Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
366 lines (278 sloc) 14.6 KB

Aan de slag met TLS 1.3

In maart 2018 heeft de IETF (Internet Engingeering Task Force) de ontwikkelingen van TLS versie 1.3 afgerond. Dit houd in dat TLS 1.3 klaar is voor gebruik. Nu is het dus de beurt aan de makers van software om TLS 1.3 te gaan ondersteunen en aan de gebruiker om dit ook echt te gaan gebruiken. Dit kan nog wel een obstakel worden gezien het feit dat TLS 1.2 al beschikbaar was in 2008 (10 jaar geleden dus) en nog steeds niet overal in gebruik genomen is.

Wat is er anders aan TLS 1.3

Er zijn veel zaken veranderd in TLS 1.3. Zo zijn er onveilige zaken geschrapt zoals de "statische ciphers" van RSA en heeft men er voor gezorgd dat er een round trip minder nodig is waardoor de website sneller moet laden. Dit is mogelijk doordat de client tijdens de eerste client hello gelijk een key share mee stuurt. Dit waren voorheen 2 losse stappen.

Zaken als TLS false start en Zero Round Trip Time (0-RTT) zijn allemaal opgenomen in TLS 1.3.

Zero Round Trip Time (0-RTT) is de methode waarbij TLS 1.3 het session ticket (PSK) van een eerder bezochte webserver onthoud waarbij we NOG een round-trip over kunnen slaan.

Wat is er uit TLS 1.3 gehaald:

 • static RSA handshake. Dit is nu (EC)DHE
 • CBC MtE mode. Dit is nu AEAD
 • RC4
 • SHA1, MD5
 • DES, 3DES
 • Compression
 • Renegotiation

Zaken die vereenvoudigd zijn:

 • DHE groups
 • RSASSA-PSS
 • AEAD Nonce-Disrespecting Adversaries
 • Session Tickets & ID's. Dit is nu Ticket + PSK

Toegevoegd:

 • Full handshake signature
 • Fallback / downgrade protection
 • Ratcheted resumption with (EC)DHE
 • Curve 25519 en 448

Door al deze aanpassingen zijn vulnerabilities zoals LogJam, Freak, CRIME, SLOTH, DROWN, Poodle, Lucky13 niet meer van toepassing. Wel zijn we uiteraard benieuwd welke nieuwe vulnerabilities TLS versie 1.3 met zich mee gaat nemen. Ook worden nu met TLS versie 1.3 de nieuwere versleutelingsmethoden geforceerd.

Beperkte ondersteuning

Doordat TLS versie 1.3 nog niet op veel plaatsen geimplementeerd is, zullen niet veel mensen en diensten je website kunnen bezoeken. Hierdoor is het erg wenselijk om een ook een ouder protocol te ondersteunen. Door de ssl_protocols configuratie optie uit te breiden met TLSv1.2 zoals de regel hier onder, is deze website al gelijk voor een veel groter publiek toegankelijk.

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

De website caniuse.com heeft een overzicht van browsers die TLS versie 1.3 onderstuenen. Dit zijn er op dit moment nog niet veel.

caniuse-tls13

Wilt u zelf TLS versie 1.3 testen, vind u hier onder een korte installatie handleiding van Nginx met TLS 1.3 aan via OpenSSL met "draft 28".

Installatie Nginx met TLS 1.3 ondersteuning

Omgeving:

 • Nieuwe Ubuntu 18.04 installatie
 • Nginx 1.15.2
 • OpenSSL
 • Certificaat (in mijn geval een EC 384 bits)

Installatie van handige tools met apt

apt install git wget curl vim build-essential

Ik maak een temp directory aan voor de software die ik nodig heb om de nginx webserver te compilen.

mkdir /root/temp
cd /root/temp

Hierna download ik de benodigde software

wget https://nginx.org/download/nginx-1.15.2.tar.gz
wget https://ftp.pcre.org/pub/pcre/pcre-8.42.tar.gz
wget http://www.zlib.net/zlib-1.2.11.tar.gz

En ik clone OpenSSL vanaf Github

git clone https://github.com/openssl/openssl.git

Ik pak de boel uit, en gooi daarna mijn download bestand weg.

tar xfz nginx-1.15.2.tar.gz
rm nginx-1.15.2.tar.gz
tar xfz pcre-8.42.tar.gz
rm pcre-8.42.tar.gz
tar xfz zlib-1.2.11.tar.gz
rm zlib-1.2.11.tar.gz

Hierna ga ik naar de nginx bron directory

cd nginx-1.15.2

Vanuit hier start ik het bouw proces van Nginx. Bekijk hier de opties van het configure commando.

Let op dat de paden goed staan voor als je een andere structuur aan wil houden.

./configure --prefix=/usr/share/nginx \
      --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
      --modules-path=/usr/lib/nginx/modules \
      --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
      --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
      --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
      --pid-path=/run/nginx.pid \
      --lock-path=/var/lock/nginx.lock \
      --user=www-data \
      --group=www-data \
      --build=Sebastian \
      --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body \
      --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi \
      --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy \
      --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi \
      --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi \
      --with-openssl-opt=enable-tls1_3 \
      --with-openssl=../openssl \
      --with-openssl-opt=enable-ec_nistp_64_gcc_128 \
      --with-openssl-opt=no-nextprotoneg \
      --with-openssl-opt=no-weak-ssl-ciphers \
      --with-openssl-opt=no-ssl3 \
      --with-pcre=../pcre-8.42 \
      --with-pcre-jit \
      --with-zlib=../zlib-1.2.11 \
      --with-compat \
      --with-file-aio \
      --with-threads \
      --with-http_addition_module \
      --with-http_auth_request_module \
      --with-http_dav_module \
      --with-http_flv_module \
      --with-http_gunzip_module \
      --with-http_gzip_static_module \
      --with-http_mp4_module \
      --with-http_random_index_module \
      --with-http_realip_module \
      --with-http_slice_module \
      --with-http_ssl_module \
      --with-http_sub_module \
      --with-http_stub_status_module \
      --with-http_v2_module \
      --with-http_secure_link_module \
      --with-mail \
      --with-mail_ssl_module \
      --with-stream \
      --with-stream_realip_module \
      --with-stream_ssl_module \
      --with-stream_ssl_preread_module \
      --with-debug \
      --with-cc-opt='-g -O2 -fPIE -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' \
      --with-ld-opt='-Wl,-Bsymbolic-functions -fPIE -pie -Wl,-z,relro -Wl,-z,now'

Na dit configuratie commando komt er een summary in beeld.

Configuration summary
 + using threads
 + using PCRE library: ../pcre-8.42
 + using OpenSSL library: ../openssl
 + using zlib library: ../zlib-1.2.11

 nginx path prefix: "/usr/share/nginx"
 nginx binary file: "/usr/sbin/nginx"
 nginx modules path: "/usr/lib/nginx/modules"
 nginx configuration prefix: "/etc/nginx"
 nginx configuration file: "/etc/nginx/nginx.conf"
 nginx pid file: "/run/nginx.pid"
 nginx error log file: "/var/log/nginx/error.log"
 nginx http access log file: "/var/log/nginx/access.log"
 nginx http client request body temporary files: "/var/lib/nginx/body"
 nginx http proxy temporary files: "/var/lib/nginx/proxy"
 nginx http fastcgi temporary files: "/var/lib/nginx/fastcgi"
 nginx http uwsgi temporary files: "/var/lib/nginx/uwsgi"
 nginx http scgi temporary files: "/var/lib/nginx/scgi"

Hierna kunnen we verder gaan.

make
make install

Bekijk hierna ter controle de versie en andere informatie van Nginx.

nginx -V

nginx version: nginx/1.15.2 (Sebastian)
built by gcc 7.3.0 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)
built with OpenSSL 1.1.1-pre9-dev xx XXX xxxx
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/run/nginx.pid --lock-path=/var/lock/nginx.lock --user=www-data --group=www-data --build=Sebastian --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi --with-openssl-opt=enable-tls1_3 --with-openssl=../openssl --with-openssl-opt=enable-ec_nistp_64_gcc_128 --with-openssl-opt=no-nextprotoneg --with-openssl-opt=no-weak-ssl-ciphers --with-openssl-opt=no-ssl3 --with-pcre=../pcre-8.42 --with-pcre-jit --with-zlib=../zlib-1.2.11 --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_sub_module --with-http_stub_status_module --with-http_v2_module --with-http_secure_link_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-debug --with-cc-opt='-g -O2 -fPIE -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' --with-ld-opt='-Wl,-Bsymbolic-functions -fPIE -pie -Wl,-z,relro -Wl,-z,now'

Test tevens de standaard configuratie van Nginx. In eerste instantie gaf Nginx bij mij een fout. Dit kwam doordat ik vergeten was een pad aan te maken.

nginx -t

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: [emerg] mkdir() "/var/lib/nginx/body" failed (2: No such file or directory)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Door het pad aan te maken en de test nog eens uit te voeren lijkt de test geslaagd.

mkdir /var/lib/nginx
nginx -t

nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

Om Nginx als een service te laten draaien, moeten we ook een service bestand aanmaken voor systemd.

vim /etc/systemd/system/nginx.service

Zet hier de volgende inhoud in:

[Unit]
Description=Nginx webserver high performance webserver and proxy
Documentation=https://nginx.org/en/docs/
After=network.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g 'daemon on; master_process on;'
ExecStart=/usr/sbin/nginx -g 'daemon on; master_process on;'
ExecReload=/usr/sbin/nginx -g 'daemon on; master_process on;' -s reload
ExecStop=-/sbin/start-stop-daemon --quiet --stop --retry QUIT/5 --pidfile /run/nginx.pid
TimeoutStopSec=5
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Zet de Nginx service standaard aan en start deze.

systemctl enable nginx.service
systemctl start nginx.service

Kijk hierna of deze gestart is.

systemctl status nging

● nginx.service - Nginx webserver high performance webserver and proxy
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2018-08-10 10:40:44 CEST; 6s ago
   Docs: https://nginx.org/en/docs/
 Process: 24565 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 24564 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 24566 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 1116)
  CGroup: /system.slice/nginx.service
      ├─24566 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
      └─24567 nginx: worker process

Aug 10 10:40:44 tls13 systemd[1]: Starting Nginx webserver high performance webserver and proxy...
Aug 10 10:40:44 tls13 systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file /run/nginx.pid: Invalid argument
Aug 10 10:40:44 tls13 systemd[1]: Started Nginx webserver high performance webserver and proxy.

Als de webserver gestart is, kunnen we met de browser deze bezoeken.

http-nginx

HTTPS met TLS versie 1.3 instellen

Om wat orde te brengen in de configuratie bestanden van nginx haal ik uit de /etc/nginx/nginx.conf over het algemeen de server{} configuratie uit het http{} gedeelte en voeg hier de regel include /etc/nginx/conf.d/*.conf; aan toe waar ik mijn eigen configuratie zet voor bijvoorbeeld de websites.

vim /etc/nginx/conf.d/tls13.conf

Hier heb ik de volgende configuratie in staan. Let op de paden van de root en de certificaten. Deze kunnen in een andere situatie natuurlijk anders zijn.

# tls13 server configuration
#
server {
  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server;

  # Redirect all HTTP requests to HTTPS.
  return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl http2 default_server;
  listen [::]:443 ssl http2 default_server;

  ssl_certificate /etc/ssl/tls13/cert.pem;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/tls13/key.pem;

  ssl_protocols TLSv1.3;
  ssl_prefer_server_ciphers on;

  # maak met: openssl dhparam -out /etc/nginx/dhparam.pem 4096
  ssl_dhparam /etc/nginx/dhparam.pem

  ssl_session_timeout 10m;
  ssl_session_cache shared:SSL:10m;
  ssl_session_tickets off;
  ssl_stapling on;
  ssl_stapling_verify on;
  resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
  resolver_timeout 5s;
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubDomains; preload";
  add_header X-Frame-Options DENY;
  add_header X-Content-Type-Options nosniff;
  add_header X-XSS-Protection "1; mode=block";

  root /var/www/html;
  index index.html index.htm;
  server_name _;

  location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

Start Nginx en test je configuratie met SSLLabs.

tls13-ssllabs

Conclusie

TLS versie 1.3 is dan wel uit maar is nog niet standaard en algemeen beschikbaar in diverse Linux packages en software die ik getest heb. Hierdoor ben ik zelf aan de slag gegaan met het zelf compilen van Nginx op een server. Ook de ondersteuning op Microsoft servers met IIS is nog niet aanwezig.

Op mijn Windows werkstation met Chrome 68 werkte TLS 1.3 (draft 28) goed. Een eerdere versie van Chrome werkte niet direct hier moest TLS 1.3 aangezet worden via de chrome://flags. Ook Firefox 61 werkte wel op mijn werkstation en zo ook Chrome Canary 70.

Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het op dit moment niet de moeite waard is om veel tijd te steken in het ondersteunen van TLS versie 1.3. Wel adviseer ik om alles hier om heen in de gaten te houden.

Relevante Links