Responsive CSS is a class to handle pages html5, jQuery, CssResponsive, CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook, powerful front-end framework Bootstrap. Class is designed to load the appropriate CSS styles depending on the browser like Mozilla, IE, etc. Class also recognize the screen resolution, thus adapting to a device such as tablet, pho…
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
LICENSE
README.md
class_cssresponsiwe-v2.php
class_cssresponsiwe.php
class_cssresponsiwe_fb.php
class_cssresponsiwe_fb_b_g_meta.php
class_cssresponsiwe_fb_boo.php
class_cssresponsiwe_fb_goog.php
index.php
index_fb.php
index_fb_boo.php
index_fb_go_meta-v2.php
index_fb_go_meta.php
index_fb_goog.php

README.md

CssResponsive & CssBrowser & CssVersion & Open Graph Facebook & framework Bootstrap & Font Google & meta tag

=============

Responsive CSS is a class to handle pages html5, jQuery, CssResponsive, CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook. Class is designed to load the appropriate CSS styles depending on the browser like Mozilla, IE, etc. Class also recognize the screen resolution, thus adapting to a device such as tablet, phone, etc. By reading the right style for your device. Identifies the version of the style supported by your browser. All this results in a significant acceleration loading, because they are charged only the styles that are just at the time needed. In the classroom you will find a few other things you need to use a web page that may help facilitate the work. Check javascript, cookiesmedia etc. Class will prepare more efficiently css responsieive for devices and for our applications. Faceboke Added support for the Protocol Open Graph Facebook Added support for the framework Bootstrap The class made ​​every google font support. Now in an easy way that you can make the font on the page. You get to choose from 10 pieces Determination html meta data such as author, description, keywords, telephone number, responsive, copyright, robots, google verification +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Css Responsive jest to Klasa do obsługi stron html5, jQuery, CssResponsive, CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook. Klasa ma za zadanie wczytywania odpowiednich styli css w zależności od przeglądarki np. Mozilla , IE itd. Klasa ponadto rozpoznaje rozdzielczość ekranu, co za tym idzie dostosowuje się do danego urządzenia np. tabletu, telefonu itp. Wczytując odpowiedni styl dla tego urządzenia. Rozpoznaje także wersję obsługiwanego stylu przez przeglądarkę. Wszystko to powoduje znaczne przyśpieszenie wczytywania strony, dlatego że są pobierane tylko te style, które są akurat w danym momencie potrzebne. W klasie znajdziemy jeszcze parę innych potrzebnych rzeczy do obsługi strony WWW,
które mogą nam ułatwić pracę. Sprawdzenie obsługi javascript, cookiesmedia itp.
Klasa pozwoli bardziej wydajniej przygotowywać css responsieive dla urządzeń a także dla naszych aplikacji.

Dodano obsługę Protokółu Open Graph Facebook Dodano obsługę framework Bootstrap Do klasy dołożono obsługę czcionek firmy google. Teraz w łatwy sposób możesz dołożyć interesujące cię czcionki do strony. Do wyboru dostajemy 10 szt. Określenie meta danych dla html takie jak: autor, opis, słowa kluczowe, numer telefonu, responsive, copyright, robots, google kod verification

Demo do przetestowania link http://www.prezenty-zyczenia.pl/class_responsive/index_fb_go_meta-v2.php

Opis funkcjonalności i co zmieniono w v2 http://www.joomla-cms.com.pl/pl/class-php/responsive-css-v2.html