Skip to content

bjorne/git-pa-svenska

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time

Git på svenska

Introduktion

Det dagliga språket för de olika kommandona i git (eller jävel) är på svenska ett enda stort svengelskakalas. Jag finner mig själv ofta sägandes "Kan du pusha branchen?" eller "Jag pullar!", vilket känns pinsamt.

Detta dokument ämnar etablera en ren svensk jargong som kan användas på arbetsplatsen för att med fördel undvika pressade situationer med kollegor samt boskap.

Förslag

Nedan följer tabeller över verb och substantiv relaterade till git, deras nuvarande bruk samt förslag på hur vi tillsammans kan bättra oss.

Verb Nuvarande bruk Förslag
pull pulla rycka
push pusha knuffa
fetch fetcha hämta
branch brancha förgrena
commit commita förbinda
rebase rebasa ympa
merge merga sammanfoga
squash squasha mosa
stash stasha gömma
tag tagga märka
cherry-pick cherry-picka plocka russin
amend amenda rätta till
blame blamea klandra
Substantiv Nuvarande bruk Förslag
git git jävel
repository repo förvaring
branch branch gren
commit commit förbindelse
pull request pull request ryckbegäran
stash stash gömma
tag tagg märke

Exempel

- Kan du rycka grenen jag just ympade och knuffa till github?

- Jag förgrenade alldeles nyss och förband ändringarna från min gömma där.

- Skicka en ryckbegäran när du är färdig med sammanfogningen!

- Låt oss plocka russin från mäster-grenen.

- Hoppsan, jag råkade visst kraftknuffa mot mäster-grenen.. D:

- Mosa dina förbindelser innan du sammanfogar.

Dagligt bruk

Nedan följer en rad kommandoradskommandon för att sätta upp en svensk gitmiljö. Avsaknaden av svenska tecken i täcknamnen beror på en brist i git (överväg att förbättra mjukvaran och skicka en ryckbegäran!). Följande kommandon ändrar din ~/.gitconfig och kommer att verka globalt.

git config --global alias.ryck pull
git config --global alias.knuffa push
git config --global alias.gren branch
git config --global alias.forgrena branch
git config --global alias.forbinda commit
git config --global alias.ympa rebase
git config --global alias.sammanfoga merge
git config --global alias.gom stash
git config --global alias.klandra blame
git config --global alias.marke tag
git config --global alias.mark tag

alias jävel=git

About

Git på svenska

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published