Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
src
.gitignore
README.md
babel.config.js
package-lock.json
package.json
vue.config.js
yarn.lock

README.md

Waar ben ik?

Je wordt gedropt op een willekeurige plek in Amsterdam. Kun je raden waar je bent? Hoe dichterbij, hoe hoger je score.

Geïnspireerd door GeoGuessr, maar dan voor Amsterdam en gemaakt met open source-tools en Amsterdamse open data. Lees meer over deze data op het Datablog van data.amsterdam.nl.

Gemaakt door Bert Spaan, ontworpen door Luuk van de Ven.

Speel Waar ben ik? op bertspaan.nl/waar-ben-ik!

Alle geschatte locaties worden opgeslagen in een SQLite-database, via Glitch. Al deze locaties zijn te bekijken in een Observable-notebook.

You can’t perform that action at this time.