Skip to content
Hosts block ads of Vietnamese
Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE Update hosts Aug 9, 2019
filters Update hosts Aug 19, 2019
option Update hosts Aug 19, 2019
source Update hosts Aug 19, 2019
tmp Update hosts Aug 16, 2019
.gitignore Update .gitignore Jul 29, 2018
LICENSE Update LICENSE Sep 12, 2018
README.md Update hosts Aug 8, 2019
hosts Update hosts Aug 19, 2019
makefile.sh Update hosts Aug 14, 2019
whitelist.txt Update hosts Jun 29, 2019

README.md

created GitHub last commit GitHub file size in bytes GitHub closed issues HitCount license

hostsVN

Hosts block ads of Vietnamese - Hosts chặn quảng cáo của người Việt


Tập tin hosts

  • Đường dẫn tập tin hosts đầy đủ:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/domain.txt

iOS

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/domain-adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-quantumult.conf

Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm Adguard Free để chặn quảng cáo trên Safari.

Android

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Với các máy Android đã root, sử dụng đường dẫn dưới đây để thêm vào Adaway:
https://abpvn.com/android/abpvn.txt

Truy cập trang Wiki để xem chi tiết các bài hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!

You can’t perform that action at this time.