No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
geocoding
graph-data-loader
shp-loader
utils
web
.gitignore
LICENSE
README.md
pom.xml
screenshot.png

README.md

Parking in Prague

  • 48h of programming within PragueHacks 2015
  • Result is working prototype of web application searching nearest parking lot ordered by driving distance

Parkování v Praze

  • 48h programování v rámci PragueHacks 2015
  • Výsledkem funkční prototyp aplikace vyhledávající nejbližší parkovací stání seřazené podle vzdálenosti jízdy autem

Screenshot

Note: Old version of application from GIS Data hackaton 2014 at commit https://github.com/bedla/parkovani-v-praze/commit/3258147d0f4f45a128372f72a20a1f6bde4a6a00