Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md
geo.py
probe.php
probe.py

README.md

probe.py

parsuje pliki *.cap oraz *.pcap do bazy danych mysql (pliki w formacie *.pcapng można przerobić przy pomocy komendy editcap -F libpcap -T ether a.pcapng a.pcap)

geo.py

pobiera pozycję GPS dla wcześniej pozyskanych (przy pomocy probe.py) SSIDów za pośrednictwem serwisu wigle.net, a następnie również ustala fizyczne adresy za pomocą maps.google.pl

probe.php

skrypt do prezentacji treści z bazy danych