Beheeromgeving van de VISI open standaard.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DEMO test raamwerken
ISSUES docs
RELEASED docs
WIKI docs
definitie
metaproject
promotor
testproject
CODE_OF_CONDUCT.md
CONTRIBUTING.md
LICENSE.md
README.md
issue_template.md

README.md

Project omschrijving

Beheeromgeving van de VISI open standaard.

Wat is VISI?

VISI is een Open Standaard om binnen projecten de samenwerking tussen alle deelnemende partijen expliciet te maken: de structuur, de taakverdeling en het primaire proces worden in een 'raamwerk' vastgelegd.

VISI vormt de basis voor (formele) communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met deze algemeen geaccepteerde en sectorbrede standaard structureert, bewaakt en bewaart u communicatieafspraken. Met andere woorden: m.b.v. VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie) aan wie (rol) aanlevert.

VISI definieert het proces in termen van raamwerk, rollen, transacties en berichten. Een raakmwerk omvat alle gewenste rollen en transacties in een (bouw)proces. Een transactie weerspiegelt de communicatie-afspraken tussen twee rollen. De informatie-uitwisseling vindt plaats door het versturen van berichten (inclusief documenten) in de volgorde die in de transactie is vastgelegd. De rolverdeling legt de taken en verantwoordelijkheden vast.

Meer informatie

http://www.bimloket.nl/visi