Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
Nov 28, 2021
Nov 28, 2021
Nov 28, 2021
tmp
Sep 2, 2021
Jan 11, 2021
Jun 24, 2021
Nov 28, 2021
Oct 25, 2020

created GitHub last commit GitHub file size in bytes GitHub closed issues Image of insights license

hostsVN Image of insights

Hosts block ads of Vietnamese - Hosts chặn quảng cáo của người Việt


Tập tin hosts

  • Đường dẫn tập tin hosts đầy đủ:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Đường dẫn tập tin hosts-iOS dành cho iOS (đã jailbreak):
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hosts-iOS
  • Đường dẫn tập tin hosts-VN chỉ bao gồm tên miền ở Việt Nam:
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hosts-VN
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/domain.txt

iOS

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/filters/domain-adservers-all.txt
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-shadowrocket.conf
https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/option/hostsVN-quantumultX.conf

Ngoài ra, bạn nên sử dụng thêm Adguard Free để chặn quảng cáo trên Safari.

Android

https://raw.githubusercontent.com/bigdargon/hostsVN/master/hosts
  • Với các máy Android đã root, sử dụng đường dẫn dưới đây để thêm vào Adaway:
https://abpvn.com/android/abpvn.txt

Truy cập trang Wiki để xem chi tiết các bài hướng dẫn. Chúc các bạn thành công!