Workshop Astronomische Data - VVS Weekend 2015
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Opdrachten en oplossingen met R.R
README.md
maakKopieCatalogus.R
oec_vvs_excel.xlsx
oec_vvs_komma.csv
oec_vvs_punt.csv
opdrachten opgelost.pdf
opdrachten.pdf

README.md

Workshop Astronomische Data - VVS Weekend 2015

Zondag 4 oktober 2015, Blankenberge

De presentatie bij de workshop: https://speakerdeck.com/bbuelens/workshop-astronomische-data-exoplaneten

Exoplaneten

We analyseren een catalogus met alle tot nu toe ontdekte exoplaneten: de Open Exoplanet Catalogue.

Bestanden

Voor deze workshop is de catalogus al gedownload en zijn de belangrijkste kenmerken van de exoplaneten al geselecteerd. Verschillende bestanden zijn beschikbaar, ze bevatten allemaal dezelfde gegevens:

De kolommen in deze bestanden zijn gedefineerd als volgt.

kolom eenheid verklaring
plntid n.v.t. naam van de planeet
binary n.v.t. 1: bij dubbelster, 0: bij enkelvoudige ster
plntmass Jupitermassa's massa van de planeet
plntradius Jupiterstralen straal van de planeet
period dagen periode
smaxis astronomische eenheden halve grote as van de baan
plnttemp Kelvin oppervlaktetemperatuur van planeet
plntage gigajaren leeftijd van planeet
discmeth n.v.t. ontdekkingsmethode
discyear jaartal jaar van ontdekking
ra dec graden rechte klimming
dec dec graden declinatie
distsun parsec afstand vanaf onze zon
strmass zonmassa's massa van de ster
strradius zonstralen straal van de ster
strmetal log relatief tov zon metalliciteit
strtemp Kelvin temperatuur van de ster
strage gigajaren leeftijd van de ster
inhabitzone n.v.t. planeet in bewoonbare zone van ster (1) of niet (0)

Opdrachten & oplossingen

De opdrachten voor de workshop zijn beschikbaar in dit pdf bestand. En dit zijn de oplossingen: opdrachten opgelost.pdf.

Contact & info

Bart Buelens | bbuelens -at- gmail -punt- com | www.astrostatistics.org