Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
tmp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

created GitHub last commit GitHub file size in bytes GitHub closed issues HitCount license

hostsVN

Hosts block ads of Vietnamese - Hosts chặn quảng cáo của người Việt


Tập tin hosts

  • Đường dẫn tập tin hosts đầy đủ:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Đường dẫn tập tin hosts-iOS dành cho iOS (đã jailbreak):
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hosts-iOS
  • Đường dẫn tập tin hosts-VN chỉ bao gồm tên miền ở Việt Nam:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hosts-VN
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/domain.txt

iOS

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/domain-adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-shadowrocket.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-quantumultX.conf

Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm Adguard Free để chặn quảng cáo trên Safari.

Android

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Với các máy Android đã root, sử dụng đường dẫn dưới đây để thêm vào Adaway:
https://abpvn.com/android/abpvn.txt

Truy cập trang Wiki để xem chi tiết các bài hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!