Skip to content
Permalink
Browse files

updated the zigbee doc

  • Loading branch information...
emrahcom committed Oct 9, 2018
1 parent 72feae7 commit 993ce23432fe40fd6018cb15bdf998c5a8a2874b
Showing with 95 additions and 46 deletions.
  1. +95 −46 doc/zigbee.md
@@ -12,71 +12,120 @@ Zigbee modülü ayarlamak için bu yazılıma ihtiyaç vardır.

### Download link
https://www.digi.com/products/xbee-rf-solutions/xctu-software/xctu
http://ftp1.digi.com/support/utilities/40002881_redirect.htm
-> Download XCTU
-> XCTU v. 6.4.1.7 Linux x64 (64bit Linux için...)

### Local download link
http://172.22.9.204/taliabee/40002881_J.run # ibm306 makinesi
http://172.22.9.204/taliabee/40002881_S.run # ibm306 makinesi
http://172.22.9.204/taliabee/zigbee_xctu.run # son surume linkli
http://172.22.9.204/taliabee/legacy_fw.zip # legacy firmwares

### XCTU-NG kurulum
mkdir ~/Desktop
chmod u+x 40002881_J.run
./40002881_J.run
/home/kullanici_adi/digi # kurulum klasoru
Masaüstü açıkken konsol açılıp normal kullanıcı hesabı ile kurulum yapılır.

### info
vim /home/kullanici_adi/digi/XCTU-NG/radio_firmwares/xbee_zb/xbee_zb.txt
```bash
mkdir -p ~/Desktop
wget -O /tmp/40002881_S.run http://172.22.9.204/taliabee/40002881_S.run
chmod u+x /tmp/40002881_S.run
rm -rf /tmp/xctung
rm /tmp/bitrock_installer*
/tmp/40002881_S.run --installdir ~/digi
```

### XCTU-NG kaldırma
Desktop açıkken konsoldan

```bash
~/digi/XCTU-NG/uninstall
```

### Ayarlar
Seri port erişimi için kullanıcıyı "dialout" grubuna eklemek gerekiyor. Ayarın
aktif hale gelebilmesi için yeniden login olmak gerekli.
Seri port erişimi için kullanıcıyı **dialout** grubuna eklemek gerekiyor.
Ayarın aktif hale gelebilmesi için yeniden login olmak gerekli.

```bash
su -l
adduser kullanici_adi dialout
```

### Grafik ortamda çalıştırma
/tmp klasöründe yeterince yer olduğunu ve ```/tmp/xctung``` klasörüne
yazabildiğini kontrol et. Çalıştırmak için path

```bash
~/digi/XCTU-NG/app
```

ID - PAN ID -> Koordinator cihazdaki PAN ID, router cihazlara set edilecek.
NI - Node Identifier -> Cihazlara isim vermek istenirse kullanılabilir.
DL - Destination Address Low -> Router cihazlarda her yerden paket
alabilsin diye 'FFFF' yapılıyor.
- İlk açılışta güncellemelerin tamamlanmasını bekle.
- XCTU -> Preferences -> Automatic Updates -> False
-> Radio Firmware Library -> False
- Tools -> Firmware Explorer -> Can't find your firmware? Click Here
-> Install firmware from file (eğer legacy_fw.zip dosyası varsa)
-> Install legacy firmware package

### profile_20A7.xml
Koorinatör profili. Default ayarlı koordinatör Zigbee cihazdan profil alınarak
oluşturulur.
ID : 0 -> X # rastgele tam sayi, butun cihazlarda aynı olmalı
Coordinator Zigbee
==================
Master makineye bağlı olan zigbee. Giden paketler için ana makineye bir tane
takılı olacak.

### Coordinator profile oluşturma
- XCTU -> Discover Radio Modules -> Default seçenekler uygun
- Tools -> Working modes -> Configuration Working mode
- Tools -> Firmware Explorer -> XBP24BZ7 - Zigbee Coordinator API - 21A7 (newest)

ID : 0 -> X # rastgele tam sayi, butun cihazlarda aynı olmalı.
# Zigbee agina, disaridan erisimi engellemek için gerekli.
DL : 0 -> FFFF # Gelen tüm paketleri alabilmesi için gerekli.
EE : Disabled # Gelen paketleri izleyebilmek için ağ güvenliği
# devredışı bırakılmalı.
BD : 9600 -> 115200
AO : Explicit # API çıktılarını rx_explicit data formatında almak
# alabilmek için bütün cihazlarda bu şekilde düzenlenmeli.

- Write

- Working modes -> Network Working mode -> Scan
Test için... Modulun bulunması lazım.

### Konsoldan coordinator profile yükleme
```bash
~/digi/XCTU-NG/XCTUcmd update_firmware -v -p /dev/ttyUSB0 -b 9600 \
-f ~/digi/XCTU-NG/radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_21A7_S2B.xml
~/digi/XCTU-NG/XCTUcmd load_profile -v -p /dev/ttyUSB0 -b 9600 \
-f custom_profile_23A7.xml
```

Router Zigbee
=============
Sahadaki makinelere bağlı olan zigbee.

### Router profile oluşturma
- XCTU -> Discover Radio Modules -> Default seçenekler uygun
- Tools -> Firmware Explorer -> XBP24BZ7 - Zigbee Router API - 23A7 (newest)

### profile_22A7.xml
Router profili. Default ayarlı router Zigbee cihazdan profil alınarak
oluşturulur.
ID : 0 -> X # rastgele tam sayi, butun cihazlarda aynı olmalı.
# Zigbee agina, disaridan erisimi engellemek için gerekli.
JV : Enabled # Router'ın doğru kanalı seçebilmesi için gerekli.
DL : 0 -> FFFF # yönlendirilen paketleri alabilmesi için gerekli.
# sadece koordinatörden alacaksa 0 kalacak.

### Koordinatör Zigbee kurulumu
20A7 - ZigBee Coordinator AT
radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_20A7_S2B.xml
radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_20A7_S2B.ehx2

Giden paketler için ana makineye bir tane takılı olacak.

cd ~/digi/XCTU-NG
./XCTUcmd update_firmware -f radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_20A7_S2B.xml \
-v -p /dev/ttyUSB0
./XCTUcmd load_profile -f profile_20A7.xml -v -p /dev/ttyUSB0

### Router Zigbee kurulumu
22A7 - ZigBee Router AT
radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_22A7_S2B.xml
radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_22A7_S2B.ehx2

Raspberry Pi cihazlara ve dönen paketler için ana makineye birer tane takılı
olacak.

cd ~/digi/XCTU-NG
./XCTUcmd update_firmware -f radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_22A7_S2B.xml \
-v -p /dev/ttyUSB0
./XCTUcmd load_profile -f profile_22A7.xml -v -p /dev/ttyUSB0
EE : Disabled # Gelen paketleri izleyebilmek için ağ güvenliği
# devredışı bırakılmalı.
BD : 9600 -> 115200
AP : 1 # API Modunu etkinleştirmek için bütün cihazlarda
# değiştirilmeli.
AO : Explicit # API çıktılarını rx_explicit data formatında almak
# alabilmek için bütün cihazlarda bu şekilde düzenlenmeli.

- Write

- Working modes -> Network Working mode -> Scan
Test için... Modulun bulunması lazım.

### Konsoldan router profile yükleme
```bash
~/digi/XCTU-NG/XCTUcmd update_firmware -v -p /dev/ttyUSB0 -b 9600 \
-f ~/digi/XCTU-NG/radio_firmwares/xbee_zb/XBP24-ZB_23A7_S2B.xml
~/digi/XCTU-NG/XCTUcmd load_profile -v -p /dev/ttyUSB0 -b 9600 \
-f custom_profile_23A7.xml
```

0 comments on commit 993ce23

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.