Skip to content
a collection of blosxom plugins
Perl CSS Other
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
Amputator_1.1.1
Amputator_1.2
BlogSpam
Markdown_1.0.1
Markdown_1.0b3
ModBlosxomPlugins
SmartyPants_1.5.1
Tim-Writeback
WriteBackPlus-0
albumize
auto_markup_v110
awsxom-v20050924
awsxom050731
awsxom050903
back_and_forth-v1i2
blosxom-profile
blosxom2lj
blox folder
comments-0.5/Plugins
comments-0.6
favorites-v2i02
gallery-v0i3
graffiti
gsitemap-v20060119
ldweather-v20060211
magiclink-0.5
magiclink-final
magiclink0-6
mailpost_v131
mmtoday
mp3player
newentry-v20050820
paginate-0.1
paginate_simple-v1i2
photogallery-v0i9i
pollxn_v1.0b2
random_text
reading_room
refererblock-v0i1
refererblock-v0i2/refererblock
seewritebacks-v0i1
smiley
spam_blocker_v101
storyfilter-v0i16
storyfilter-v0i23
storyfilter-v0i31
storylog-v0i20
storytitle-v0i7i
submitEntry
sxtem-0.1
tasks
textile-0-1i
textile2
wikieditish
wikieditishvc
wordcount
writeback
writebackplus
x_double_posting_blocker
xautopost-v20060217
yoshitaka0.5
AcceptLang-v1
AutoRef-2_pm-v20050320
README.md
SmartyLink-v0i01
absolute-v2ib34
absolutize-v1i0
acronyms-v0i1
adsense-v0i2
aimstatus-v0i1
allconsuming-v0i4
allmusic-v1
altlinks-v0i2
amazon_buybox-v0i1
amazonwish-v2i0
anti_comment_spam-v0i1
antispam-v0i1
anyencoding-v20050908
archives-v0i5
asin-v20030301
asin_complex-v20051117
asin_simple-v20050902
atomfeed-beta1
atomfeed-beta3
atomfeed-beta4
atomfeed-beta5
atomfeed-beta6
atomfeed-prebeta
atomfeed-v20031211
atomfeed-v20050201
atomfeed-v20050301
atomfeed-v20050804
atx-v20030406
author-v1i0
autoblock-v0i1
autocorrect-v0i1
autoimg-v0i2
autolink-v0i3
autotrack-v0i2
autotrack-v1i9.patch
autoxfn-v1i2
better_title-v2i0b
binary-v0i2
blacklist-v0i1
bloglikeapirate-v2i05
bloglinks-v0i2
blogroll-v0i4
blogroll-v0i5
blogroll-v20050605.patch
blogshares-v0i01
blok-v0i96
blosgate_pl-v1i1
blosxom_anacron-v0i1
blosxomdebug-v1i1
blox-v0i96
blox-v0i97
blox-v0i97a
blox-v0i97b
blox-v0i99
blox_special-v0i96
bookmarklet-v0i03
boox-v0i4a
bottomupconfig-v1i0
breadcrumbs-v20031229
buildtime-v1i0
buy_from_amazon-v2i0b1
cache-v0i0
cache_timestamps-v20041118
calendar-v0i1
calendar-v0i6
calendar-v20050907
canonicaluri-v0i5
canonicaluri-v0i6
capper-v0
captcha-v20041010
categories-v0i1
categories-v0i4
categories-v1i1
categories-v20040604
categories20050911
category_desc-v0i4
category_desc-v0i5
categorylist-v0i2
categorylist-v0i2i3
categorylist-v0i2i5
categorylist_diff-v0i2i5.patch
categoryrss-v0i2i5
categorytree-v1i7
categoryz-v0i50
chrono_nav-v0i1
chrono_nav-v0i1b
citysearchtag-v0i1
clicktrack-v20030301
clicktrack-v20030524
closingwords-v20031209
code_utf8-v1i4
coderpants-v0i1
comments_antispam-v0i1-0i6
comments_recent-v0i1
config-v20030716
conneg-v2i0b3
cookies-v20030320
cooluri-v0i1
cooluri2-v0i01
copyfiles-v20040515
counter-v1i6
counter-v1i7
counter-v1i8
counter-v1i9
crop_path-v1i0b
crumz-v0i85
crumz-v0i86
crumz-v0i88
css-v1i1
cvs-v1i2
cvsignore-v0i1
cyclz-v0i98
date_0sup-v20041003
date_fullname-v20b4
date_rfc822-v1i0
date_roman-v0i1
date_title-v1i0
date_title-v20040310
date_translate-v2i0b2
dayinyear-v0
dbcomments-v0i1
debpackagetag-v0i1
debtags-v0i1i0
defaultflavour-v0i1
deferer-v0i2i
deloxom-v0i3i1
deloxom-v20040930
dept-0i01
digglink-v0i1
directorybrowse-v0i1
dont_cry_baby-v0i2
doyouyahoo-v20050314
dynamic_cache-v20040829
dynamic_cache-v20040905
dynamiccss-v1i0
edit-v0i80
edit-v0i90
emmfour-v1
emptymessage-v0i2
emptymessage-v0i3
enclosures2_zip-v0i1
entries_cache_meta-v0i5
entries_cache_meta-v0i6
entries_filedate-v20040820
entries_in_this_page-v20050503
entries_index-v20030323
entries_index_tagged-v0i2
entries_kache-v20050201
entries_kache_usuk-v20050201
entries_template-v20040118
entriescache-v0i90
entriescache-v0i91
entriescache-v0i92
entry_num-v20040707
entry_title-v1i0
entry_title-v20040310
error-v20050701
excerpt-v0i1
excerpt-v1i0
excerpt-v20040520
exclude-v0i3
exclude-v20040913
exclude-v20060102
expirez-v0i59
expirez-v0i6
expirez-v20050328alpha
extensionless-v0i2
extensionless-v0i2z
extensionless-v0i3
extensionless-v0i4
fakecat-v0i1
fauxami-v2-0b4
favorites-v0i1
feedback-v0i16
feedback-v0i17
feedback-v0i18
feedback-v0i19
feedback-v0i20
feedback-v0i22
feedback-v0i23
file-v20030223
file-v20030302
filesystem-v1i1
filterbyowner-v1
find-v0i7
find-v0i8
fix_static_url-v20040822
fixcategory-v1
fixed-v2i05
flatarchives-v1i0
flavfix-v20050306
flavour_static_entries-v0i01
flavourdir-v20030313
flavourdir_another-v0i1a
flavourmenu-v0i31
flickrloxom-v20040929
fluffydate-v20041017
fmtcat-v1i0
fmtcat-v1i1
fmtcat-v1i2
fmtcat-v1i3
fmtcat-v1i40
followsymlinks-v1i0
foreshortened-v2i0b1
fortune-v1i0
fortune-v1i1
friendentries-v1
fullcategory-v0i0i2
functions-v0i1
gallery-v0i2
galleryref-v0i1
geek-v1i3
gentime-v20040828
google-v1i3
google_highlight-v20030909
google_highlight-v20050104
google_sitesearch-v2i0b4
googlebot-v1i0
googletag-v0i1
graffiti-v1i1
guestbook-v0i1
gzip-v0i01
hashword-v0i01
headinglevel-v20041105
headlines-v1i9
headlines-v2i1
hide-v0i1
hitcounter-v0i3
hostinfo-v0
hotlists-v0i9
hotlists-v0i9i2
icons-0i2
iconset-v0i2
imagegallery-v0i5
imagesizer-v20030222
imagesizer-v20030224
imagesizer-v20030301
include-v0i0
index-v0i1
index_override-v0i01
inline_python-v20030317
interpolate_conditional-v20030516
interpolate_fancy-v20030909
interpolate_fancy-v20030909xml
interpolate_fancy-v20060111
interpolate_fancy-v20060114
interpolate_fancy2
interpolate_pseudoxml-v0i2
interpolate_tt-v0i01
isp-v2i0b3
itunes_currenttrack-v2i0
itunes_playlist-v0i1
jencoding-v20050420
jtl-v20030302
karma-v0i6
keywords-v0i1
kwiki-v20030727
lamitap-v20041001
last_modified-v20041007
lastbuilddate-v1i01
lastmodified-v20030501
lastmodified2-v0i10
lastvisited-v20030618
latex_render-v1i0
lcase-v1
linkblog-v20031101
linkfile-v20030929
linknote-v20031101
linksused-v2
linksused-v3i0
list_archives-v0i1
list_title_at_month-v1i0
list_title_at_month-v20040408
list_title_at_year-v1i0
list_title_at_year-v20040310
listplugins-v1i7
ljuser-v1i0
logger-v0i3
logger-v0i5b
login-v0i4
login2-v0i1
lucene-v2i0b2
macrolinks-v0i1
macros-v0i1
magiclink-v0i4
makegallery-v0i3
menu-v0i5
meta-v2i0b4
meta_date-v0i1
meta_image-v0i01
metadate-v0i0i1
metadate-v0i0i2
metaweblog4blosxom_pl-v1
miniblogtag-v0i1
modules-v0i0i1
mood-v1i1
moreentries-v0i1
moreentries_zip-v0i1b
mtexport-v0i1
mtime_cache_filter-v20031110
multcat-v0i01
multiblosxom-v0i1
multicat-v1i1
netflix-v0i1
nixie-0i4
norss-v0i1
noslashredir-v0i1
nospam-v0i01
notfound-v20050419
notfound-v20050908
now_playing-v0i1
nowplaying-v0i1
num_dayz-v0i5
num_dayz-v0i6
oddoreven-20050826
one_year_ago-v20040726
onlyone_filter-v1
onlyonedir-v0i2
onlyonedir-v0i3
output_utf8-v2i0i1
page_titler-v0i1
page_titler-v0i2
pages-v1i0
pagetype-v20040822
pagetype-v20060101
paginate-v20050517
paging-v20040805
paging-v20040825
paging-v20050930
paragraph-v0
param-v1
path_image-v1i1
pathbasedtagging-0i01
pathinfoex-v0i1
paypalform-v20030527
permalink-v0i0i1
permalink-v0i0i2
permapath-v1
permtimez-v0i4b
permtimez-v0i5
permtimez_fix-v0i4b
personLink-v0i2
phlog-v0i2
photogallery-v0i7
photogallery-v0i8
pictureindex-v0i02
ping_chompy-v0i1i1
ping_pingomatic_com-v2i0b4
ping_weblogs_com-v2i0b4
ping_weblogs_com_xmlrpc-v0i06
pixie-v0i4
pixom-v1i03
plain_text-v0i1
podcast-v0i1
poll-v0i1
pollxn-v1i0b1
post_to_blosxom_applescript
postgraph-v0i1
posthead
postheadprefoot-v2i0b45
potd-v0i01
preauthorized-v0i1
prefs-v20040115
prefs-v20051120
prettycategory-v1i1
prettycomment-v0i1
preview-v0i8
previous_next-v1i0
prevnextstory-v20040914
prevnextstory-v20060101
proc2blog_sh
prunesort-v0i1
publish-v2i0b5
push_if_first-20051016
quotes-v0i0
randomimage-v0i2
randomizer-v0i1
randomlogo-v20031030
randomtext-v0i1
rast-v20050503
rating-v20030627
readinglist-v0i01
readme-v20031112
recent_awsxom_v20060815
recententries-v0i3
recentwbslist-v0i2
recentwritebacks-v0i2
recentwritebacks_tree-v1i0
redir-v126
redirect-v0i1
redirect_permalink-v20050504
redirecterror-v1i0
redirectif_noflavour-v0i1
refer-v0i1
referer-v0i4
related-v0
relatedfiles-v0i1
relative_dir-v0i1
rellink-v0i02
rendertime-v1i4
rendertime-v1i5
rendertime-v1i6
reverse-v0i0
review-v0i1
rewriteuri-v0i1
rss10-v2i0b4
rss_hit_counter-v0i4
rwbc-v20060414
rwbc-v20060615
same_category-v20040418
same_topic-v20050604
sameday-v2i0
scase-v1i0
schedule-v2i0
section-v123
seeerror-v0i1
seemore-v0i3
seewritebacks-v0i3
showgallery-v0i3
sideblog-v20030708
sidewordz-v0i4
simplegallery-v1i3
simplepoll-v0i2
skipn-v1
slashredir-v0i4
smilefie-v0i1
snap_in
sort_by_name-v20030406
sort_by_path-v20030315
sort_order-v0i85
sort_reverse-v20040822
sortbyfilename-v20030415
sortbytitle-v20030415
sortz-v0i2
sortz_special-v0
ssfavorites-v2i01
static_file-v20040213
sticky-v0i1
storycount-v0i0i1
storycount-v0i1
storynote-v20040207
storystate-v0i1
storystate-v0i2
storytitle-v0i5
storytitle-v0i6
strip_unix_comments-v1i0
striptags-v0i1
sublog-v1i0
sublog-v2i0
submission-v2i0b41
summarize-0i4
summarize-v20050511
survey-v1
svn-backend-v1
swish-v0i1
syndicated-v0i1
tableit-v1i0
tagging-v0i02
tagging-v0i02i2
tagging-v0i03
tagging-v0i03i1
tagging-v0i04
tagging-v20050508
tagging-v20060221
tagging_v20060721
tagnorati-v0i4
tags-20050316
technorati_api-v0i1
technoratix-v0i4a
test-v0i1
text_template-v0i01
textrite-v0i1
theme-v20030826
thememenu-v20050317
thememenu-v20050318
this_flavour-v0i01
thum_image-v20050908
tiki-v2i0b2
timestamp-v0i2
timezone-v0i0i1
timezone-v0i0i2
timezone-v0i0i3
titles_index-v0i1
toc-v0i1
todo-v1i0
trackback_counts_display-v2i0b2
truncatez-v0i4
ts_nearlinks-v0i01
tt-20050503
tt2-v20060908
twitter-v0i2i
txt2html-v0i01
type_sniffer-v0i01
uainclude-v1i2
ufyu-20051015
update-v0i1
upload-v20051119
urltranslate-v1i1
uselib-v0i0i1
userstatus-v0i1
vhost-v2i0b5
visitors-v1i0
w3c-v0i1
warCounter-v0i1a
wazzup-v0i3
wazzup-v0i5
wbcaptcha-v20041009
wbcaptcha-v20050826
wbnotify-v20031120
wbnotify-v20040826
whoami-v2i0b4-5i1
whoami-v2i0b45
whoami-v2i0b45i1
wikieditish_ext-v20040815
wikiwordish-v2i0b4
wishlist-v0i2
wordscramble-v20030913
worldpop-v2i05
writeback-notify-v20030625
writeback-vRobGarth
writeback-vTim
writeback_akismet-v0i2-0i0i1
writeback_akismet-v0i2-0i0i2
writeback_diff-v20050427
writeback_recent-v0i2
writeback_sort-v1i0
writebackautoclose-v0i1
xhtml2html-v20040927
xhtmlmime-v0i1
xml_ping_generic-0i01-2i0b4
xml_ping_weblogs-v2i0b4
xmlrpcfilter-v0i1
xref-v0i1
xref-v0i2
xref-v0i3
yukiwikix-v1i11
z_plugins_order-v20060912
zlocaldepth-v0i3

README.md

blosxom-plugins

A collection of blosxom plugins.

None of these are my own work, it is simply a collection of plugins I was able to find. The "official" repository consists almost entirely of dead links.

I hope not to step on anyones toes by hosting these here, and if you would like me to remove your work from this repository, I will by all means oblige.

Something went wrong with that request. Please try again.