Skip to content
Strategic planning and profit / loss estimation for institutions by using fuzzy logic method.
MATLAB
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
Company.fis
README.md
fuz1.m

README.md

FuzzyLogic

English

Strategic planning and profit / loss estimation for institutions by using fuzzy logic method.

Membership Functions

Criteria: Population of the province, proximity of the center to the center, land price, land size.

 • The more the population of the province the better,
 • The closeness to the center of the present arsenal is the better,
 • The less the price of the plot the better,
 • The ideal size of the forest is worse as 2500 square meters get away from this value.

According to these criteria, the scores are between 0-10. 0 is the worst, 10 is the best score.

 • A City, with a population of 30,000, the distance to the center of the park is 3km, the land price is 2,000,000 TL and 1800 square meters.
 • B City, with a population of 190,000, the distance from the center of the park is 1 km, the land price is 1.000.000 TL and 3000 square meters.
 • C City, with a population of 90,000, the distance to the center of the forest is 3 km, the land price is 3,000,000 TL and 2450 square meters.

Rules: alt text

Türkçe

Bulanık mantık metodu kullanarak kurumlar için stratejik planlama ve kâr / zarar tahmini.

Üyelik Fonksiyonları

Kriterler : İlin nüfusu, arsanın merkeze yakınlığı, arsa fiyatı, arsa büyüklüğü.

 • İlin nüfusü ne kadar fazla ise o kadar iyi,
 • ildeki arsanın merkeze yakınlığı ne kadar az ise o kadar iyi,
 • arsa fiyatı ne kadar az ise o kadar iyi,
 • arsanın ideal büyüklüğü 2500 metrekare bu değerden uzaklaştıkça kötü.

Bu kriterlere göre iller 0-10 arası puan almaktadır. 0 en kötü, 10 en iyi puan olarak baz alınmaktadır.

 • A İli, 30.000 nüfuslu, arsanın merkeze uzaklığı 3km mesafe, arsa fiyatı 2.000.000 TL ve 1800 metrekare.
 • B İli, 190.000 nüfuslu, arsanın merkeze uzaklığı 1 km mesafe, arsa fiyatı 1.000.000 TL ve 3000 metrekare.
 • C İli, 90.000 nüfuslu, arsanın merkeze uzaklığı 3 km mesafe, arsa fiyatı 3.000.000 TL ve 2450 metrekare.

Tanımlı Kurallar: alt text

Screenshots / Ekran Görüntüleri

alt text alt text alt text

You can’t perform that action at this time.