Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
/*
kompilacja:
g++ -o v543 -lwiringPi v543.c
uruchomienie:
./v543
*/
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <ctype.h>
#include <wiringPi.h>
#define SCPI_PORT 5555
#define LINE_READY 0
#define LINE_CLK 1
#define LINE_LOAD 2
#define LINE_DATA 3
#define LED_READY 4
#define LED_SCPI 5
char* trim(char*); // proto, kod niżej
void handlerIdn(char*);
void handlerRst(char*);
void handlerMode(char*);
void handlerVRange(char*);
void handlerRRange(char*);
void handlerRawData(char*);
void handlerDisplay(char*);
void handlerExit(char*);
// prototyp handlerka komendy scpi, po prostu wypełnia wynik w out i tyle
typedef void (*TScpiCommandHandler)(char*);
// parka komenda-handler
typedef struct {
const char *cmd;
TScpiCommandHandler handler;
} TCommand;
// na informacje o zakresie
typedef struct {
const char *label;
int scale;
} TRangeInfo;
unsigned char uchLedReady = 0;
unsigned char uchLedScpi = 0;
unsigned long ulRawMeterData = 0L;
unsigned char uchRangeId = 0;
unsigned char uchModeId = 0;
unsigned char uchPolarity = 0;
// to póki co obsługujemy
TCommand scpiCommands[] = {
{ "*idn?", &handlerIdn },
{ ":meter:mode?", &handlerMode },
{ ":meter:v:range?", &handlerVRange },
{ ":meter:r:range?", &handlerRRange },
{ ":meter:raw?", &handlerRawData },
{ ":meter:display?", &handlerDisplay },
{ ":debug:exit", &handlerExit },
{ NULL , NULL }
};
TRangeInfo volRanges[] = {
{ "100V", 100 }, //0
{ "1V", 10000 }, //1
{ "1000V", 10 }, //2
{ "10V", 1000 }, //3
{ "100mV", 100 }, //4
{ "error", 1 }, //5
{ "error", 1 }, //6
{ "error", 1 } //7
};
TRangeInfo resRanges[] = {
{ "100kΩ", 100 }, //0
{ "1kΩ", 10000 }, //1
{ "error", 1 }, //2
{ "10kΩ", 1000 }, //3
{ "error", 1 }, //4
{ "1MΩ", 10000 }, //5
{ "error", 1 }, //6
{ "10MΩ", 1000 } //7
};
const char *pszModeDesc[] = {
"error", // 0
"R", // 1
"AC", // 2
"error", // 3
"DC" // 4
};
void makeLower ( char *s ) {
for(int i = 0; s[ i ]; i++ ) {
s[ i ] = tolower( s[ i ] );
}
}
// identyfikacja urządzenia
void handlerIdn(char *out) {
strcpy ( out, "Meratronik V543 No.01473, SCPI connector, tasza (c) 2018\n");
}
// R,AC,DC
void handlerMode(char *out) {
sprintf( out, "%d|%s\n", uchModeId, pszModeDesc[ uchModeId ] );
}
// V,mV
void handlerVRange(char *out) {
sprintf( out, "%d|%s|%d\n", uchRangeId, volRanges[ uchRangeId ].label, volRanges[ uchRangeId ].scale );
}
// kohm, Mohm
void handlerRRange(char *out) {
sprintf( out, "%d|%s|%d\n", uchRangeId, resRanges[ uchRangeId ].label, resRanges[ uchRangeId ].scale );
}
// odsyła znak i pięć cyferek wyświetlacza
void handlerDisplay(char *out) {
char sign = ' ';
if ( uchModeId == 4 /*DC*/){
sign = uchPolarity == 1 ? '+' : '-';
}
sprintf( out, "%c%05X\n", sign, ulRawMeterData &0x1FFFF );
}
// 32 bity hex
void handlerRawData(char *out) {
sprintf( out, "%08X\n", ulRawMeterData );
}
// debugowe wyjście
void handlerExit(char *out) {
strcpy( out, "exit here\n" );
}
// rozpoznanie i wykoannie polecenia SCPI
int processScpiCommand ( char *cmd, char *out ) {
int o = 0;
// domyslnie blad
strcpy ( out, "error\n" );
for( int i = 0; scpiCommands[i].cmd != NULL; ++i ) {
if ( strcmp ( cmd, scpiCommands[i].cmd ) == 0 ) {
// trafiony!
(scpiCommands[i].handler)(out);
o = (scpiCommands[i].handler == handlerExit);
break;
}
}
digitalWrite ( LED_SCPI, uchLedScpi ) ;
uchLedScpi ^= 1;
return o;
}
// :) żywcem zerżnięte z dawnego Arduino
unsigned long readV543rawData( void ) {
unsigned long rawFrame = 0L;
int n;
digitalWrite( LINE_LOAD, LOW ); // do -\/- pulse
digitalWrite( LINE_LOAD, HIGH );
digitalWrite( LINE_CLK, LOW );
for ( n = 31; n >= 0; n-- ) {
if ( digitalRead( LINE_DATA ) ) {
rawFrame |= ( (unsigned long)1 << n );
}
digitalWrite( LINE_CLK, HIGH);
digitalWrite( LINE_CLK, LOW);
} // for
return rawFrame & 0x03FFFFFFL;
}
// obsługa przerwania od GPIO z pinu LINE_READY Meratronika
void onMeterReadyInterrupt( void ) {
// fizyczny odczyt
ulRawMeterData = readV543rawData();
uchRangeId = (ulRawMeterData >> 17) & 0x07;
uchModeId = (ulRawMeterData >> 22) & 0x07;
uchPolarity = (ulRawMeterData >> 20) & 0x03;
// mignięcie ledem
digitalWrite ( LED_READY, uchLedReady ) ;
uchLedReady ^= 1;
}
// main foo.
int main( int argc, char *argv[] ) {
struct sockaddr_in serverAddress, clientAddress;
int serverSocket, clientSocket;
int clientAddressLen;
int n;
int data;
char commandBuffer[ 64 ];
char responseBuffer[ 64 ];
int cntr = 0;
wiringPiSetup () ;
pinMode ( LINE_READY, INPUT );
pinMode ( LINE_CLK, OUTPUT );
pinMode ( LINE_LOAD, OUTPUT ); digitalWrite( LINE_LOAD, HIGH );
pinMode ( LINE_DATA, INPUT ); digitalWrite( LINE_CLK, HIGH );
pinMode ( LED_READY, OUTPUT );
pinMode ( LED_SCPI, OUTPUT );
if ( wiringPiISR( LINE_READY, INT_EDGE_RISING, &onMeterReadyInterrupt ) < 0 ) {
printf ( "Unable to setup ISR: %s\n", strerror (errno) );
exit(1) ;
}
serverSocket = socket( AF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
if ( serverSocket < 0 ) {
printf ( "00 error when opening server socket: %s\n", strerror (errno) ) ;
exit (1);
}
bzero( (char *)&serverAddress, sizeof(serverAddress) );
serverAddress.sin_family = AF_INET;
serverAddress.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
serverAddress.sin_port = htons( SCPI_PORT );
if ( bind( serverSocket, (struct sockaddr*)&serverAddress, sizeof(serverAddress) ) < 0 ) {
printf ( "01 error when binding server socket: %s\n", strerror(errno) );
exit (1);
}
listen( serverSocket, 5);
clientAddressLen = sizeof(clientAddress);
// czekaj na polecenia
while ( 1 ) {
printf( "10 waiting for connection [%04d]\n", cntr++ );
if ( ( clientSocket = accept( serverSocket, (struct sockaddr *)&clientAddress, (socklen_t*)&clientAddressLen) ) < 0 ) {
printf ( "02 error on accept incoming connection: %s\n", strerror (errno) );
exit (1);
}
printf( "11 waiting for input data\n" );
bzero( commandBuffer, sizeof( commandBuffer ) );
bzero( responseBuffer, sizeof( responseBuffer ) );
if ( ( n = read( clientSocket, commandBuffer, sizeof( commandBuffer ) - 1 ) ) < 0 ){
printf ( "03 error when receiving request: %s\n", strerror (errno) );
exit (1);
}
makeLower( commandBuffer );
int exitRequest = processScpiCommand ( trim( commandBuffer ), responseBuffer );
if ( (n = write( clientSocket, responseBuffer, strlen( responseBuffer ) ) ) < 0 ) {
printf ( "04 error when sending response: %s\n", strerror (errno) );
exit (1);
}
else {
printf( "12 SCPI [%s]->[%s]\n", commandBuffer, trim( responseBuffer) );
}
// release conn to client
close( clientSocket );
if ( exitRequest ) {
printf( "19 done\n" );
break;
}
} // of while
return 0;
}
// ----------- obce z sieci ----------------
// zapożyczone:
// https://stackoverflow.com/questions/122616/how-do-i-trim-leading-trailing-whitespace-in-a-standard-way
char *trim(char *str)
{
size_t len = 0;
char *frontp = str;
char *endp = NULL;
if( str == NULL ) { return NULL; }
if( str[0] == '\0' ) { return str; }
len = strlen(str);
endp = str + len;
/* Move the front and back pointers to address the first non-whitespace
* characters from each end.
*/
while( isspace((unsigned char) *frontp) ) { ++frontp; }
if( endp != frontp )
{
while( isspace((unsigned char) *(--endp)) && endp != frontp ) {}
}
if( str + len - 1 != endp )
*(endp + 1) = '\0';
else if( frontp != str && endp == frontp )
*str = '\0';
/* Shift the string so that it starts at str so that if it's dynamically
* allocated, we can still free it on the returned pointer. Note the reuse
* of endp to mean the front of the string buffer now.
*/
endp = str;
if( frontp != str )
{
while( *frontp ) { *endp++ = *frontp++; }
*endp = '\0';
}
return str;
}
// koniec zapożyczen