map of events from last.fm on map on AppEngine
Java JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.settings
doc
src
war
.classpath
.gitignore
.project
readme.txt

readme.txt

xnohej00 Petr Nohejl <xnohej00@stud.fit.vutbr.cz>
xbenes00 Ondřej Beneš <xbenes00@stud.fit.vutbr.cz>

Cílem projektu je implementovat aplikaci, která bude zobrazovat na mapě hudební koncerty zanesené na službě Last.fm a dostupné pomocí jejich API. Aplikace bude umožňovat:
- možnost vyhledávání podle geografické lokace
- filtrování na základě kritérií u vystupujících umělců
- vizualizace koncertních šňůr, zobrazení chronologie a směru