Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
84 lines (81 sloc) 3.45 KB
; Region 1 to 9999999 stored
; Nucleic Acid Consensus Sequence
; for sequences 1-8
; Modified by hlu on Wed Nov 20 15:09:11 1996
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
VPU_CONSENSUS
ATGc?tcattt?ga??t?ttagcaaTaa?agcattaatagtagtactaataata?caaTagttgT?TGGa
c?atagta?ttata?????????gaatatagaaaaa?ataaaga?????????cA?aga?aAatagatag
??ta???ttt?aaagAaTaAgaGAAagagca??????gaagacAGT???GgcaaTGaaAgt???gA?Gg?
GAtgaagAg???gaa????t??caga?cttgtgga?atg???gg??at?aTaatcct?gg??Tg?tgat?
????????gA?ctg
; LOCUS A_U455
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
A_U455
ATGACACCTTTGGAAATCTGGGCAATAACAGGGCTGATAGTAGCACTAATCTTAGCAATAGTAGTGTGGA
CTATAGTAGGTATA---------GAATAAAAAAAAAATTGCTAAAGC------AAAAAAAAATAGACAGG
T%TA---TTAAACAGAATAAGAGAAAGAGCA------GAAGACAGT---GGCAATGAGAGT---GATGGG
GATACAGAG---GAA---TTATCCTTGCTTGTGGAGATG---GGGAACTATGATCTTGGGGTTGATAAT-
--------AATTTG
; LOCUS B_SF2
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
B_SF2
ATGCAATCTTTACAAATATTAGCAATAGTATCATTAGTAGTAGTAGCAATAATAGCAATAGTTGTGTGGA
CCATAGTACTCATA---------GAATATAGGAAAATATTAAGA---------CAAAGA%AAATAGACAG
ATTA---ATTGATAGAATAAGAGAAAAAGCA------GAAGACAGT---GGCAATGAAAGT---GAAGGG
GACCAGGAG---GAA---TTATCAGCACTTGTGGAGATG---GGGCACCTTGCTCCTTGGGATGTTGAT-
--------GATCTG
; LOCUS D_ELI
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
D_ELI
ATGCAACCTTTAGGGATAATAGCAATAGCAGCATTAGTAGTAGCAATAATACTAGCAATAGTTGTGTGGA
CCATAGTATTCATA---------GAATATAGAAGGATAAAAAAG---------CAAAGGAGAATAGACTG
TTTA---CTTGATAGAATAACAGAAAGAGCA------GAAGACAGT---GGCAATGAGAGC---GAGGGG
GATAGAGAG---AAA---TTGTCAAAACTGGTGGAAATG---GGGCATCATGCTCCTTGGGATATTGAT-
--------GACCTG
; LOCUS F_BZ163A
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
F_BZ163A
ATGTCTGATTTGTTAGCAATAAGTGTAACAGCATTAATAGTAGCACTAATAATAGCAATAGTTGTGTGGA
CTATAGTATATATA---------GAATATAGGAAACTGTTAAGG---------CAAAGAAAAATAAATAG
GTTA---TATGAAGGAATAAGAGAAAGAGCA------GAAGACAGT---GGCAATGAGAGT---GAGGGG
GATGCAGAG---GAA---CTGGCAGCACTTGGGGAAATG---GGGCCTTTTATTCCTGGGGATATTGTT-
--------AATCTG
; LOCUS O_ANT70
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
O_ANT70
ATGCATCATAGGGACCTGCTAGCAATAATAATTATTAGTGCTTTGCTGTTTATAAATGTAATTTTATGGG
GGTTTATTCTTAGAAAATATTTAGAACAAAAGGAACAAGACAGAAAG------GAGAGAGAAATACTTGA
GAGG---TTAAGAAGAATAAGAGAAATTAGG------GATGATAGT---GACTATGAAAGC---AATGGA
GAAGAGGAACAAGAA---GTTATGGACCTTGTACTTAGCCATGGCTTTGATAACCCCATGTTTGAGCCT
; LOCUS O_MVP5180
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
O_MVP5180
ATGCATCAAGAGAACCTGCTAGCCTTAATAGCTTTAAGTGCTTTGTGTCTTATAAATGTACTTATATGGT
TGTTTAACCTTAGAATTTATTTAGTGCAAAGAAAACAAGATAGAAGG------GAGCAGGAAATACTTGA
AAGA---TTAAGGAGAATAAAGGAAATCAGG------GATGACAGT---GACTATGAAAGTAATGAAGAA
GAACAACAG---GAA---GTCATGGAGCTTATACATAGCCATGGCTTTGCTAATCCCATGTTTGAGTTA
; LOCUS CPZGAB
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
CPZGAB
ATGACTCTGTTAGTCGGCTTAGTTCTC---ATATTAGTAGGCTTAATTGCATGGAACATTTGTATATGGG
GATACATTATTAAATGG------GGATATAGAAGGTATAAAAGACATAGGCTTGAGACAGAAATTGAGAG
ACTT---AACCTAATATTGAGAGAAAGAGCA------GAAGATAGT---GGAAATGAAAGT---AATGGA
GAAGAAGAA---GAGAGACTGGAACAGCTTATCCATAAT---TACAATCATAACAATCATTTTGCTAACC
CCATGTTTGACCTC
; LOCUS CPZANT
;
; Region 1 to 9999999, from file VPU.nuc-aligned
CPZANT
ATGACTAATATATTTGAGTATGCTTTT------------------CTTGCCTTTAGTATAGTACTATGGA
TTATCTGTATACCTATACTCTATAAGCTTTATAAAATATATAAG---------CAGCAGCAAATAGATAA
TAAGAGAAATCAAAGAATCATAGAAGTGTTAAGTAGAAGACTTAGTATAGATAGTGCAATA---GAAGAA
GATGAGGAA---GCC---GATACATATTATTTGGGGTCT---GGCTTTGCTAATCCAGTTTATAGAGAAG
GG------GACGAA
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.