Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifndef LOCAL_SSID
#define LOCAL_SSID "nume-retea-wireless" /** numele rețelei, așa cum apare el în telefon sau pe calculator */
#define LOCAL_PASS "parola-de-la-wireless" /** parola de la wireless */
#endif
const char* ssid = LOCAL_SSID;
const char* password = LOCAL_PASS;
const uint16_t all_pixels = 150;
ESP8266WebServer server(80);
Adafruit_NeoPixel pixels(all_pixels, D5, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
uint16_t _min = 1023;
uint16_t _max = 0;
uint16_t _length = 32;
uint16_t _hue = 40000;
uint8_t _mode = 1;
uint16_t pixel = 0;
uint16_t last_pixel = 0;
void handle_root() {
server.send(200, "text/html", "");
}
void handle_404() {
server.send(404, "application/json", "{\"error\":1,\"message\":\"not found\"}");
}
void handle_form () {
long convert; /** variabilă temporară în care convertesc șiruri în numere */
if (server.method() != HTTP_POST) { /** dacă cererea nu e HTTP POST */
server.send(405, "application/json", "{\"error\":1,\"message\":\"method not allowed\"}");
/** trimit către client codul de eroare asociat cu method not allowed, 405 */
return;
}
for (uint8_t c = 0; c < server.args(); c++) { /** scanez toți parametrii */
if (server.argName(c) == String("mode")) { /** dacă am găsit mode */
convert = server.arg(c).toInt(); /** în convert pun valoarea parametrului */
/** dar dacă cumva valoarea e mai mare de 1, pun în _mode 1 */
_mode = convert < 0 ? 0 : (convert > 255 ? 255 : convert);
}
if (server.argName(c) == String("hue")) { /** dacă am găsit hue */
convert = server.arg(c).toInt(); /** convertesc valoarea lui în număr */
/** iar dacă numărul e mai mare de 65535, pun în _hue 65535 */
_hue = convert < 0 ? 0 : (convert > 65535 ? 65535 : convert);
}
if (server.argName(c) == String("length")) { /** dacă am găsit length */
convert = server.arg(c).toInt(); /** convertesc valoarea lui în număr */
/** dacă numărul e mai mare decât all_pixels - 1, pun în _length all_pixels - 1 */
_length = convert < 0 ? 0 : (convert > all_pixels - 1 ? all_pixels - 1 : convert);
}
/** dacă găsesc reset cu valoarea on, reset valorile pentru _min și _max */
if (server.argName(c) == String("reset") && server.arg(c) == String("on")) {
_min = 1023;
_max = 0;
}
}
/** trimit ca răspuns valorile nou stabilite */
server.send (200, "application/json",
"{\"mode\":" + String(_mode) +
",\"length\":" + String(_length) +
",\"hue\":" + String(_hue) +
",\"min\":" + String(_min) +
",\"max\":" + String(_max) +
"}");
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print("#");
}
Serial.println("");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", handle_root);
server.on("/rpc/", handle_form); /** aici asociez handle_form cu serverul web */
server.onNotFound(handle_404);
server.begin();
Serial.println("S");
pixels.begin();
Serial.println("P");
pixels.clear();
Serial.println("C");
pinMode (D6, OUTPUT);
pinMode (D7, OUTPUT);
pinMode (D8, OUTPUT);
digitalWrite (D6, LOW);
digitalWrite (D7, LOW);
digitalWrite (D8, LOW);
}
void loop() {
uint8_t
b_map;
uint16_t
a_val,
a_map;
uint32_t
color;
server.handleClient();
a_val = analogRead(A0);
if (_min > a_val) {
_min = a_val;
}
if (_max < a_val) {
_max = a_val;
}
switch (_mode) {
case 0:
a_map = _max > _min ? (uint16_t) floor (65535.0 * (float)(a_val - _min) / (float) (_max - _min)) : 0;
color = pixels.gamma32(pixels.ColorHSV(a_map));
break;
case 1:
b_map = _max > _min ? (uint8_t) floor (255.0 * (float)(a_val - _min) / (float) (_max - _min)) : 0;
color = pixels.gamma32(pixels.ColorHSV(_hue, 255, b_map));
break;
}
pixels.setPixelColor(pixel, color);
last_pixel = (all_pixels + pixel - _length) % all_pixels;
pixel = (pixel + 1) % all_pixels;
pixels.setPixelColor(last_pixel, pixels.Color(0,0,0));
pixels.show();
}