pythonie) i symulacji własciwiej (w C++).

Program do parsowania bedzie produkował pliki XML zgodne z dołaczonym plikiem DTD zawierające czasy przyjazdów poszczególnych tramwajów (numer lini i numer pojazdu).

Program do symulacji bedzie prezentował poruszeni sie tramwajów w Krakowie. Symulacja bedzie oparta o automaty komórkowe. Warstwa prezentacji mam nadzieję bedzie wykorzystana z gry OpenTTD, jesli nie, to prosta animacja w SDL. Parsowanie XML przy pomocy biblioteki TinyXML.