Skip to content
Materiály k lekcím Arduino akademie (http://arduino.siliconhill.cz/)
Other HTML
  1. Other 75.7%
  2. HTML 24.3%
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.files
advaced/stopwatch
doc
lekce
LICENSE
odkazy.md
readme.md

readme.md

Arduino akademie

V tomto repositáři najdete materiály k jednotlivým lekcím Arduino akademie SH pro letní semestru 2016/17.

Arduino SH

Harmonogram

  • Lekce 1 - Úvod, blikání LED, semafor
  • Lekce 2 - Sériová komunikace, semafor jako stavový automat
  • Lekce 3 - PWM, RGB LED
  • Lekce 4 - Display jednoduše, Měření světla, Teploměr
  • Lekce 5 - Display podrobně (I2C)
  • Lekce 6 - Hodiny reálného času
  • Lekce 7 - Rezerva
  • Lekce 8 - Rezerva

U každé lekce najdete typicky dva podadresáře: example (vzorová řešení úloh, případně příklady nad rámec lekce) a work (kód který společně napíšeme na lekci, tak abyste si jej mohli později projít v klidu domova).

Materiály

SW

HW

O Akademii

Arduino akademie vznikla na základě kurzu Arduino 101 a využívá EduShiled pro praktické seznámení s Arduinem.

Rozdíl mezi kurzem Arduino 101 a Arduino Akademii SH je zejména v časové dotaci a rozdělení do více samostatných lekcí (8 x 1,5 hodiny) místo jednodenního workshopu. Z toho důvodu máme trochu jinou skladbu lekcí (osnovu) a některá témata budeme probírat více do hloubky (včetně víc teorie).

You can’t perform that action at this time.