Permalink
Browse files

Oppdaterte heroku

  • Loading branch information...
1 parent ef8e20c commit b347395574f6d55444a9b2b66416fb90f5af6b91 @oc oc committed Mar 21, 2012
Showing with 25 additions and 7 deletions.
  1. +25 −7 slides/del3.html
View
@@ -644,7 +644,7 @@
# Deploy
-Heroku! Krever Ruby 1.8.6 eller nyere installert.
+Heroku! Krever Ruby 1.8.6 eller nyere installert, samt at du bruker git versjonskontroll.
Windows: RubyInstaller, Linux: aptitude/yum install ruby rubygems
@@ -672,22 +672,40 @@
Det neste vi må gjøre er å sette opp applikasjonen vårt i `virtualenv`. Virtualenv er en abstraksjon (lik rvm) for å
distribuere fullstendige python-miljøer.
- sudo pip install virtualenv
+ sudo pip install virtualenv
- virtualenv heroku-env --distribute
+ virtualenv heroku-env --distribute
New python executable in heroku-env/bin/python
Installing distribute........done.
Installing pip...............done.
-
- ➜ source heroku-env/bin/activate
- ➜ pip install Django gunicorn psycopg2
- ➜ pip freeze > dependencies.txt
echo "heroku-env" >> .gitignore
+Vi aktiverer så det nye virtuelle miljøet, og installerer nødvendige pakker:
+
+ source heroku-env/bin/activate
+ pip install Django gunicorn psycopg2
+
+
+---
+
+# Deploy #3
+
+Heroku krever to filer for å fungere: `requirements.txt` for å styre avhengigheter, og `Procfile` for å styre prosesser (web og workers):
+
+ pip freeze > requirements.txt
+ echo -e 'web: python del3/manage.py run_gunicorn -b "0.0.0.0:$PORT" -w 3' > Procfile
+
+Som du ser over, bruker vi gunicorn som webserver, vi må derfor også legge denne til i settings.py under `INSTALLED_APPS` som: `'gunicorn'`.
+
+Da kan vi pushe:
+
git commit -am "Ready for heroku\!"
git push heroku master
+Sett opp database:
+
+ heroku run python del3/manage.py syncdb
---

0 comments on commit b347395

Please sign in to comment.