Skip to content
Sahte Veri C# İle Yazılmış Rastgele Veri Oluşturma Kütüphanesidir
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is even with ieeeselcuk:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
SahteVeri
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Sahte Veri

Sahte Veri C# dili ile hazırlanmış bir kütüphanedir.
Sahte Veri ile rastgele ve Türkçe isim, soyisim, adres gibi birçok veriyi kolayca üretebilirsiniz.

Kurulum

Nuget Paket Yöneticisi kullanarak SahteVeri.dll dosyasını indirebilirsiniz.
Package Console Manager aracılığıyla yükleme yapmak isterseniz aşağıdaki komutu kullanın:

Install-Package SahteVeri -Version 1.0.0

Kullanım

Öncelikle Sahte Veri kütüphanesini ekleyelim

using SahteVeri;

Ardından Sahte Veri getir sınıfından oluşturalım

SahteVeriGetir veri = new SahteVeriGetir();

Örneğin getirTamIsim() fonksiyonunu kullanıp isim ve soyisim çağırabilirsiniz.

SahteVeriGetir veri = new SahteVeriGetir();
string isim = veri.getirTamIsim();
Console.WriteLine("Oluşturulan İsim: " + isim);

Fonksiyonlar Listesi

İsimler

getirIsim()
getirSoyisim()
getirTamIsim()
getirKisi()

İletişim

getirCepTelefon()
getirEvTelefon()
getirAdres()
getirSehir()
getirMail()
getirWebSite()

Tarihler

getirTarihBugun()
getirTarihRastgele()
getirTarihGun()
getirTarihAy()
getirTarihYil()

Kullanıcı

getirKullaniciAdi()
getirSifre()
getirMeslek()
getirSirket()
getirMaas()
getirYas()
getirBoy()
getirKilo()
getirKanGrubu()
getirMedeniDurum()

Sayılar

getirSayiRastgele()
getirSayiRastgele(int bitiş)
getirSayiRastgele(int başlangıç,int bitiş)

Renkler

getirRenk()

Finans

getirKrediKartTipi()
getirKrediKartNumara()
getirKrediKartTarih()
getirKrediKartCvc2()
getirKrediKartBorc()

İnternet

getirInternetIpAdres()

Geliştiriciler

You can’t perform that action at this time.