Hosts block ads of Vietnamese
Switch branches/tags
Clone or download
Latest commit 960bdde Dec 10, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE Update bug.md Dec 2, 2018
extend Update hostsVN-extend.conf Dec 10, 2018
option Update README.md Dec 10, 2018
.gitignore Update .gitignore Jul 29, 2018
LICENSE Update LICENSE Sep 12, 2018
README.md Update README.md Dec 10, 2018
hosts Update hosts Dec 8, 2018
whitelist.txt Update whitelist.txt Dec 2, 2018

README.md

created GitHub last commit GitHub repo size in bytes GitHub closed issues GitHub closed pull requests HitCount license

hostsVN

Hosts block ads of Vietnamese - Hosts chặn quảng cáo của người Việt


iOS

  • Với ứng dụng SurgeShadowrocket sử dụng tập tin cấu hình dưới đây:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Với máy iOS đã jailbreak, bạn không muốn sử dụng thêm VPN mà muốn chỉnh sửa hosts của hệ thống thì sử dụng tập tin dưới đây dành riêng cho iOS (Lưu ý: việc chỉnh sửa hosts hệ thống iOS sẽ dẫn đến lỗi kích hoạt khi bạn khôi phục lại thiết bị, cũng như unjailbreak. Hãy chắc chắn rằng bạn biết bạn đang làm gì!):
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN4iOS

Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm Adguard Free để chặn hoàn toàn quảng cáo trên Safari khi đọc báo, lướt web để tránh bị làm phiền bởi các quảng cáo chiếm hết màn hình hay bật lên mỗi khi đến đoạn phim gây cấn. Với kinh nghiệm sử dụng iOS của mình, đây là combo chặn quảng cáo hoàn hảo nhất mà mình đã và đang sử dụng!

Android

  • Với các máy Android chưa root, sử dụng đường dẫn dưới đây cho một số ứng dụng như Blokada, DNS66, Virtual Hosts:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Với các máy Android đã root, sử dụng đường dẫn dưới đây để thêm vào Adaway:
https://abpvn.com/android/abpvn.txt

Windows, Mac OS, Linux

Mac OS X, iOS, Android, Linux: /etc/hosts

Windows: %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts

Danh sách chỉ bao gồm tên miền

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/domain.txt

Truy cập trang Wiki để biết thêm chi tiết các bài hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!