Forældreintra til Email + LektieWeb/Mail/SMS i branchen lektier.
Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 6 commits behind svalgaard:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
skoleintra
.gitignore
LICENSE.txt
README.md
fskintra.py

README.md

Forældreintra til Email

ForældreIntra er en del af SkoleIntra, der brugers af næsten alle danske folkeskoler til kommunikation mellem skole og hjem. fskintra logger på ForældreIntra og konverterer indholdet til almindelige emails. Du vil bl.a. modtage en email, hver gang der kommer nyt et af flg. steder:

 • Forsiden: Nyheder på opslagstavlen
 • Forsiden: Nyt forside billede, skema, osv.
 • Dialog/beskeder: Nye beskeder (både sendt og modtaget)
 • Arkiv/dokumenter: Nye dokumenter
 • Ugeplaner: Nye ugeplaner

Alle emails bliver gemt, dvs. du får kun en email, såfremt der faktisk er kommet nyt.

Eksempel

Som standard tilbyde ForældreIntra at sende dig en email hvis der er nye beskeder eller andet, men du får kun overskriften/første linje af beskeden - nogle gange endda kun, hvem der har skrevet den:

> Advisering om nyt i ForældreIntra - Dinoskolen:
>
> 3.a:
> *Besked*  Besked fra Peter Nielsen
>
> Klik for at åbne ForældreIntra eller MobilIntra.

Med fskintra får du i stedet en email med selve indholdet af beskeden og behøver ikke længere at logge på, for at se, hvad der står

> Hvor er Annas sorte højregummistøvle?
>
> Fra: Peter Nielsen (Anna 3.a)
> Til: Anders Andersen (Bjarke 3.a), m.fl.
> Dato: 07-09-2013 12:14:16
>
> Anna kan ikke finde sin ene sorte gummistøvle - og får nu våde fødder.
>
> Kan du finde den? Vi/Anna giver en lakrids, hvis den bliver fundet og bragt til hende i 3.a
>
> Mvh, Peter Nielsen

Krav

 • Linux, FreeBSD (Virker måske i Windows, men det er ikke afprøvet)
 • Python 2.5+ (ikke 3.x)
 • Pythonpakker: mechanize (0.2.5), BeautifulSoup (3.2.x)

Du kan få de krævede pythonpakker i Ubuntu ved at køre

sudo apt-get install python-beautifulsoup python-mechanize

Pakkerne i standard Ubuntu 12.04 virker. Alternativt kan du bruge easy_install

sudo easy_install beautifulsoup mechanize

HOWTO

Opsætning

Hent de krævede pythonpakker (se ovenfor). Dernæst hentes nyeste version af programmet fra nedenstående side - fx ved at hente zip-filen, eller endnu bedre ved at bruge git

https://github.com/svalgaard/fskintra

Kør følgende kommando, og besvar spørgsmålene

fskintra.py --config

Til slut testes programmet ved at køre det

fskintra.py

Din opsætning gemmes i $HOME/.skoleintra/skoleintra.txt. Såfremt du kun skal rette lidt kan det evt. være smartest at rette direkte i filen i stedet for at køre --config igen.

I $HOME/.skoleintra gemmes også alt hentet indhold og alle sendte emails.

Cron-job

Tilføj flg. linje til din crontab fil for at få programmet til at køre to gange dagligt:

PYTHONIOENCODING=UTF-8
25 6,18 * * * /path/to/fskintra.py -q

Ved at tilføje -q, får du kun en email, såfremt der er noget interessant at se (og ikke en email om, at fskintra har prøvet at finde noget nyt uden at gøre det).

Linjen med PYTHONIOENCODING=UTF-8 er ikke altid nødvendig (se evt. nedenfor), men er næsten altid en god idé.

Problemer?

UnicodeEncodeError I nogle situationer giver Python desværre en unicode-fejl lignende følgende

Traceback (most recent call last):
 File "/home/user/fsk/fskintra.py", line 12, in <module>
  cnames = skoleintra.schildren.skoleGetChildren()
 File "/home/user/fsk/skoleintra/schildren.py", line 22, in skoleGetChildren
  config.log(u'Henter liste af bM-CM-8rn')
 File "/home/user/fsk/skoleintra/config.py", line 185, in log
  sys.stderr.write(u'%s\n' % s)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xf8' in position 17: ordinal not in range(128)

En løsning vil i næsten alle tilfælde være at sætte miljøvariablen PYTHONIOENCODING til UTF-8.

Hvis du bruger bash eller lignende (hvis du ikke ved, om du gør, så gør du sikkert).

export PYTHONIOENCODING=UTF-8
/sti/til/fskintra

Hvis du bruger tcsh eller lignende:

setenv PYTHONIOENCODING UTF-8
/sti/til/fskintra

HTTP/HTML fejl Den nuværende version af fskintra er ikke altid god til at håndtere http/html fejl. Hvis der sker en fejl, kan du for det meste løse problemet ved at køre fskintra igen. Hvis det ikke er nok, kan du evt. tilføje parameteren -v for muligvis at se mere om, hvad der går galt:

fskintra.py -v

Du er evt. også velkommen til at kontakte mig. Såfremt det ikke virker, må du meget gerne vedhæfte hvad der bliver skrevet, når fskintra.py køres med -v.

Hvem?

fskintra er skrevet/opdateres af Jens Svalgaard kohrt - http://svalgaard.net/jens/ - github AT svalgaard.net

Ændringer og forslag er bl.a. kommet fra